Показалец 
Протокол
PDF 315kWORD 247k
Четвъртък, 12 март 2015 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов и положението с демокрацията в Русия (внесени предложения за резолюция)
 3.Положението във Венецуела (внесени предложения за резолюция)
 4.Устойчива експлоатация на лаврак (разискване)
 5.28-а сесия на Съвета на ООН по правата на човека (разискване)
 6.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
6.1.Неотдавнашните нападения и отвличания от ИДИЛ в Близкия Изток, по-специално на асирийци
  
6.2.Южен Судан, по-специално неотдавнашните отвличания на деца
  
6.3.Танзания, по-специално проблемът със заграбването на земя
 7.Съобщение на председателството
 8.Време за гласуване
  
8.1.Неотдавнашните нападения и отвличания от ИДИЛ в Близкия Изток, по-специално на асирийци (гласуване)
  
8.2.Южен Судан, по-специално неотдавнашните отвличания на деца (гласуване)
  
8.3.Танзания, по-специално проблемът със заграбването на земя (гласуване)
  
8.4.Убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов и положението с демокрацията в Русия (гласуване)
  
8.5.Годишен доклад на върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент (гласуване)
  
8.6.Годишен доклад за 2013 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС в тази област (гласуване)
  
8.7.Отношенията между ЕС и Лигата на арабските държави и сътрудничеството в областта на борбата с тероризма (гласуване)
  
8.8.Устойчива експлоатация на лаврак (гласуване)
  
8.9.28-а сесия на Съвета на ООН по правата на човека (гласуване)
  
8.10.Положението във Венецуела (гласуване)
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Позиции на Съвета на първо четене
 11.Обяснениe на вот
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване
 13.Решения относно някои документи
 14.Внесени документи
 15.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 16.График на следващите заседания
 17.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов и положението с демокрацията в Русия (внесени предложения за резолюция)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов и положението с демокрацията в Русия (2015/2592(RSP))

Разискването се състоя на 11 март 2015 (точка 13 от протокола от 11.3.2015 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Peter Eriksson, Helga Trüpel, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Michèle Rivasi и Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, относно убийството на Борис Немцов и състоянието на демокрацията в Русия (2015/2592(RSP)) (B8-0239/2015);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička и Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, относно убийството на на руския опозиционен лидер Борис Немцов и състоянието на демокрацията в Русия (2015/2592(RSP)) (B8-0247/2015);

- Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat и Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, относно убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов и състоянието на демокрацията в Русия (2015/2592(RSP)) (B8-0248/2015);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho и Ruža Tomašić, от името на групата ECR, относно Русия и в частност случая „Борис Немцов“ (2015/2592(RSP)) (B8-0249/2015);

- Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Miroslav Poche, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Goffredo Maria Bettini, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Neena Gill, Andi Cristea и Zigmantas Balčytis, от името на групата S&D, относно Русия и в частност случая „Борис Немцов“ (2015/2592(RSP)) (B8-0250/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Kristina Winberg и Peter Lundgren, от името на групата EFDD, относно убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов и състоянието на демокрацията в Русия (2015/2592(RSP)) (B8-0251/2015);

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Андрей Ковачев, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Michał Boni, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier и József Nagy, от името на групата PPE, относно убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов и състоянието на демокрацията в Русия (2015/2592(RSP)) (B8-0252/2015).

Гласуване: точка 8.4 от протокола от 12.3.2015 г.


3. Положението във Венецуела (внесени предложения за резолюция)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението във Венецуела (2015/2582(RSP))

Разискването се състоя на 25 февруари 2015 (точка 16 от протокола от 25.2.2015 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Luis de Grandes Pascual, Davor Ivo Stier, Daniel Caspary, Cristian Dan Preda, Elisabetta Gardini, József Nagy, Francesc Gambús, Lara Comi и Jaromír Štětina, от името на групата PPE, относно положението във Венецуела (2015/2582(RSP)) (B8-0236/2015);

- Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras и Ernest Maragall, от името на групата Verts/ALE, относно положението във Венецуела (2015/2582(RSP)) (B8-0237/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox, Beatrix von Storch, Branislav Škripek и Roberts Zīle, от името на групата ECR, относно положението във Венецуела (2015/2582(RSP)) (B8-0238/2015);

- Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos и Stelios Kouloglou, от името на групата GUE/NGL, относно положението във Венецуела (2015/2582(RSP)) (B8-0243/2015);

- Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Renate Weber и Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE, относно положението във Венецуела (2015/2582(RSP)) (B8-0244/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Rolandas Paksas и Valentinas Mazuronis, от името на групата EFDD, относно положението във Венецуела (2015/2582(RSP)) (B8-0245/2015);

- Francisco Assis, Victor Boştinaru, Carlos Zorrinho, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Tonino Picula, Sorin Moisă и Zigmantas Balčytis, от името на групата S&D, относно положението във Венецуела (2015/2582(RSP)) (B8-0246/2015).

Гласуване: точка 8.10 от протокола от 12.3.2015 г.


4. Устойчива експлоатация на лаврак (разискване)

Изявление на Комисията: Устойчива експлоатация на лаврак (2015/2596(RSP))

Johannes Hahn (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Alain Cadec, от името на групата PPE, Ulrike Rodust, от името на групата S&D, Peter van Dalen, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, за да поясни закъснението на Norica Nicolai, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Norica Nicolai, от името на групата ALDE, Linnéa Engström, от името на групата Verts/ALE, Raymond Finch, от името на групата EFDD, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Julie Girling и Alain Cadec, Gabriel Mato, Renata Briano, Julie Girling, Nils Torvalds, Anja Hazekamp, Werner Kuhn, Ricardo Serrão Santos и Carlos Iturgaiz.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Dubravka Šuica, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes и Emmanouil Glezos.

Изказа се Johannes Hahn.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Alain Cadec, от името на комисията PECH, относно устойчивата експлоатация на лаврак (2015/2596(RSP)) (B8-0235/2015)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.9 от протокола от 12.3.2015 г.


5. 28-а сесия на Съвета на ООН по правата на човека (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: 28-а сесия на Съвета на ООН по правата на човека (2015/2572(RSP))

Johannes Hahn (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Andrzej Grzyb, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Mike Hookem, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, независим член на ЕП, Seán Kelly, Soraya Post, Mirosław Piotrowski, Pablo Iglesias, Alyn Smith, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Kati Piri и Bogdan Brunon Wenta.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): József Nagy, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos и António Marinho e Pinto.

Изказа се Johannes Hahn.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Renate Weber, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck и Angelika Mlinar, от името на групата ALDE, относно приоритетите на ЕС за Съвета на ООН по правата на човека през 2015 г. (2015/2572(RSP)) (B8-0228/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina и Sofia Sakorafa, от името на групата GUE/NGL, относно приоритетите на Европейския съюз за 2015 г. за Съвета на ООН по правата на човека (2015/2572(RSP)) (B8-0229/2015);

- Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy и Lara Comi, от името на групата PPE, относно приоритетите на ЕС за 28-мата сесия на Съвета на ООН по правата на човека (2015/2572 (RSP)) (B8-0230/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Giulia Moi и Valentinas Mazuronis, от името на групата EFDD, относно приоритетите на ЕС за Съвета на ООН по правата на човека през 2015 г. (2015/2572(RSP)) (B8-0231/2015);

- Barbara Lochbihler и Alyn Smith, от името на групата Verts/ALE, относно 28-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека (2015/2572(RSP)) (B8-0232/2015);

- Charles Tannock, от името на групата ECR, относно приоритетите на ЕС за Съвета на ООН по правата на човека през 2015 г. (2015/2572(RSP)) (B8-0233/2015);

- Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă и Alessia Maria Mosca, от името на групата S&D, относно приоритетите на ЕС за Съвета на ООН по правата на човека през 2015 г. (2015/2572(RSP)) (B8-0234/2015).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.7 от протокола от 12.3.2015 г.


6. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 3 от протокола от 10.3.2015 г.)


6.1. Неотдавнашните нападения и отвличания от ИДИЛ в Близкия Изток, по-специално на асирийци

Предложения за резолюция B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-0262/2015 и B8-0264/2015 (2015/2599(RSP))

Bodil Valero, Javier Nart, Mark Demesmaeker и György Hölvényi представиха предложенията за резолюции.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Javier Couso Permuy и Josef Weidenholzer представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Francisco Assis, от името на групата S&D, Bas Belder, от името на групата ECR, Kristina Winberg, от името на групата EFDD, Lorenzo Fontana, независим член на ЕП, Lars Adaktusson, Ana Gomes, David Campbell Bannerman, Franz Obermayr, Lampros Fountoulis, Момчил Неков, последният за да зададе въпрос „синя карта“ Lampros Fountoulis (след като констатира, че това не е въпрос, председателят прекъсна оратора), Bruno Gollnisch и Fabio Massimo Castaldo.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anna Záborská и Marek Jurek.

Изказа се Notis Marias относно процедурата с привличане на вниманието.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.1 от протокола от 12.3.2015 г.


6.2. Южен Судан, по-специално неотдавнашните отвличания на деца

Предложения за резолюция B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 и B8-0266/2015 (2015/2603(RSP))

Judith Sargentini, Petr Ježek, Jana Žitňanská, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lidia Senra Rodríguez и Josef Weidenholzer представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Davor Ivo Stier, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, и Seán Kelly.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marijana Petir, Момчил Неков, Ivan Jakovčić и Fabio Massimo Castaldo.

Изказа се Marc Tarabella относно процедурата „синя карта“.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.2 от протокола от 12.3.2015 г.


6.3. Танзания, по-специално проблемът със заграбването на земя

Предложения за резолюция B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-0269/2015 и B8-0270/2015 (2015/2604(RSP))

Heidi Hautala, Catherine Bearder, Branislav Škripek, Ignazio Corrao, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Maurice Ponga, Lidia Senra Rodríguez и Josef Weidenholzer представят предложенията за резолюция.

Изказаха се: Bogdan Brunon Wenta, от името на групата PPE, Kashetu Kyenge, от името на групата S&D, Csaba Sógor и Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ignazio Corrao, Marc Tarabella, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo и Gianluca Buonanno.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.3 от протокола от 12.3.2015 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател

Изказа се Marine Le Pen относно процедурано предложение.


7. Съобщение на председателството

Председателят съобщава, че председателят на Парламента е взел решение да санкционира Gianluca Buonanno с отнемане на правото му за обезщетение за престой за срок от седем дни, поради това, че смути провеждането на заседанието с използването на обиден и провокативен език.

Това бе съобщено на заинтересованото лице днес.

В съответствие с член 167 от Правилника за дейността, Gianluca Buonanno разполага със срок от две седмици, за да внесе вътрешно възражение срещу това решение на Бюрото.


8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Неотдавнашните нападения и отвличания от ИДИЛ в Близкия Изток, по-специално на асирийци (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-0262/2015 и B8-0264/2015 (2015/2599(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0240/2015

(за замяна на B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015 и B8-0264/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, György Hölvényi, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Андрей Ковачев, David McAllister, Andrej Plenković, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál, Monica Macovei и Marijana Petir, от името на групата PPE;

Victor Boştinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Alessia Maria Mosca, Liisa Jaakonsaari, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Enrico Gasbarra, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Zigmantas Balčytis, Момчил Неков, Hugues Bayet, Linda McAvan, Eider Gardiazabal Rubial, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Brando Benifei, Javi López, Laurenţiu Rebega и Eric Andrieu, от името на групата S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Arne Gericke, Peter van Dalen, Beatrix von Storch, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Ангел Джамбазки, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki и David Campbell Bannerman, от името на групата ECR;

Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Илхан Кючюк, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Fernando Maura Barandiarán, José Inácio Faria и Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE;

Bodil Valero, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Michel Reimon, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec и Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas и Valentinas Mazuronis, от името на групата EFDD.

приема се (P8_TA(2015)0071)

(Предложението за резолюция B8-0262/2015 отпада.)


8.2. Южен Судан, по-специално неотдавнашните отвличания на деца (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 и B8-0266/2015 (2015/2603(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0241/2015

(за замяна на B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 и B8-0266/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

Cristian Dan Preda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elmar Brok, Андрей Ковачев, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Maurice Ponga, Monica Macovei, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka и Marijana Petir, от името на групата PPE;

Gianni Pittella, Josef Weidenholzer, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Linda McAvan, Catherine Stihler, Alessia Maria Mosca, David Martin, Maria Arena, Marlene Mizzi, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, José Blanco López, Ana Gomes, Kati Piri, Enrique Guerrero Salom, Tonino Picula, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Seb Dance, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, István Ujhelyi, Neena Gill, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Pier Antonio Panzeri, Момчил Неков, Hugues Bayet, Afzal Khan, Javi López, Laurenţiu Rebega, Soraya Post, Eric Andrieu, Brando Benifei и Eider Gardiazabal Rubial, от името на групата S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko и Branislav Škripek, от името на групата ECR;

Petr Ježek, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Илхан Кючюк, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Филиз Хюсменова, José Inácio Faria и Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE;

Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL;

Judith Sargentini, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec и Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Valli и Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD.

приема се (P8_TA(2015)0072)


8.3. Танзания, по-специално проблемът със заграбването на земя (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-0269/2015 и B8-0270/2015 (2015/2604(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0242/2015

(за замяна на B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015 и B8-0270/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Андрей Ковачев, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Monica Macovei и Marijana Petir, от името на групата PPE;

Josef Weidenholzer, Nikos Androulakis, Norbert Neuser, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Arne Lietz, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, István Ujhelyi, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Sorin Moisă, Andi Cristea, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Zigmantas Balčytis, Maria Arena, Hugues Bayet, Eric Andrieu, Eider Gardiazabal Rubial, Ana Gomes, Demetris Papadakis, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Luigi Morgano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Момчил Неков, José Blanco López и Laurenţiu Rebega, от името на групата S&D;

Charles Tannock, от името на групата ECR;

Catherine Bearder, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, José Inácio Faria и Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE;

Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec и Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Eleonora Evi, Rolandas Paksas и Valentinas Mazuronis, от името на групата EFDD.

приема се (P8_TA(2015)0073)

(Предложението за резолюция B8-0269/2015 отпада.)


8.4. Убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов и положението с демокрацията в Русия (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015, B8-0251/2015 и B8-0252/2015 (2015/2592(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0239/2015

(за замяна на B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015 и B8-0252/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Андрей Ковачев, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, József Nagy, Ivana Maletić, Claude Rolin, Pascal Arimont и Anna Maria Corazza Bildt, от името на групата PPE;

Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Costas Mavrides и Afzal Khan, от името на групата S&D;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Karol Karski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrzej Duda, Marek Jurek, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen и David Campbell Bannerman, от името на групата ECR;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich и José Inácio Faria, от името на групата ALDE;

Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Peter Eriksson и Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE;

Valentinas Mazuronis.

приема се (P8_TA(2015)0074)

(Предложенията за резолюции B8-0248/2015 и B8-0251/2015 отпадат.)

Изказвания

Charles Tannock, за да поиска параграф 20 и съображение Н да бъдат поставени на поименно гласуване. Тъй като бе направено след срока, искането не бе одобрено.


8.5. Годишен доклад на върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент (гласуване)

Доклад относно годишния доклад на върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент [2014/2219(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Elmar Brok (A8-0039/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0075)

Изказвания

Charles Tannock, за да представи устно предложение за изменение на изменение 14, което бе одобрено.

Arnaud Danjean за да представи устно предложение за изменение на параграф 47, което бе одобрено.

Elmar Brok за да представи устно предложение за изменение на изменение 2, което бе одобрено.


8.6. Годишен доклад за 2013 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС в тази област (гласуване)

Доклад относно годишния доклад за 2013 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област [2014/2216(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0076)

Изказвания

Beatrix von Storch, за да внесе уточнения в немската версия на параграф 77.

Silvia Costa за да представи устно предложение за изменение на изменение, имащ за цел прибавянето на нов параграф след параграф 210, което бе одобрено, и Charles Tannock относно това устно предложение за изменение.


8.7. Отношенията между ЕС и Лигата на арабските държави и сътрудничеството в областта на борбата с тероризма (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015, B8-0224/2015 и B8-0225/2015 (2015/2594(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0215/2015

(за замяна на B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015 и B8-0225/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Мария Габриел, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Davor Ivo Stier, József Nagy, Андрей Ковачев, Claude Rolin, Емил Радев и Ivana Maletić, от името на групата PPE;

Arne Lietz, Afzal Khan, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Nikos Androulakis, Neena Gill, Pier Antonio Panzeri, Richard Howitt, Vincent Peillon, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Nicola Caputo, Knut Fleckenstein, Brando Benifei, Andi Cristea, Miroslav Poche, David Martin, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Goffredo Maria Bettini, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Soraya Post и Birgit Sippel, от името на групата S&D;

Branislav Škripek, Charles Tannock, Beatrix von Storch, Geoffrey Van Orden, Marcus Pretzell, Hans-Olaf Henkel и David Campbell Bannerman, от името на групата ECR;

Marietje Schaake, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Илхан Кючюк, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Pavel Telička и Ivo Vajgl, от името на групата ALDE;

Alyn Smith, от името на групата Verts/ALE;

Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao и Laura Ferrara, от името на групата EFDD.

приема се (P8_TA(2015)0077)

(Предложението за резолюция B8-0224/2015 отпада.)


8.8. Устойчива експлоатация на лаврак (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0235/2015 (2015/2596(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0078)


8.9. 28-а сесия на Съвета на ООН по правата на човека (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 и B8-0234/2015 (2015/2572(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0228/2015

(за замяна на B8-0228/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 и B8-0234/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Claude Rolin, Lara Comi и Ramona Nicole Mănescu, от името на групата PPE;

Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Alessia Maria Mosca, Kati Piri, Simona Bonafè, Vilija Blinkevičiūtė, Miroslav Poche, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Javi López, José Blanco López, Richard Howitt и Nicola Caputo, от името на групата S&D;

Mark Demesmaeker, от името на групата ECR;

Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Louis Michel, Angelika Mlinar, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička и Ivo Vajgl, от името на групата ALDE;

Barbara Lochbihler, Alyn Smith и Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE;

Ignazio Corrao и Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD.

приема се (P8_TA(2015)0079)

(Предложението за резолюция B8-0229/2015 отпада.)

Изказвания

Victor Boştinaru за да представи две устни предложения за изменение съответно на изменение 4 и изменение 3, които бяха одобрени.


8.10. Положението във Венецуела (гласуване)

Разискването се състоя на 25 февруари 2015 г. (точка 16 от протокола от 25.2.2015 г).

Предложения за резолюция B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-0244/2015, B8-0245/2015 и B8-0246/2015 (2015/2582(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0236/2015

(за замяна на B8-0236/2015, B8-0238/2015, B8-0244/2015 и B8-0246/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

Luis de Grandes Pascual, Lara Comi, Cristian Dan Preda, József Nagy, Pablo Zalba Bidegain, Bogdan Brunon Wenta, Julia Pitera, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Francesc Gambús, Daniel Caspary и Elisabetta Gardini, от името на групата PPE;

Francisco Assis, Sorin Moisă, Victor Boştinaru, Elena Valenciano и Ramón Jáuregui Atondo, от името на групата S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox и Roberts Zīle, от името на групата ECR;

Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans и Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE.

приема се (P8_TA(2015)0080)

(Предложенията за резолюции B8-0237/2015, B8-0243/2015 и B8-0245/2015 отпадат.)


9. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


10. Позиции на Съвета на първо четене

Председателят обяви, на основание член 64, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следните позиции, придружени от мотивите за тяхното приемане, както и позицията на Комисията относно:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобряване на типа по отношение на въвеждането на бордовата система eCall, основаваща се на услугата 112, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО (05130/3/2015 - C8-0063/2015 – 2013/0165(COD)) – COM(2015)0126)

Разглеждане в комисия: водеща : IMCO, LIBE (член 54 от Правилника за дейността);

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/62/ЕО по отношение на намаляване на потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване (05094/1/2015 – C8-0064/2015 – 2013/0371(COD)) – 06605/2015 – 06375/2015 – COM(2015)0124)

Разглеждане в комисия: водеща : ENVI;

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мониторинга, докладването и проверката на емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт и за изменение на Директива 2009/16/ЕО (17086/1/2014 - C8-0072/2015 – 2013/0224(COD)) – 06572/2015 – COM(2015)0128)

Разглеждане в комисия: водеща : ENVI;

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (05161/2/2015 - C8-0073/2015 – 2012/0084(COD)) 06582/2015 – COM(2015)0125)

Разглеждане в комисия: водеща : ECON

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да се произнесе, започва да тече от утре, 13 март 2015 г.


11. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

(Време за гласуване от сряда 11 март 2015)

Доклад Sergio Gutiérrez Prieto - A8-0043/2015
Brian Hayes, Neena Gill, Bronis Ropė и Morten Messerschmidt

Доклад Ildikó Gáll-Pelcz - A8-0018/2015
Mylène Troszczynski, Neena Gill и Morten Messerschmidt

Борба срещу сексуалното насилие над деца в интернет (2015/2564(RSP)) - RC-B8-0217/2015
Neena Gill, Branislav Škripek, Danuta Jazłowiecka, Luigi Morgano, Момчил Неков, Csaba Sógor и Ryszard Czarnecki.

(Време за гласуване от четвъртък 12 март 2015)

Убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов и положението с демокрацията в Русия (2015/2592(RSP)) - RC-B8-0239/2015
Andrejs Mamikins, Branislav Škripek, Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, Jean-François Jalkh и Seán Kelly

Доклад Elmar Brok - A8-0039/2015
Tatjana Ždanoka, Peter Jahr и Marek Jurek

Доклад Pier Antonio Panzeri - A8-0023/2015
Marek Jurek, Branislav Škripek, Luigi Morgano, Peter Jahr, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Anna Záborská и Ryszard Czarnecki

Отношенията между ЕС и Лигата на арабските държави и сътрудничеството в областта на борбата с тероризма (2015/2594(RSP)) - RC-B8-0215/2015
Branislav Škripek

Устойчива експлоатация на лаврак (2015/2596(RSP)) - B8-0235/2015
Seán Kelly.

28-а сесия на Съвета на ООН по правата на човека (2015/2572(RSP)) - RC-B8-0228/2015
Branislav Škripek, Csaba Sógor и Seán Kelly

Положението във Венецуела (2015/2582(RSP)) - RC-B8-0236/2015
Gabriel Mato, Branislav Škripek и Pablo Echenique.


12. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


13. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

комисия DEVE
(Съгласно решение на Председателския съвет от 5.3.2015)

- Избягването на данъци и отклонението от данъчно облагане като предизвикателства за управлението, социалната закрила и развитието в развиващите се държави (2015/2058(INI))
(подпомагаща: ECON)

- Подготовка за Световната среща на върха по хуманитарните въпроси: предизвикателства и възможности за предоставянето на хуманитарна помощ (2015/2051(INI))

комисия INTA
(Съгласно решение на Председателския съвет от 5.3.2015 г.)

- Прилагане на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Корея (2015/2059(INI))
(подпомагаща: EMPL)

комисия ECON
(Съгласно решение на Председателския съвет от 5.3.2015 г.)

- Ролята на ЕС в рамките на международните финансови, парични и регулаторни институции и органи (2015/2060(INI))
(подпомагаща: AFCO, EMPL)

комисия IMCO
(Съгласно решение на Председателския съвет от 5.3.2015 г.)

- ЕИО - Швейцария: пречки пред пълното прилагане на вътрешния пазар (2015/2061(INI))
(подпомагаща: EMPL, ITRE)

комисия REGI
(
Съгласно решение на Председателския съвет от 11.2.2015)

- Европейските структурни и инвестиционни фондове и доброто икономическо управление:насоки за прилагането на член 23 от Регламента за общоприложимите разпоредби (2015/2052(INI))
(подпомагаща: EMPL, BUDG, ECON)

комисия JURI
(Съгласно решение на Председателския съвет от 11.2.2015)

- Евентуално приобщаване на неселскостопанските продукти към защитата от страна на Европейския съюз на географските указания (2015/2053(INI))
(подпомагаща: CULT, INTA, IMCO)

комисия LIBE
(
Съгласно решение на Председателския съвет от 5.3.2015)

- Предотвратяване на радикализацията и набирането на граждани на Съюза от страна на движения на фундаменталисти (2015/2063(INI))
(подпомагаща: AFET)

- Системите на местата за лишаване от свобода и условията в тях (2015/2062(INI))

Решение за процедура на съвместни заседания на комисии (член 55 от Правилника за дейността)

комисии: LIBE, PETI (член 55 от Правилника за дейността)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 27.11.2014 г. и 5.3.2015 г.)

- Специален доклад на Европейския омбудсман относно проверка по собствена инициатива OI/5/2012/BEH-MHZ на Frontex (2014/2215(INI))


Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

комисия DEVE (член 54 от Правилника за дейността)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 5.3.2015 г.)

- Избягването на данъци и отклонението от данъчно облагане като предизвикателства за управлението, социалната закрила и развитието в развиващите се държави (2015/2058(INI))
(подпомагаща: ECON)(член 54 от Правилника за дейността)

комисия JURI (член 54 от Правилника за дейността)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 11.2.2015)

- Евентуално приобщаване на неселскостопанските продукти към защитата от страна на Европейския съюз на географските указания (2015/2053(INI))
(подпомагаща: CULT, INTA, IMCO) (член 54 от Правилника за дейността)

- Изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите и на Директива 2013/34/ЕС по отношение на някои елементи на декларацията за корпоративното управление (COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
(подпомагаща: LIBE, IMCO, ECON) (член 54 от Правилника за дейността)

Промени в сезирането на комисии (член 133 от Правилника за дейността)

- Предложение за резолюция относно продажбата на фалшиво наливно просеко в Англия - B8-0089/2015 - Mara Bizzotto
водеща: IMCO
подпомагаща : ENVI


14. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Република Индия (05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Предложение за решение на Съвета относно насоките за политиката на държавите членки в областта на заетостта (COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

2) от членове на Парламента, предложения за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Ivan Jakovčić. Предложение за резолюция относно Европейската година на островите (B8-0182/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно фалшифицирането в хранително-вкусовия сектор: европейски фонд в подкрепа на ощетените производители (B8-0183/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

IMCO

- Ivan Jakovčić. Предложение за резолюция относно Европейската година на виното (B8-0184/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Ivan Jakovčić. Предложение за резолюция относно Европейската година на детето (B8-0185/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

FEMM, EMPL

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно разширяване на обхвата на защитата на географските указания по отношение на неселскостопанските продукти (B8-0186/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Ivan Jakovčić. Предложение за резолюция относно Европейската година на моретата и океаните (B8-0187/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

PECH

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно продажбата на фалшиво наливно просеко в Канада (B8-0188/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно инфилтрирането на терористи в Италия посредством нелегалната имиграция (B8-0189/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Ivan Jakovčić. Предложение за резолюция относно защитата на европейските морета от химически и конвенционални оръжия (B8-0190/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Ivan Jakovčić. Предложение за резолюция относно Европейската година на планините (B8-0191/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

- Ivan Jakovčić. Предложение за резолюция относно защитата на местообитанията на трюфели и повишаването на тяхната стойност (B8-0192/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно защитата на морската екосистема (B8-0194/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

PECH

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно защитата на екосистемите на речните делти (B8-0195/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно борбата с християнофобията в Либия (B8-0196/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно свинския грип във Венето (B8-0197/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно превенцията на тумори в Италия и в Европа (B8-0198/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно мерките в подкрепа на сектора на говеждите меса, засегнат от руското ембарго (B8-0199/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно мерките в подкрепа на италианските млекопроизводители (B8-0200/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно мерките за справяне с новия негативен рекорд на безработицата в Италия (B8-0201/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно задължителното указване на произхода на месата в преработените хранителни продукти (B8-0202/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно етикетирането на млечни продукти, произведени в чужбина и продавани в Италия (B8-0203/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Ivan Jakovčić. Предложение за резолюция относно защитата на кестеновите гори (B8-0204/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно добива на въглеводороди от страна на Хърватия (B8-0205/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно правото на засаждане на лозя: преходен период (B8-0206/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно увеличаването на броя на случаите на кибертормоз в Италия (B8-0207/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно разпространението на нови синтетични наркотици в Европа (B8-0208/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Ivan Jakovčić Remo Sernagiotto. Предложение за резолюция относно места за паркиране за бременни жени (B8-0209/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

FEMM


15. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


16. График на следващите заседания

Следващото заседание ще се състои на 25 март 2015 г.


17. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието беше закрито в 13.45 ч.

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Джамбазки, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, Iglesias, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kölmel, Konečná, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paulsen, Паунова, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Dohrmann, Händel, Koch, Morvai, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Vozemberg-Vrionidi

Правна информация - Политика за поверителност