Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 286kWORD 185k
Keskiviikko 11. maaliskuuta 2015 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 3.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 4.Vastaanotetut asiakirjat
 5.Internetissä tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunta (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 6.Eurooppa-neuvoston kokouksen (19.–20. maaliskuuta 2015) valmistelu (keskustelu)
 7.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2015 - Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2015 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat - Sisämarkkinoiden hallinnointi eurooppalaisen ohjausjakson 2015 puitteissa (keskustelu)
 8.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 9.Äänestykset
  
9.1.Tiettyjen kolmansien maiden tuontiin sovellettava yhteinen menettely ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
9.2.Vakautus- ja assosiaatiosopimus Montenegron kanssa ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
9.3.Korkealaatuista naudanlihaa, sianlihaa, siipikarjanlihaa, vehnää sekä vehnän ja rukiin sekaviljaa ja leseitä, lesejauhoja ja muita jätetuotteita koskevat unionin tariffikiintiöt ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
9.4.Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonti unioniin ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
9.5.Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden unioniin suuntautuvaa tuontia koskevien tiettyjen myönnytysten suspendoiminen ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
9.6.Välimeren yleisen kalastuskomission perustaminen *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
9.7.Theodoros Zagorakisin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla)
  
9.8.Sergei Stanishevin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla)
  
9.9.Vuoden 2016 talousarvion suuntaviivat - Pääluokka III (äänestys)
  
9.10.Vuosikertomus 2013 "EU:n taloudellisten etujen suojaaminen – Petostentorjunta" (äänestys)
  
9.11.Montenegroa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus (äänestys)
  
9.12.Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus (äänestys)
  
9.13.Serbiaa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus (äänestys)
  
9.14.Kosovon integroituminen unioniin (äänestys)
  
9.15.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2015 (äänestys)
  
9.16.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2015 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (äänestys)
  
9.17.Sisämarkkinoiden hallinnointi eurooppalaisen ohjausjakson 2015 puitteissa (äänestys)
  
9.18.Internetissä tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunta (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Venäläisen oppositiojohtajan Boris Nemtsovin murha ja Venäjän demokratian tila (keskustelu)
 14.Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan vuosittainen selvitys Euroopan parlamentille (keskustelu)
 15.EU:n vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2013 ja EU:n toiminta tällä alalla (keskustelu)
 16.Libyan epävakaa tilanne ja sen seuraukset (keskustelu)
 17.Malin rauhansopimus (keskustelu)
 18.EU:n ja Arabiliiton väliset suhteet ja yhteistyö terrorismin torjunnassa (keskustelu)
 19.Antisemitismin, islaminvastaisuuden ja väkivaltaisten ääriliikkeiden nousu EU:ssa (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse asetamipridin, ametoktradiinin, amisulbromin, bupirimaatin, klofentetsiinin, etefonin, etirimolin, fluopikolidin, imatsapikin, propamokarbin, pyraklostrobiinin ja tau-fluvalinaatin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D036754/02 - 2015/2608(RPS) - määräaika: 6/5/2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 2,4,5-T:n, barbaanin, binapakryylin, bromofossietyylin, kamfekloorin (toksafeenin), klorbufaamin, kloroksuronin, klotsolinaatin, DNOC:n, diallaatin, dinosebin, dinoterbin, dioksationin, etyleenioksidin, fentina-asetaatin, fentinahydroksidin, flusykloksuronin, flukytrinaatin, formotionin, mekarbaamin, metakrifossin, monolinuronin, fenotriinin, profaamin, pyratsofossin, kinalfossin, resmetriinin, teknatseenin ja vinklotsoliinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D036786/02 - 2015/2607(RPS) - määräaika: 6/5/2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös päätösten 2009/568/EY, 2011/333/EU, 2011/381/EU, 2012/448/EU ja 2012/481/EU muuttamisesta EU-ympäristömerkin myöntämistä eräille tuotteille koskevien ekologisten arviointiperusteiden voimassaolon pidentämiseksi (D037968/02 - 2015/2583(RPS) - määräaika: 25/5/2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteen III muuttamisesta (D038087/02 - 2015/2587(RPS) - määräaika: 27/5/2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteiden II ja VI muuttamisesta (D038088/01 - 2015/2588(RPS) - määräaika: 27/5/2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi sisä- ja ulkomaaleille ja -lakoille annetun päätöksen 2014/312/EU muuttamisesta (D038234/02 - 2015/2584(RPS) - määräaika: 26/5/2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 865/2006 muuttamisesta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kaupan osalta (D038446/01 - 2015/2581(RPS) - määräaika: 24/5/2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI.


3. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille on toimitettu seuraavat ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus ylimääräisten tullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 673/2005 muuttamisesta (C(2015)01264 – 2015/2585(DEA))
Vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 26. helmikuuta 2015
Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EU) N:o 575/2013 täydentämistä koskevan delegoidun asetuksen (EU) N:o 529/2014 muuttamisesta markkinariskin omien varojen vaatimusten laskennassa sovellettavien sisäisten menetelmien laajennusten ja muutosten olennaisuuden arvioinnissa käytettävien teknisten sääntelystandardien osalta (C(2015)01365 – 2015/2591(DEA))
Vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 4. maaliskuuta 2015
Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla laitoksia koskevien omien varojen vaatimusten alalla annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 241/2014 muuttamisesta (C(2015)00361 – 2015/2545(DEA))

Vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30. tammikuuta 2015 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä 30. huhtikuuta 2015 saakka
Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON


4. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) komissiolta ja tuomioistuimelta

- Määrärahasiirtoesitys DEC 12/2015 - Pääluokka III – Komissio (N8-0023/2015 - C8-0045/2015 - 2015/2050(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys 1/2015 - Pääluokka IV - Unionin tuomioistuin (N8-0024/2015 - C8-0046/2015 - 2015/2054(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 13/2015 - Pääluokka III – Komissio (N8-0025/2015 - C8-0055/2015 - 2015/2055(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 11/2015 - Pääluokka III – Komissio (N8-0026/2015 - C8-0060/2015 - 2015/2057(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

2) parlamentin valiokunnilta

- Mietintö Theodoros Zagorakisin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2015/2048(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Evelyn Regner (A8-0044/2015)

- Mietintö Sergei Stanishevin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2014/2259(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Andrzej Duda (A8-0045/2015).


5. Internetissä tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunta (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission julkilausuma: Internetissä tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunta (2015/2564(RSP))

Keskustelu käytiin 12. helmikuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 12.2.2015, kohta 2).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Tadeusz Zwiefka, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Kinga Gál, Traian Ungureanu, József Nagy, Lara Comi, Theodoros Zagorakis, Maria Spyraki, Barbara Matera, Alessandra Mussolini ja Emil Radev PPE-ryhmän puolesta internetissä tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnasta (2015/2564(RSP)) (B8-0217/2015/rev.)

- Birgit Sippel, Miriam Dalli, Silvia Costa ja Viorica Dăncilă S&D-ryhmän puolesta internetissä tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnasta (2015/2564(RSP)) (B8-0218/2015)

- Timothy Kirkhope, Julie Girling, Jørn Dohrmann, Helga Stevens, Beatrix von Storch, Emma McClarkin, Jussi Halla-aho, Ruža Tomašić, Daniel Dalton, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Józef Gróbarczyk, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Janusz Wojciechowski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek ja Beata Gosiewska ECR-ryhmän puolesta internetissä tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnasta (2015/2564(RSP)) (B8-0219/2015)

- Laura Ferrara, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Valentinas Mazuronis ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta internetissä tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnasta (2015/2564(RSP)) (B8-0220/2015)

- Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Cecilia Wikström, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal ja Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta internetissä tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnasta (2015/2564(RSP)) (B8-0226/2015)

- Martina Anderson, Kateřina Konečná, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta lasten hyväksikäyttöön liittyvistä kuvista verkossa (2015/2564(RSP)) (B8-0227/2015).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.3.2015, kohta 9.18.


6. Eurooppa-neuvoston kokouksen (19.–20. maaliskuuta 2015) valmistelu (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston kokouksen (19.–20. maaliskuuta 2015) valmistelu (2014/2941(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (neuvoston puheenjohtaja), Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) ja Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Emmanouil Glezos, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla John Stuart Agnew, Andrzej Duda ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, sitoutumaton Marcel de Graaff, Herbert Reul, Knut Fleckenstein, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Angel Dzhambazki, Ashley Fox, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla James Carver, Neoklis Sylikiotis, David Borrelli, Konstantinos Papadakis, Andrzej Grzyb, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Kathleen Van Brempt, Notis Marias, Rolandas Paksas, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ildikó Gáll-Pelcz, Marine Le Pen, Alain Lamassoure, Matthias Groote ja Harald Vilimsky, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michael Theurer.

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

Puheenvuorot: Esteban González Pons, Jeppe Kofod ja Pervenche Berès.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Milan Zver, Costas Mavrides, Ivan Jakovčić ja João Ferreira.

Puheenvuorot: Frans Timmermans ja Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


7. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2015 - Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2015 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat - Sisämarkkinoiden hallinnointi eurooppalaisen ohjausjakson 2015 puitteissa (keskustelu)

Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 2015 [2014/2221(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2015 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat [2014/2222(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

Mietintö sisämarkkinoiden hallinnoinnista eurooppalaisen ohjausjakson 2015 puitteissa [2014/2212(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

Dariusz Rosati (esittelijä) esitteli mietinnöt.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Ildikó Gáll-Pelcz ja Sergio Gutiérrez Prieto esittelivät mietintönsä.

Puheenvuorot: Zanda Kalniņa-Lukaševica (neuvoston puheenjohtaja), Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja), Marianne Thyssen (komission jäsen) ja Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen).

Puheenvuorot: Jean Arthuis (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Giorgos Grammatikakis (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Sofia Ribeiro PPE-ryhmän puolesta, Alfred Sant S&D-ryhmän puolesta, Sampo Terho ECR-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Miguel Viegas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Mara Bizzotto, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, Antanas Guoga, Marisa Matias, Monika Vana, Patrick O'Flynn, Hans Jansen, Burkhard Balz, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Enrique Calvet Chambon, Inês Cristina Zuber, Pascal Durand, Marco Zullo, Gerolf Annemans, David Casa, Jutta Steinruck, Bernd Lucke, Lampros Fountoulis, Andreas Schwab, Marita Ulvskog, Zdzisław Krasnodębski, Brian Hayes, Evelyne Gebhardt, Anneleen Van Bossuyt, Pablo Zalba Bidegain, Brando Benifei, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Eva Paunova, Nicola Danti, Esther de Lange, Marc Tarabella, Tom Vandenkendelaere, Othmar Karas ja Verónica Lope Fontagné.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Dominique Bilde, Marco Valli, Kostas Chrysogonos, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică ja Csaba Sógor.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis, Zanda Kalniņa-Lukaševica, Dariusz Rosati, Ildikó Gáll-Pelcz ja Sergio Gutiérrez Prieto.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.3.2015, kohta 9.15, istunnon pöytäkirja 11.3.2015, kohta 9.16 ja istunnon pöytäkirja 11.3.2015, kohta 9.17.

Bruno Gollnisch käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Bruno Gollnisch käytti puheenvuoron.


8. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut GUE/NGL- ja S&D-ryhmiltä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

ITRE-valiokunta: Pablo Echeniquen tilalle Miguel Urbán Crespo

ENVI-valiokunta: Teresa Rodriguez-Rubion tilalle Pablo Echenique

FEMM-valiokunta: Pina Picierno

valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Teresa Rodriguez-Rubion tilalle Miguel Urbán Crespo

suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon vastaava valtuuskunta: Teresa Rodriguez-Rubion tilalle Miguel Urbán Crespo.

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


9. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.

°
° ° °

Puheenvuorot: Teresa Jiménez-Becerril Barrio muistutti, että 11. maaliskuuta vietetään eurooppalaista terrorismien uhrien muistopäivää, ja Eleonora Forenza vaati, että Gianluca Buonannolle määrätään seuraamuksia tämän lausumista, joita Forenza piti rasistisina (puhemies ilmoitti, että parlamentin puhemies on jo ottanut kantaa asiaan).


9.1. Tiettyjen kolmansien maiden tuontiin sovellettava yhteinen menettely ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen kolmansien maiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä (uudelleenlaadittu teksti) [COM(2014)0323 - C8-0014/2014- 2014/0168(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Jarosław Wałęsa (A8-0014/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0053)


9.2. Vakautus- ja assosiaatiosopimus Montenegron kanssa ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen soveltamiseksi (kodifikaatio) [COM(2014)0374 - C8-0035/2014 - 2014/0190(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Andrzej Duda (A8-0051/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0054)


9.3. Korkealaatuista naudanlihaa, sianlihaa, siipikarjanlihaa, vehnää sekä vehnän ja rukiin sekaviljaa ja leseitä, lesejauhoja ja muita jätetuotteita koskevat unionin tariffikiintiöt ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen korkealaatuista naudanlihaa, sianlihaa, siipikarjanlihaa, vehnää sekä vehnän ja rukiin sekaviljaa ja leseitä, lesejauhoja ja muita jätetuotteita koskevien unionin tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnosta (kodifikaatio) [COM(2014)0594 - C8-0169/2014 - 2014/0276(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Andrzej Duda (A8-0052/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0055)


9.4. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonti unioniin ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) [COM(2014)0586 - C8-0166/2014 - 2014/0272(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Andrzej Duda (A8-0048/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0056)


9.5. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden unioniin suuntautuvaa tuontia koskevien tiettyjen myönnytysten suspendoiminen ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden unioniin suuntautuvaa tuontia koskevien tiettyjen myönnytysten suspendoimisesta (kodifikaatio) [COM(2014)0593 - C8-0170/2014 - 2014/0275(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Andrzej Duda (A8-0050/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0057)


9.6. Välimeren yleisen kalastuskomission perustaminen *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Välimeren yleisen kalastuskomission perustamista koskevan muutetun sopimuksen hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta [14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Gabriel Mato (A8-0038/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0058)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä muutetun sopimuksen tekemiselle.


9.7. Theodoros Zagorakisin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla)

Mietintö: Theodoros Zagorakisin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntöMietintö Theodoros Zagorakisin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2015/2048(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Evelyn Regner (A8-0044/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0059)


9.8. Sergei Stanishevin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla)

Mietintö: Sergei Stanishevin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö [2014/2259(IMM)] - oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Andrzej Duda (A8-0045/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0060)


9.9. Vuoden 2016 talousarvion suuntaviivat - Pääluokka III (äänestys)

Mietintö vuoden 2016 talousarvion valmistelua koskevista yleisistä suuntaviivoista, pääluokka III – Komissio [2015/2008(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0061)


9.10. Vuosikertomus 2013 "EU:n taloudellisten etujen suojaaminen – Petostentorjunta" (äänestys)

Mietintö vuosikertomuksesta 2013 "EU:n taloudellisten etujen suojaaminen – Petostentorjunta" [2014/2155(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0062)


9.11. Montenegroa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0211/2015 (2014/2947(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0063)


9.12. Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0212/2015 (2014/2948(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0064)


9.13. Serbiaa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0213/2015 (2014/2949(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0065)


9.14. Kosovon integroituminen unioniin (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0214/2015 (2014/2950(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0066)


9.15. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2015 (äänestys)

Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 2015 [2014/2221(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0067)


9.16. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2015 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (äänestys)

Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2015 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat [2014/2222(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0068)


9.17. Sisämarkkinoiden hallinnointi eurooppalaisen ohjausjakson 2015 puitteissa (äänestys)

Mietintö sisämarkkinoiden hallinnoinnista eurooppalaisen ohjausjakson 2015 puitteissa [2014/2212(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0069)


9.18. Internetissä tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunta (äänestys)

Keskustelu käytiin 12. helmikuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 12.2.2015, kohta 2)

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 11. maaliskuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 11.3.2015, kohta 5).

Päätöslauselmaesitykset B8-0217/2015/rev, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015 ja B8-0227/2015 (2015/2564(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0217/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0217/2015/rev, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015 ja B8-0226/2015):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Roberta Metsola, Tadeusz Zwiefka, Michał Boni, Nadine Morano, Alessandra Mussolini, Barbara Matera ja Kinga Gál PPE-ryhmän puolesta;

Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sorin Moisă, Claudia Tapardel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Viorica Dăncilă, Silvia Costa, Miriam Dalli, Nicola Caputo ja Zigmantas Balčytis S&D-ryhmän puolesta;

Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta;

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Cecilia Wikström, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel ja Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE-ryhmän puolesta;

Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0070)

(Päätöslauselmaesitys B8-0227/2015 raukesi.)

°
° ° °

Bruno Gollnisch käytti työjärjestyspuheenvuoron Euroopan petostentorjuntavirastossa käynnistetystä tutkinnasta Front national -puolueen Euroopan parlamentin jäsenten avustajista ja ilmaisi vastalauseensa sen johdosta, että tutkinta julkistettiin (puhemies totesi, että parlamentin puhemiehelle ilmoitetaan asiasta).


10. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö José Manuel Fernandes - A8-0027/2015
Liadh Ní Riada, Morten Messerschmidt ja Stanislav Polčák

Mietintö Georgi Pirinski - A8-0024/2015
Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Brian Hayes, Ivana Maletić, Morten Messerschmidt ja Stanislav Polčák

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus - B8-0212/2015
Biljana Borzan, Franc Bogovič, Angel Dzhambazki ja Marijana Petir

Serbiaa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus - B8-0213/2015 (2014/2949(RSP))
Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Angel Dzhambazki, Marijana Petir, Csaba Sógor ja Igor Šoltes

Kosovon integroituminen unioniin - B8-0214/2015 (2014/2950(RSP))
Franc Bogovič, Angel Dzhambazki, Jean-François Jalkh ja Izaskun Bilbao Barandica

Mietintö Dariusz Rosati - A8-0037/2015
Michela Giuffrida, Neena Gill, Ivana Maletić, Caterina Chinnici, Morten Messerschmidt ja Zoltán Balczó.

Äänestysselitysten antamista jatketaan huomisessa istunnossa torstaina 12. maaliskuuta 2015.


11. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa "Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 14.45 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

12. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


13. Venäläisen oppositiojohtajan Boris Nemtsovin murha ja Venäjän demokratian tila (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Venäläisen oppositiojohtajan Boris Nemtsovin murha ja Venäjän demokratian tila (2015/2592(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Sandra Kalniete PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta, Andrzej Duda ECR-ryhmän puolesta, Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Valentinas Mazuronis EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Matteo Salvini, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Cristian Dan Preda, Marju Lauristin, Mark Demesmaeker, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Petras Auštrevičius, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jean-Luc Schaffhauser, Jiří Maštálka, Tamás Meszerics, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Jean-Luc Schaffhauser antaakseen henkilökohtaisen lausuman Elmar Brokin puheenvuoron johdosta, Elmar Brok tästä puheenvuorosta, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Kaja Kallas, Heidi Hautala, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Gabrielius Landsbergis, Boris Zala, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Tunne Kelam, Brando Benifei, Beata Gosiewska, Ivo Vajgl, Jaromír Štětina, Georgi Pirinski, Michael Gahler, Richard Howitt, Gunnar Hökmark ja Othmar Karas.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Fabio Massimo Castaldo, Urmas Paet, Igor Šoltes, Zdzisław Krasnodębski ja Gerard Batten.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2015, kohta 8.4.


14. Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan vuosittainen selvitys Euroopan parlamentille (keskustelu)

Mietintö Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan vuosittaisesta selvityksestä Euroopan parlamentille [2014/2219(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Elmar Brok (A8-0039/2015)

Elmar Brok esitteli mietinnön.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Indrek Tarand (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Andrej Plenković PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Ioan Mircea Paşcu S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Marine Le Pen keskustelun etenemisestä (puhemies selvensi asiaa), Jozo Radoš ALDE-ryhmän puolesta, Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tamás Meszerics Verts/ALE-ryhmän puolesta, James Carver EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Francisco José Millán Mon, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, Marine Le Pen, Mariya Gabriel, Vincent Peillon, David Campbell Bannerman, Konstantinos Papadakis, Jo Leinen, Udo Voigt, Ramona Nicole Mănescu, Richard Howitt, Zoltán Balczó, Tunne Kelam, Eugen Freund, Gerolf Annemans, Eleni Theocharous, Javi López, Eduard Kukan, Jeppe Kofod, Seán Kelly ja Francisco Assis.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Paulo Rangel, Boris Zala ja Ana Gomes.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andrea Bocskor, Silvia Costa, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Tatjana Ždanoka ja Bill Etheridge.

Puheenvuorot: Federica Mogherini ja Elmar Brok.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2015, kohta 8.5.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


15. EU:n vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2013 ja EU:n toiminta tällä alalla (keskustelu)

Mietintö EU:n vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2013 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla [2014/2216(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

Pier Antonio Panzeri esitteli mietinnön.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Heidi Hautala (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jana Žitňanská (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Andrzej Grzyb, Josef Weidenholzer, Bas Belder, Ivo Vajgl, Josep-Maria Terricabras, James Carver, Aymeric Chauprade, László Tőkés, Elena Valenciano Aymeric Chaupraden puheenvuorosta, Richard Howitt, Marek Jurek, Laura Ferrara, Udo Voigt, Kinga Gál, Andi Cristea, Ruža Tomašić, Nicolas Bay, Thomas Mann, Liliana Rodrigues, Eleftherios Synadinos, Davor Ivo Stier ja Ana Gomes.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Puheenvuorot: Jaromír Štětina, Francisco José Millán Mon, Paulo Rangel, Therese Comodini Cachia, Daniel Buda, Eduard Kukan, Andrej Plenković ja Deirdre Clune.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes ja Fabio Massimo Castaldo.

Puheenvuorot: Federica Mogherini ja Pier Antonio Panzeri.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2015, kohta 8.6.


16. Libyan epävakaa tilanne ja sen seuraukset (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Libyan epävakaa tilanne ja sen seuraukset (2015/2602(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Fernando Maura Barandiarán ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Gianluca Buonanno, Mariya Gabriel, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Judith Sargentini, Janice Atkinson, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Amjad Bashir, Kateřina Konečná, Gerard Batten, Barbara Matera, Josef Weidenholzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra ja Davor Ivo Stier.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miriam Dalli, Monika Hohlmeier, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Afzal Khan.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. Malin rauhansopimus (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Malin rauhansopimus (2015/2593(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Adina-Ioana VĂLEAN

Puheenvuorot: Davor Ivo Stier PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida ja Boris Zala.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias ja Fabio Massimo Castaldo.

Zanda Kalniņa-Lukaševica käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


18. EU:n ja Arabiliiton väliset suhteet ja yhteistyö terrorismin torjunnassa (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: EU:n ja Arabiliiton väliset suhteet ja yhteistyö terrorismin torjunnassa (2015/2594(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Tunne Kelam PPE-ryhmän puolesta, Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Mario Borghezio, Fernando Ruas, Richard Howitt, Marcus Pretzell, Ilhan Kyuchyuk, Javier Couso Permuy, Judith Sargentini, Kristina Winberg, Franz Obermayr, Victor Boştinaru, David Campbell Bannerman, Gerard Batten, Georgios Epitideios, Eleni Theocharous, Pier Antonio Panzeri, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ramona Nicole Mănescu, Josef Weidenholzer, Davor Ivo Stier, Afzal Khan ja Deirdre Clune.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomáš Zdechovský, ja Arne Gericke.

Zanda Kalniņa-Lukaševica käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta EU:n ja Arabiliiton välisestä yhteisymmärryspöytäkirjasta yhteistyöstä terrorismin torjunnassa (2015/2573(RSP)) (B8-0215/2015)

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini ja Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta EU:n ja Arabiliiton välisestä yhteisymmärryspöytäkirjasta yhteistyöstä terrorismin torjunnassa (2015/2573(RSP)) (B8-0216/2015)

- Geoffrey Van Orden, Beatrix von Storch, Charles Tannock, Daniel Hannan, Marcus Pretzell ja Hans-Olaf Henkel ECR-ryhmän puolesta EU:n ja Arabiliiton välisestä yhteisymmärryspöytäkirjasta yhteistyöstä terrorismin torjunnassa (2015/2573(RSP)) (B8-0221/2015)

- Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Birgit Sippel, Claude Moraes, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Kashetu Kyenge, Victor Negrescu ja Viorica Dăncilă S&D-ryhmän puolesta EU:n ja Arabiliiton välisistä suhteista ja yhteistyöstä terrorismin torjunnassa (2015/2573(RSP)) (B8-0222/2015)

- Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta EU:n ja Arabiliiton välisestä yhteisymmärryspöytäkirjasta yhteistyöstä terrorismin torjunnassa (2015/2573(RSP)) (B8-0223/2015)

- Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Martina Michels ja Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta EU:n ja Arabiliiton välisestä yhteisymmärryspöytäkirjasta yhteistyöstä terrorismin torjunnassa (2015/2573(RSP)) (B8-0224/2015)

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Mariya Gabriel, David McAllister, Lara Comi, Ramona Nicole Mănescu, Tokia Saïfi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Davor Ivo Stier ja József Nagy PPE-ryhmän puolesta EU:n ja Arabiliiton välisestä yhteisymmärryspöytäkirjasta yhteistyöstä terrorismin torjunnassa (2015/2573(RSP)) (B8-0225/2015).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2015, kohta 8.8.


19. Antisemitismin, islaminvastaisuuden ja väkivaltaisten ääriliikkeiden nousu EU:ssa (keskustelu)

Komission julkilausuma: Antisemitismin, islaminvastaisuuden ja väkivaltaisten ääriliikkeiden nousu EU:ssa (2015/2595(RSP))

Johannes Hahn (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta, Claude Moraes S&D-ryhmän puolesta, Jussi Halla-aho ECR-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, James Carver EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Hans Jansen, Monika Hohlmeier, Sylvie Guillaume, Bas Belder, Frédérique Ries, Marie-Christine Vergiat, Rosa Estaràs Ferragut, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cornelia Ernst, Heinz K. Becker, Péter Niedermüller, Marina Albiol Guzmán, Michał Boni, Younous Omarjee, Tomáš Zdechovský, Pablo Echenique ja Constance Le Grip.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Patricija Šulin, Afzal Khan, Arne Gericke, Gerard Batten ja Franz Obermayr.

Johannes Hahn käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


20. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 550.479/OJJE).


21. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.45.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Dohrmann, Händel, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Vozemberg-Vrionidi

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö