Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

6. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.3.2015)


6.1. Πρόσφατες επιθέσεις και απαγωγές από την Daesh στην Μέση Ανατολή, κυρίως Ασσυρίων

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-0262/2015 και B8-0264/2015 (2015/2599(RSP))

Οι Bodil Valero, Javier Nart, Mark Demesmaeker και György Hölvényi παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Οι Javier Couso Permuy και Josef Weidenholzer παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Francisco Assis, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Kristina Winberg, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Lorenzo Fontana, μη εγγεγραμμένος, Lars Adaktusson, Ana Gomes, David Campbell Bannerman, Franz Obermayr, Λάμπρος Φουντούλης, Momchil Nekov, ο τελευταίος για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Λάμπρο Φουντούλη (ο Πρόεδρος, διαπιστώνοντας ότι δεν πρόκειται για ερώτηση, διακόπτει τον ομιλητή), Bruno Gollnisch και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Záborská και Marek Jurek.

Παρεμβαίνει ο Νότης Μαριάς σχετικά με τη διαδικασία "catch the eye".

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2015.


6.2. Νότιο Σουδάν, συμπεριλαμβανομένων πρόσφατων απαγωγών παιδιών

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 και B8-0266/2015 (2015/2603(RSP))

Οι Judith Sargentini, Petr Ježek, Jana Žitňanská, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lidia Senra Rodríguez και Josef Weidenholzer παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Davor Ivo Stier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Marijana Petir, Momchil Nekov, Ivan Jakovčić και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνει ο Marc Tarabella σχετικά με τη διαδικασία "γαλάζια κάρτα".

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2015.


6.3. Τανζανία, κυρίως το ζήτημα της αρπαγής γαιών

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-0269/2015 και B8-0270/2015 (2015/2604(RSP))

Οι Heidi Hautala, Catherine Bearder, Branislav Škripek, Ignazio Corrao, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Ivan Jakovčić, Maurice Ponga, Lidia Senra Rodríguez και Josef Weidenholzer παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Brunon Wenta, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kashetu Kyenge, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Csaba Sógor και Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ignazio Corrao, Marc Tarabella, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo και Gianluca Buonanno.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2015.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Marine Le Pen επί της διαδικασίας .

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου