Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

13. Δολοφονία του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Boris Nemtsov και κατάσταση της δημοκρατίας στην Ρωσία (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Δολοφονία του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Boris Nemtsov και κατάσταση της δημοκρατίας στην Ρωσία (2015/2592(RSP))

Η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Sandra Kalniete, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Andrzej Duda, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Matteo Salvini, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Cristian Dan Preda, Marju Lauristin, Mark Demesmaeker, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Petras Auštrevičius, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jean-Luc Schaffhauser, Jiří Maštálka, Tamás Meszerics, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Jean-Luc Schaffhauser επί προσωπικού σε συνέχεια της παρέμβασης του Elmar Brok, Elmar Brok σχετικά με την εν λόγω παρέμβαση, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Kaja Kallas, Heidi Hautala, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Gabrielius Landsbergis, Boris Zala, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Tunne Kelam, Brando Benifei, Beata Gosiewska, Ivo Vajgl, Jaromír Štětina, Georgi Pirinski, Michael Gahler, Richard Howitt, Gunnar Hökmark και Othmar Karas.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Fabio Massimo Castaldo, Urmas Paet, Igor Šoltes, Zdzisław Krasnodębski και Gerard Batten.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου