Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

5. Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Επιτροπής: Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο (2015/2564(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 12 Φεβρουαρίου 2015 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2015).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Tadeusz Zwiefka, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ, Michał Boni, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Kinga Gál, Traian Ungureanu, József Nagy, Lara Comi, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Μαρία Σπυράκη, Barbara Matera, Alessandra Mussolini και Emil Radev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο (2015/2564(RSP)) (B8-0217/2015/rev)·

- Birgit Sippel, Miriam Dalli, Silvia Costa και Viorica Dăncilă, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο (2015/2564(RSP)) (B8-0218/2015

- Timothy Kirkhope, Julie Girling, Jørn Dohrmann, Helga Stevens, Beatrix von Storch, Emma McClarkin, Jussi Halla-aho, Ruža Tomašić, Daniel Dalton, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Józef Gróbarczyk, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Janusz Wojciechowski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek και Beata Gosiewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο (2015/2564(RSP)) (B8-0219/2015

- Laura Ferrara, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Valentinas Mazuronis και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών στο Διαδίκτυο (2015/2564(RSP)) (B8-0220/2015

- Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Cecilia Wikström, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal και Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο (2015/2564(RSP)) (B8-0226/2015

- Martina Anderson, Kateřina Konečná, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κώστας Χρυσόγονος, Σοφία Σακοράφα και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο (2015/2564(RSP)) (B8-0227/2015).

Ψηφοφορία: σημείο 9.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου