Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2015 m. kovo 12 d. - Strasbūras

5. 28-oji Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos sesija (diskusijos)
Stenograma

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: 28-oji Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos sesija (2015/2572(RSP))

Johannes Hahn (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Andrzej Grzyb PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, Mike Hookem EFDD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Gilles Lebreton, Seán Kelly, Soraya Post, Mirosław Piotrowski, Pablo Iglesias, Alyn Smith, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Kati Piri ir Bogdan Brunon Wenta.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: József Nagy, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos ir António Marinho e Pinto.

Kalbėjo Johannes Hahn.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Renate Weber, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck ir Angelika Mlinar ALDE frakcijos vardu, – dėl ES prioritetų Jungtinių Tautų žmogaus teisių taryboje 2015 metais (2015/2572(RSP)) (B8-0228/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina ir Sofia Sakorafa GUE/NGL frakcijos vardu, – dėl Europos Sąjungos 2015 m. prioritetų Jungtinių Tautų žmogaus teisių taryboje (2015/2572(RSP)) (B8-0229/2015);

- Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy ir Lara Comi PPE frakcijos vardu, – dėl ES prioritetų 28-ojoje JT Žmogaus teisių tarybos sesijoje (2015/2572(RSP)) (B8-0230/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Giulia Moi ir Valentinas Mazuronis EFDD frakcijos vardu, – dėl ES prioritetų Jungtinių Tautų žmogaus teisių taryboje 2015 m. (2015/2572(RSP)) (B8-0231/2015);

- Barbara Lochbihler ir Alyn Smith Verts/ALE frakcijos vardu, – dėl 28-osios Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos sesijos (2015/2572(RSP)) (B8-0232/2015);

- Charles Tannock ECR frakcijos vardu, – dėl ES prioritetų Jungtinių Tautų žmogaus teisių taryboje 2015 m. (2015/2572(RSP)) (B8-0233/2015);

- Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă ir Alessia Maria Mosca S&D frakcijos vardu, – dėl ES prioritetų Jungtinių Tautų žmogaus teisių taryboje 2015 m. (2015/2572(RSP)) (B8-0234/2015).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 03 12 protokolo 8.7 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika