Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

3. Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (2015/2582(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 25 Φεβρουαρίου 2015 (σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.2.2015).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Luis de Grandes Pascual, Davor Ivo Stier, Daniel Caspary, Cristian Dan Preda, Elisabetta Gardini, József Nagy, Francesc Gambús, Lara Comi και Jaromír Štětina, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2015/2582(RSP)) (B8-0236/2015

- Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras και Ernest Maragall, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στην Βενεζουέλα (2015/2582(RSP)) (B8-0237/2015

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox, Beatrix von Storch, Branislav Škripek και Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2015/2582(RSP)) (B8-0238/2015

- Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Νεοκλής Συλικιώτης, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Sabine Lösing, Σοφία Σακοράφα, Εμμανουήλ Γλέζος, Younous Omarjee, Κώστας Χρυσόγονος και Στέλιος Κούλογλου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2015/2582(RSP)) (B8-0243/2015

- Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Renate Weber και Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2015/2582(RSP)) (B8-0244/2015

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Rolandas Paksas και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2015/2582(RSP)) (B8-0245/2015

- Francisco Assis, Victor Boştinaru, Carlos Zorrinho, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi, Tanja Fajon, Μιλτιάδης Κύρκος, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Tonino Picula, Sorin Moisă και Zigmantas Balčytis, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2015/2582(RSP)) (B8-0246/2015).

Ψηφοφορία: σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου