Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2599(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0240/2015

Debatter :

PV 12/03/2015 - 6.1
CRE 12/03/2015 - 6.1

Omröstningar :

PV 12/03/2015 - 8.1

Antagna texter :

P8_TA(2015)0071

Protokoll
Torsdagen den 12 mars 2015 - Strasbourg

8.1. IS senaste attacker och kidnappningar i Mellanöstern, som särskilt drabbat assyrier (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-0262/2015 och B8-0264/2015 (2015/2599(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0240/2015

(ersätter B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015 och B8-0264/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, György Hölvényi, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Andrey Kovatchev, David McAllister, Andrej Plenković, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál, Monica Macovei och Marijana Petir för PPE-gruppen,

Victor Boştinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Alessia Maria Mosca, Liisa Jaakonsaari, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Enrico Gasbarra, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Zigmantas Balčytis, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Linda McAvan, Eider Gardiazabal Rubial, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Brando Benifei, Javi López, Laurenţiu Rebega och Eric Andrieu för S&D-gruppen,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Arne Gericke, Peter van Dalen, Beatrix von Storch, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki och David Campbell Bannerman för ECR-gruppen,

Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Fernando Maura Barandiarán, José Inácio Faria och Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen,

Bodil Valero, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Michel Reimon, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec och Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen,

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas och Valentinas Mazuronis för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0071)

(Resolutionsförslag B8-0262/2015 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy