Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

6. Προετοιμασίες για τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (19-20 Μαρτίου 2015) (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασίες για τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (19-20 Μαρτίου 2015) (2014/2941(RSP))

Οι Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου), Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) και Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Εμμανουήλ Γλέζου, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του John Stuart Agnew, Andrzej Duda, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Marcel de Graaff, μη εγγεγραμμένος, Herbert Reul, Knut Fleckenstein, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Angel Dzhambazki, Ashley Fox, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του James Carver, Νεοκλής Συλικιώτης, David Borrelli, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Andrzej Grzyb, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Kathleen Van Brempt, Νότης Μαριάς, Rolandas Paksas, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ildikó Gáll-Pelcz, Marine Le Pen, Alain Lamassoure, Matthias Groote και Harald Vilimsky, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Michael Theurer.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, Jeppe Kofod και Pervenche Berès.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Milan Zver, Κώστας Μαυρίδης, Ivan Jakovčić και João Ferreira.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans και Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου