Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

10. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση José Manuel Fernandes - A8-0027/2015
Liadh Ní Riada, Morten Messerschmidt και Stanislav Polčák

Έκθεση Georgi Pirinski - A8-0024/2015
Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Brian Hayes, Ivana Maletić, Morten Messerschmidt και Stanislav Polčák

Έκθεση προόδου του 2014 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας - B8-0212/2015
Biljana Borzan, Franc Bogovič, Angel Dzhambazki και Marijana Petir

Έκθεση προόδου του 2014 για τη Σερβία - B8-0213/2015 (2014/2949(RSP))
Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Angel Dzhambazki, Marijana Petir, Csaba Sógor και Igor Šoltes

H διαδικασία ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης του Κοσσυφοπεδίου - B8-0214/2015 (2014/2950(RSP))
Franc Bogovič, Angel Dzhambazki, Jean-François Jalkh και Izaskun Bilbao Barandica

Έκθεση Dariusz Rosati - A8-0037/2015
Michela Giuffrida, Neena Gill, Ivana Maletić, Caterina Chinnici, Morten Messerschmidt και Zoltán Balczó.

Οι αιτιολογήσεις ψήφου θα συνεχιστούν κατά την αυριανή συνεδρίαση Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου