Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2219(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0039/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0039/2015

Συζήτηση :

PV 11/03/2015 - 14
CRE 11/03/2015 - 14

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2015 - 8.5
CRE 12/03/2015 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0075

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

14. Eτήσια έκθεση της Υπάτης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση της Υπάτης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [2014/2219(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Elmar Brok (A8-0039/2015)

Ο Elmar Brok παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνουν οι Indrek Tarand (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Andrej Plenković, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Ioan Mircea Paşcu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marine Le Pen, σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης (Η Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινήσεις), Jozo Radoš, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tamás Meszerics, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, James Carver, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Francisco José Millán Mon, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Τάκης Χατζηγεωργίου, Fabio Massimo Castaldo, Marine Le Pen, Mariya Gabriel, Vincent Peillon, David Campbell Bannerman, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Jo Leinen, Udo Voigt, Ramona Nicole Mănescu, Richard Howitt, Zoltán Balczó, Tunne Kelam, Eugen Freund, Gerolf Annemans, Ελένη Θεοχάρους, Javi López, Eduard Kukan, Jeppe Kofod, Seán Kelly και Francisco Assis.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Paulo Rangel, Boris Zala και Ana Gomes.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andrea Bocskor, Silvia Costa, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Tatjana Ždanoka και Bill Etheridge.

Παρεμβαίνουν οι Federica Mogherini και Elmar Brok.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2015.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου