Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 11 март 2015 г. - Страсбург

13. Убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов и положението с демокрацията в Русия (разискване)
CRE

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов и положението с демокрацията в Русия (2015/2592(RSP))

Federica Mogherini (Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Sandra Kalniete, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein, от името на групата S&D, Andrzej Duda, от името на групата ECR, Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Valentinas Mazuronis, от името на групата EFDD, Matteo Salvini, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Cristian Dan Preda, Marju Lauristin, Mark Demesmaeker, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Petras Auštrevičius, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jean-Luc Schaffhauser, Jiří Maštálka, Tamás Meszerics, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Jean-Luc Schaffhauser по личен въпрос след изказването на Elmar Brok относно това изказване, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Kaja Kallas, Heidi Hautala, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Gabrielius Landsbergis, Boris Zala, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Tunne Kelam, Brando Benifei, Beata Gosiewska, Ivo Vajgl, Jaromír Štětina, Георги Пирински, Michael Gahler, Richard Howitt, Gunnar Hökmark и Othmar Karas.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Fabio Massimo Castaldo, Urmas Paet, Igor Šoltes, Zdzisław Krasnodębski и Gerard Batten.

Изказа се Federica Mogherini.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.4 от протокола от 12.3.2015.

Правна информация - Политика за поверителност