Показалец 
Протокол
PDF 315kWORD 217k
Сряда, 11 март 2015 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 3.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 4.Внесени документи
 5.Борба срещу сексуалното насилие над деца в интернет (внесени предложения за резолюция)
 6.Подготовка за заседанието на Европейския съвет (19 - 20 март 2015 г.) (разискване)
 7.Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишeн обзор на растежа за 2015 г. - Европейски семестър за координация на икономическите политики: заетост и социални аспекти в годишния обзор на растежа за 2015 г. - Управление на единния пазар в рамките на Европейския семестър през 2015 г. (разискване)
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Време за гласуване
  9.1.Oбщ режим за внос от някои трети страни ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.2.Споразумение за стабилизиране и асоцииране с Република Черна гора ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.3.Тарифни квоти на Съюзa за висококачествено говеждо месо и за свинско месо, птиче месо, пшеница и лимец, и трици, отпадъци и други остатъци ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.4.Внос в Съюза на селскостопански продукти с произход от Турция ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.5.Суспендиране на определени отстъпки, свързани с вноса в Съюза на селскостопански продукти с произход от Турция ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.6.Създаване на Генерална комисия по рибарство за Средиземно море *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.7.Искане за снемане на парламентарния имунитет на г-н Теодорос Загоракис (член 150 от Правилника за дейността)
  9.8.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Сергей Станишев (член 150 от Правилника за дейността)
  9.9.Насоки за бюджета за 2016 г. - Раздел ІІІ (гласуване)
  9.10.Годишен доклад за 2013 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба срещу измамите (гласуване)
  9.11.Доклад за напредъка на Черна гора за 2014 г. (гласуване)
  9.12.Доклад за напредъка на Бивша югославска република Македония през 2014 г. (гласуване)
  9.13.Доклад за напредъка на Сърбия през 2014 г. (гласуване)
  9.14.Процес на европейска интеграция на Косово (гласуване)
  9.15.Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишeн обзор на растежа за 2015 г. (гласуване)
  9.16.Европейски семестър за координация на икономическите политики: заетост и социални аспекти в годишния обзор на растежа за 2015 г. (гласуване)
  9.17.Управление на единния пазар в рамките на Европейския семестър през 2015 г. (гласуване)
  9.18.Борба срещу сексуалното насилие над деца в интернет (гласуване)
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов и положението с демокрацията в Русия (разискване)
 14.Годишен доклад на върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент (разискване)
 15.Годишен доклад за 2013 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС в тази област (разискване)
 16.Нестабилно положение в Либия и последиците от него (разискване)
 17.Споразумението за мир в Мали (разискване)
 18.Отношенията между ЕС и Лигата на арабските държави и сътрудничеството в областта на борбата с тероризма (разискване)
 19.Увеличаване на антисемитизма, ислямофобията и екстремисткото насилие в ЕС (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.05 ч.


2. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ацетамиприд, аметоктрадин, амисулбром, бупиримат, клофентезин, етефон, етиримол, флуопиколид, имазапик, пропамокарб, пираклостробин и тау-флувалинат във или върху определени продукти (D036754/02 - 2015/2608(RPS) - срок: 6/5/2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества за 2,4,5-Т, барбан, бинапакрил, бромофос-етил, камфехлор (токсафен), хлорбуфам, хлороксурон, хлозолинат, ДНОК, диалат, диносеб, динотерб, диоксатион, етилен оксид, фентин ацетат, фентин хидроксид, флуциклоксурон, флуцитринат, формотион, мекарбам, метакрифос, монолинурон, фенотрин, профам, пиразофос, квиналфос, ресметрин, текназен и винклозолин във или върху определени продукти (D036786/02 - 2015/2607(RPS) - срок: 6/5/2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Решение на Комисията за изменение на Решения 2009/568/ЕО, 2011/333/ЕС, 2011/381/ЕС, 2012/448/ЕС и 2012/481/ЕС, удължаващо срока на валидност на екологичните критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС на някои продукти (D037968/02 - 2015/2583(RPS) - срок: 25/5/2015)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (D038087/02 - 2015/2587(RPS) - срок: 27/5/2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и VI към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (D038088/01 - 2015/2588(RPS) - срок: 27/5/2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Решение на Комисията за изменение на Решение 2014/312/ЕС относно установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на бои и лакове за вътрешно и външно боядисване (D038234/02 - 2015/2584(RPS) - срок: 26/5/2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 865/2006 за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета по отношение на търговията с видове от дивата флора и фауна (D038446/01 - 2015/2581(RPS) - срок: 24/5/2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI.


3. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 673/2005 на Съвета за установяване на допълнителни мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати (C(2015)01264 – 2015/2585(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 26 февруари 2015 г.
Препращане на водещата комисия: INTA

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 529/2014 за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за оценяване на степента на същественост на разширенията и измененията на вътрешните подходи при изчисляването на капиталовите изисквания с оглед на пазарния риск (C(2015)01365 – 2015/2591(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 4 март 2015 г.
Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за капиталовите изисквания за институциите (C(2015)00361 – 2015/2545(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 30 януари 2015 г., по искане на компетентната комисия, считано от 30 април 2015 г.
Препращане на водещата комисия: ECON


4. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Комисията и Съда

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 12/2015 - Раздел III - Комисия (N8-0023/2015 - C8-0045/2015 - 2015/2050(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити 1/2015 - Раздел VI - Съд на ЕС (N8-0024/2015 - C8-0046/2015 - 2015/2054(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 13/2015 - Раздел III - Комисия (N8-0025/2015 - C8-0055/2015 - 2015/2055(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 11/2015 - Раздел III - Комисия (N8-0026/2015 - C8-0060/2015 - 2015/2057(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) от парламентарни комисии

- Доклад относно искането за снемане на имунитета на Теодорос Загоракис (2015/2048(IMM)) - JURI - Докладчик: Evelyn Regner (A8-0044/2015)

- Доклад относно искането за снемане на имунитета на Сергей Станишев (2014/2259(IMM)) - JURI - Докладчик: Andrzej Duda (A8-0045/2015).


5. Борба срещу сексуалното насилие над деца в интернет (внесени предложения за резолюция)

Изявление на Комисията: Борба срещу сексуалното насилие над деца в интернет (2015/2564(RSP))

Разискването се състоя на 12 февруари 2015 (точка 2 от протокола от 12.2.2015).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Tadeusz Zwiefka, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Kinga Gál, Traian Ungureanu, József Nagy, Lara Comi, Theodoros Zagorakis, Maria Spyraki, Barbara Matera, Alessandra Mussolini и Емил Радев, от името на групата PPE, относно борбата срещу сексуалното насилие над деца в интернет (2015/2564(RSP)) (B8-0217/2015/rev);

- Birgit Sippel, Miriam Dalli, Silvia Costa и Viorica Dăncilă, от името на групата S&D, относно борбата срещу сексуалното насилие над деца в интернет (2015/2564(RSP)) (B8-0218/2015);

- Timothy Kirkhope, Julie Girling, Jørn Dohrmann, Helga Stevens, Beatrix von Storch, Emma McClarkin, Jussi Halla-aho, Ruža Tomašić, Daniel Dalton, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Józef Gróbarczyk, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Janusz Wojciechowski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek и Beata Gosiewska, от името на групата ECR, относно борбата срещу сексуалното насилие над деца в интернет 2015/2564(RSP) (B8-0219/2015);

- Laura Ferrara, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Valentinas Mazuronis и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, относно борбата срещу сексуалното насилие над деца в интернет 2015/2564(RSP) (B8-0220/2015);

- Nathalie Griesbeck, Филиз Хюсменова, Gérard Deprez, Petr Ježek, Cecilia Wikström, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal и Dita Charanzová, от името на групата ALDE, относно борбата срещу сексуалното насилие над деца в интернет 2015/2564(RSP) (B8-0226/2015);

- Martina Anderson, Kateřina Konečná, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, относно изображенията, показващи насилие над деца онлайн 2015/2564(RSP) (B8-0227/2015).

Гласуване: точка 9.18 от протокола от 11.3.2015.


6. Подготовка за заседанието на Европейския съвет (19 - 20 март 2015 г.) (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка за заседанието на Европейския съвет (19 - 20 март 2015 г.) (2014/2941(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (действащ председател на Съвета), Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) и Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията ) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Emmanouil Glezos, Gianni Pittella, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от John Stuart Agnew, Andrzej Duda, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Nigel Farage, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Marcel de Graaff, независим член на ЕП, Herbert Reul, Knut Fleckenstein, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ангел Джамбазки, Ashley Fox, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от James Carver, Neoklis Sylikiotis, David Borrelli, Konstantinos Papadakis, Andrzej Grzyb, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Kathleen Van Brempt, Notis Marias, Rolandas Paksas, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ildikó Gáll-Pelcz, Marine Le Pen, Alain Lamassoure, Matthias Groote и Harald Vilimsky, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michael Theurer.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

Изказаха се: Esteban González Pons, Jeppe Kofod и Pervenche Berès.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Milan Zver, Costas Mavrides, Ivan Jakovčić и João Ferreira.

Изказаха се: Frans Timmermans и Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Разискването приключи.


7. Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишeн обзор на растежа за 2015 г. - Европейски семестър за координация на икономическите политики: заетост и социални аспекти в годишния обзор на растежа за 2015 г. - Управление на единния пазар в рамките на Европейския семестър през 2015 г. (разискване)

Доклад относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: Годишeн обзор на растежа за 2015 г. [2014/2221(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

Доклад относно Европейски семестър за координация на икономическите политики: заетост и социални аспекти в годишния обзор на растежа за 2015 г. [2014/2222(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

Доклад относно управлението на единния пазар в рамките на Европейския семестър през 2015 г. [2014/2212(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

Dariusz Rosati (докладчик) представи своя доклад.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Ildikó Gáll-Pelcz и Sergio Gutiérrez Prieto представиха своите доклади.

Изказаха се: Zanda Kalniņa-Lukaševica (действащ председател на Съвета), Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ), Marianne Thyssen (член на Комисията) и Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

Изказаха се: Jean Arthuis (докладчик по становището на комисията BUDG), Giorgos Grammatikakis (докладчик по становището на комисията ENVI), Sofia Ribeiro, от името на групата PPE, Alfred Sant, от името на групата S&D, Sampo Terho, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Miguel Viegas, от името на групата GUE/NGL, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Laura Agea, от името на групата EFDD, Mara Bizzotto, независим член на ЕП, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, Antanas Guoga, Marisa Matias, Monika Vana, Patrick O'Flynn, Hans Jansen, Burkhard Balz, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Enrique Calvet Chambon, Inês Cristina Zuber, Pascal Durand, Marco Zullo, Gerolf Annemans, David Casa, Jutta Steinruck, Bernd Lucke, Lampros Fountoulis, Andreas Schwab, Marita Ulvskog, Zdzisław Krasnodębski, Brian Hayes, Evelyne Gebhardt, Anneleen Van Bossuyt, Pablo Zalba Bidegain, Brando Benifei, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Ева Паунова, Nicola Danti, Esther de Lange, Marc Tarabella, Tom Vandenkendelaere, Othmar Karas и Verónica Lope Fontagné.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Dominique Bilde, Marco Valli, Kostas Chrysogonos, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică и Csaba Sógor.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis, Zanda Kalniņa-Lukaševica, Dariusz Rosati, Ildikó Gáll-Pelcz и Sergio Gutiérrez Prieto.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.15 от протокола от 11.3.2015, точка 9.16 от протокола от 11.3.2015 и точка 9.17 от протокола от 11.3.2015.

Изказа се Bruno Gollnisch.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказа се Bruno Gollnisch.


8. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите GUE/NGL и S&D следните искания за назначаване:

комисия ITRE: Miguel Urbán Crespo на мястото на Pablo Echenique

комисия ENVI: Pablo Echenique на мястото на Teresa Rodriguez-Rubio

комисия FEMM: Pina Picierno

Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието: Miguel Urbán Crespo на мястото на Teresa Rodriguez-Rubio

делегация за връзки със страните от Магреб и от Съюза на Арабския Магреб: Miguel Urbán Crespo на мястото на Teresa Rodriguez-Rubio.

Тези назначения се считат за приети, ако не бъдат внесени възражения до одобряването на настоящия протокол.


9. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

°
° ° °

Изказаха се: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, за да припомни, че 11 март е Европейски ден на жертвите на тероризма и Eleonora Forenza, за да поиска предприемане на санкции спрямо Gianluca Buonanno, заради казаните от думите, които тя окачествява като расистки (председателят уведомява, че председателят на Парламента вече се е изказал по въпроса).


9.1. Oбщ режим за внос от някои трети страни ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общия режим за внос от някои трети страни (преработен текст) [COM(2014)0323 - C8-0014/2014- 2014/0168(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Jarosław Wałęsa (A8-0014/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0053)


9.2. Споразумение за стабилизиране и асоцииране с Република Черна гора ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Черна гора, от друга страна (кодифициран текст) [COM(2014)0374 - C8-0035/2014 - 2014/0190(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Andrzej Duda (A8-0051/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0054)


9.3. Тарифни квоти на Съюзa за висококачествено говеждо месо и за свинско месо, птиче месо, пшеница и лимец, и трици, отпадъци и други остатъци ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно откриване и предвиждане управлението на определени тарифни квоти на Съюза за висококачествено говеждо месо и за свинско месо, птиче месо, пшеница и лимец, и трици, отпадъци и други остатъци (кодифициран текст) [COM(2014)0594 - C8-0169/2014 - 2014/0276(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Andrzej Duda (A8-0052/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0055)


9.4. Внос в Съюза на селскостопански продукти с произход от Турция ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вноса в Съюза на селскостопански продукти с произход от Турция (кодифициран текст) [COM(2014)0586 - C8-0166/2014 - 2014/0272(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Andrzej Duda (A8-0048/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0056)


9.5. Суспендиране на определени отстъпки, свързани с вноса в Съюза на селскостопански продукти с произход от Турция ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за суспендиране на определени отстъпки, свързани с вноса в Съюза на селскостопански продукти с произход от Турция (кодифициран текст) [COM(2014)0593 - C8-0170/2014 - 2014/0275(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Andrzej Duda (A8-0050/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0057)


9.6. Създаване на Генерална комисия по рибарство за Средиземно море *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета за приемането, от името на Европейския съюз, на измененото Споразумение за създаване на Генерална комисия по рибарство за Средиземно море [14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Gabriel Mato (A8-0038/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0058)

Парламентът одобрява сключването на измененото споразумение.


9.7. Искане за снемане на парламентарния имунитет на г-н Теодорос Загоракис (член 150 от Правилника за дейността)

Доклад относно Искане за снемане на парламентарния имунитет на г-н Теодорос ЗагоракисДоклад относно искането за снемане на имунитета на Теодорос Загоракис [2015/2048(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Evelyn Regner (A8-0044/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA(2015)0059)


9.8. Искане за снемане на парламентарния имунитет на Сергей Станишев (член 150 от Правилника за дейността)

Доклад относно Искане за снемане на парламентарния имунитет на Сергей Станишев [2014/2259(IMM)] - комисия по правни въпроси. Докладчик: Andrzej Duda (A8-0045/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA(2015)0060)


9.9. Насоки за бюджета за 2016 г. - Раздел ІІІ (гласуване)

Доклад относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2016 г. - Раздел ІІІ - Комисия [2015/2008(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0061)


9.10. Годишен доклад за 2013 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба срещу измамите (гласуване)

Доклад относно годишния доклад за 2013 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба срещу измамите [2014/2155(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Георги Пирински (A8-0024/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0062)


9.11. Доклад за напредъка на Черна гора за 2014 г. (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0211/2015 (2014/2947(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0063)


9.12. Доклад за напредъка на Бивша югославска република Македония през 2014 г. (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0212/2015 (2014/2948(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0064)


9.13. Доклад за напредъка на Сърбия през 2014 г. (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0213/2015 (2014/2949(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0065)


9.14. Процес на европейска интеграция на Косово (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0214/2015 (2014/2950(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0066)


9.15. Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишeн обзор на растежа за 2015 г. (гласуване)

Доклад относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: Годишeн обзор на растежа за 2015 г. [2014/2221(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0067)


9.16. Европейски семестър за координация на икономическите политики: заетост и социални аспекти в годишния обзор на растежа за 2015 г. (гласуване)

Доклад относно Европейски семестър за координация на икономическите политики: заетост и социални аспекти в годишния обзор на растежа за 2015 г. [2014/2222(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0068)


9.17. Управление на единния пазар в рамките на Европейския семестър през 2015 г. (гласуване)

Доклад относно управлението на единния пазар в рамките на Европейския семестър през 2015 г. [2014/2212(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0069)


9.18. Борба срещу сексуалното насилие над деца в интернет (гласуване)

Разискването се състоя на 12 февруари 2015 г. (точка 2 от протокола от 12.2.2015)

Предложенията за резолюции бяха обявени на 11 март 2015 (точка 5 от протокола от 11.3.2015).

Предложения за резолюция B8-0217/2015/rev, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015 и B8-0227/2015 (2015/2564(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0217/2015

(за замяна на B8-0217/2015/rev, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015 и B8-0226/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Roberta Metsola, Tadeusz Zwiefka, Michał Boni, Nadine Morano, Alessandra Mussolini, Barbara Matera и Kinga Gál, от името на групата PPE;

Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sorin Moisă, Claudia Tapardel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Viorica Dăncilă, Silvia Costa, Miriam Dalli, Nicola Caputo и Zigmantas Balčytis, от името на групата S&D;

Timothy Kirkhope, от името на групата ECR;

Nathalie Griesbeck, Филиз Хюсменова, Gérard Deprez, Petr Ježek, Cecilia Wikström, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel и Maite Pagazaurtundúa Ruiz, от името на групата ALDE;

Laura Ferrara, от името на групата EFDD.

приема се (P8_TA(2015)0070)

(Предложението за резолюция B8-0227/2015 отпада.)

°
° ° °

Изказа се Bruno Gollnisch, за процедурно предложение относно сезирането на Европейската служба за борба с измамите във връзка с парлаемнтарните сътрудници на членовете от Националния фронт, както и за да изрази недоволството си от факта, че това е станало публично достояние (председателят посочва, че председателят на Парламента ще бъде информиран за това).


10. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад José Manuel Fernandes - A8-0027/2015
Liadh Ní Riada, Morten Messerschmidt и Stanislav Polčák

Доклад Георги Пирински - A8-0024/2015
Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Brian Hayes, Ivana Maletić, Morten Messerschmidt и Stanislav Polčák

Доклад за напредъка на Бивша югославска република Македония през 2014 г. - B8-0212/2015
Biljana Borzan, Franc Bogovič, Ангел Джамбазки и Marijana Petir

Доклад за напредъка на Сърбия през 2014 г. - B8-0213/2015 (2014/2949(RSP))
Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Ангел Джамбазки, Marijana Petir, Csaba Sógor и Igor Šoltes

Процес на европейска интеграция на Косово - B8-0214/2015 (2014/2950(RSP))
Franc Bogovič, Ангел Джамбазки, Jean-François Jalkh и Izaskun Bilbao Barandica

Доклад Dariusz Rosati - A8-0037/2015.
Michela Giuffrida, Neena Gill, Ivana Maletić, Caterina Chinnici, Morten Messerschmidt и Zoltán Balczó

Обясненията на вота ще продължат по време на сесията през следващия ден четвъртък, 12 март 2015 г.


11. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 14.45 ч, бе възобновено в 15.05 ч)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател

12. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


13. Убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов и положението с демокрацията в Русия (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов и положението с демокрацията в Русия (2015/2592(RSP))

Federica Mogherini (Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Sandra Kalniete, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein, от името на групата S&D, Andrzej Duda, от името на групата ECR, Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Valentinas Mazuronis, от името на групата EFDD, Matteo Salvini, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Cristian Dan Preda, Marju Lauristin, Mark Demesmaeker, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Petras Auštrevičius, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jean-Luc Schaffhauser, Jiří Maštálka, Tamás Meszerics, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Jean-Luc Schaffhauser по личен въпрос след изказването на Elmar Brok относно това изказване, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Kaja Kallas, Heidi Hautala, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Gabrielius Landsbergis, Boris Zala, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Tunne Kelam, Brando Benifei, Beata Gosiewska, Ivo Vajgl, Jaromír Štětina, Георги Пирински, Michael Gahler, Richard Howitt, Gunnar Hökmark и Othmar Karas.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Fabio Massimo Castaldo, Urmas Paet, Igor Šoltes, Zdzisław Krasnodębski и Gerard Batten.

Изказа се Federica Mogherini.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.4 от протокола от 12.3.2015.


14. Годишен доклад на върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент (разискване)

Доклад относно годишния доклад на върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент [2014/2219(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Elmar Brok (A8-0039/2015)

Elmar Brok представи доклада.

Изказа се Federica Mogherini (Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се: Indrek Tarand (докладчик по становището на комисията BUDG), Andrej Plenković, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Ioan Mircea Paşcu, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Marine Le Pen, относно протичането на разискването (председателят внася пояснения), Jozo Radoš, от името на групата ALDE, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, Tamás Meszerics, от името на групата Verts/ALE, James Carver, от името на групата EFDD, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Francisco José Millán Mon, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, Marine Le Pen, Мария Габриел, Vincent Peillon, David Campbell Bannerman, Konstantinos Papadakis, Jo Leinen, Udo Voigt, Ramona Nicole Mănescu, Richard Howitt, Zoltán Balczó, Tunne Kelam, Eugen Freund, Gerolf Annemans, Eleni Theocharous, Javi López, Eduard Kukan, Jeppe Kofod, Seán Kelly и Francisco Assis.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се: Paulo Rangel, Boris Zala и Ana Gomes.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Andrea Bocskor, Silvia Costa, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Tatjana Ždanoka и Bill Etheridge.

Изказаха се: Federica Mogherini и Elmar Brok.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.5 от протокола от 12.3.2015.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)


15. Годишен доклад за 2013 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС в тази област (разискване)

Доклад относно годишния доклад за 2013 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област [2014/2216(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

Pier Antonio Panzeri представи доклада.

Изказа се Federica Mogherini (Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се: Heidi Hautala (докладчик по становището на комисията DEVE), Jana Žitňanská (докладчик по становището на комисията FEMM), Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Diane Dodds, независим член на ЕП, Andrzej Grzyb, Josef Weidenholzer, Bas Belder, Ivo Vajgl, Josep-Maria Terricabras, James Carver, Aymeric Chauprade, László Tőkés, Elena Valenciano, относно изказването на Aymeric Chauprade, Richard Howitt, Marek Jurek, Laura Ferrara, Udo Voigt, Kinga Gál, Andi Cristea, Ruža Tomašić, Nicolas Bay, Thomas Mann, Liliana Rodrigues, Eleftherios Synadinos, Davor Ivo Stier и Ana Gomes.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Jaromír Štětina, Francisco José Millán Mon, Paulo Rangel, Therese Comodini Cachia, Daniel Buda, Eduard Kukan, Andrej Plenković и Deirdre Clune.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Ангел Джамбазки, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes и Fabio Massimo Castaldo.

Изказаха се: Federica Mogherini и Pier Antonio Panzeri.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.6 от протокола от 12.3.2015.


16. Нестабилно положение в Либия и последиците от него (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Нестабилно положение в Либия и последиците от него (2015/2602(RSP))

Federica Mogherini (Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Roberta Metsola, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Fernando Maura Barandiarán, от името на групата ALDE, Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Gianluca Buonanno, независим член на ЕП, Мария Габриел, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Judith Sargentini, Janice Atkinson, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Amjad Bashir, Kateřina Konečná, Gerard Batten, Barbara Matera, Josef Weidenholzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra и Davor Ivo Stier.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Miriam Dalli, Monika Hohlmeier, Notis Marias, Ivan Jakovčić и Afzal Khan.

Изказа се Federica Mogherini.

Разискването приключи.


17. Споразумението за мир в Мали (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Споразумението за мир в Мали (2015/2593(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (действащ председател на Съвета) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adina-Ioana VĂLEAN
Заместник-председател

Изказаха се: Davor Ivo Stier, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE, Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida и Boris Zala.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Fabio Massimo Castaldo.

Изказа се Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Разискването приключи.


18. Отношенията между ЕС и Лигата на арабските държави и сътрудничеството в областта на борбата с тероризма (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Отношенията между ЕС и Лигата на арабските държави и сътрудничеството в областта на борбата с тероризма (2015/2594(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (действащ председател на Съвета) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Tunne Kelam, от името на групата PPE, Knut Fleckenstein, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Alyn Smith, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, независим член на ЕП, Fernando Ruas, Richard Howitt, Marcus Pretzell, Илхан Кючюк, Javier Couso Permuy, Judith Sargentini, Kristina Winberg, Franz Obermayr, Victor Boştinaru, David Campbell Bannerman, Gerard Batten, Georgios Epitideios, Eleni Theocharous, Pier Antonio Panzeri, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ramona Nicole Mănescu, Josef Weidenholzer, Davor Ivo Stier, Afzal Khan и Deirdre Clune.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomáš Zdechovský, и Arne Gericke.

Изказа се Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Marietje Schaake, от името на групата ALDE, относно Меморандум за разбирателство между ЕС и Лигата на арабските държави за сътрудничество в борбата с тероризма (2015/2573(RSP)) (B8-0215/2015);

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini и Eva Joly, от името на групата Verts/ALE, относно Меморандума за разбирателство между ЕС и Лигата на арабските държави за сътрудничество в борбата с тероризма (2015/2573(RSP)) (B8-0216/2015);

- Geoffrey Van Orden, Beatrix von Storch, Charles Tannock, Daniel Hannan, Marcus Pretzell и Hans-Olaf Henkel, от името на групата ECR, относно Меморандума за разбирателство между ЕС и Лигата на арабските държави за сътрудничество в борбата с тероризма (2015/2573(RSP)) (B8-0221/2015);

- Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Birgit Sippel, Claude Moraes, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Kashetu Kyenge, Victor Negrescu и Viorica Dăncilă, от името на групата S&D, относно отношенията между ЕС и Лигата на арабските държави с цел сътрудничество в борбата с тероризма (2015/2573(RSP)) (B8-0222/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, относно Меморандум за разбирателство между ЕС и Лигата на арабските държави за сътрудничество в борбата с тероризма (2015/2573(RSP)) (B8-0223/2015);

- Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Martina Michels и Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, относно Меморандума за разбирателство между ЕС и Лигата на арабските държави за сътрудничество в борбата с тероризма (2015/2573(RSP)) (B8-0224/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Мария Габриел, David McAllister, Lara Comi, Ramona Nicole Mănescu, Tokia Saïfi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Davor Ivo Stier и József Nagy, от името на групата PPE, относно Меморандума за разбирателство между ЕС и Лигата на арабските държави за сътрудничество в борбата с тероризма (2015/2573(RSP)) (B8-0225/2015).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.8 от протокола от 12.3.2015.


19. Увеличаване на антисемитизма, ислямофобията и екстремисткото насилие в ЕС (разискване)

Изявление на Комисията: Увеличаване на антисемитизма, ислямофобията и екстремисткото насилие в ЕС (2015/2595(RSP))

Johannes Hahn (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Esteban González Pons, от името на групата PPE, Claude Moraes, от името на групата S&D, Jussi Halla-aho, от името на групата ECR, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, James Carver, от името на групата EFDD, Hans Jansen, независим член на ЕП, Monika Hohlmeier, Sylvie Guillaume, Bas Belder, Frédérique Ries, Marie-Christine Vergiat, Rosa Estaràs Ferragut, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cornelia Ernst, Heinz K. Becker, Péter Niedermüller, Marina Albiol Guzmán, Michał Boni, Younous Omarjee, Tomáš Zdechovský, Pablo Echenique и Constance Le Grip.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Patricija Šulin, Afzal Khan, Arne Gericke, Gerard Batten и Franz Obermayr.

Изказа се Johannes Hahn.

Разискването приключи.


20. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 550.479/OJJE).


21. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.45 ч.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Джамбазки, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, Iglesias, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Dohrmann, Händel, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Vozemberg-Vrionidi

Правна информация - Политика за поверителност