Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2564(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0217/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2015 - 9.18
CRE 11/03/2015 - 9.18
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0070

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

9.18. Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο (ψηφοφορία)
CRE

Η συζήτηση διεξήχθη στις12 Φεβρουαρίου 2015 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2015)

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 11 Μαρτίου 2015 (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2015).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0217/2015/rev, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015 και B8-0227/2015 (2015/2564(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0217/2015

(αντικαθιστά τις B8-0217/2015/rev, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015 και B8-0226/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Roberta Metsola, Tadeusz Zwiefka, Michał Boni, Nadine Morano, Alessandra Mussolini, Barbara Matera και Kinga Gál, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sorin Moisă, Claudia Tapardel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Viorica Dăncilă, Silvia Costa, Miriam Dalli, Nicola Caputo και Zigmantas Balčytis, εξ ονόματος της Ομάδας S&D;

Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Cecilia Wikström, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel και Maite Pagazaurtundúa Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0070)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0227/2015 καταπίπτει.)

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Bruno Gollnisch, επί της διαδικασίας, σχετικά με την παραπομπή στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης του ζητήματος των κοινοβουλευτικών βοηθών των βουλευτών του κόμματος Front national και για να διαμαρτυρηθεί για το γεγονός ότι αυτό δημοσιοποιήθηκε (Η Πρόεδρος αναφέρει ότι θα ενημερωθεί σχετικά ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου