Kazalo 
Zapisnik
PDF 283kWORD 206k
Sreda, 11. marec 2015 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 3.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 4.Predložitev dokumentov
 5.Boj proti spolni zlorabi otrok na internetu (vloženi predlogi resolucij)
 6.Priprave na zasedanje Evropskega sveta (19.-20. marec 2015) (razprava)
 7.Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: letni pregled rasti za leto 2015 - Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2015 - Upravljanje enotnega trga v okviru evropskega semestra 2015 (razprava)
 8.Sestava odborov in delegacij
 9.Čas glasovanja
  
9.1.Skupna pravila za uvoz iz nekaterih tretjih držav ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.2.Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum s Črno goro ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.3.Tarifne kvote Unije za visoko kakovostno goveje in prašičje meso, meso perutnine, pšenico in soržico, otrobe, pelete in druge ostanke ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.4.Uvoz kmetijskih proizvodov s poreklom iz Turčije v Unijo ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.5.Začasna opustitev nekaterih koncesij v zvezi z uvozom kmetijskih proizvodov s poreklom iz Turčije v Unijo ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.6.Ustanovitev Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.7.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Teodorosu Zagorakisu (člen 150 Poslovnika)
  
9.8.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Sergeju Staniševu (člen 150 Poslovnika)
  
9.9.Smernice za proračun za leto 2016 - oddelek III (glasovanje)
  
9.10.Letno poročilo 2013 o zaščiti finančnih interesov EU – boj proti goljufijam (glasovanje)
  
9.11.Poročilo o napredku Črne gore za leto 2014 (glasovanje)
  
9.12.Poročilo o napredku nekdanje jugoslovanske republike Makedonije za leto 2014 (glasovanje)
  
9.13.Poročilo o napredku Srbije za leto 2014 (glasovanje)
  
9.14.Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo (glasovanje)
  
9.15.Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: letni pregled rasti za leto 2015 (glasovanje)
  
9.16.Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2015 (glasovanje)
  
9.17.Upravljanje enotnega trga v okviru evropskega semestra 2015 (glasovanje)
  
9.18.Boj proti spolni zlorabi otrok na internetu (glasovanje)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanja
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Umor voditelja ruske opozicije Borisa Nemcova in položaj demokracije v Rusiji (razprava)
 14.Letno poročilo visoke predstavnice Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Evropskemu parlamentu (razprava)
 15.Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu v letu 2013 ter politika Evropske unije na tem področju (razprava)
 16.Negotove razmere v Libiji in posledice (razprava)
 17.Malijski mirovni sporazum (razprava)
 18.Odnosi med EU in Ligo arabskih držav ter sodelovanje v boju proti terorizmu (razprava)
 19.Porast antisemitizma, islamofobije in nasilnega ekstremizma v EU (razprava)
 20.Dnevni red naslednje seje
 21.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.05.


2. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za acetamiprid, ametoktradin, amisulbrom, bupirimat, klofentezin, etefon, etirimol, fluopikolid, imazapik, propamokarb, piraklostrobin in tau-fluvalinat v ali na nekaterih proizvodih (D036754/02 - 2015/2608(RPS) - rok: 6/5/2015)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za 2,4,5-T, barban, binapakril, bromofos-etil, kamfeklor (toksafen), klorbufam, kloroksuron, klozolinat, DNOC, dialat, dinozeb, dinoterb, dioksation, etilen oksid, fentin acetat, fentin hidroksid, flucikloksuron, flucitrinat, formotion, mekarbam, metakrifos, monolinuron, fenotrin, profam, pirazofos, kvinalfos, resmetrin, teknazen in vinklozolin v ali na nekaterih proizvodih (D036786/02 - 2015/2607(RPS) - rok: 6/5/2015)
posredovano pristojni: ENVI

- Sklep Komisije o spremembi odločb 2009/568/ES, 2011/333/EU, 2011/381/EU, 2012/448/EU in 2012/481/EU zaradi podaljšanja veljavnosti okoljskih meril za podeljevanje znaka EU za okolje nekaterim proizvodom (D037968/02 - 2015/2583(RPS) - rok: 25/5/2015)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (D038087/02 - 2015/2587(RPS) - rok: 27/5/2015)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in VI k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (D038088/01 - 2015/2588(RPS) - rok: 27/5/2015)
posredovano pristojni: ENVI

- Sklep Komisije o spremembi Sklepa 2014/312/EU o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje za notranje in zunanje barve in lake (D038234/02 - 2015/2584(RPS) - rok: 26/5/2015)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 865/2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 glede trgovine s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (D038446/01 - 2015/2581(RPS) - rok: 24/5/2015)
posredovano pristojni: ENVI.


3. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 673/2005 o vzpostavitvi dodatnih carin za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike (C(2015)01264 – 2015/2585(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 26. februarja 2015
Posredovano pristojnemu odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 529/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ocenjevanje pomembnosti razširitev in sprememb notranjih pristopov pri izračunavanju kapitalskih zahtev za tržno tveganje (C(2015)01365 – 2015/2591(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 4. marca 2015
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 241/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede kapitalskih zahtev za institucije (C(2015)00361 - 2015/2545(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 30. januarja 2015, na zahtevo pristojnega odbora do dne 30. aprila 2015.
Posredovano pristojnemu odboru: ECON.


4. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Komisije in Sodišča

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 12/2015 - Oddelek III - Komisija (N8-0023/2015 - C8-0045/2015 - 2015/2050(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev 1/2015 - Oddelek IV - Sodišče (N8-0024/2015 - C8-0046/2015 - 2015/2054(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 13/2015 - Oddelek III - Komisija (N8-0025/2015 - C8-0055/2015 - 2015/2055(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 11/2015 - Oddelek III - Komisija (N8-0026/2015 - C8-0060/2015 - 2015/2057(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

2) od odborov

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Teodorosa Zagorakisa (2015/2048(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalka: Evelyn Regner (A8-0044/2015)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Sergeju Staniševu (2014/2259(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalec: Andrzej Duda (A8-0045/2015).


5. Boj proti spolni zlorabi otrok na internetu (vloženi predlogi resolucij)

Izjava Komisije: Boj proti spolni zlorabi otrok na internetu (2015/2564(RSP))

Razprava je potekala 12. februarja 2015 (točka 2 zapisnika z dne 12.2.2015).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Tadeusz Zwiefka, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Kinga Gál, Traian Ungureanu, József Nagy, Lara Comi, Theodoros Zagorakis, Maria Spyraki, Barbara Matera, Alessandra Mussolini in Emil Radev v imenu skupine PPE o boju proti spolni zlorabi otrok na internetu (2015/2564(RSP)) (B8-0217/2015/rev);

- Birgit Sippel, Miriam Dalli, Silvia Costa in Viorica Dăncilă v imenu skupine S&D o boju proti spolni zlorabi otrok na internetu (2015/2564(RSP)) (B8-0218/2015);

- Timothy Kirkhope, Julie Girling, Jørn Dohrmann, Helga Stevens, Beatrix von Storch, Emma McClarkin, Jussi Halla-aho, Ruža Tomašić, Daniel Dalton, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Józef Gróbarczyk, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Janusz Wojciechowski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek in Beata Gosiewska v imenu skupine ECR o boju proti spolni zlorabi otrok na internetu 2015/2564(RSP) (B8-0219/2015);

- Laura Ferrara, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Valentinas Mazuronis in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD o boju proti spolni zlorabi otrok na internetu 2015/2564(RSP) (B8-0220/2015);

- Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Cecilia Wikström, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal in Dita Charanzová v imenu skupine ALDE o boju proti spolni zlorabi otrok na internetu 2015/2564(RSP) (B8-0226/2015);

- Martina Anderson, Kateřina Konečná, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa in Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL o podobah spolnega zlorabljanja otrok na internetu 2015/2564(RSP) (B8-0227/2015).

Glasovanje: točka 9.18 zapisnika z dne 11.3.2015.


6. Priprave na zasedanje Evropskega sveta (19.-20. marec 2015) (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Priprave na zasedanje Evropskega sveta (19.-20. marec 2015) (2014/2941(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsedujoča Svetu), Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) in Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) so podali izjave.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Emmanouil Glezos, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil John Stuart Agnew, Andrzej Duda v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Nigel Farage v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Marcel de Graaff samostojni poslanec, Herbert Reul, Knut Fleckenstein, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Angel Dzhambazki, Ashley Fox, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil James Carver, Neoklis Sylikiotis, David Borrelli, Konstantinos Papadakis, Andrzej Grzyb, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Kathleen Van Brempt, Notis Marias, Rolandas Paksas, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Ildikó Gáll-Pelcz, Marine Le Pen, Alain Lamassoure, Matthias Groote in Harald Vilimsky, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Michael Theurer.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

Govorili so Esteban González Pons, Jeppe Kofod in Pervenche Berès.

Po postopku "catch the eye" so govorili Milan Zver, Costas Mavrides, Ivan Jakovčić in João Ferreira.

Govorila sta Frans Timmermans in Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Razprava se je zaključila.


7. Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: letni pregled rasti za leto 2015 - Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2015 - Upravljanje enotnega trga v okviru evropskega semestra 2015 (razprava)

Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik: letni pregled rasti za leto 2015 [2014/2221(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2015 [2014/2222(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

Poročilo o upravljanju enotnega trga v okviru evropskega semestra 2015 [2014/2212(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

Dariusz Rosati (poročevalec) je predstavil svoje poročilo.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Ildikó Gáll-Pelcz in Sergio Gutiérrez Prieto sta predstavila svoji poročili.

Govorili so Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsedujoča Svetu), Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije), Marianne Thyssen (članica Komisije) in Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije).

Govorili so Jean Arthuis (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Giorgos Grammatikakis (pripravljavec mnenja odbora ENVI), Sofia Ribeiro v imenu skupine PPE, Alfred Sant v imenu skupine S&D, Sampo Terho v imenu skupine ECR, Nils Torvalds v imenu skupine ALDE, Miguel Viegas v imenu skupine GUE/NGL, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Laura Agea v imenu skupine EFDD, Mara Bizzotto samostojna poslanka, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, Antanas Guoga, Marisa Matias, Monika Vana, Patrick O'Flynn, Hans Jansen, Burkhard Balz, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Enrique Calvet Chambon, Inês Cristina Zuber, Pascal Durand, Marco Zullo, Gerolf Annemans, David Casa, Jutta Steinruck, Bernd Lucke, Lampros Fountoulis, Andreas Schwab, Marita Ulvskog, Zdzisław Krasnodębski, Brian Hayes, Evelyne Gebhardt, Anneleen Van Bossuyt, Pablo Zalba Bidegain, Brando Benifei, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Eva Paunova, Nicola Danti, Esther de Lange, Marc Tarabella, Tom Vandenkendelaere, Othmar Karas in Verónica Lope Fontagné.

Po postopku "catch the eye" so govorili Dominique Bilde, Marco Valli, Kostas Chrysogonos, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică in Csaba Sógor.

Govorili so Valdis Dombrovskis, Zanda Kalniņa-Lukaševica, Dariusz Rosati, Ildikó Gáll-Pelcz in Sergio Gutiérrez Prieto.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.15 zapisnika z dne 11.3.2015, točka 9.16 zapisnika z dne 11.3.2015 in točka 9.17 zapisnika z dne 11.3.2015.

Govoril je Bruno Gollnisch.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govoril je Bruno Gollnisch.


8. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupin GUE/NGL in S&D prejel zahteve za naslednja imenovanja:

odbor ITRE: Miguel Urbán Crespo namesto Pabla Echeniqueja

odbor ENVI: Pablo Echenique namesto Terese Rodriguez-Rubio

odbor FEMM: Pina Picierno

Delegacija v parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje: Miguel Urbán Crespo namesto Terese Rodriguez-Rubio

Delegacija za odnose z državami Magreba in Unijo arabskega Magreba: Miguel Urbán Crespo namesto Terese Rodriguez-Rubio.

Ta imenovanja se štejejo za potrjena, če do sprejetja pričujočega zapisnika zoper njih ni izraženo nobeno nasprotovanje.


9. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.

°
° ° °

Govorili sta Teresa Jiménez-Becerril Barrio, ki je opozorila, da je 11. marec Evropski dan spomina na žrtve terorizma, in Eleonora Forenza, ki je zahtevala, da se Gianluca Buonanno kaznuje zaradi podanih izjav, ki jih je označila za rasistične (predsednica je sporočila, da je predsednik že izrazil stališče o tem).


9.1. Skupna pravila za uvoz iz nekaterih tretjih držav ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za uvoz iz nekaterih tretjih držav (prenovitev) [COM(2014)0323 - C8-0014/2014- 2014/0168(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Jarosław Wałęsa (A8-0014/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0053)


9.2. Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum s Črno goro ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Črno goro na drugi strani (kodificirano besedilo) [COM(2014)0374 - C8-0035/2014 - 2014/0190(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Andrzej Duda (A8-0051/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0054)


9.3. Tarifne kvote Unije za visoko kakovostno goveje in prašičje meso, meso perutnine, pšenico in soržico, otrobe, pelete in druge ostanke ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o odprtju in zagotavljanju upravljanja določenih tarifnih kvot Unije za visoko kakovostno goveje in prašičje meso, meso perutnine, pšenico in soržico, otrobe, pelete in druge ostanke (kodificirano besedilo) [COM(2014)0594 - C8-0169/2014 - 2014/0276(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Andrzej Duda (A8-0052/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0055)


9.4. Uvoz kmetijskih proizvodov s poreklom iz Turčije v Unijo ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvozu kmetijskih proizvodov s poreklom iz Turčije v Unijo (kodificirano besedilo) [COM(2014)0586 - C8-0166/2014 - 2014/0272(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Andrzej Duda (A8-0048/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0056)


9.5. Začasna opustitev nekaterih koncesij v zvezi z uvozom kmetijskih proizvodov s poreklom iz Turčije v Unijo ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o začasni opustitvi nekaterih koncesij v zvezi z uvozom kmetijskih proizvodov s poreklom iz Turčije v Unijo (kodificirano besedilo) [COM(2014)0593 - C8-0170/2014 - 2014/0275(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Andrzej Duda (A8-0050/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0057)


9.6. Ustanovitev Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sprejetju spremenjenega Sporazuma o ustanovitvi Generalne Komisije za ribištvo v Sredozemlju v imenu Evropske unije [14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Gabriel Mato (A8-0038/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0058)

Parlament je odobril sklenitev spremenjenega sporazuma.


9.7. Zahteva za odvzem poslanske imunitete Teodorosu Zagorakisu (člen 150 Poslovnika)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Teodorosa Zagorakisa [2015/2048(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Evelyn Regner (A8-0044/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2015)0059)


9.8. Zahteva za odvzem poslanske imunitete Sergeju Staniševu (člen 150 Poslovnika)

Poročilo o zahtevi za odvzem poslanske imunitete Sergeju Staniševu [2014/2259(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Andrzej Duda (A8-0045/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2015)0060)


9.9. Smernice za proračun za leto 2016 - oddelek III (glasovanje)

Poročilo o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2016, oddelek III – Komisija [2015/2008(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0061)


9.10. Letno poročilo 2013 o zaščiti finančnih interesov EU – boj proti goljufijam (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu 2013 o zaščiti finančnih interesov EU – boj proti goljufijam [2014/2155(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0062)


9.11. Poročilo o napredku Črne gore za leto 2014 (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0211/2015 (2014/2947(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0063)


9.12. Poročilo o napredku nekdanje jugoslovanske republike Makedonije za leto 2014 (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0212/2015 (2014/2948(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0064)


9.13. Poročilo o napredku Srbije za leto 2014 (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0213/2015 (2014/2949(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0065)


9.14. Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0214/2015 (2014/2950(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0066)


9.15. Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: letni pregled rasti za leto 2015 (glasovanje)

Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik: letni pregled rasti za leto 2015 [2014/2221(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0067)


9.16. Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2015 (glasovanje)

Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2015 [2014/2222(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0068)


9.17. Upravljanje enotnega trga v okviru evropskega semestra 2015 (glasovanje)

Poročilo o upravljanju enotnega trga v okviru evropskega semestra 2015 [2014/2212(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0069)


9.18. Boj proti spolni zlorabi otrok na internetu (glasovanje)

Razprava je potekala dne 12. februarja 2015 (točka 2 zapisnika z dne 12.2.2015)

Predlogi resolucij so bili objavljeni 11. marca 2015 (točka 5 zapisnika z dne 11.3.2015).

predlogi resolucij B8-0217/2015/rev, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015 in B8-0227/2015 (2015/2564(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0217/2015

(ki nadomešča B8-0217/2015/rev, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015 in B8-0226/2015):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Roberta Metsola, Tadeusz Zwiefka, Michał Boni, Nadine Morano, Alessandra Mussolini, Barbara Matera in Kinga Gál v imenu skupine PPE;

Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sorin Moisă, Claudia Tapardel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Viorica Dăncilă, Silvia Costa, Miriam Dalli, Nicola Caputo in Zigmantas Balčytis v imenu skupine S&D;

Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR;

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Cecilia Wikström, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel in Maite Pagazaurtundúa Ruiz v imenu skupine ALDE;

Laura Ferrara v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2015)0070)

(Predlog resolucije B8-0227/2015 je brezpredmeten.)

°
° ° °

Govoril je Bruno Gollnisch, da bi sprožil vprašanje pravilnosti postopka v zvezi s prijavo v zvezi s parlamentarnimi pomočniki poslancev stranke Nacionalna fronta Evropskemu uradu za boj proti goljufijam ter da bi protestiral, ker je bila prijava dana v javnost (predsednica je izjavila, da bo o tem obveščen predsednik Parlamenta).


10. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: José Manuel Fernandes - A8-0027/2015
Liadh Ní Riada, Morten Messerschmidt in Stanislav Polčák

Poročilo: Georgi Pirinski - A8-0024/2015
Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Brian Hayes, Ivana Maletić, Morten Messerschmidt in Stanislav Polčák

Poročilo o napredku nekdanje jugoslovanske republike Makedonije za leto 2014 - B8-0212/2015
Biljana Borzan, Franc Bogovič, Angel Dzhambazki in Marijana Petir

Poročilo o napredku Srbije za leto 2014 - B8-0213/2015 (2014/2949(RSP))
Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Angel Dzhambazki, Marijana Petir, Csaba Sógor in Igor Šoltes

Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo - B8-0214/2015 (2014/2950(RSP))
Franc Bogovič, Angel Dzhambazki, Jean-François Jalkh in Izaskun Bilbao Barandica

Poročilo: Dariusz Rosati - A8-0037/2015
Michela Giuffrida, Neena Gill, Ivana Maletić, Caterina Chinnici, Morten Messerschmidt in Zoltán Balczó.

Razlage glasovanja se bodo nadaljevale na seji v četrtek 12. marca 2015.


11. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.45, se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredsednik

12. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


13. Umor voditelja ruske opozicije Borisa Nemcova in položaj demokracije v Rusiji (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Umor voditelja ruske opozicije Borisa Nemcova in položaj demokracije v Rusiji (2015/2592(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Sandra Kalniete v imenu skupine PPE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein v imenu skupine S&D, Andrzej Duda v imenu skupine ECR, Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE, Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Valentinas Mazuronis v imenu skupine EFDD, Matteo Salvini samostojni poslanec, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Cristian Dan Preda, Marju Lauristin, Mark Demesmaeker, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Petras Auštrevičius, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jean-Luc Schaffhauser, Jiří Maštálka, Tamás Meszerics, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Jean-Luc Schaffhauser, ki je podal osebno izjavo v zvezi z govorom Elmarja Broka, Elmar Brok o tej izjavi, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Kaja Kallas, Heidi Hautala, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Gabrielius Landsbergis, Boris Zala, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Tunne Kelam, Brando Benifei, Beata Gosiewska, Ivo Vajgl, Jaromír Štětina, Georgi Pirinski, Michael Gahler, Richard Howitt, Gunnar Hökmark in Othmar Karas.

Po postopku "catch the eye" so govorili Fabio Massimo Castaldo, Urmas Paet, Igor Šoltes, Zdzisław Krasnodębski in Gerard Batten.

Govorila je Federica Mogherini.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.4 zapisnika z dne 12.3.2015.


14. Letno poročilo visoke predstavnice Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Evropskemu parlamentu (razprava)

Poročilo o letnem poročilu visoke predstavnice Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Evropskemu parlamentu [2014/2219(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Elmar Brok (A8-0039/2015)

Elmar Brok je predstavil poročilo.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so Indrek Tarand (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Andrej Plenković v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Ioan Mircea Paşcu v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Marine Le Pen, o poteku razprave (predsednica je podala pojasnila), Jozo Radoš v imenu skupine ALDE, Sabine Lösing v imenu skupine GUE/NGL, Tamás Meszerics v imenu skupine Verts/ALE, James Carver v imenu skupine EFDD, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Francisco José Millán Mon, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, Marine Le Pen, Mariya Gabriel, Vincent Peillon, David Campbell Bannerman, Konstantinos Papadakis, Jo Leinen, Udo Voigt, Ramona Nicole Mănescu, Richard Howitt, Zoltán Balczó, Tunne Kelam, Eugen Freund, Gerolf Annemans, Eleni Theocharous, Javi López, Eduard Kukan, Jeppe Kofod, Seán Kelly in Francisco Assis.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Govorili so Paulo Rangel, Boris Zala in Ana Gomes.

Po postopku "catch the eye" so govorili Andrea Bocskor, Silvia Costa, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Tatjana Ždanoka in Bill Etheridge.

Govorila sta Federica Mogherini in Elmar Brok.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.5 zapisnika z dne 12.3.2015.

         (Seja je bila za trenutek prekinjena.)


15. Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu v letu 2013 ter politika Evropske unije na tem področju (razprava)

Poročilo o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu v letu 2013 ter politiki Evropske unije na tem področju [2014/2216(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

Pier Antonio Panzeri je predstavil poročilo.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so Heidi Hautala (pripravljavka mnenja odbora DEVE), Jana Žitňanská (pripravljavka mnenja odbora FEMM), Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Elena Valenciano v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v imenu skupine ALDE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD, Diane Dodds samostojna poslanka, Andrzej Grzyb, Josef Weidenholzer, Bas Belder, Ivo Vajgl, Josep-Maria Terricabras, James Carver, Aymeric Chauprade, László Tőkés, Elena Valenciano o govoru Aymerica Chauprada, Richard Howitt, Marek Jurek, Laura Ferrara, Udo Voigt, Kinga Gál, Andi Cristea, Ruža Tomašić, Nicolas Bay, Thomas Mann, Liliana Rodrigues, Eleftherios Synadinos, Davor Ivo Stier in Ana Gomes.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Govorili so Jaromír Štětina, Francisco José Millán Mon, Paulo Rangel, Therese Comodini Cachia, Daniel Buda, Eduard Kukan, Andrej Plenković in Deirdre Clune.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes in Fabio Massimo Castaldo.

Govorila sta Federica Mogherini in Pier Antonio Panzeri.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.6 zapisnika z dne 12.3.2015.


16. Negotove razmere v Libiji in posledice (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Negotove razmere v Libiji in posledice (2015/2602(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Roberta Metsola v imenu skupine PPE, Ana Gomes v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Fernando Maura Barandiarán v imenu skupine ALDE, Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Gianluca Buonanno samostojni poslanec, Mariya Gabriel, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Judith Sargentini, Janice Atkinson, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Amjad Bashir, Kateřina Konečná, Gerard Batten, Barbara Matera, Josef Weidenholzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra in Davor Ivo Stier.

Po postopku "catch the eye" so govorili Miriam Dalli, Monika Hohlmeier, Notis Marias, Ivan Jakovčić in Afzal Khan.

Govorila je Federica Mogherini.

Razprava se je zaključila.


17. Malijski mirovni sporazum (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Malijski mirovni sporazum (2015/2593(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsedujoča Svetu) je podala izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

PREDSEDSTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsednica

Govorili so Davor Ivo Stier v imenu skupine PPE, Ana Gomes v imenu skupine S&D, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE, Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida in Boris Zala.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Notis Marias in Fabio Massimo Castaldo.

Govorila je Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Razprava se je zaključila.


18. Odnosi med EU in Ligo arabskih držav ter sodelovanje v boju proti terorizmu (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Odnosi med EU in Ligo arabskih držav ter sodelovanje v boju proti terorizmu (2015/2594(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsedujoča Svetu) je podala izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Tunne Kelam v imenu skupine PPE, Knut Fleckenstein v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Alyn Smith v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio samostojni poslanec, Fernando Ruas, Richard Howitt, Marcus Pretzell, Ilhan Kyuchyuk, Javier Couso Permuy, Judith Sargentini, Kristina Winberg, Franz Obermayr, Victor Boştinaru, David Campbell Bannerman, Gerard Batten, Georgios Epitideios, Eleni Theocharous, Pier Antonio Panzeri, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ramona Nicole Mănescu, Josef Weidenholzer, Davor Ivo Stier, Afzal Khan in Deirdre Clune.

Po postopku "catch the eye" so govorili Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tomáš Zdechovský, in Arne Gericke.

Govorila je Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Marietje Schaake v imenu skupine ALDE o memorandumu o soglasju med EU in Ligo arabskih držav za sodelovanje pri preprečevanju terorizma (2015/2573(RSP)) (B8-0215/2015);

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini in Eva Joly v imenu skupine Verts/ALE o Memorandumu o soglasju med EU in Ligo arabskih držav za sodelovanje v boju proti terorizmu (2015/2573(RSP)) (B8-0216/2015);

- Geoffrey Van Orden, Beatrix von Storch, Charles Tannock, Daniel Hannan, Marcus Pretzell in Hans-Olaf Henkel v imenu skupine ECR o Memorandumu o soglasju med EU in Ligo arabskih držav za sodelovanje v boju proti terorizmu (2015/2573(RSP)) (B8-0221/2015);

- Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Birgit Sippel, Claude Moraes, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Kashetu Kyenge, Victor Negrescu in Viorica Dăncilă v imenu skupine S&D o odnosih med EU in Ligo arabskih držav za sodelovanje v boju proti terorizmu (2015/2573(RSP)) (B8-0222/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD o memorandumu o soglasju med EU in Ligo arabskih držav za sodelovanje v boju proti terorizmu (2015/2573(RSP)) (B8-0223/2015);

- Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Martina Michels in Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL o memorandumu o soglasju med EU in Ligo arabskih držav za sodelovanje v boju proti terorizmu (2015/2573(RSP)) (B8-0224/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Mariya Gabriel, David McAllister, Lara Comi, Ramona Nicole Mănescu, Tokia Saïfi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Davor Ivo Stier in József Nagy v imenu skupine PPE o Memorandumu o soglasju med EU in Ligo arabskih držav za sodelovanje v boju proti terorizmu (2015/2573(RSP)) (B8-0225/2015).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.8 zapisnika z dne 12.3.2015.


19. Porast antisemitizma, islamofobije in nasilnega ekstremizma v EU (razprava)

Izjava Komisije: Porast antisemitizma, islamofobije in nasilnega ekstremizma v EU (2015/2595(RSP))

Johannes Hahn (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Esteban González Pons v imenu skupine PPE, Claude Moraes v imenu skupine S&D, Jussi Halla-aho v imenu skupine ECR, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE, Kostas Chrysogonos v imenu skupine GUE/NGL, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, James Carver v imenu skupine EFDD, Hans Jansen samostojni poslanec, Monika Hohlmeier, Sylvie Guillaume, Bas Belder, Frédérique Ries, Marie-Christine Vergiat, Rosa Estaràs Ferragut, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cornelia Ernst, Heinz K. Becker, Péter Niedermüller, Marina Albiol Guzmán, Michał Boni, Younous Omarjee, Tomáš Zdechovský, Pablo Echenique in Constance Le Grip.

Po postopku "catch the eye" so govorili Patricija Šulin, Afzal Khan, Arne Gericke, Gerard Batten in Franz Obermayr.

Govoril je Johannes Hahn.

Razprava se je zaključila.


20. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 550.479/OJJE).


21. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.45.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Dohrmann, Händel, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Vozemberg-Vrionidi

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov