Indeks 
Protokół
PDF 295kWORD 215k
Środa, 11 marca 2015 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 3.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 4.Składanie dokumentów
 5.Zwalczanie niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie (złożone projekty rezolucji)
 6.Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej (19-20 marca 2015 r.) (debata)
 7.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2015 - Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r. - Zarządzanie jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2015 (debata)
 8.Skład komisji i delegacji
 9.Głosowanie
  
9.1.Wspólne reguły przywozu z niektórych państw trzecich ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.2.Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu z Republiką Czarnogóry ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.3.Unijne kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości wołowinę oraz na wieprzowinę, mięso drobiowe, pszenicę i mieszankę żyta z pszenicą, otręby, śrutę i inne pozostałości ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.4.Przywóz do Unii produktów rolnych pochodzących z Turcji ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.5.Zawieszenie niektórych koncesji związanych z przywozem do Unii produktów rolnych pochodzących z Turcji ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.6.Powołanie Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.7.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Theodorosa Zagorakisa (art. 150 Regulaminu)
  
9.8.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Sergeja Stanisheva (art. 150 Regulaminu)
  
9.9.Wytyczne dla budżetu na rok 2016: sekcja 3 (głosowanie)
  
9.10.Sprawozdanie roczne za rok 2013 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych (głosowanie)
  
9.11.Sprawozdanie z postępów Czarnogóry w 2014 r. (głosowanie)
  
9.12.Sprawozdanie z postępów byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii w 2014 r. (głosowanie)
  
9.13.Sprawozdanie dotyczące postępów Serbii w 2014 r. (głosowanie)
  
9.14.Proces integracji Kosowa z Unią Europejską (głosowanie)
  
9.15.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2015 (głosowanie)
  
9.16.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r. (głosowanie)
  
9.17.Zarządzanie jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2015 (głosowanie)
  
9.18.Zwalczanie niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Zabójstwo rosyjskiego lidera opozycji Borisa Niemcowa oraz stan demokracji w Rosji (debata)
 14.Roczne sprawozdanie wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa dla Parlamentu Europejskiego (debata)
 15.Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2013 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie (debata)
 16.Niestabilna sytuacja w Libii oraz jej skutki (debata)
 17.Porozumienie pokojowe w Mali (debata)
 18.Stosunki UE z Ligą Państw Arabskich oraz współpraca w zwalczaniu terroryzmu (debata)
 19.Wzrost antysemityzmu, islamofobii i brutalnego ekstremizmu w UE (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9:05.


2. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acetamipridu, ametoktradyny, amisulbromu, bupirymatu, klofentezyny, etefonu, etirimolu, fluopikolidu, imazapiku, propamokarbu, piraklostrobiny i tau-fluwalinatu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D036754/02 - 2015/2608(RPS) - termin: 6/5/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 2,4,5-T, barbanu, binapakrylu, bromofosu etylowego, kamfechloru (toksafenu), chlorobufamu, chloroksuronu, chlozolinatu, DNOK, diallatu, dinosebu, dinoterbu, dioksationu, tlenku etylenu, octanu fentynu, wodorotlenku fentynu, flucykloksuronu, flucytrynatu, formotionu, mekarbamu, metakrifosu, monolinuronu, fenotryny, profamu, pyrazofosu, kwinalfosu, resmetryny, technazenu i winklozoliny w określonych produktach lub na ich powierzchni (D036786/02 - 2015/2607(RPS) - termin: 6/5/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzje: 2009/568/WE, 2011/333/UE, 2011/381/UE, 2012/448/UE i 2012/481/UE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom (D037968/02 - 2015/2583(RPS) - termin: 25/5/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego produktów kosmetycznych (D038087/02 - 2015/2587(RPS) - termin: 27/5/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (D038088/01 - 2015/2588(RPS) - termin: 27/5/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzję 2014/312/UE ustanawiającą ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE farbom i lakierom wewnętrznym i zewnętrznym (D038234/02 - 2015/2584(RPS) - termin: 26/5/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające – w odniesieniu do handlu gatunkami dzikiej fauny i flory – rozporządzenie (WE) nr 865/2006 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 (D038446/01 - 2015/2581(RPS) - termin: 24/5/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI.


3. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiające dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (C(2015)01264 – 2015/2585(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 26 lutego 2015 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 529/2014 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących oceny istotności rozszerzeń i zmian metod wewnętrznych przy obliczaniu wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rynkowego (C(2015)01365 – 2015/2591(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 4 marca 2015 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 241/2014 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie funduszy własnych obowiązujących instytucje (C(2015)00361 - 2015/2545(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 30 stycznia 2015 r., na wniosek komisji przedmiotowo właściwej, do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON.


4. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Komisję i Trybunał Sprawiedliwości

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 12/2015 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0023/2015 - C8-0045/2015 - 2015/2050(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków 1/2015 - Sekcja 4 - Trybunał Sprawiedliwości (N8-0024/2015 - C8-0046/2015 - 2015/2054(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 13/2015 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0025/2015 - C8-0055/2015 - 2015/2055(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 11/2015 - Sekcja 4 - Komisja (N8-0026/2015 - C8-0060/2015 - 2015/2057(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

2) przez komisje parlamentarne

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Theodorosa Zagorakisa (2015/2048(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Evelyn Regner (A8-0044/2015)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Sergeja Stanisheva (2014/2259(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Andrzej Duda (A8-0045/2015).


5. Zwalczanie niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Komisji: Zwalczanie niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie (2015/2564(RSP))

Debata odbyła się dnia 12 lutego 2015 (pkt 2 protokołu z dnia 12.2.2015).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Tadeusz Zwiefka, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Kinga Gál, Traian Ungureanu, József Nagy, Lara Comi, Theodoros Zagorakis, Maria Spyraki, Barbara Matera, Alessandra Mussolini i Emil Radev w imieniu grupy PPE, w sprawie walki z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych w internecie (2015/2564(RSP)) (B8-0217/2015/rev);

- Birgit Sippel, Miriam Dalli, Silvia Costa i Viorica Dăncilă w imieniu grupy S&D, w sprawie walki z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych w internecie (2015/2564(RSP)) (B8-0218/2015);

- Timothy Kirkhope, Julie Girling, Jørn Dohrmann, Helga Stevens, Beatrix von Storch, Emma McClarkin, Jussi Halla-aho, Ruža Tomašić, Daniel Dalton, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Józef Gróbarczyk, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Janusz Wojciechowski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek i Beata Gosiewska w imieniu grupy ECR, w sprawie walki z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych w internecie (2015/2564(RSP)) (B8-0219/2015);

- Laura Ferrara, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Valentinas Mazuronis i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, w sprawie walki z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych w internecie (2015/2564(RSP)) (B8-0220/2015);

- Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Cecilia Wikström, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal i Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, w sprawie walki z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych w internecie (2015/2564(RSP)) (B8-0226/2015);

- Martina Anderson, Kateřina Konečná, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie obrazów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w internecie (2015/2564(RSP)) (B8-0227/2015).

Głosowanie: pkt 9.18 protokołu z dnia 11.3.2015.


6. Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej (19-20 marca 2015 r.) (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej (19-20 marca 2015 r.) (2014/2941(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (urzędująca przewodnicząca Rady), Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Emmanouila Glezosa, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Johna Stuarta Agnew, Andrzej Duda w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Marcel de Graaff niezrzeszony, Herbert Reul, Knut Fleckenstein, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Angela Dzhambazkiego, Ashley Fox, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Carvera, Neoklis Sylikiotis, David Borrelli, Konstantinos Papadakis, Andrzej Grzyb, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi, Kathleen Van Brempt, Notis Marias, Rolandas Paksas, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ildikó Gáll-Pelcz, Marine Le Pen, Alain Lamassoure, Matthias Groote i Harald Vilimsky, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaela Theurera.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Esteban González Pons, Jeppe Kofod i Pervenche Berès.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Milan Zver, Costas Mavrides, Ivan Jakovčić i João Ferreira.

Głos zabrali: Frans Timmermans i Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Debata została zamknięta.


7. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2015 - Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r. - Zarządzanie jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2015 (debata)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: rocznej analizy wzrostu gospodarczego na rok 2015 [2014/2221(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienia i aspektów społecznych w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r. [2014/2222(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

Sprawozdanie w sprawie zarządzania jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2015 [2014/2212(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

Dariusz Rosati (sprawozdawca) przedstawił swoje sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Ildikó Gáll-Pelcz i Sergio Gutiérrez Prieto przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrali: Zanda Kalniņa-Lukaševica (urzędująca przewodnicząca Rady), Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji), Marianne Thyssen (członkini Komisji) i Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

Głos zabrali: Jean Arthuis (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Giorgos Grammatikakis (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Sofia Ribeiro w imieniu grupy PPE, Alfred Sant w imieniu grupy S&D, Sampo Terho w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Miguel Viegas w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Mara Bizzotto niezrzeszona, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, Antanas Guoga, Marisa Matias, Monika Vana, Patrick O'Flynn, Hans Jansen, Burkhard Balz, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Enrique Calvet Chambon, Inês Cristina Zuber, Pascal Durand, Marco Zullo, Gerolf Annemans, David Casa, Jutta Steinruck, Bernd Lucke, Lampros Fountoulis, Andreas Schwab, Marita Ulvskog, Zdzisław Krasnodębski, Brian Hayes, Evelyne Gebhardt, Anneleen Van Bossuyt, Pablo Zalba Bidegain, Brando Benifei, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Eva Paunova, Nicola Danti, Esther de Lange, Marc Tarabella, Tom Vandenkendelaere, Othmar Karas i Verónica Lope Fontagné.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Dominique Bilde, Marco Valli, Kostas Chrysogonos, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică i Csaba Sógor.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis, Zanda Kalniņa-Lukaševica, Dariusz Rosati, Ildikó Gáll-Pelcz i Sergio Gutiérrez Prieto.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.15 protokołu z dnia 11.3.2015, pkt 9.16 protokołu z dnia 11.3.2015 i pkt 9.17 protokołu z dnia 11.3.2015.

Głos zabrał Bruno Gollnisch.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Bruno Gollnisch.


8. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup GUE/NGL i S&D wnioski w sprawie następujących nominacji:

komisja ITRE: Miguel Urbán Crespo w miejsce Pabla Echenique

komisja ENVI: Pablo Echenique w miejsce Teresy Rodriguez-Rubio

komisja FEMM: Pina Picierno

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza: Miguel Urbán Crespo w miejsce Teresy Rodriguez-Rubio

Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego: Miguel Urbán Crespo w miejsce Teresy Rodriguez-Rubio.

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.


9. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

°
° ° °

Głos zabrali: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, aby przypomnieć, że 11 marca przypada Europejski Dzień Ofiar Terroryzmu, i Eleonora Forenza, aby zażądać sankcji wobec Gianluki Buonanno z powodu jego słów, które uznała za rasistowskie (przewodnicząca informuje, że przewodniczący Parlamentu wypowiedział się już w tej sprawie).


9.1. Wspólne reguły przywozu z niektórych państw trzecich ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wspólnych reguł przywozu z niektórych państw trzecich (wersja przekształcona) [COM(2014)0323 - C8-0014/2014- 2014/0168(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Jarosław Wałęsa (A8-0014/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0053)


9.2. Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu z Republiką Czarnogóry ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych procedur stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony (tekst jednolity) [COM(2014)0374 - C8-0035/2014 - 2014/0190(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Andrzej Duda (A8-0051/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0054)


9.3. Unijne kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości wołowinę oraz na wieprzowinę, mięso drobiowe, pszenicę i mieszankę żyta z pszenicą, otręby, śrutę i inne pozostałości ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi unijnymi kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości wołowinę oraz na wieprzowinę, mięso drobiowe, pszenicę i mieszankę żyta z pszenicą, otręby, śrutę i inne pozostałości (tekst jednolity) [COM(2014)0594 - C8-0169/2014 - 2014/0276(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Andrzej Duda (A8-0052/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0055)


9.4. Przywóz do Unii produktów rolnych pochodzących z Turcji ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przywozu do Unii produktów rolnych pochodzących z Turcji (tekst jednolity) [COM(2014)0586 - C8-0166/2014 - 2014/0272(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Andrzej Duda (A8-0048/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0056)


9.5. Zawieszenie niektórych koncesji związanych z przywozem do Unii produktów rolnych pochodzących z Turcji ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zawieszającego niektóre koncesje związane z przywozem do Unii produktów rolnych pochodzących z Turcji (tekst jednolity) [COM(2014)0593 - C8-0170/2014 - 2014/0275(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Andrzej Duda (A8-0050/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0057)


9.6. Powołanie Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej przyjęcia, w imieniu Unii Europejskiej, zmienionego Porozumienia w sprawie powołania Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego [14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Gabriel Mato (A8-0038/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0058)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy z poprawkami.


9.7. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Theodorosa Zagorakisa (art. 150 Regulaminu)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu parlamentarnego Theodorosa Zagorakisa [2015/2048(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Evelyn Regner (A8-0044/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0059)


9.8. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Sergeja Stanisheva (art. 150 Regulaminu)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu parlamentarnego Sergeja Stanisheva [2014/2259(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca Andrzej Duda (A8-0045/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0060)


9.9. Wytyczne dla budżetu na rok 2016: sekcja 3 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2016: sekcja 3 [2015/2008(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0061)


9.10. Sprawozdanie roczne za rok 2013 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2013 dotyczącego ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych [2014/2155(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0062)


9.11. Sprawozdanie z postępów Czarnogóry w 2014 r. (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0211/2015 (2014/2947(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0063)


9.12. Sprawozdanie z postępów byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii w 2014 r. (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0212/2015 (2014/2948(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0064)


9.13. Sprawozdanie dotyczące postępów Serbii w 2014 r. (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0213/2015 (2014/2949(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0065)


9.14. Proces integracji Kosowa z Unią Europejską (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0214/2015 (2014/2950(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0066)


9.15. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2015 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie Europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: rocznej analizy wzrostu gospodarczego na rok 2015 [2014/2221(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0067)


9.16. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienia i aspektów społecznych w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r. [2014/2222(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0068)


9.17. Zarządzanie jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2015 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zarządzania jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2015 [2014/2212(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0069)


9.18. Zwalczanie niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 12 lutego 2015 r. (pkt 2 protokołu z dnia 12.2.2015)

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 11 marca 2015 (pkt 5 protokołu z dnia 11.3.2015).

Projekty rezolucji B8-0217/2015/rev, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015 i B8-0227/2015 (2015/2564(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0217/2015

(zastępujący B8-0217/2015/rev, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015 i B8-0226/2015):

złożony przez następujących posłów:

Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Roberta Metsola, Tadeusz Zwiefka, Michał Boni, Nadine Morano, Alessandra Mussolini, Barbara Matera i Kinga Gál w imieniu grupy PPE;

Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sorin Moisă, Claudia Tapardel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Viorica Dăncilă, Silvia Costa, Miriam Dalli, Nicola Caputo i Zigmantas Balčytis w imieniu grupy S&D;

Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR;

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Cecilia Wikström, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel i Maite Pagazaurtundúa Ruiz w imieniu grupy ALDE;

Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0070)

(Projekt rezolucji B8-0227/2015 stał się bezprzedmiotowy.)

°
° ° °

Głos zabrał Bruno Gollnisch, z wnioskiem porządkowym dotyczącym zwrócenia się do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w sprawie asystentów parlamentarnych posłów Frontu Narodowego i aby zaprotestować przeciwko upublicznieniu tego faktu (przewodnicząca oświadczyła, że przewodniczący Parlamentu zostanie o tym poinformowany).


10. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie José Manuel Fernandes - A8-0027/2015
Liadh Ní Riada, Morten Messerschmidt i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Georgi Pirinski - A8-0024/2015
Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Brian Hayes, Ivana Maletić, Morten Messerschmidt i Stanislav Polčák

Sprawozdanie z postępów byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii w 2014 r. - B8-0212/2015
Biljana Borzan, Franc Bogovič, Angel Dzhambazki i Marijana Petir

Sprawozdanie dotyczące postępów Serbii w 2014 r. - B8-0213/2015 (2014/2949(RSP))
Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Angel Dzhambazki, Marijana Petir, Csaba Sógor i Igor Šoltes

Proces integracji Kosowa z Unią Europejską - B8-0214/2015 (2014/2950(RSP))
Franc Bogovič, Angel Dzhambazki, Jean-François Jalkh i Izaskun Bilbao Barandica

Sprawozdanie Dariusz Rosati - A8-0037/2015
Michela Giuffrida, Neena Gill, Ivana Maletić, Caterina Chinnici, Morten Messerschmidt i Zoltán Balczó.

Wyjaśnienia do głosowania będą kontynuowane na jutrzejszym posiedzeniu plenarnym w czwartek 12 marca 2015.


11. Korekty do głosowania i zamiary głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 14:45 i wznowione o 15:05.)

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

12. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


13. Zabójstwo rosyjskiego lidera opozycji Borisa Niemcowa oraz stan demokracji w Rosji (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Zabójstwo rosyjskiego lidera opozycji Borisa Niemcowa oraz stan demokracji w Rosji (2015/2592(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Sandra Kalniete w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Knut Fleckenstein w imieniu grupy S&D, Andrzej Duda w imieniu grupy ECR, Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Reinharda Bütikofera, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Valentinas Mazuronis w imieniu grupy EFDD, Matteo Salvini niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčića, Cristian Dan Preda, Marju Lauristin, Mark Demesmaeker, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Petras Auštrevičius, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jean-Luca Schaffhausera, Jiří Maštálka, Tamás Meszerics, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Jean-Luc Schaffhauser w sprawie osobistej w związku z wystąpieniem Elmara Broka, Elmar Brok w związku z poprzednim wystąpieniem, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Kaja Kallas, Heidi Hautala, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Gabrielius Landsbergis, Boris Zala, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Tunne Kelam, Brando Benifei, Beata Gosiewska, Ivo Vajgl, Jaromír Štětina, Georgi Pirinski, Michael Gahler, Richard Howitt, Gunnar Hökmark i Othmar Karas.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Fabio Massimo Castaldo, Urmas Paet, Igor Šoltes, Zdzisław Krasnodębski i Gerard Batten.

Głos zabrała Federica Mogherini.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.4 protokołu z dnia 12.3.2015.


14. Roczne sprawozdanie wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa dla Parlamentu Europejskiego (debata)

Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa dla Parlamentu Europejskiego [2014/2219(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Elmar Brok (A8-0039/2015)

Elmar Brok przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Indrek Tarand (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Andrej Plenković w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Ioan Mircea Paşcu w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Marine Le Pen, w sprawie przebiegu debaty (przewodnicząca udzieliła stosownych wyjaśnień), Jozo Radoš w imieniu grupy ALDE, Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, Tamás Meszerics w imieniu grupy Verts/ALE, James Carver w imieniu grupy EFDD, Georgios Epitideios niezrzeszony, Francisco José Millán Mon, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, Marine Le Pen, Mariya Gabriel, Vincent Peillon, David Campbell Bannerman, Konstantinos Papadakis, Jo Leinen, Udo Voigt, Ramona Nicole Mănescu, Richard Howitt, Zoltán Balczó, Tunne Kelam, Eugen Freund, Gerolf Annemans, Eleni Theocharous, Javi López, Eduard Kukan, Jeppe Kofod, Seán Kelly i Francisco Assis.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Paulo Rangel, Boris Zala i Ana Gomes.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Andrea Bocskor, Silvia Costa, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Tatjana Ždanoka i Bill Etheridge.

Głos zabrali: Federica Mogherini i Elmar Brok.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.5 protokołu z dnia 12.3.2015.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)


15. Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2013 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie (debata)

Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2013 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie [2014/2216(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

Pier Antonio Panzeri przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Heidi Hautala (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Jana Žitňanská (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Beatriz Becerra Basterrechea w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Diane Dodds niezrzeszona, Andrzej Grzyb, Josef Weidenholzer, Bas Belder, Ivo Vajgl, Josep-Maria Terricabras, James Carver, Aymeric Chauprade, László Tőkés, Elena Valenciano, w sprawie wystąpienia Aymerica Chauprade'a, Richard Howitt, Marek Jurek, Laura Ferrara, Udo Voigt, Kinga Gál, Andi Cristea, Ruža Tomašić, Nicolas Bay, Thomas Mann, Liliana Rodrigues, Eleftherios Synadinos, Davor Ivo Stier i Ana Gomes.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Jaromír Štětina, Francisco José Millán Mon, Paulo Rangel, Therese Comodini Cachia, Daniel Buda, Eduard Kukan, Andrej Plenković i Deirdre Clune.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrali: Federica Mogherini i Pier Antonio Panzeri.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.6 protokołu z dnia 12.3.2015.


16. Niestabilna sytuacja w Libii oraz jej skutki (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Niestabilna sytuacja w Libii oraz jej skutki (2015/2602(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Fernando Maura Barandiarán w imieniu grupy ALDE, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Gianluca Buonanno niezrzeszony, Mariya Gabriel, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Judith Sargentini, Janice Atkinson, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Amjad Bashir, Kateřina Konečná, Gerard Batten, Barbara Matera, Josef Weidenholzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra i Davor Ivo Stier.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Miriam Dalli, Monika Hohlmeier, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Afzal Khan.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.


17. Porozumienie pokojowe w Mali (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Porozumienie pokojowe w Mali (2015/2593(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (urzędująca przewodnicząca Rady) wygłosiła oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZB.

PRZEWODNICTWO: Adina-Ioana VĂLEAN
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Davor Ivo Stier w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Michèle Rivasi w imieniu grupy Verts/ALE, Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida i Boris Zala.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrała Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Debata została zamknięta.


18. Stosunki UE z Ligą Państw Arabskich oraz współpraca w zwalczaniu terroryzmu (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Stosunki UE z Ligą Państw Arabskich oraz współpraca w zwalczaniu terroryzmu (2015/2594(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (urzędująca przewodnicząca Rady) wygłosiła oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Tunne Kelam w imieniu grupy PPE, Knut Fleckenstein w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Alyn Smith w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio niezrzeszony, Fernando Ruas, Richard Howitt, Marcus Pretzell, Ilhan Kyuchyuk, Javier Couso Permuy, Judith Sargentini, Kristina Winberg, Franz Obermayr, Victor Boştinaru, David Campbell Bannerman, Gerard Batten, Georgios Epitideios, Eleni Theocharous, Pier Antonio Panzeri, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ramona Nicole Mănescu, Josef Weidenholzer, Davor Ivo Stier, Afzal Khan i Deirdre Clune.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomáša Zdechovský'ego, i Arne Gericke.

Głos zabrała Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, w sprawie protokołu ustaleń między UE i Ligą Państw Arabskich dotyczącego współpracy w zwalczaniu terroryzmu (2015/2573(RSP)) (B8-0215/2015);

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini i Eva Joly w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie protokołu ustaleń zawartego między UE a Ligą Państw Arabskich dotyczącego współpracy w zwalczaniu terroryzmu (2015/2573(RSP)) (B8-0216/2015);

- Geoffrey Van Orden, Beatrix von Storch, Charles Tannock, Daniel Hannan, Marcus Pretzell i Hans-Olaf Henkel w imieniu grupy ECR, w sprawie protokołu ustaleń między UE i Ligą Państw Arabskich dotyczącego współpracy w zwalczaniu terroryzmu (2015/2573(RSP)) (B8-0221/2015);

- Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Birgit Sippel, Claude Moraes, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Kashetu Kyenge, Victor Negrescu i Viorica Dăncilă w imieniu grupy S&D, w sprawie stosunków między UE i Ligą Państw Arabskich w zakresie współpracy w zwalczaniu terroryzmu (2015/2573(RSP)) (B8-0222/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, w sprawie protokołu ustaleń między UE i Ligą Państw Arabskich dotyczącego współpracy w zwalczaniu terroryzmu (2015/2573(RSP)) (B8-0223/2015);

- Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Martina Michels i Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie protokołu ustaleń między UE i Ligą Państw Arabskich dotyczącego współpracy w zwalczaniu terroryzmu (2015/2573(RSP)) (B8-0224/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Mariya Gabriel, David McAllister, Lara Comi, Ramona Nicole Mănescu, Tokia Saïfi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Davor Ivo Stier i József Nagy w imieniu grupy PPE, w sprawie protokołu ustaleń między UE i Ligą Państw Arabskich dotyczącego współpracy w zwalczaniu terroryzmu (2015/2573(RSP)) (B8-0225/2015).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.8 protokołu z dnia 12.3.2015.


19. Wzrost antysemityzmu, islamofobii i brutalnego ekstremizmu w UE (debata)

Oświadczenie Komisji: Wzrost antysemityzmu, islamofobii i brutalnego ekstremizmu w UE (2015/2595(RSP))

Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, Claude Moraes w imieniu grupy S&D, Jussi Halla-aho w imieniu grupy ECR, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Kostas Chrysogonos w imieniu grupy GUE/NGL, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, James Carver w imieniu grupy EFDD, Hans Jansen niezrzeszony, Monika Hohlmeier, Sylvie Guillaume, Bas Belder, Frédérique Ries, Marie-Christine Vergiat, Rosa Estaràs Ferragut, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cornelia Ernst, Heinz K. Becker, Péter Niedermüller, Marina Albiol Guzmán, Michał Boni, Younous Omarjee, Tomáš Zdechovský, Pablo Echenique i Constance Le Grip.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Patricija Šulin, Afzal Khan, Arne Gericke, Gerard Batten i Franz Obermayr.

Głos zabrał Johannes Hahn.

Debata została zamknięta.


20. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 550.479/OJJE).


21. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23:45.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Dohrmann, Händel, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Vozemberg-Vrionidi

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności