Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 11 март 2015 г. - Страсбург

3. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 673/2005 на Съвета за установяване на допълнителни мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати (C(2015)01264 – 2015/2585(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 26 февруари 2015 г.
Препращане на водещата комисия: INTA

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 529/2014 за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за оценяване на степента на същественост на разширенията и измененията на вътрешните подходи при изчисляването на капиталовите изисквания с оглед на пазарния риск (C(2015)01365 – 2015/2591(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 4 март 2015 г.
Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за капиталовите изисквания за институциите (C(2015)00361 – 2015/2545(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 30 януари 2015 г., по искане на компетентната комисия, считано от 30 април 2015 г.
Препращане на водещата комисия: ECON

Правна информация - Политика за поверителност