Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2596(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0235/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0235/2015

Συζήτηση :

PV 12/03/2015 - 4
CRE 12/03/2015 - 4

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2015 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0078

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

4. Βιώσιμη εκμετάλλευση του λαβρακιού (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Βιώσιμη εκμετάλλευση του λαβρακιού (2015/2596(RSP))

Ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Alain Cadec, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ulrike Rodust, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić για να εξηγήσει την καθυστέρηση της Norica Nicolai, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Norica Nicolai, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Linnéa Engström, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Raymond Finch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Julie Girling και Alain Cadec, Gabriel Mato, Renata Briano, Julie Girling, Nils Torvalds, Anja Hazekamp, Werner Kuhn, Ricardo Serrão Santos και Carlos Iturgaiz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Dubravka Šuica, Νότης Μαριάς, Κώστας Χρυσόγονος, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes και Εμμανουήλ Γλέζος.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Alain Cadec, εξ ονόματος της Επιτροπής PECH, σχετικά με την βιώσιμη εκμετάλλευση του λαβρακιού (2015/2596(RSP)) (B8-0235/2015)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου