Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2604(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0242/2015

Συζήτηση :

PV 12/03/2015 - 6.3
CRE 12/03/2015 - 6.3

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2015 - 8.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0073

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

8.3. Τανζανία, κυρίως το ζήτημα της αρπαγής γαιών (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-0269/2015 και B8-0270/2015 (2015/2604(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0242/2015

(αντικαθιστά τις B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015 και B8-0270/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Monica Macovei και Marijana Petir, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Josef Weidenholzer, Νίκος Ανδρουλάκης, Norbert Neuser, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Arne Lietz, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, István Ujhelyi, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Sorin Moisă, Andi Cristea, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Zigmantas Balčytis, Maria Arena, Hugues Bayet, Eric Andrieu, Eider Gardiazabal Rubial, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Luigi Morgano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Momchil Nekov, José Blanco López και Laurenţiu Rebega, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Catherine Bearder, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, José Inácio Faria και Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Eleonora Evi, Rolandas Paksas και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0073)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0269/2015 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου