Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2592(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0239/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2015 - 8.4
CRE 12/03/2015 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0074

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

8.4. Δολοφονία του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Boris Nemtsov και κατάσταση της δημοκρατίας στην Ρωσία (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015, B8-0251/2015 και B8-0252/2015 (2015/2592(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0239/2015

(αντικαθιστά τις B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015 και B8-0252/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, József Nagy, Ivana Maletić, Claude Rolin, Pascal Arimont και Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Κώστας Μαυρίδης και Afzal Khan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Karol Karski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrzej Duda, Marek Jurek, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen και David Campbell Bannerman, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich και José Inácio Faria, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Peter Eriksson και Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Valentinas Mazuronis.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0074)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0248/2015 και B8-0251/2015 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις

Charles Tannock Για να ζητήσει η παράγραφος 20 και η αιτιολογική σκέψη ΙΔ να τεθούν σε ψηφοφορία με ονομαστική κλήση. Επειδή υποβλήθηκε εκτός προθεσμίας, η αίτηση δεν εγκρίνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου