Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2212(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0018/2015

Συζήτηση :

PV 11/03/2015 - 7
CRE 11/03/2015 - 7

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2015 - 9.17
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0069

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

7. Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2015 - Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2015 - Διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2015 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2015 [2014/2221(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2015 [2014/2222(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

Έκθεση σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2015 [2014/2212(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

Ο Dariusz Rosati (εισηγητής) παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Οι Ildikó Gáll-Pelcz και Sergio Gutiérrez Prieto παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου), Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής), Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής) και Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jean Arthuis (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Γιώργος Γραμματικάκης (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Sofia Ribeiro, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Alfred Sant, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sampo Terho, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Miguel Viegas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mara Bizzotto, μη εγγεγραμμένη, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, Antanas Guoga, Marisa Matias, Monika Vana, Patrick O'Flynn, Hans Jansen, Burkhard Balz, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Enrique Calvet Chambon, Inês Cristina Zuber, Pascal Durand, Marco Zullo, Gerolf Annemans, David Casa, Jutta Steinruck, Bernd Lucke, Λάμπρος Φουντούλης, Andreas Schwab, Marita Ulvskog, Zdzisław Krasnodębski, Brian Hayes, Evelyne Gebhardt, Anneleen Van Bossuyt, Pablo Zalba Bidegain, Brando Benifei, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Eva Paunova, Nicola Danti, Esther de Lange, Marc Tarabella, Tom Vandenkendelaere, Othmar Karas και Verónica Lope Fontagné.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Dominique Bilde, Marco Valli, Κώστας Χρυσόγονος, Νότης Μαριάς, Doru-Claudian Frunzulică και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis, Zanda Kalniņa-Lukaševica, Dariusz Rosati, Ildikó Gáll-Pelcz και Sergio Gutiérrez Prieto.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2015, σημείο 9.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2015 και σημείο 9.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2015.

Παρεμβαίνει ο Bruno Gollnisch.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Bruno Gollnisch.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου