Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2212(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0018/2015

Debaty :

PV 11/03/2015 - 7
CRE 11/03/2015 - 7

Głosowanie :

PV 11/03/2015 - 9.17
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0069

Protokół
Środa, 11 marca 2015 r. - Strasburg

7. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2015 - Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r. - Zarządzanie jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2015 (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: rocznej analizy wzrostu gospodarczego na rok 2015 [2014/2221(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienia i aspektów społecznych w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r. [2014/2222(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

Sprawozdanie w sprawie zarządzania jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2015 [2014/2212(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

Dariusz Rosati (sprawozdawca) przedstawił swoje sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Ildikó Gáll-Pelcz i Sergio Gutiérrez Prieto przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrali: Zanda Kalniņa-Lukaševica (urzędująca przewodnicząca Rady), Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji), Marianne Thyssen (członkini Komisji) i Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

Głos zabrali: Jean Arthuis (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Giorgos Grammatikakis (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Sofia Ribeiro w imieniu grupy PPE, Alfred Sant w imieniu grupy S&D, Sampo Terho w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Miguel Viegas w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Mara Bizzotto niezrzeszona, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, Antanas Guoga, Marisa Matias, Monika Vana, Patrick O'Flynn, Hans Jansen, Burkhard Balz, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Enrique Calvet Chambon, Inês Cristina Zuber, Pascal Durand, Marco Zullo, Gerolf Annemans, David Casa, Jutta Steinruck, Bernd Lucke, Lampros Fountoulis, Andreas Schwab, Marita Ulvskog, Zdzisław Krasnodębski, Brian Hayes, Evelyne Gebhardt, Anneleen Van Bossuyt, Pablo Zalba Bidegain, Brando Benifei, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Eva Paunova, Nicola Danti, Esther de Lange, Marc Tarabella, Tom Vandenkendelaere, Othmar Karas i Verónica Lope Fontagné.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Dominique Bilde, Marco Valli, Kostas Chrysogonos, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică i Csaba Sógor.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis, Zanda Kalniņa-Lukaševica, Dariusz Rosati, Ildikó Gáll-Pelcz i Sergio Gutiérrez Prieto.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.15 protokołu z dnia 11.3.2015, pkt 9.16 protokołu z dnia 11.3.2015 i pkt 9.17 protokołu z dnia 11.3.2015.

Głos zabrał Bruno Gollnisch.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Bruno Gollnisch.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności