Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2572(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0228/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/03/2015 - 8.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0079

Протокол
Четвъртък, 12 март 2015 г. - Страсбург

8.9. 28-а сесия на Съвета на ООН по правата на човека (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 и B8-0234/2015 (2015/2572(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0228/2015

(за замяна на B8-0228/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 и B8-0234/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Claude Rolin, Lara Comi и Ramona Nicole Mănescu, от името на групата PPE;

Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Alessia Maria Mosca, Kati Piri, Simona Bonafè, Vilija Blinkevičiūtė, Miroslav Poche, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Javi López, José Blanco López, Richard Howitt и Nicola Caputo, от името на групата S&D;

Mark Demesmaeker, от името на групата ECR;

Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Louis Michel, Angelika Mlinar, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička и Ivo Vajgl, от името на групата ALDE;

Barbara Lochbihler, Alyn Smith и Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE;

Ignazio Corrao и Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD.

приема се (P8_TA(2015)0079)

(Предложението за резолюция B8-0229/2015 отпада.)

Изказвания

Victor Boştinaru за да представи две устни предложения за изменение съответно на изменение 4 и изменение 3, които бяха одобрени.

Правна информация - Политика за поверителност