Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2592(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0239/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/03/2015 - 8.4
CRE 12/03/2015 - 8.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0074

Notulen
Donderdag 12 maart 2015 - Straatsburg

8.4. Moord op de Russische oppositieleider Boris Nemtsov en de toestand van de democratie in Rusland (stemming)
CRE

Ontwerpresoluties B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015, B8-0251/2015 en B8-0252/2015 (2015/2592(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0239/2015

(ter vervanging van B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015 en B8-0252/2015):

ingediend door de volgende leden:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, József Nagy, Ivana Maletić, Claude Rolin, Pascal Arimont en Anna Maria Corazza Bildt, namens de PPE-Fractie;

Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Costas Mavrides en Afzal Khan, namens de S&D-Fractie;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Karol Karski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrzej Duda, Marek Jurek, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen en David Campbell Bannerman, namens de ECR-Fractie;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich en José Inácio Faria, namens de ALDE-Fractie;

Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Peter Eriksson en Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie;

Valentinas Mazuronis.

Aangenomen (P8_TA(2015)0074)

(Ontwerpresoluties B8-0248/2015 en B8-0251/2015 komen te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Charles Tannock om te verzoeken om hoofdelijke stemming over paragraaf 20 en overweging N. Aangezien het verzoek werd ingediend na het verstrijken van de indieningstermijn werd het niet ingewilligd.

Juridische mededeling - Privacybeleid