Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2212(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0018/2015

Разисквания :

PV 11/03/2015 - 7
CRE 11/03/2015 - 7

Гласувания :

PV 11/03/2015 - 9.17
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0069

Протокол
Сряда, 11 март 2015 г. - Страсбург

7. Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишeн обзор на растежа за 2015 г. - Европейски семестър за координация на икономическите политики: заетост и социални аспекти в годишния обзор на растежа за 2015 г. - Управление на единния пазар в рамките на Европейския семестър през 2015 г. (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: Годишeн обзор на растежа за 2015 г. [2014/2221(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

Доклад относно Европейски семестър за координация на икономическите политики: заетост и социални аспекти в годишния обзор на растежа за 2015 г. [2014/2222(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

Доклад относно управлението на единния пазар в рамките на Европейския семестър през 2015 г. [2014/2212(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

Dariusz Rosati (докладчик) представи своя доклад.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Ildikó Gáll-Pelcz и Sergio Gutiérrez Prieto представиха своите доклади.

Изказаха се: Zanda Kalniņa-Lukaševica (действащ председател на Съвета), Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ), Marianne Thyssen (член на Комисията) и Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

Изказаха се: Jean Arthuis (докладчик по становището на комисията BUDG), Giorgos Grammatikakis (докладчик по становището на комисията ENVI), Sofia Ribeiro, от името на групата PPE, Alfred Sant, от името на групата S&D, Sampo Terho, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Miguel Viegas, от името на групата GUE/NGL, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Laura Agea, от името на групата EFDD, Mara Bizzotto, независим член на ЕП, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, Antanas Guoga, Marisa Matias, Monika Vana, Patrick O'Flynn, Hans Jansen, Burkhard Balz, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Enrique Calvet Chambon, Inês Cristina Zuber, Pascal Durand, Marco Zullo, Gerolf Annemans, David Casa, Jutta Steinruck, Bernd Lucke, Lampros Fountoulis, Andreas Schwab, Marita Ulvskog, Zdzisław Krasnodębski, Brian Hayes, Evelyne Gebhardt, Anneleen Van Bossuyt, Pablo Zalba Bidegain, Brando Benifei, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Ева Паунова, Nicola Danti, Esther de Lange, Marc Tarabella, Tom Vandenkendelaere, Othmar Karas и Verónica Lope Fontagné.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Dominique Bilde, Marco Valli, Kostas Chrysogonos, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică и Csaba Sógor.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis, Zanda Kalniņa-Lukaševica, Dariusz Rosati, Ildikó Gáll-Pelcz и Sergio Gutiérrez Prieto.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.15 от протокола от 11.3.2015, точка 9.16 от протокола от 11.3.2015 и точка 9.17 от протокола от 11.3.2015.

Изказа се Bruno Gollnisch.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказа се Bruno Gollnisch.

Правна информация - Политика за поверителност