Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 12 marca 2015 r. - Strasburg

5. 28. sesja Rady Praw Człowieka ONZ (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: 28. sesja Rady Praw Człowieka ONZ (2015/2572(RSP))

Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZB.

Głos zabrali: Andrzej Grzyb w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Beatriz Becerra Basterrechea w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Mike Hookem w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton niezrzeszony, Seán Kelly, Soraya Post, Mirosław Piotrowski, Pablo Iglesias, Alyn Smith, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Kati Piri i Bogdan Brunon Wenta.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: József Nagy, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos i António Marinho e Pinto.

Głos zabrał Johannes Hahn.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Renate Weber, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck i Angelika Mlinar w imieniu grupy ALDE, w sprawie priorytetów UE w Radzie Praw Człowieka ONZ w 2015 r. (2015/2572(RSP)) (B8-0228/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina i Sofia Sakorafa w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie priorytetów UE w 2015 r. dla Rady Praw Człowieka ONZ (2015/2572(RSP)) (B8-0229/2015);

- Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy i Lara Comi w imieniu grupy PPE, w sprawie priorytetów UE na 28. sesję Rady Praw Człowieka ONZ (2015/2572(RSP)) (B8-0230/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Giulia Moi i Valentinas Mazuronis w imieniu grupy EFDD, w sprawie priorytetów UE w Radzie Praw Człowieka ONZ w 2015 r. (2015/2572(RSP)) (B8-0231/2015);

- Barbara Lochbihler i Alyn Smith w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie 28. sesji Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych (2015/2572(RSP)) (B8-0232/2015);

- Charles Tannock w imieniu grupy ECR, w sprawie priorytetów UE w Radzie Praw Człowieka ONZ w 2015 r. (2015/2572(RSP)) (B8-0233/2015);

- Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă i Alessia Maria Mosca w imieniu grupy S&D, w sprawie priorytetów UE w Radzie Praw Człowieka ONZ w 2015 r. (2015/2572(RSP)) (B8-0234/2015).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.7 protokołu z dnia 12.3.2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności