Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

9.8. Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Sergei Stanishev (άρθρο 150 του Κανονισμού)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Sergei Stanishev [2014/2259(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. εισηγητής Andrzej Duda (A8-0045/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0060)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου