Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 12. marca 2015 - Štrasburg

5. 28. zasadnutie UNHRC (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: 28. zasadnutie UNHRC (2015/2572(RSP))

Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Andrzej Grzyb v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Mike Hookem v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton – nezaradený poslanec, Seán Kelly, Soraya Post, Mirosław Piotrowski, Pablo Iglesias, Alyn Smith, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Kati Piri a Bogdan Brunon Wenta.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili József Nagy, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos a António Marinho e Pinto.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Renate Weber, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck a Angelika Mlinar v mene skupiny ALDE o prioritách EÚ pre Radu OSN pre ľudské práva (UNHRC) v roku 2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0228/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina a Sofia Sakorafa v mene skupiny GUE/NGL o prioritách EÚ na rok 2015 pre Radu OSN pre ľudské práva (2015/2572(RSP)) (B8-0229/2015);

- Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy a Lara Comi v mene skupiny PPE o prioritách EÚ pre 28. zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) (2015/2572(RSP)) (B8-0230/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Giulia Moi a Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD o prioritách EÚ pre Radu OSN pre ľudské práva v roku 2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0231/2015);

- Barbara Lochbihler a Alyn Smith v mene skupiny Verts/ALE o 28. zasadnutí Rady Organizácie Spojených národov pre ľudské práva (UNHRC) (2015/2572(RSP)) (B8-0232/2015);

- Charles Tannock v mene skupiny ECR o prioritách EÚ pre Radu OSN pre ľudské práva 2015 (2015/2572 (RSP)) (B8-0233/2015);

- Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă a Alessia Maria Mosca v mene skupiny S&D o prioritách EÚ pre Radu OSN pre ľudské práva 2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0234/2015).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.7 zápisnice zo dňa 12.3.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia