Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 12 март 2015 г. - Страсбург

5. 28-а сесия на Съвета на ООН по правата на човека (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: 28-а сесия на Съвета на ООН по правата на човека (2015/2572(RSP))

Johannes Hahn (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Andrzej Grzyb, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Mike Hookem, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, независим член на ЕП, Seán Kelly, Soraya Post, Mirosław Piotrowski, Pablo Iglesias, Alyn Smith, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Kati Piri и Bogdan Brunon Wenta.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): József Nagy, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos и António Marinho e Pinto.

Изказа се Johannes Hahn.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Renate Weber, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck и Angelika Mlinar, от името на групата ALDE, относно приоритетите на ЕС за Съвета на ООН по правата на човека през 2015 г. (2015/2572(RSP)) (B8-0228/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina и Sofia Sakorafa, от името на групата GUE/NGL, относно приоритетите на Европейския съюз за 2015 г. за Съвета на ООН по правата на човека (2015/2572(RSP)) (B8-0229/2015);

- Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy и Lara Comi, от името на групата PPE, относно приоритетите на ЕС за 28-мата сесия на Съвета на ООН по правата на човека (2015/2572 (RSP)) (B8-0230/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Giulia Moi и Valentinas Mazuronis, от името на групата EFDD, относно приоритетите на ЕС за Съвета на ООН по правата на човека през 2015 г. (2015/2572(RSP)) (B8-0231/2015);

- Barbara Lochbihler и Alyn Smith, от името на групата Verts/ALE, относно 28-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека (2015/2572(RSP)) (B8-0232/2015);

- Charles Tannock, от името на групата ECR, относно приоритетите на ЕС за Съвета на ООН по правата на човека през 2015 г. (2015/2572(RSP)) (B8-0233/2015);

- Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă и Alessia Maria Mosca, от името на групата S&D, относно приоритетите на ЕС за Съвета на ООН по правата на човека през 2015 г. (2015/2572(RSP)) (B8-0234/2015).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.7 от протокола от 12.3.2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност