Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

5. 28η σύνοδος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: 28η σύνοδος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ (2015/2572(RSP))

Ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Andrzej Grzyb, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mike Hookem, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, μη εγγεγραμμένος, Seán Kelly, Soraya Post, Mirosław Piotrowski, Pablo Iglesias, Alyn Smith, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Kati Piri και Bogdan Brunon Wenta.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι József Nagy, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Εμμανουήλ Γλέζος και António Marinho e Pinto.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Renate Weber, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck και Angelika Mlinar, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την 28η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ (2015/2572(RSP)) (B8-0228/2015

- Marie-Christine Vergiat, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κώστας Χρυσόγονος, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina και Σοφία Σακοράφα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις προτεραιότητες για το 2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (2015/2572(RSP)) (B8-0229/2015

- Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy και Lara Comi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την 28η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ (2015/2572(RSP)) (B8-0230/2015

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Giulia Moi και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την 28η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ (2015/2572(RSP)) (B8-0231/2015

- Barbara Lochbihler και Alyn Smith, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την 28η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ (2015/2572(RSP)) (B8-0232/2015

- Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την 28η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ (2015/2572(RSP)) (B8-0233/2015

- Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă και Alessia Maria Mosca, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την 28η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ (2015/2572(RSP)) (B8-0234/2015).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου