Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2212(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0018/2015

Debatter :

PV 11/03/2015 - 7
CRE 11/03/2015 - 7

Omröstningar :

PV 11/03/2015 - 9.17
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0069

Protokoll
Onsdagen den 11 mars 2015 - Strasbourg

7. Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten för 2015 – Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten för 2015 – Styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen för 2015 (debatt)
CRE

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten för 2015 [2014/2221(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2015 [2014/2222(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

Betänkande om styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen för 2015 [2014/2212(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

Dariusz Rosati (föredragande) redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Ildikó Gáll-Pelcz och Sergio Gutiérrez Prieto redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Zanda Kalniņa-Lukaševica (rådets tjänstgörande ordförande), Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen), Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) och Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talare: Jean Arthuis (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Giorgos Grammatikakis (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Sofia Ribeiro för PPE-gruppen, Alfred Sant för S&D-gruppen, Sampo Terho för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Miguel Viegas för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, Mara Bizzotto, grupplös, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, Antanas Guoga, Marisa Matias, Monika Vana, Patrick O'Flynn, Hans Jansen, Burkhard Balz, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Enrique Calvet Chambon, Inês Cristina Zuber, Pascal Durand, Marco Zullo, Gerolf Annemans, David Casa, Jutta Steinruck, Bernd Lucke, Lampros Fountoulis, Andreas Schwab, Marita Ulvskog, Zdzisław Krasnodębski, Brian Hayes, Evelyne Gebhardt, Anneleen Van Bossuyt, Pablo Zalba Bidegain, Brando Benifei, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Eva Paunova, Nicola Danti, Esther de Lange, Marc Tarabella, Tom Vandenkendelaere, Othmar Karas och Verónica Lope Fontagné.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Dominique Bilde, Marco Valli, Kostas Chrysogonos, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică och Csaba Sógor.

Talare: Valdis Dombrovskis, Zanda Kalniņa-Lukaševica, Dariusz Rosati, Ildikó Gáll-Pelcz och Sergio Gutiérrez Prieto.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.15 i protokollet av den 11.3.2015, punkt 9.16 i protokollet av den 11.3.2015 och punkt 9.17 i protokollet av den 11.3.2015.

Talare: Bruno Gollnisch.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Bruno Gollnisch.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy