Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2599(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0240/2015

Συζήτηση :

PV 12/03/2015 - 6.1
CRE 12/03/2015 - 6.1

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2015 - 8.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0071

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

8.1. Πρόσφατες επιθέσεις και απαγωγές από την Daesh στην Μέση Ανατολή, κυρίως Ασσυρίων (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-0262/2015 και B8-0264/2015 (2015/2599(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0240/2015

(αντικαθιστά τις B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015 και B8-0264/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, György Hölvényi, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Andrey Kovatchev, David McAllister, Andrej Plenković, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál, Monica Macovei και Marijana Petir, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Victor Boştinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Nicola Caputo, Δημήτρης Παπαδάκης, Νίκος Ανδρουλάκης, Alessia Maria Mosca, Liisa Jaakonsaari, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Enrico Gasbarra, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Zigmantas Balčytis, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Linda McAvan, Eider Gardiazabal Rubial, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Brando Benifei, Javi López, Laurenţiu Rebega και Eric Andrieu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Arne Gericke, Peter van Dalen, Beatrix von Storch, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki και David Campbell Bannerman, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Fernando Maura Barandiarán, José Inácio Faria και Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Bodil Valero, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Michel Reimon, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0071)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0262/2015 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου