Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 11 mars 2015 - Strasbourg

3. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 673/2005 om införande av tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater (C(2015)01264 – 2015/2585(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 26 februari 2015
Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av den delegerade förordningen (EU) nr 529/2014 av den 12 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för bedömning av väsentligheten hos utvidgningar eller förändringar av internmetoden och avancerade mätmetoder (C(2015)01365 – 2015/2591(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den4 mars 2015
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för kapitalbaskrav på institut (C(2015)00361 – 2015/2545(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 30 januari 2015 på begäran av det ansvariga utskottet, till och med den 30 april 2015.
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy