Index 
Protokoll
PDF 289kWORD 182k
Onsdagen den 11 mars 2015 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 3.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 4.Inkomna dokument
 5.Bekämpning av sexuella övergrepp mot barn på internet (ingivna resolutionsförslag)
 6.Förberedelser inför Europeiska rådets möte (19–20 mars 2015) (debatt)
 7.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten för 2015 – Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten för 2015 – Styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen för 2015 (debatt)
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning
 9.Omröstning
  
9.1.Gemensamma regler för import från vissa tredjeländer ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.2.Stabiliserings- och associeringsavtal med Montenegro ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.3.Unionstullkvoter för nötkött av hög kvalitet, griskött, fjäderfäkött, vete och blandsäd samt kli och andra restprodukter ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.4.Import till unionen av jordbruksprodukter med ursprung i Turkiet ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.5.Tillfälligt upphävande av vissa koncessioner när det gäller import till unionen av jordbruksprodukter med ursprung i Turkiet ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.6.Inrättande av Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.7.Begäran om upphävande av Theodoros Zagorakis immunitet (artikel 150 i arbetsordningen)
  
9.8.Begäran om upphävande av Sergei Stanishevs parlamentariska immunitet (artikel 150 i arbetsordningen)
  
9.9.Riktlinjer för 2016 års budget – avsnitt III (omröstning)
  
9.10.Årsrapport för 2013 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (omröstning)
  
9.11.2014 års framstegsrapport om Montenegro (omröstning)
  
9.12.2014 års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (omröstning)
  
9.13.2014 års framstegsrapport om Serbien (omröstning)
  
9.14.Kosovos europeiska integrationsprocess (omröstning)
  
9.15.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten för 2015 (omröstning)
  
9.16.Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten för 2015 (omröstning)
  
9.17.Styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen för 2015 (omröstning)
  
9.18.Bekämpning av sexuella övergrepp mot barn på internet (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Mordet på den ryska oppositionsledaren Boris Nemtsov och den demokratiska situationen i Ryssland (debatt)
 14.Årlig rapport till Europaparlamentet från Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (debatt)
 15.Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2013 och EU:s politik på området (debatt)
 16.Den instabila situationen i Libyen och dess konsekvenser (debatt)
 17.Fredsavtalet i Mali (debatt)
 18.Förbindelserna mellan EU och Arabförbundet och samarbete i kampen mot terrorismen (debatt)
 19.Den ökande antisemitismen, islamofobin och våldsamma extremismen i EU (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för acetamiprid, ametoktradin, amisulbrom, bupirimat, klofentezin, etefon, etirimol, fluopikolid, imazapic, propamokarb, pyraklostrobin och tau-fluvalinat i eller på vissa produkter (D036754/02 - 2015/2608(RPS) - tidsfrist: 6/5/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för 2,4,5-T, barban, binapakryl, bromofosetyl, kamfeklor (toxafen), klorbufam, kloroxuron, klozolinat, DNOC, diallat, dinoseb, dinoterb, dioxation, etylenoxid, fentinacetat, fentinhydroxid, flucykloxuron, flucytrinat, formotion, mekarbam, metakrifos, monolinuron, fenotrin, profam, pyrazofos, kvinalfos, resmetrin, teknazen och vinklozolin i eller på vissa produkter (D036786/02 - 2015/2607(RPS) - tidsfrist: 6/5/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om ändring av besluten 2009/568/EC, 2011/333/EU, 2011/381/EU, 2012/448/EU och 2012/481/EU i syfte att förlänga giltigheten för de ekologiska kriterierna för tilldelning av EU:s miljömärke till vissa produkter (D037968/02 - 2015/2583(RPS) - tidsfrist: 25/5/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D038087/02 - 2015/2587(RPS) - tidsfrist: 27/5/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D038088/01 - 2015/2588(RPS) - tidsfrist: 27/5/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om ändring av beslut 2014/312/EU om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till färger och lacker för inomhusbruk och utomhusbruk (D038234/02 - 2015/2584(RPS) - tidsfrist: 26/5/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 vad gäller handeln med arter av vilda djur och växter (D038446/01 - 2015/2581(RPS) - tidsfrist: 24/5/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI.


3. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 673/2005 om införande av tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater (C(2015)01264 – 2015/2585(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 26 februari 2015
Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av den delegerade förordningen (EU) nr 529/2014 av den 12 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för bedömning av väsentligheten hos utvidgningar eller förändringar av internmetoden och avancerade mätmetoder (C(2015)01365 – 2015/2591(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den4 mars 2015
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för kapitalbaskrav på institut (C(2015)00361 – 2015/2545(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 30 januari 2015 på begäran av det ansvariga utskottet, till och med den 30 april 2015.
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON


4. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från kommissionen och domstolen

- Förslag till anslagsöverföring DEC 12/2015- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0023/2015 - C8-0045/2015 - 2015/2050(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring 1/2015- Avsnitt IV - Domstolen (N8-0024/2015 - C8-0046/2015 - 2015/2054(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 13/2015 – Avsnitt III – Kommissionen (N8-0025/2015 - C8-0055/2015 - 2015/2055(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 11/2015 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0026/2015 - C8-0060/2015 - 2015/2057(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

2) från parlamentets utskott

- Betänkande om begäran om upphävande av Theodoros Zagorakis immunitet (2015/2048(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Evelyn Regner (A8-0044/2015)

- Betänkande om begäran om upphävande av Sergei Stanishevs immunitet (2014/2259(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Andrzej Duda (A8-0045/2015).


5. Bekämpning av sexuella övergrepp mot barn på internet (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av kommissionen: Bekämpning av sexuella övergrepp mot barn på internet (2015/2564(RSP))

Debatten hölls den 12 februari 2015 (punkt 2 i protokollet av den 12.2.2015).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Tadeusz Zwiefka, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Kinga Gál, Traian Ungureanu, József Nagy, Lara Comi, Theodoros Zagorakis, Maria Spyraki, Barbara Matera, Alessandra Mussolini och Emil Radev för PPE-gruppen, om bekämpning av sexuella övergrepp mot barn på internet (2015/2564(RSP)) (B8-0217/2015/rev),

- Birgit Sippel, Miriam Dalli, Silvia Costa och Viorica Dăncilă för S&D-gruppen, om bekämpning av sexuella övergrepp mot barn på internet (2015/2564(RSP)) (B8-0218/2015),

- Timothy Kirkhope, Julie Girling, Jørn Dohrmann, Helga Stevens, Beatrix von Storch, Emma McClarkin, Jussi Halla-aho, Ruža Tomašić, Daniel Dalton, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Józef Gróbarczyk, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Janusz Wojciechowski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek och Beata Gosiewska för ECR-gruppen, om bekämpning av sexuella övergrepp mot barn på internet (2015/2564(RSP)). (B8-0219/2015),

- Laura Ferrara, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Valentinas Mazuronis och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, om bekämpning av sexuella övergrepp mot barn på internet (2015/2564(RSP)) (B8-0220/2015),

- Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Cecilia Wikström, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal och Dita Charanzová för ALDE-gruppen, om bekämpning av sexuella övergrepp mot barn på internet (2015/2564(RSP)) (B8-0226/2015),

- Martina Anderson, Kateřina Konečná, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, om bekämpning av sexuella övergrepp mot barn på internet (2015/2564(RSP)) (B8-0227/2015).

Omröstning: punkt 9.18 i protokollet av den 11.3.2015.


6. Förberedelser inför Europeiska rådets möte (19–20 mars 2015) (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelser inför Europeiska rådets möte (19–20 mars 2015) (2014/2941(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (rådets tjänstgörande ordförande), Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) och Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Emmanouil Glezos, Gianni Pittella för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från John Stuart Agnew, Andrzej Duda för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Marcel de Graaff, grupplös, Herbert Reul, Knut Fleckenstein, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Angel Dzhambazki, Ashley Fox, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver, Neoklis Sylikiotis, David Borrelli, Konstantinos Papadakis, Andrzej Grzyb, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Kathleen Van Brempt, Notis Marias, Rolandas Paksas, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ildikó Gáll-Pelcz, Marine Le Pen, Alain Lamassoure, Matthias Groote och Harald Vilimsky, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Theurer.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Talare: Esteban González Pons, Jeppe Kofod och Pervenche Berès.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Milan Zver, Costas Mavrides, Ivan Jakovčić och João Ferreira.

Talare: Frans Timmermans och Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


7. Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten för 2015 – Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten för 2015 – Styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen för 2015 (debatt)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten för 2015 [2014/2221(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2015 [2014/2222(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

Betänkande om styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen för 2015 [2014/2212(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

Dariusz Rosati (föredragande) redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Ildikó Gáll-Pelcz och Sergio Gutiérrez Prieto redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Zanda Kalniņa-Lukaševica (rådets tjänstgörande ordförande), Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen), Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) och Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talare: Jean Arthuis (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Giorgos Grammatikakis (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Sofia Ribeiro för PPE-gruppen, Alfred Sant för S&D-gruppen, Sampo Terho för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Miguel Viegas för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, Mara Bizzotto, grupplös, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, Antanas Guoga, Marisa Matias, Monika Vana, Patrick O'Flynn, Hans Jansen, Burkhard Balz, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Enrique Calvet Chambon, Inês Cristina Zuber, Pascal Durand, Marco Zullo, Gerolf Annemans, David Casa, Jutta Steinruck, Bernd Lucke, Lampros Fountoulis, Andreas Schwab, Marita Ulvskog, Zdzisław Krasnodębski, Brian Hayes, Evelyne Gebhardt, Anneleen Van Bossuyt, Pablo Zalba Bidegain, Brando Benifei, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Eva Paunova, Nicola Danti, Esther de Lange, Marc Tarabella, Tom Vandenkendelaere, Othmar Karas och Verónica Lope Fontagné.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Dominique Bilde, Marco Valli, Kostas Chrysogonos, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică och Csaba Sógor.

Talare: Valdis Dombrovskis, Zanda Kalniņa-Lukaševica, Dariusz Rosati, Ildikó Gáll-Pelcz och Sergio Gutiérrez Prieto.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.15 i protokollet av den 11.3.2015, punkt 9.16 i protokollet av den 11.3.2015 och punkt 9.17 i protokollet av den 11.3.2015.

Talare: Bruno Gollnisch.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Bruno Gollnisch.


8. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna GUE/NGL och S&D hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

ITRE-utskottet: Miguel Urbán Crespo i stället för Pablo Echenique

ENVI-utskottet: Pablo Echenique i stället för Teresa Rodriguez-Rubio

FEMM-utskottet: Pina Picierno

Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet: Miguel Urbán Crespo i stället för Teresa Rodriguez-Rubio

Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen: Miguel Urbán Crespo i stället för Teresa Rodriguez-Rubio.

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


9. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.

°
° ° °

Talare: Teresa Jiménez-Becerril Barrio påminde om att den 11 mars var den europeiska minnesdagen för terrorismens offer, et Eleonora Forenza begärde att det skulle vidtas sanktioner mot Gianluca Buonanno på grund av hans enligt hennes förmenande rasistiska uttalanden. (Talmannen informerade om att parlamentets talman redan yttrat sig om denna fråga.)


9.1. Gemensamma regler för import från vissa tredjeländer ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för import från vissa tredjeländer (omarbetning) [COM(2014)0323 - C8-0014/2014- 2014/0168(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Jarosław Wałęsa (A8-0014/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0053)


9.2. Stabiliserings- och associeringsavtal med Montenegro ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa förfaranden för tillämpning av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Montenegro, å andra sidan (kodifiering) [COM(2014)0374 - C8-0035/2014 - 2014/0190(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Andrzej Duda (A8-0051/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0054)


9.3. Unionstullkvoter för nötkött av hög kvalitet, griskött, fjäderfäkött, vete och blandsäd samt kli och andra restprodukter ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om öppnande och förvaltning av vissa unionstullkvoter för nötkött av hög kvalitet, griskött, fjäderfäkött, vete och blandsäd samt kli och andra restprodukter (kodifiering) [COM(2014)0594 - C8-0169/2014 - 2014/0276(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Andrzej Duda (A8-0052/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0055)


9.4. Import till unionen av jordbruksprodukter med ursprung i Turkiet ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om import till unionen av jordbruksprodukter med ursprung i Turkiet (kodifiering) [COM(2014)0586 - C8-0166/2014 - 2014/0272(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Andrzej Duda (A8-0048/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0056)


9.5. Tillfälligt upphävande av vissa koncessioner när det gäller import till unionen av jordbruksprodukter med ursprung i Turkiet ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillfälligt upphävande av vissa koncessioner när det gäller import till unionen av jordbruksprodukter med ursprung i Turkiet (kodifiering) [COM(2014)0593 - C8-0170/2014 - 2014/0275(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Andrzej Duda (A8-0050/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0057)


9.6. Inrättande av Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av det ändrade avtalet om inrättande av Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet [14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Gabriel Mato (A8-0038/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0058)

Parlamentet godkände ingåendet av det ändrade avtalet.


9.7. Begäran om upphävande av Theodoros Zagorakis immunitet (artikel 150 i arbetsordningen)

Betänkande om begäran om upphävande av Theodoros Zagorakis immunitet [2015/2048(IMM)] – Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Evelyn Regner (A8-0044/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2015)0059)


9.8. Begäran om upphävande av Sergei Stanishevs parlamentariska immunitet (artikel 150 i arbetsordningen)

Betänkande om begäran om upphävande av Sergei Stanishevs parlamentariska immunitet [2014/2259(IMM)] – utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Andrzej Duda (A8-0045/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2015)0060)


9.9. Riktlinjer för 2016 års budget – avsnitt III (omröstning)

Betänkande om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av 2016 års budget, avsnitt III – kommissionen [2015/2008(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0061)


9.10. Årsrapport för 2013 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (omröstning)

Betänkande om årsrapporten för 2013 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier [2014/2155(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0062)


9.11. 2014 års framstegsrapport om Montenegro (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0211/2015 (2014/2947(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0063)


9.12. 2014 års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0212/2015 (2014/2948(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0064)


9.13. 2014 års framstegsrapport om Serbien (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0213/2015 (2014/2949(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0065)


9.14. Kosovos europeiska integrationsprocess (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0214/2015 (2014/2950(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0066)


9.15. Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten för 2015 (omröstning)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten för 2015 [2014/2221(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0067)


9.16. Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten för 2015 (omröstning)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2015 [2014/2222(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0068)


9.17. Styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen för 2015 (omröstning)

Betänkande om styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen för 2015 [2014/2212(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0069)


9.18. Bekämpning av sexuella övergrepp mot barn på internet (omröstning)

Debatten hade ägt rum den12 februari 2015 (punkt 2 i protokollet av den 12.2.2015)

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 11 mars 2015 (punkt 5 i protokollet av den 11.3.2015).

Resolutionsförslag B8-0217/2015/rev, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015 och B8-0227/2015 (2015/2564(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0217/2015

(ersätter B8-0217/2015/rev, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015 och B8-0226/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Roberta Metsola, Tadeusz Zwiefka, Michał Boni, Nadine Morano, Alessandra Mussolini, Barbara Matera och Kinga Gál för PPE-gruppen,

Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sorin Moisă, Claudia Tapardel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Viorica Dăncilă, Silvia Costa, Miriam Dalli, Nicola Caputo och Zigmantas Balčytis för S&D-gruppen,

Timothy Kirkhope för ECR-gruppen,

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Cecilia Wikström, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel och Maite Pagazaurtundúa Ruiz för ALDE-gruppen,

Laura Ferrara för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0070)

(Resolutionsförslag B8-0227/2015 bortföll.)

°
° ° °

Talare: Bruno Gollnisch tog upp en ordningsfråga angående nhängiggörandet vid Europeiska byrån för bedrägeribekämpning av ärendet med Front nationals parlamentsassistenter och protesterade mot att detta hade offentliggjorts. (Talmannen meddelade att parlamentets talman skulle underrättas om detta.)


10. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande José Manuel Fernandes - A8-0027/2015
Liadh Ní Riada, Morten Messerschmidt och Stanislav Polčák

Betänkande Georgi Pirinski - A8-0024/2015
Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Brian Hayes, Ivana Maletić, Morten Messerschmidt och Stanislav Polčák

2014 års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien - B8-0212/2015
Biljana Borzan, Franc Bogovič, Angel Dzhambazki och Marijana Petir

2014 års framstegsrapport om Serbien - B8-0213/2015 (2014/2949(RSP))
Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Angel Dzhambazki, Marijana Petir, Csaba Sógor och Igor Šoltes

Kosovos europeiska integrationsprocess - B8-0214/2015 (2014/2950(RSP))
Franc Bogovič, Angel Dzhambazki, Jean-François Jalkh och Izaskun Bilbao Barandica

Betänkande Dariusz Rosati - A8-0037/2015
Michela Giuffrida, Neena Gill, Ivana Maletić, Caterina Chinnici, Morten Messerschmidt och Zoltán Balczó

Röstförklaringar: fortsättning vid sammanträdet följande dag, dvs. torsdagen den 12 mars 2015.


11. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.45 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

12. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


13. Mordet på den ryska oppositionsledaren Boris Nemtsov och den demokratiska situationen i Ryssland (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Mordet på den ryska oppositionsledaren Boris Nemtsov och den demokratiska situationen i Ryssland (2015/2592(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Sandra Kalniete för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein för S&D-gruppen, Andrzej Duda för ECR-gruppen, Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Valentinas Mazuronis för EFDD-gruppen, Matteo Salvini, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Cristian Dan Preda, Marju Lauristin, Mark Demesmaeker, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Petras Auštrevičius, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jean-Luc Schaffhauser, Jiří Maštálka, Tamás Meszerics, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Jean-Luc Schaffhauser, som gjorde ett personligt uttalande till följd av Elmar Broks inlägg, Elmar Brok, som yttrade sig om det uttalandet, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Kaja Kallas, Heidi Hautala, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Gabrielius Landsbergis, Boris Zala, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Tunne Kelam, Brando Benifei, Beata Gosiewska, Ivo Vajgl, Jaromír Štětina, Georgi Pirinski, Michael Gahler, Richard Howitt, Gunnar Hökmark och Othmar Karas.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Fabio Massimo Castaldo, Urmas Paet, Igor Šoltes, Zdzisław Krasnodębski och Gerard Batten.

Talare: Federica Mogherini.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.4 i protokollet av den 12.3.2015.


14. Årlig rapport till Europaparlamentet från Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (debatt)

Betänkande om den årliga rapporten till Europaparlamentet från Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik [2014/2219(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Elmar Brok (A8-0039/2015)

Elmar Brok redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Indrek Tarand (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Andrej Plenković för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Ioan Mircea Paşcu för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Marine Le Pen, om debattens förlopp (talmannen gjorde klargöranden), Jozo Radoš för ALDE-gruppen, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, Tamás Meszerics för Verts/ALE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Francisco José Millán Mon, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, Marine Le Pen, Mariya Gabriel, Vincent Peillon, David Campbell Bannerman, Konstantinos Papadakis, Jo Leinen, Udo Voigt, Ramona Nicole Mănescu, Richard Howitt, Zoltán Balczó, Tunne Kelam, Eugen Freund, Gerolf Annemans, Eleni Theocharous, Javi López, Eduard Kukan, Jeppe Kofod, Seán Kelly och Francisco Assis.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Paulo Rangel, Boris Zala och Ana Gomes.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrea Bocskor, Silvia Costa, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Tatjana Ždanoka och Bill Etheridge.

Talare: Federica Mogherini och Elmar Brok.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.5 i protokollet av den 12.3.2015.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)


15. Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2013 och EU:s politik på området (debatt)

Betänkande om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2013 och Europeiska unionens politik på området [2014/2216(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

Pier Antonio Panzeri redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Heidi Hautala (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Jana Žitňanská (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Andrzej Grzyb, Josef Weidenholzer, Bas Belder, Ivo Vajgl, Josep-Maria Terricabras, James Carver, Aymeric Chauprade, László Tőkés, Elena Valenciano, om Aymeric Chauprades inlägg, Richard Howitt, Marek Jurek, Laura Ferrara, Udo Voigt, Kinga Gál, Andi Cristea, Ruža Tomašić, Nicolas Bay, Thomas Mann, Liliana Rodrigues, Eleftherios Synadinos, Davor Ivo Stier och Ana Gomes.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Jaromír Štětina, Francisco José Millán Mon, Paulo Rangel, Therese Comodini Cachia, Daniel Buda, Eduard Kukan, Andrej Plenković och Deirdre Clune.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Federica Mogherini och Pier Antonio Panzeri.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.6 i protokollet av den 12.3.2015.


16. Den instabila situationen i Libyen och dess konsekvenser (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Den instabila situationen i Libyen och dess konsekvenser (2015/2602(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Roberta Metsola för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Fernando Maura Barandiarán för ALDE-gruppen, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Gianluca Buonanno, grupplös, Mariya Gabriel, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Judith Sargentini, Janice Atkinson, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Amjad Bashir, Kateřina Konečná, Gerard Batten, Barbara Matera, Josef Weidenholzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra och Davor Ivo Stier.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miriam Dalli, Monika Hohlmeier, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Afzal Khan.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


17. Fredsavtalet i Mali (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Fredsavtalet i Mali (2015/2593(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

Talare: Davor Ivo Stier för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen, Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida och Boris Zala.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


18. Förbindelserna mellan EU och Arabförbundet och samarbete i kampen mot terrorismen (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Förbindelserna mellan EU och Arabförbundet och samarbete i kampen mot terrorismen (2015/2594(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Tunne Kelam för PPE-gruppen, Knut Fleckenstein för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Mario Borghezio, grupplös, Fernando Ruas, Richard Howitt, Marcus Pretzell, Ilhan Kyuchyuk, Javier Couso Permuy, Judith Sargentini, Kristina Winberg, Franz Obermayr, Victor Boştinaru, David Campbell Bannerman, Gerard Batten, Georgios Epitideios, Eleni Theocharous, Pier Antonio Panzeri, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ramona Nicole Mănescu, Josef Weidenholzer, Davor Ivo Stier, Afzal Khan och Deirdre Clune.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský, och Arne Gericke.

Talare: Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Marietje Schaake för ALDE-gruppen, om samförståndsavtalet mellan EU och Arabförbundet om samarbete för att bekämpa terrorism (2015/2573(RSP)) (B8-0215/2015),

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini och Eva Joly för Verts/ALE-gruppen, om samförståndsavtalet mellan EU och Arabförbundet om samarbete för att bekämpa terrorism (2015/2573(RSP)) (B8-0216/2015),

- Geoffrey Van Orden, Beatrix von Storch, Charles Tannock, Daniel Hannan, Marcus Pretzell och Hans-Olaf Henkel för ECR-gruppen, om samförståndsavtalet mellan EU och Arabförbundet om samarbete för att bekämpa terrorism 2015/2573(RSP) (B8-0221/2015),

- Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Birgit Sippel, Claude Moraes, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Kashetu Kyenge, Victor Negrescu och Viorica Dăncilă för S&D-gruppen, om förbindelserna mellan EU och Arabförbundet för samarbete i kampen mot terrorism (2015/2573(RSP)) (B8-0222/2015),

- Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, om samförståndsavtalet mellan EU och Arabförbundet om samarbete för att bekämpa terrorism (2015/2573(RSP)) (B8-0223/2015),

- Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Martina Michels och Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, om samförståndsavtalet mellan EU och Arabförbundet om samarbete för att bekämpa terrorism (2015/2573(RSP)) (B8-0224/2015),

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Mariya Gabriel, David McAllister, Lara Comi, Ramona Nicole Mănescu, Tokia Saïfi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Davor Ivo Stier och József Nagy för PPE-gruppen, om samförståndsavtalet mellan EU och Arabförbundet om samarbete för att bekämpa terrorism (2015/2573(RSP)) (B8-0225/2015).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.8 i protokollet av den 12.3.2015.


19. Den ökande antisemitismen, islamofobin och våldsamma extremismen i EU (debatt)

Uttalande av kommissionen: Den ökande antisemitismen, islamofobin och våldsamma extremismen i EU (2015/2595(RSP))

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen, Claude Moraes för S&D-gruppen, Jussi Halla-aho för ECR-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Hans Jansen, grupplös, Monika Hohlmeier, Sylvie Guillaume, Bas Belder, Frédérique Ries, Marie-Christine Vergiat, Rosa Estaràs Ferragut, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cornelia Ernst, Heinz K. Becker, Péter Niedermüller, Marina Albiol Guzmán, Michał Boni, Younous Omarjee, Tomáš Zdechovský, Pablo Echenique och Constance Le Grip.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Patricija Šulin, Afzal Khan, Arne Gericke, Gerard Batten och Franz Obermayr.

Talare: Johannes Hahn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


20. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 550.479/OJJE).


21. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.45.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Dohrmann, Händel, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Vozemberg-Vrionidi

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy