Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 12. marca 2015 - Štrasburg

2. Vražda ruského opozičného lídra Borisa Nemcova a stav demokracie v Rusku (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Vražda ruského opozičného lídra Borisa Nemcova a stav demokracie v Rusku (2015/2592(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 11. marca 2015 (bod 13 zápisnice z 11. 3. 2015).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Peter Eriksson, Helga Trüpel, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Michèle Rivasi a Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE o vražde Borisa Nemcova a stave demokracie v Rusku (2015/2592(RSP)) (B8-0239/2015);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička a Ramon Tremosa i Balcells, v mene skupiny ALDE, o vražde Borisa Nemcova, predstaviteľa ruskej opozície, a stave demokracie v Rusku (2015/2592(RSP)) (B8-0247/2015);

- Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat a Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL o vražde Borisa Nemcova, predstaviteľa ruskej opozície, a stave demokracie v Rusku (2015/2592(RSP)) (B8-0248/2015);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho a Ruža Tomašić v mene skupiny ECR o Rusku, najmä o vražde Borisa Nemcova (2015/2592(RSP)) (B8-0249/2015);

- Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Miroslav Poche, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Goffredo Maria Bettini, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Neena Gill, Andi Cristea a Zigmantas Balčytis v mene skupiny S&D o vražde Borisa Nemcova, predstaviteľa ruskej opozície, a stave demokracie v Rusku (2015/2592(RSP)) (B8-0250/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Kristina Winberg a Peter Lundgren v mene skupiny EFDD, o vražde Borisa Nemcova, predstaviteľa ruskej opozície, a stave demokracie v Rusku (2015/2592(RSP)) (B8-0251/2015);

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Michał Boni, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier a József Nagy v mene skupiny PPE o vražde Borisa Nemcova, predstaviteľa ruskej opozície, a stave demokracie v Rusku (2015/2592(RSP)) (B8-0252/2015).

Hlasovanie: bod 8.4 zápisnice zo dňa 12.3.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia