Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2572(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0228/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2015 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0079

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

8.9. 28η σύνοδος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 και B8-0234/2015 (2015/2572(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0228/2015

(αντικαθιστά τις B8-0228/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 και B8-0234/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Claude Rolin, Lara Comi και Ramona Nicole Mănescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Alessia Maria Mosca, Kati Piri, Simona Bonafè, Vilija Blinkevičiūtė, Miroslav Poche, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Javi López, José Blanco López, Richard Howitt και Nicola Caputo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Louis Michel, Angelika Mlinar, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička και Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Barbara Lochbihler, Alyn Smith και Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Ignazio Corrao και Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0079)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0229/2015 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Victor Boştinaru για να παρουσιάσει δύο προφορικές τροπολογίες, στην τροπολογία 4 και στην τροπολογία 3 αντιστοίχως, οι οποίες κρατούνται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου