Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 11 mars 2015 - Strasbourg

2. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för acetamiprid, ametoktradin, amisulbrom, bupirimat, klofentezin, etefon, etirimol, fluopikolid, imazapic, propamokarb, pyraklostrobin och tau-fluvalinat i eller på vissa produkter (D036754/02 - 2015/2608(RPS) - tidsfrist: 6/5/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för 2,4,5-T, barban, binapakryl, bromofosetyl, kamfeklor (toxafen), klorbufam, kloroxuron, klozolinat, DNOC, diallat, dinoseb, dinoterb, dioxation, etylenoxid, fentinacetat, fentinhydroxid, flucykloxuron, flucytrinat, formotion, mekarbam, metakrifos, monolinuron, fenotrin, profam, pyrazofos, kvinalfos, resmetrin, teknazen och vinklozolin i eller på vissa produkter (D036786/02 - 2015/2607(RPS) - tidsfrist: 6/5/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om ändring av besluten 2009/568/EC, 2011/333/EU, 2011/381/EU, 2012/448/EU och 2012/481/EU i syfte att förlänga giltigheten för de ekologiska kriterierna för tilldelning av EU:s miljömärke till vissa produkter (D037968/02 - 2015/2583(RPS) - tidsfrist: 25/5/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D038087/02 - 2015/2587(RPS) - tidsfrist: 27/5/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D038088/01 - 2015/2588(RPS) - tidsfrist: 27/5/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om ändring av beslut 2014/312/EU om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till färger och lacker för inomhusbruk och utomhusbruk (D038234/02 - 2015/2584(RPS) - tidsfrist: 26/5/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 vad gäller handeln med arter av vilda djur och växter (D038446/01 - 2015/2581(RPS) - tidsfrist: 24/5/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy