Index 
Notulen
PDF 296kWORD 186k
Woensdag 11 maart 2015 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 4.Ingekomen stukken
 5.Bestrijding van seksueel misbruik van kinderen op het internet (ingediende ontwerpresoluties)
 6.Voorbereiding van de Europese Raad (19-20 maart 2015) (debat)
 7.Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2015 - Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2015 - Governance van de interne markt binnen het Europees semester 2015 (debat)
 8.Samenstelling commissies en delegaties
 9.Stemmingen
  
9.1.Gemeenschappelijke regeling voor de invoer uit bepaalde derde landen ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.2.Stabilisatie- en associatieovereenkomst met Montenegro ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.3.Tariefcontingenten van de Unie voor kwaliteitsrundvlees, varkensvlees, slachtpluimvee, tarwe en mengkoren, en zemelen, slijpsel en andere resten ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.4.Invoer in de Unie van landbouwproducten van oorsprong uit Turkije ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.5.Schorsing van bepaalde concessies betreffende de invoer in de Unie van landbouwproducten van oorsprong uit Turkije ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.6.Oprichting van de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.7.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Theodoros Zagorakis (artikel 150 van het Reglement)
  
9.8.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Sergei Stanishev (artikel 150 van het Reglement)
  
9.9.Richtsnoeren voor de begroting 2016 - Afdeling III (stemming)
  
9.10.Jaarverslag 2013 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding (stemming)
  
9.11.Voortgangsverslag 2014 over Montenegro (stemming)
  
9.12.Voortgangsverslag 2014 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (stemming)
  
9.13.Voortgangsverslag 2014 over Servië (stemming)
  
9.14.Het Europees integratieproces van Kosovo (stemming)
  
9.15.Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2015 (stemming)
  
9.16.Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2015 (stemming)
  
9.17.Governance van de interne markt binnen het Europees semester 2015 (stemming)
  
9.18.Bestrijding van seksueel misbruik van kinderen op het internet (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Moord op de Russische oppositieleider Boris Nemtsov en de toestand van de democratie in Rusland (debat)
 14.Jaarverslag van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid aan het Europees Parlement (debat)
 15.Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2013 en het EU-beleid ter zake (debat)
 16.De onstabiele toestand in Libië en de gevolgen daarvan (debat)
 17.Vredesakkoord Mali (debat)
 18.Betrekkingen tussen de EU en de Liga van Arabische Staten en samenwerking op het gebied van terrorismebestrijding (debat)
 19.Toename van antisemitisme, islamofobie en gewelddadig extremisme in de EU (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor acetamiprid, ametoctradin, amisulbrom, bupirimaat, clofentezine, ethefon, ethirimol, fluopicolide, imazapic, propamocarb, pyraclostrobine en tau-fluvalinaat in of op bepaalde producten (D036754/02 - 2015/2608(RPS) - termijn : 6/5/2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 2,4,5-T, barban, binapacryl, bromofos-ethyl, camfechloor (chloorcamfeen, toxafeen), chloorbufam, chlooroxuron, chlozolinaat, DNOC, diallaat, dinoseb, dinoterb, dioxathion, ethyleenoxide, fentinacetaat, fentinhydroxide, flucycloxuron, flucythrinaat, formothion, mecarbam, methacrifos, monolinuron, fenothrin, profam, pyrazofos, quinalfos, resmethrin, tecnazeen en vinclozolin in of op bepaalde producten (D036786/02 - 2015/2607(RPS) - termijn : 6/5/2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Besluit van de Commissie tot wijziging van Beschikking 2009/568/EG en de Besluiten 2011/333/EU, 2011/381/EU, 2012/448/EU en 2012/481/EU teneinde de geldigheidsduur van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan bepaalde producten te verlengen (D037968/02 - 2015/2583(RPS) - termijn : 25/5/2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (D038087/02 - 2015/2587(RPS) - termijn : 27/5/2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en VI bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (D038088/01 - 2015/2588(RPS) - termijn : 27/5/2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Besluit van de Commissie tot wijziging van Besluit 2014/312/EU tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor verven en vernissen voor gebruik binnens- en buitenshuis (D038234/02 - 2015/2584(RPS) - termijn : 26/5/2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 865/2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad (D038446/01 - 2015/2581(RPS) - termijn : 24/5/2015)
verwezen naar ten principale: ENVI.


3. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De volgende ontwerpen van gedelegeerde handelingen zijn aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 673/2005 van de Raad tot vaststelling van aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (C(2015)01264 – 2015/2585(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 26 februari 2015
verwezen naar ten principale: INTA

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 529/2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van technische reguleringsnormen voor het beoordelen van het wezenlijke karakter van uitbreidingen en wijzigingen van interne benaderingen bij de berekening van de eigenvermogensvereisten voor marktrisico (C(2015)01365 – 2015/2591(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 4 maart 2015
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 241/2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen betreffende eigenvermogensvereisten voor instellingen (C(2015)00361 – 2015/2545(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 30 januari 2015 op verzoek van de bevoegde commissie, tot 30 april 2015.
verwezen naar ten principale: ECON.


4. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Commissie en Hof van Justitie

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 12/2015 - Afdeling III – Commissie (N8-0023/2015 - C8-0045/2015 - 2015/2050(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving 1/2015 - Afdeling IV - Hof van Justitie (N8-0024/2015 - C8-0046/2015 - 2015/2054(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 13/2015 - Afdeling III – Commissie (N8-0025/2015 - C8-0055/2015 - 2015/2055(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 11/2015 - Afdeling III – Commissie (N8-0026/2015 - C8-0060/2015 - 2015/2057(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

2) van de parlementaire commissies

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Theodoros Zagorakis (2015/2048(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Evelyn Regner (A8-0044/2015)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Sergei Stanishev (2014/2259(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0045/2015).


5. Bestrijding van seksueel misbruik van kinderen op het internet (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de Commissie: Bestrijding van seksueel misbruik van kinderen op het internet (2015/2564(RSP))

Het debat heeft op 12 februari 2015 plaatsgevonden (punt 2 van de notulen van 12.2.2015).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Tadeusz Zwiefka, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Kinga Gál, Traian Ungureanu, József Nagy, Lara Comi, Theodoros Zagorakis, Maria Spyraki, Barbara Matera, Alessandra Mussolini en Emil Radev, namens de PPE-Fractie, over de bestrijding van seksueel misbruik van kinderen op internet (2015/2564(RSP)) (B8-0217/2015/rev);

- Birgit Sippel, Miriam Dalli, Silvia Costa en Viorica Dăncilă, namens de S&D-Fractie, over de bestrijding van seksueel misbruik van kinderen op internet (2015/2564(RSP)) (B8-0218/2015);

- Timothy Kirkhope, Julie Girling, Jørn Dohrmann, Helga Stevens, Beatrix von Storch, Emma McClarkin, Jussi Halla-aho, Ruža Tomašić, Daniel Dalton, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Józef Gróbarczyk, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Janusz Wojciechowski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek en Beata Gosiewska, namens de ECR-Fractie, over de bestrijding van seksueel misbruik van kinderen op internet (2015/2564(RSP)) (B8-0219/2015);

- Laura Ferrara, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Valentinas Mazuronis en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, over de bestrijding van seksueel misbruik van kinderen op internet (2015/2564(RSP)) (B8-0220/2015);

- Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Cecilia Wikström, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal en Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, over de bestrijding van seksueel misbruik van kinderen op internet (2015/2564(RSP)) (B8-0226/2015);

- Martina Anderson, Kateřina Konečná, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, over de bestrijding van seksueel misbruik van kinderen op internet (2015/2564(RSP)) (B8-0227/2015).

Stemming: punt 9.18 van de notulen van 11.3.2015.


6. Voorbereiding van de Europese Raad (19-20 maart 2015) (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de Europese Raad (19-20 maart 2015) (2014/2941(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (fungerend voorzitter van de Raad), Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) en Frans Timmermans (eerste vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Emmanouil Glezos, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van John Stuart Agnew, Andrzej Duda, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Marcel de Graaff, niet-fractiegebonden lid, Herbert Reul, Knut Fleckenstein, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Angel Dzhambazki, Ashley Fox, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van James Carver, Neoklis Sylikiotis, David Borrelli, Konstantinos Papadakis, Andrzej Grzyb, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Kathleen Van Brempt, Notis Marias, Rolandas Paksas, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ildikó Gáll-Pelcz, Marine Le Pen, Alain Lamassoure, Matthias Groote en Harald Vilimsky, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michael Theurer.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, Jeppe Kofod en Pervenche Berès.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Milan Zver, Costas Mavrides, Ivan Jakovčić en João Ferreira.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Het debat wordt gesloten.


7. Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2015 - Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2015 - Governance van de interne markt binnen het Europees semester 2015 (debat)

Verslag over het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2015 [2014/2221(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

Verslag over het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2015 [2014/2222(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

Verslag over de governance van de interne markt binnen het Europees semester 2015 [2014/2212(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

Dariusz Rosati (rapporteur) presenteert zijn verslag.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Ildikó Gáll-Pelcz en Sergio Gutiérrez Prieto presenteren hun verslagen.

Het woord wordt gevoerd door Zanda Kalniņa-Lukaševica (fungerend voorzitter van de Raad), Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie), Marianne Thyssen (lid van de Commissie) en Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jean Arthuis (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Giorgos Grammatikakis (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Sofia Ribeiro, namens de PPE-Fractie, Alfred Sant, namens de S&D-Fractie, Sampo Terho, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Miguel Viegas, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, Mara Bizzotto, niet-fractiegebonden lid, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, Antanas Guoga, Marisa Matias, Monika Vana, Patrick O'Flynn, Hans Jansen, Burkhard Balz, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Enrique Calvet Chambon, Inês Cristina Zuber, Pascal Durand, Marco Zullo, Gerolf Annemans, David Casa, Jutta Steinruck, Bernd Lucke, Lampros Fountoulis, Andreas Schwab, Marita Ulvskog, Zdzisław Krasnodębski, Brian Hayes, Evelyne Gebhardt, Anneleen Van Bossuyt, Pablo Zalba Bidegain, Brando Benifei, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Eva Paunova, Nicola Danti, Esther de Lange, Marc Tarabella, Tom Vandenkendelaere, Othmar Karas en Verónica Lope Fontagné.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Dominique Bilde, Marco Valli, Kostas Chrysogonos, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică en Csaba Sógor.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis, Zanda Kalniņa-Lukaševica, Dariusz Rosati, Ildikó Gáll-Pelcz en Sergio Gutiérrez Prieto.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.15 van de notulen van 11.3.2015, punt 9.16 van de notulen van 11.3.2015 en punt 9.17 van de notulen van 11.3.2015.

Het woord wordt gevoerd door Bruno Gollnisch.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bruno Gollnisch.


8. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de GUE/NGL en S&D-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie ITRE: Miguel Urbán Crespo in plaats van Pablo Echenique

Commissie ENVI: Pablo Echenique in plaats van Teresa Rodriguez-Rubio

Commissie FEMM: Pina Picierno

Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied: Miguel Urbán Crespo in plaats van Teresa Rodriguez-Rubio

Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb: Miguel Urbán Crespo in plaats van Teresa Rodriguez-Rubio.

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt..


9. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Teresa Jiménez-Becerril Barrio, die eraan herinnert dat 11 maart de Europese dag ter herdenking van de slachtoffers van het terrorisme is, en Eleonora Forenza, die vraagt dat sancties worden genomen tegen Gianluca Buonanno, wegens zijn uitlatingen, die zij racisitisch noemt (de Voorzitter merkt op dat de Voorzitter van het Parlement zich hierover al heeft uitgesproken).


9.1. Gemeenschappelijke regeling voor de invoer uit bepaalde derde landen ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de invoer uit bepaalde derde landen (herschikking) [COM(2014)0323 - C8-0014/2014- 2014/0168(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0014/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0053)


9.2. Stabilisatie- en associatieovereenkomst met Montenegro ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds (gecodificeerde tekst) [COM(2014)0374 - C8-0035/2014 - 2014/0190(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0051/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0054)


9.3. Tariefcontingenten van de Unie voor kwaliteitsrundvlees, varkensvlees, slachtpluimvee, tarwe en mengkoren, en zemelen, slijpsel en andere resten ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van tariefcontingenten van de Unie voor kwaliteitsrundvlees, varkensvlees, slachtpluimvee, tarwe en mengkoren, en zemelen, slijpsel en andere resten (gecodificeerde tekst) [COM(2014)0594 - C8-0169/2014 - 2014/0276(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0052/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0055)


9.4. Invoer in de Unie van landbouwproducten van oorsprong uit Turkije ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoer in de Unie van landbouwproducten van oorsprong uit Turkije (gecodificeerde tekst) [COM(2014)0586 - C8-0166/2014 - 2014/0272(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0048/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0056)


9.5. Schorsing van bepaalde concessies betreffende de invoer in de Unie van landbouwproducten van oorsprong uit Turkije ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot schorsing van bepaalde concessies betreffende de invoer in de Unie van landbouwproducten van oorsprong uit Turkije (gecodificeerde tekst) [COM(2014)0593 - C8-0170/2014 - 2014/0275(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0050/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0057)


9.6. Oprichting van de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de aanvaarding, namens de Europese Unie, van de gewijzigde overeenkomst inzake de oprichting van de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee [14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0038/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0058)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de gewijzigde overeenkomst.


9.7. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Theodoros Zagorakis (artikel 150 van het Reglement)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Theodoros ZagorakisVerslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Theodoros Zagorakis [2015/2048(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Evelyn Regner (A8-0044/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2015)0059)


9.8. Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Sergei Stanishev (artikel 150 van het Reglement)

Verslag over het verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Sergei Stanishev [2014/2259(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0045/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2015)0060)


9.9. Richtsnoeren voor de begroting 2016 - Afdeling III (stemming)

Verslag over de algemene richtsnoeren voor de voorbereiding van de begroting 2016, afdeling III – Commissie [2015/2008(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0061)


9.10. Jaarverslag 2013 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding (stemming)

Verslag over het jaarverslag 2013 over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie - Fraudebestrijding [2014/2155(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0062)


9.11. Voortgangsverslag 2014 over Montenegro (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0211/2015 (2014/2947(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0063)


9.12. Voortgangsverslag 2014 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0212/2015 (2014/2948(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0064)


9.13. Voortgangsverslag 2014 over Servië (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0213/2015 (2014/2949(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0065)


9.14. Het Europees integratieproces van Kosovo (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0214/2015 (2014/2950(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0066)


9.15. Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2015 (stemming)

Verslag over het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2015 [2014/2221(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0067)


9.16. Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2015 (stemming)

Verslag over het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2015 [2014/2222(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0068)


9.17. Governance van de interne markt binnen het Europees semester 2015 (stemming)

Verslag over de governance van de interne markt binnen het Europees semester 2015 [2014/2212(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0069)


9.18. Bestrijding van seksueel misbruik van kinderen op het internet (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op12 februari 2015 (punt 2 van de notulen van 12.2.2015)

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 11 maart 2015 (punt 5 van de notulen van 11.3.2015).

Ontwerpresoluties B8-0217/2015/rev, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015 en B8-0227/2015 (2015/2564(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0217/2015

(ter vervanging van B8-0217/2015/rev, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015 en B8-0226/2015):

ingediend door de volgende leden:

Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Roberta Metsola, Tadeusz Zwiefka, Michał Boni, Nadine Morano, Alessandra Mussolini, Barbara Matera en Kinga Gál, namens de PPE-Fractie;

Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sorin Moisă, Claudia Tapardel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Viorica Dăncilă, Silvia Costa, Miriam Dalli, Nicola Caputo en Zigmantas Balčytis, namens de S&D-Fractie;

Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie;

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Cecilia Wikström, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel en Maite Pagazaurtundúa Ruiz, namens de ALDE-Fractie;

Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0070)

(Ontwerpresolutie B8-0227/2015 komt te vervallen.)

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Bruno Gollnisch, voor een motie van orde, inzake de raadpleging van het Europees Bureau voor fraudebestrijding betreffende de parlementaire medewerkers van het Front national en om te protesteren tegen het feit dat dit openbaar is gemaakt (de Voorzitter merkt op dat de Voorzitter van het Parlement hiervan op de hoogte zal worden gebracht).


10. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag José Manuel Fernandes - A8-0027/2015
Liadh Ní Riada, Morten Messerschmidt en Stanislav Polčák

Verslag Georgi Pirinski - A8-0024/2015
Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Brian Hayes, Ivana Maletić, Morten Messerschmidt en Stanislav Polčák

Voortgangsverslag 2014 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië - B8-0212/2015
Biljana Borzan, Franc Bogovič, Angel Dzhambazki en Marijana Petir

Voortgangsverslag 2014 over Servië - B8-0213/2015 (2014/2949(RSP))
Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Angel Dzhambazki, Marijana Petir, Csaba Sógor en Igor Šoltes

Het Europees integratieproces van Kosovo - B8-0214/2015 (2014/2950(RSP))
Franc Bogovič, Angel Dzhambazki, Jean-François Jalkh en Izaskun Bilbao Barandica

Verslag Dariusz Rosati - A8-0037/2015
Michela Giuffrida, Neena Gill, Ivana Maletić, Caterina Chinnici, Morten Messerschmidt en Zoltán Balczó.

De stemverklaringen worden voortgezet tijdens de vergadering van morgen donderdag 12 maart 2015.


11. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 14.45 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter

12. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


13. Moord op de Russische oppositieleider Boris Nemtsov en de toestand van de democratie in Rusland (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Moord op de Russische oppositieleider Boris Nemtsov en de toestand van de democratie in Rusland (2015/2592(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Sandra Kalniete, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein, namens de S&D-Fractie, Andrzej Duda, namens de ECR-Fractie, Johannes Cornelis van Baalen, namens de ALDE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Valentinas Mazuronis, namens de EFDD-Fractie, Matteo Salvini, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Cristian Dan Preda, Marju Lauristin, Mark Demesmaeker, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Petras Auštrevičius, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jean-Luc Schaffhauser, Jiří Maštálka, Tamás Meszerics, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Jean-Luc Schaffhauser voor een persoonlijk feit naar aanleiding van de woorden van Elmar Brok, Elmar Brok over deze woorden, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Kaja Kallas, Heidi Hautala, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Gabrielius Landsbergis, Boris Zala, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Tunne Kelam, Brando Benifei, Beata Gosiewska, Ivo Vajgl, Jaromír Štětina, Georgi Pirinski, Michael Gahler, Richard Howitt, Gunnar Hökmark en Othmar Karas.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Fabio Massimo Castaldo, Urmas Paet, Igor Šoltes, Zdzisław Krasnodębski en Gerard Batten.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.4 van de notulen van 12.3.2015.


14. Jaarverslag van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid aan het Europees Parlement (debat)

Verslag over het jaarverslag van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid aan het Europees Parlement [2014/2219(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Elmar Brok (A8-0039/2015)

Elmar Brok leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door Indrek Tarand (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Andrej Plenković, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Ioan Mircea Paşcu, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Marine Le Pen, over het verloop van het debat (de Voorzitter licht een en ander toe), Jozo Radoš, namens de ALDE-Fractie, Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, Tamás Meszerics, namens de Verts/ALE-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Francisco José Millán Mon, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, Marine Le Pen, Mariya Gabriel, Vincent Peillon, David Campbell Bannerman, Konstantinos Papadakis, Jo Leinen, Udo Voigt, Ramona Nicole Mănescu, Richard Howitt, Zoltán Balczó, Tunne Kelam, Eugen Freund, Gerolf Annemans, Eleni Theocharous, Javi López, Eduard Kukan, Jeppe Kofod, Seán Kelly en Francisco Assis.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Paulo Rangel, Boris Zala en Ana Gomes.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andrea Bocskor, Silvia Costa, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Tatjana Ždanoka en Bill Etheridge.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini en Elmar Brok.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.5 van de notulen van 12.3.2015.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)


15. Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2013 en het EU-beleid ter zake (debat)

Verslag over het jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2013 en het beleid van de Europese Unie ter zake [2014/2216(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

Pier Antonio Panzeri leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door Heidi Hautala (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Jana Žitňanská (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Andrzej Grzyb, Josef Weidenholzer, Bas Belder, Ivo Vajgl, Josep-Maria Terricabras, James Carver, Aymeric Chauprade, László Tőkés, Elena Valenciano, over de woorden van Aymeric Chauprade, Richard Howitt, Marek Jurek, Laura Ferrara, Udo Voigt, Kinga Gál, Andi Cristea, Ruža Tomašić, Nicolas Bay, Thomas Mann, Liliana Rodrigues, Eleftherios Synadinos, Davor Ivo Stier en Ana Gomes.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jaromír Štětina, Francisco José Millán Mon, Paulo Rangel, Therese Comodini Cachia, Daniel Buda, Eduard Kukan, Andrej Plenković en Deirdre Clune.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes en Fabio Massimo Castaldo.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini en Pier Antonio Panzeri.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.6 van de notulen van 12.3.2015.


16. De onstabiele toestand in Libië en de gevolgen daarvan (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De onstabiele toestand in Libië en de gevolgen daarvan (2015/2602(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Fernando Maura Barandiarán, namens de ALDE-Fractie, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Gianluca Buonanno, niet-fractiegebonden lid, Mariya Gabriel, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Judith Sargentini, Janice Atkinson, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Amjad Bashir, Kateřina Konečná, Gerard Batten, Barbara Matera, Josef Weidenholzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra en Davor Ivo Stier.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miriam Dalli, Monika Hohlmeier, Notis Marias, Ivan Jakovčić en Afzal Khan.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

Het debat wordt gesloten.


17. Vredesakkoord Mali (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Vredesakkoord Mali (2015/2593(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

VOORZITTER: Adina-Ioana VĂLEAN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Davor Ivo Stier, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie, Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida en Boris Zala.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias en Fabio Massimo Castaldo.

Het woord wordt gevoerd door Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Het debat wordt gesloten.


18. Betrekkingen tussen de EU en de Liga van Arabische Staten en samenwerking op het gebied van terrorismebestrijding (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Betrekkingen tussen de EU en de Liga van Arabische Staten en samenwerking op het gebied van terrorismebestrijding (2015/2594(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Tunne Kelam, namens de PPE-Fractie, Knut Fleckenstein, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Alyn Smith, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, niet-fractiegebonden lid, Fernando Ruas, Richard Howitt, Marcus Pretzell, Ilhan Kyuchyuk, Javier Couso Permuy, Judith Sargentini, Kristina Winberg, Franz Obermayr, Victor Boştinaru, David Campbell Bannerman, Gerard Batten, Georgios Epitideios, Eleni Theocharous, Pier Antonio Panzeri, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ramona Nicole Mănescu, Josef Weidenholzer, Davor Ivo Stier, Afzal Khan en Deirdre Clune.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomáš Zdechovský, en Arne Gericke.

Het woord wordt gevoerd door Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, over een memorandum van overeenstemming tussen de EU en de Arabische Liga om samen te werken in de strijd tegen het terrorisme (2015/2573(RSP)) (B8-0215/2015);

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini en Eva Joly, namens de Verts/ALE-Fractie, over het memorandum van overeenstemming tussen de EU en de Arabische Liga om samen te werken in de strijd tegen het terrorisme (2015/2573(RSP)) (B8-0216/2015);

- Geoffrey Van Orden, Beatrix von Storch, Charles Tannock, Daniel Hannan, Marcus Pretzell en Hans-Olaf Henkel, namens de ECR-Fractie, over het memorandum van overeenstemming tussen de EU en de Arabische Liga om samen te werken in de strijd tegen het terrorisme (2015/2573(RSP)) (B8-0221/2015);

- Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Birgit Sippel, Claude Moraes, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Kashetu Kyenge, Victor Negrescu en Viorica Dăncilă, namens de S&D-Fractie, over de betrekkingen tussen de EU en de Arabische Liga met het oog op samenwerking in de strijd tegen het terrorisme (2015/2573(RSP)) (B8-0222/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, over een memorandum van overeenstemming tussen de EU en de Arabische Liga om samen te werken in de strijd tegen het terrorisme (2015/2573(RSP)) (B8-0223/2015);

- Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Martina Michels en Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, over het memorandum van overeenstemming tussen de EU en de Arabische Liga om samen te werken in de strijd tegen het terrorisme( 2015/2573(RSP)) (B8-0224/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Mariya Gabriel, David McAllister, Lara Comi, Ramona Nicole Mănescu, Tokia Saïfi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Davor Ivo Stier en József Nagy, namens de PPE-Fractie, over het memorandum van overeenstemming tussen de EU en de Arabische Liga om samen te werken in de strijd tegen het terrorisme (2015/2573(RSP)) (B8-0225/2015).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.8 van de notulen van 12.3.2015.


19. Toename van antisemitisme, islamofobie en gewelddadig extremisme in de EU (debat)

Verklaring van de Commissie: Toename van antisemitisme, islamofobie en gewelddadig extremisme in de EU (2015/2595(RSP))

Johannes Hahn (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, Claude Moraes, namens de S&D-Fractie, Jussi Halla-aho, namens de ECR-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Hans Jansen, niet-fractiegebonden lid, Monika Hohlmeier, Sylvie Guillaume, Bas Belder, Frédérique Ries, Marie-Christine Vergiat, Rosa Estaràs Ferragut, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cornelia Ernst, Heinz K. Becker, Péter Niedermüller, Marina Albiol Guzmán, Michał Boni, Younous Omarjee, Tomáš Zdechovský, Pablo Echenique en Constance Le Grip.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Patricija Šulin, Afzal Khan, Arne Gericke, Gerard Batten en Franz Obermayr.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn.

Het debat wordt gesloten.


20. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 550.479/OJJE).


21. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.45 uur gesloten.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Dohrmann, Händel, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Vozemberg-Vrionidi

Juridische mededeling - Privacybeleid