Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 12 maart 2015 - Straatsburg

5. 28e zitting van de UNHCR (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: 28e zitting van de UNHCR (2015/2572(RSP))

Johannes Hahn (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Andrzej Grzyb, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Mike Hookem, namens de EFDD-Fractie, Gilles Lebreton, niet-fractiegebonden lid, Seán Kelly, Soraya Post, Mirosław Piotrowski, Pablo Iglesias, Alyn Smith, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Kati Piri en Bogdan Brunon Wenta.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door József Nagy, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos en António Marinho e Pinto.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Renate Weber, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck en Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, over de prioriteiten van de EU voor de VN-Mensenrechtenraad (UNHRC) in 2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0228/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina en Sofia Sakorafa, namens de GUE/NGL-Fractie, over de EU-prioriteiten 2015 voor de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (2015/2572(RSP)) (B8-0229/2015);

- Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy en Lara Comi, namens de PPE-Fractie, over de prioriteiten van de EU voor de 28ste zitting van de VN-mensenrechtenraad (UNHCR) (2015/2572(RSP)) (B8-0230/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Giulia Moi en Valentinas Mazuronis, namens de EFDD-Fractie, over de prioriteiten van de EU voor de VN-Mensenrechtenraad in 2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0231/2015);

- Barbara Lochbihler en Alyn Smith, namens de Verts/ALE-Fractie, over de 28e zitting van de VN-mensenrechtenraad (UNHRC) (2015/2572(RSP)) (B8-0232/2015);

- Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, over de prioriteiten van de EU voor de VN-Mensenrechtenraad (UNHRC) in 2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0233/2015);

- Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă en Alessia Maria Mosca, namens de S&D-Fractie, over de prioriteiten van de Europese Unie voor de VN-Mensenrechtenraad (UNHRC) in 2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0234/2015).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.7 van de notulen van 12.3.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid