Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 12. märts 2015 - Strasbourg

5. ÜRO Inimõiguste Nõukogu 28. istungjärk (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ÜRO Inimõiguste Nõukogu 28. istungjärk (2015/2572(RSP))

Johannes Hahn (komisjoni liige) esines avaldusega liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Sõna võtsid Andrzej Grzyb fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Beatriz Becerra Basterrechea fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mike Hookem fraktsiooni EFDD nimel, Gilles Lebreton (fraktsioonilise kuuluvuseta), Seán Kelly, Soraya Post, Mirosław Piotrowski, Pablo Iglesias, Alyn Smith, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Kati Piri ja Bogdan Brunon Wenta.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna József Nagy, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos ja António Marinho e Pinto.

Sõna võttis Johannes Hahn.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Renate Weber, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck ja Angelika Mlinar fraktsiooni ALDE nimel ELi prioriteetide kohta ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2015. aasta istungjärguks (2015/2572(RSP)) (B8-0228/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina ja Sofia Sakorafa fraktsiooni GUE/NGL nimel Euroopa Liidu 2015. aasta prioriteetide kohta ÜRO Inimõiguste Nõukogus (2015/2572(RSP)) (B8-0229/2015);

- Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy ja Lara Comi fraktsiooni PPE nimel ELi prioriteetide kohta ÜRO Inimõiguste Nõukogu 28. istungjärguks (2015/2572(RSP)) (B8-0230/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Giulia Moi ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni EFDD nimel ELi prioriteetide kohta ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2015. aasta istungijärguks (2015/2572(RSP)) (B8-0231/2015);

- Barbara Lochbihler ja Alyn Smith fraktsiooni Verts/ALE nimel ÜRO Inimõiguste Nõukogu 28. istungjärgu kohta (2015/2572(RSP)) (B8-0232/2015);

- Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel ELi prioriteetide kohta ÜRO Inimõiguste Nõukogu istungjärguks 2015. aastal (2015/2572(RSP)) (B8-0233/2015);

- Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă ja Alessia Maria Mosca fraktsiooni S&D nimel ELi prioriteetide kohta ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2015. aasta istungjärguks (2015/2572(RSP)) (B8-0234/2015).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.3.2015 protokollipunkt 8.7.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika