Seznam 
Zápis
PDF 278kWORD 237k
Čtvrtek, 12. března 2015 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Vražda vedoucího představitele ruské opozice Borise Němcova a stav demokracie v Rusku (předložené návrhy usnesení)
 3.Situace ve Venezuele (předložené návrhy usnesení)
 4.Udržitelné využívání mořčáka evropského (rozprava)
 5.Dvacáté osmé zasedání Rady OSN pro lidská práva (rozprava)
 6.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
6.1.Nedávné útoky a únosy, zejména Asyřanů, které spáchal DÁ'IŠ na Blízkém východě
  
6.2.Jižní Súdán včetně nedávných únosů dětí
  
6.3.Tanzanie, zejména otázka zabírání půdy
 7.Sdělení předsednictví
 8.Hlasování
  
8.1.Nedávné útoky a únosy, zejména Asyřanů, které spáchal DÁ'IŠ na Blízkém východě (hlasování)
  
8.2.Jižní Súdán včetně nedávných únosů dětí (hlasování)
  
8.3.Tanzanie, zejména otázka zabírání půdy (hlasování)
  
8.4.Vražda vedoucího představitele ruské opozice Borise Němcova a stav demokracie v Rusku (hlasování)
  
8.5.Výroční zpráva vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku určená Evropskému parlamentu (hlasování)
  
8.6.Výroční zpráva o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2013 a o politice Evropské unie v této oblasti (hlasování)
  
8.7.Vztahy mezi EU a Ligou arabských států a vzájemná spolupráce v boji s terorismem (hlasování)
  
8.8.Udržitelné využívání mořčáka evropského (hlasování)
  
8.9.Dvacáté osmé zasedání Rady OSN pro lidská práva (hlasování)
  
8.10.Situace ve Venezuele (hlasování)
 9.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 10.Postoje Rady v 1. čtení
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 14.Předložení dokumentů
 15.Předání textů přijatých během zasedání
 16.Termíny příštích zasedání
 17.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

ČTVRTEK 12. BŘEZNA 2015

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Vražda vedoucího představitele ruské opozice Borise Němcova a stav demokracie v Rusku (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Vražda vedoucího představitele ruské opozice Borise Němcova a stav demokracie v Rusku (2015/2592(RSP))

Rozprava se konala dne 11. března 2015 (bod 13 zápisu ze dne 11.3.2015).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Peter Eriksson, Helga Trüpel, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Michèle Rivasi a Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE o vraždě Borise Němcova a stavu demokracie v Rusku (2015/2592(RSP)) (B8-0239/2015);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička a Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE o vraždě vedoucího představitele ruské opozice Borise Němcova a stavu demokracie v Rusku (2015/2592(RSP)) (B8-0247/2015);

- Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat a Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL o vraždě vedoucího představitele ruské opozice Borise Němcova a stavu demokracie v Rusku (2015/2592(RSP)) (B8-0248/2015);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho a Ruža Tomašić za skupinu ECR o Rusku, zejména o případu Borise Němcova (2015/2592(RSP)) (B8-0249/2015);

- Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Miroslav Poche, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Goffredo Maria Bettini, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Neena Gill, Andi Cristea a Zigmantas Balčytis za skupinu S&D o vraždě vedoucího představitele ruské opozice Borise Němcova a stavu demokracie v Rusku (2015/2592(RSP)) (B8-0250/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Kristina Winberg a Peter Lundgren za skupinu EFDD o vraždě vedoucího představitele ruské opozice Borise Němcova a stavu demokracie v Rusku (2015/2592(RSP)) (B8-0251/2015);

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Michał Boni, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier a József Nagy za skupinu PPE o vraždě vedoucího představitele ruské opozice Borise Němcova a stavu demokracie v Rusku (2015/2592(RSP)) (B8-0252/2015).

Hlasování: bod 8.4 zápisu ze dne 12.3.2015.


3. Situace ve Venezuele (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace ve Venezuele (2015/2582(RSP))

Rozprava se konala dne 25. února 2015 (bod 16 zápisu ze dne 25.2.2015).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Luis de Grandes Pascual, Davor Ivo Stier, Daniel Caspary, Cristian Dan Preda, Elisabetta Gardini, József Nagy, Francesc Gambús, Lara Comi a Jaromír Štětina za skupinu PPE o situaci ve Venezuele (2015/2582(RSP)) (B8-0236/2015);

- Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras a Ernest Maragall za skupinu Verts/ALE o situaci ve Venezuele (2015/2582(RSP)) (B8-0237/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox, Beatrix von Storch, Branislav Škripek a Roberts Zīle za skupinu ECR o situaci ve Venezuele (2015/2582(RSP)) (B8-0238/2015);

- Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos a Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL o situaci ve Venezuele (2015/2582(RSP)) (B8-0243/2015);

- Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Renate Weber a Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE o situaci ve Venezuele (2015/2582(RSP)) (B8-0244/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Rolandas Paksas a Valentinas Mazuronis za skupinu EFDD o situaci ve Venezuele (2015/2582(RSP)) (B8-0245/2015);

- Francisco Assis, Victor Boştinaru, Carlos Zorrinho, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Tonino Picula, Sorin Moisă a Zigmantas Balčytis za skupinu S&D o situaci ve Venezuele (2015/2582(RSP)) (B8-0246/2015).

Hlasování: bod 8.10 zápisu ze dne 12.3.2015.


4. Udržitelné využívání mořčáka evropského (rozprava)

Prohlášení Komise: Udržitelné využívání mořčáka evropského (2015/2596(RSP))

Johannes Hahn (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Alain Cadec za skupinu PPE, Ulrike Rodust za skupinu S&D, Peter van Dalen za skupinu ECR, Ivan Jakovčić, aby objasnil, proč se Norica Nicolai zpozdil, João Ferreira za skupinu GUE/NGL, Norica Nicolai za skupinu ALDE, Linnéa Engström za skupinu Verts/ALE, Raymond Finch za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Julie Girling a Alain Cadec, Gabriel Mato, Renata Briano, Julie Girling, Nils Torvalds, Anja Hazekamp, Werner Kuhn, Ricardo Serrão Santos a Carlos Iturgaiz.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Dubravka Šuica, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes a Emmanouil Glezos.

Vystoupil Johannes Hahn.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Alain Cadec za výbor PECH o udržitelném rybolovu mořčáka evropského (2015/2596(RSP)) (B8-0235/2015)

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.9 zápisu ze dne 12.3.2015.


5. Dvacáté osmé zasedání Rady OSN pro lidská práva (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Dvacáté osmé zasedání Rady OSN pro lidská práva (2015/2572(RSP))

Johannes Hahn (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Andrzej Grzyb za skupinu PPE, Elena Valenciano za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Beatriz Becerra Basterrechea za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Mike Hookem za skupinu EFDD, Gilles Lebreton – nezařazený poslanec, Seán Kelly, Soraya Post, Mirosław Piotrowski, Pablo Iglesias, Alyn Smith, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Kati Piri a Bogdan Brunon Wenta.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: József Nagy, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos a António Marinho e Pinto.

Vystoupil Johannes Hahn.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Renate Weber, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck a Angelika Mlinar za skupinu ALDE o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0228/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina a Sofia Sakorafa za skupinu GUE/NGL o prioritách Evropské unie na zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0229/2015);

- Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy a Lara Comi za skupinu PPE o prioritách EU pro 28. zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2015 (UNHRC) (2015/2572(RSP)) (B8-0230/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Giulia Moi a Valentinas Mazuronis za skupinu EFDD o prioritách EU pro činnost Rady OSN pro lidská práva v roce 2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0231/2015);

- Barbara Lochbihler a Alyn Smith za skupinu Verts/ALE o 28. zasedání Rady OSN pro lidská práva (UNHRC) (2015/2572(RSP)) (B8-0232/2015);

- Charles Tannock za skupinu ECR o prioritách EU pro činnost Rady OSN pro lidská práva (UNHRC) v roce 2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0233/2015);

- Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă a Alessia Maria Mosca za skupinu S&D o prioritách EU pro činnost Rady OSN pro lidská práva v roce 2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0234/2015).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.7 zápisu ze dne 12.3.2015.


6. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 3 zápisu ze dne 10.3.2015.)


6.1. Nedávné útoky a únosy, zejména Asyřanů, které spáchal DÁ'IŠ na Blízkém východě

Návrhy usnesení B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-0262/2015 a B8-0264/2015 (2015/2599(RSP))

Bodil Valero, Javier Nart, Mark Demesmaeker a György Hölvényi uvedli návrhy usnesení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Javier Couso Permuy a Josef Weidenholzer uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Francisco Assis za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, Kristina Winberg za skupinu EFDD, Lorenzo Fontana – nezařazený poslanec, Lars Adaktusson, Ana Gomes, David Campbell Bannerman, Franz Obermayr, Lampros Fountoulis, Momchil Nekov, posledně jmenovaný, aby zvednutím modré karty položil otázku Lamprosi Fountoulisovi (předsedající poté, co konstatoval, že se nejedná o otázku, odebral řečníkovi slovo), Bruno Gollnisch a Fabio Massimo Castaldo.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Anna Záborská a Marek Jurek.

Vystoupil Notis Marias k pokládání otázek zvednutím modré karty.

Vystoupil Johannes Hahn (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.1 zápisu ze dne 12.3.2015.


6.2. Jižní Súdán včetně nedávných únosů dětí

Návrhy usnesení B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 a B8-0266/2015 (2015/2603(RSP))

Judith Sargentini, Petr Ježek, Jana Žitňanská, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lidia Senra Rodríguez a Josef Weidenholzer uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Davor Ivo Stier za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE, a Seán Kelly.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili Notis Marias, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Marijana Petir, Momchil Nekov, Ivan Jakovčić a Fabio Massimo Castaldo.

Vystoupil Marc Tarabella k pokládání otázek zvednutím modré karty.

Vystoupil Johannes Hahn (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.2 zápisu ze dne 12.3.2015.


6.3. Tanzanie, zejména otázka zabírání půdy

Návrhy usnesení B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-0269/2015 a B8-0270/2015 (2015/2604(RSP))

Heidi Hautala, Catherine Bearder, Branislav Škripek, Ignazio Corrao, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Maurice Ponga, Lidia Senra Rodríguez a Josef Weidenholzer uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Bogdan Brunon Wenta za skupinu PPE, Kashetu Kyenge za skupinu S&D, Csaba Sógor a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ignazio Corrao, Marc Tarabella, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo a Gianluca Buonanno.

Vystoupil Johannes Hahn (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.3 zápisu ze dne 12.3.2015.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF
místopředseda

Vystoupila Marine Le Pen s procesním návrhem.


7. Sdělení předsednictví

Předsedající oznámil, že předseda Parlamentu se rozhodl přijmout sankce vůči Gianlucovi Buonannovi ve formě ztráty nároku na denní příspěvek po dobu sedmi dnů za narušení denního zasedání urážlivým a provokujícím jazykem.

Toto rozhodnutí bylo dotčenému oznámeno dnes.

Gianluca Buonanno má v souladu s článkem 167 jednacího řádu možnost během dvou týdnů předložit předsednictvu vnitřní odvolání proti tomuto rozhodnutí.


8. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


8.1. Nedávné útoky a únosy, zejména Asyřanů, které spáchal DÁ'IŠ na Blízkém východě (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-0262/2015 a B8-0264/2015 (2015/2599(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0240/2015

(nahrazující B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015 a B8-0264/2015):

předložen těmito poslanci:

Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, György Hölvényi, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Andrey Kovatchev, David McAllister, Andrej Plenković, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál, Monica Macovei a Marijana Petir za skupinu PPE;

Victor Boştinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Alessia Maria Mosca, Liisa Jaakonsaari, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Enrico Gasbarra, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Zigmantas Balčytis, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Linda McAvan, Eider Gardiazabal Rubial, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Brando Benifei, Javi López, Laurenţiu Rebega a Eric Andrieu za skupinu S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Arne Gericke, Peter van Dalen, Beatrix von Storch, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki a David Campbell Bannerman za skupinu ECR;

Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Fernando Maura Barandiarán, José Inácio Faria a Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE;

Bodil Valero, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Michel Reimon, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec a Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas a Valentinas Mazuronis za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2015)0071)

(Návrh usnesení B8-0262/2015 se nebere v potaz.)


8.2. Jižní Súdán včetně nedávných únosů dětí (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 a B8-0266/2015 (2015/2603(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0241/2015

(nahrazující B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 a B8-0266/2015):

předložen těmito poslanci:

Cristian Dan Preda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Maurice Ponga, Monica Macovei, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka a Marijana Petir za skupinu PPE;

Gianni Pittella, Josef Weidenholzer, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Linda McAvan, Catherine Stihler, Alessia Maria Mosca, David Martin, Maria Arena, Marlene Mizzi, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, José Blanco López, Ana Gomes, Kati Piri, Enrique Guerrero Salom, Tonino Picula, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Seb Dance, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, István Ujhelyi, Neena Gill, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Pier Antonio Panzeri, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Afzal Khan, Javi López, Laurenţiu Rebega, Soraya Post, Eric Andrieu, Brando Benifei a Eider Gardiazabal Rubial za skupinu S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko a Branislav Škripek za skupinu ECR;

Petr Ježek, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Filiz Hyusmenova, José Inácio Faria a Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE;

Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL;

Judith Sargentini, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec a Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Valli a Piernicola Pedicini za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2015)0072)


8.3. Tanzanie, zejména otázka zabírání půdy (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-0269/2015 a B8-0270/2015 (2015/2604(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0242/2015

(nahrazující B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015 a B8-0270/2015):

předložen těmito poslanci:

Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Monica Macovei a Marijana Petir za skupinu PPE;

Josef Weidenholzer, Nikos Androulakis, Norbert Neuser, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Arne Lietz, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, István Ujhelyi, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Sorin Moisă, Andi Cristea, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Zigmantas Balčytis, Maria Arena, Hugues Bayet, Eric Andrieu, Eider Gardiazabal Rubial, Ana Gomes, Demetris Papadakis, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Luigi Morgano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Momchil Nekov, José Blanco López a Laurenţiu Rebega za skupinu S&D;

Charles Tannock za skupinu ECR;

Catherine Bearder, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, José Inácio Faria a Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE;

Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec a Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Eleonora Evi, Rolandas Paksas a Valentinas Mazuronis za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2015)0073)

(Návrh usnesení B8-0269/2015 se nebere v potaz.)


8.4. Vražda vedoucího představitele ruské opozice Borise Němcova a stav demokracie v Rusku (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015, B8-0251/2015 a B8-0252/2015 (2015/2592(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0239/2015

(nahrazující B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015 a B8-0252/2015):

předložen těmito poslanci:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, József Nagy, Ivana Maletić, Claude Rolin, Pascal Arimont a Anna Maria Corazza Bildt za skupinu PPE;

Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Costas Mavrides a Afzal Khan za skupinu S&D;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Karol Karski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrzej Duda, Marek Jurek, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen a David Campbell Bannerman za skupinu ECR;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich a José Inácio Faria za skupinu ALDE;

Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Peter Eriksson a Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE;

Valentinas Mazuronis.

přijat (P8_TA(2015)0074)

(Návrhy usnesení B8-0248/2015 a B8-0251/2015 se neberou v potaz.)

Vystoupení

Charles Tannock s žádostí, aby se o bodu 20 a bodu odůvodnění N hlasovalo jmenovitě. Žádost nebyla schválena, jelikož byla předložena mimo stanovenou lhůtu.


8.5. Výroční zpráva vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku určená Evropskému parlamentu (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku určené Evropskému parlamentu [2014/2219(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Elmar Brok (A8-0039/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0075)

Vystoupení

Charles Tannock předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 14, který byl vzat v potaz.

Arnaud Danjean předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 47, který byl vzat v potaz.

Elmar Brok předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 2, který byl vzat v potaz.


8.6. Výroční zpráva o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2013 a o politice Evropské unie v této oblasti (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2013 a o politice Evropské unie v této oblasti [2014/2216(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0076)

Vystoupení

Beatrix von Storch, aby upřesnila německé znění bodu 77.

Silvia Costa, aby předložila ústní pozměňovací návrh, kterým se vkládá za bod 210 nový bod, který byl vzat v potaz, a Charles Tannock k tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu.


8.7. Vztahy mezi EU a Ligou arabských států a vzájemná spolupráce v boji s terorismem (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015, B8-0224/2015 a B8-0225/2015 (2015/2594(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0215/2015

(nahrazující B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015 a B8-0225/2015):

předložen těmito poslanci:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Mariya Gabriel, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Davor Ivo Stier, József Nagy, Andrey Kovatchev, Claude Rolin, Emil Radev a Ivana Maletić za skupinu PPE;

Arne Lietz, Afzal Khan, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Nikos Androulakis, Neena Gill, Pier Antonio Panzeri, Richard Howitt, Vincent Peillon, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Nicola Caputo, Knut Fleckenstein, Brando Benifei, Andi Cristea, Miroslav Poche, David Martin, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Goffredo Maria Bettini, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Soraya Post a Birgit Sippel za skupinu S&D;

Branislav Škripek, Charles Tannock, Beatrix von Storch, Geoffrey Van Orden, Marcus Pretzell, Hans-Olaf Henkel a David Campbell Bannerman za skupinu ECR;

Marietje Schaake, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Pavel Telička a Ivo Vajgl za skupinu ALDE;

Alyn Smith za skupinu Verts/ALE;

Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Laura Ferrara za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2015)0077)

(Návrh usnesení B8-0224/2015 se nebere v potaz.)


8.8. Udržitelné využívání mořčáka evropského (hlasování)

Návrh usnesení B8-0235/2015 (2015/2596(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0078)


8.9. Dvacáté osmé zasedání Rady OSN pro lidská práva (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 a B8-0234/2015 (2015/2572(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0228/2015

(nahrazující B8-0228/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 a B8-0234/2015):

předložen těmito poslanci:

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Claude Rolin, Lara Comi a Ramona Nicole Mănescu za skupinu PPE;

Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Alessia Maria Mosca, Kati Piri, Simona Bonafè, Vilija Blinkevičiūtė, Miroslav Poche, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Javi López, José Blanco López, Richard Howitt a Nicola Caputo za skupinu S&D;

Mark Demesmaeker za skupinu ECR;

Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Louis Michel, Angelika Mlinar, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička a Ivo Vajgl za skupinu ALDE;

Barbara Lochbihler, Alyn Smith a Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE;

Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2015)0079)

(Návrh usnesení B8-0229/2015 se nebere v potaz.)

Vystoupení

Victor Boştinaru, aby předložil dva ústní pozměňovací návrh k pozměňovacím návrhům 4 a 3, které byly vzaty v potaz.


8.10. Situace ve Venezuele (hlasování)

Rozprava se konala dne 25. února 2015 (bod 16 zápisu ze dne 25.2.2015).

Návrhy usnesení B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-0244/2015, B8-0245/2015 a B8-0246/2015 (2015/2582(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0236/2015

(nahrazující B8-0236/2015, B8-0238/2015, B8-0244/2015 a B8-0246/2015):

předložen těmito poslanci:

Luis de Grandes Pascual, Lara Comi, Cristian Dan Preda, József Nagy, Pablo Zalba Bidegain, Bogdan Brunon Wenta, Julia Pitera, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Francesc Gambús, Daniel Caspary a Elisabetta Gardini za skupinu PPE;

Francisco Assis, Sorin Moisă, Victor Boştinaru, Elena Valenciano a Ramón Jáuregui Atondo za skupinu S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox a Roberts Zīle za skupinu ECR;

Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans a Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE.

přijat (P8_TA(2015)0080)

(Návrhy usnesení B8-0237/2015, B8-0243/2015 a B8-0245/2015 se neberou v potaz.)


9. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


10. Postoje Rady v 1. čtení

Předseda oznámil, že na základě čl. 64 odst. 1 jednacího řádu obdržel níže uvedené postoje Rady, odůvodnění jejich přijetí a rovněž postoj Komise k:

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 a o změně směrnice 2007/46/ES (05130/3/2015 - C8-0063/2015 – 2013/0165(COD)COM(2015)0126)

předáno příslušný výbor: IMCO, LIBE (článek 54 jednacího řádu)

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES, pokud jde o omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek (05094/1/2015 - C8-0064/2015 – 2013/0371(COD) – 06605/2015 – 06375/2015 – COM(2015)0124)

předáno příslušný výbor: ENVI

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a o změně směrnice 2009/16/ES (17086/1/2014 - C8-0072/2015 – 2013/0224(COD) – 06572/2015 – COM(2015)0128)

předáno příslušný výbor: ENVI;

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 223/2009 o evropské statistice (05161/2/2015 - C8-0073/2015 – 2012/0084(COD)06582/2015 – COM(2015)0125)

předáno příslušný výbor: ECON;

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí stanoviska začne běžet zítra, dne 13. března 2015.


11. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

(Hlasování: středa 11. března 2015)

zpráva Sergio Gutiérrez Prieto - A8-0043/2015
Brian Hayes, Neena Gill, Bronis Ropė a Morten Messerschmidt

zpráva Ildikó Gáll-Pelcz - A8-0018/2015
Mylène Troszczynski, Neena Gill a Morten Messerschmidt

Boj proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu (2015/2564(RSP)) - RC-B8-0217/2015
Neena Gill, Branislav Škripek, Danuta Jazłowiecka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Csaba Sógor a Ryszard Czarnecki.

(Hlasování: čtvrtek 12. března 2015)

Vražda vedoucího představitele ruské opozice Borise Němcova a stav demokracie v Rusku (2015/2592(RSP)) - RC-B8-0239/2015
Andrejs Mamikins, Branislav Škripek, Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, Jean-François Jalkh a Seán Kelly

zpráva Elmar Brok - A8-0039/2015
Tatjana Ždanoka, Peter Jahr a Marek Jurek

zpráva Pier Antonio Panzeri - A8-0023/2015
Marek Jurek, Branislav Škripek, Luigi Morgano, Peter Jahr, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Anna Záborská a Ryszard Czarnecki

Vztahy mezi EU a Ligou arabských států a vzájemná spolupráce v boji s terorismem (2015/2594(RSP)) - RC-B8-0215/2015
Branislav Škripek

Udržitelné využívání mořčáka evropského (2015/2596(RSP)) - B8-0235/2015
Seán Kelly

Dvacáté osmé zasedání Rady OSN pro lidská práva (2015/2572(RSP)) - RC-B8-0228/2015
Branislav Škripek, Csaba Sógor a Seán Kelly

Situace ve Venezuele (2015/2582(RSP)) - RC-B8-0236/2015
Gabriel Mato, Branislav Škripek a Pablo Echenique.


12. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


13. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu)

výbor DEVE
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 5. 3. 2015)

- Vyhýbání se daňové povinnosti a daňové úniky jako výzvy pro vládu, sociální ochranu a rozvoj v rozvojových zemích (2015/2058(INI))
(stanovisko: ECON)

- Příprava na světový humanitární summit: Výzvy a možnosti humanitární pomoci (2015/2051(INI))

výbor INTA
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 5. 3. 2015)

- Provádění dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Korejskou republikou (2015/2059(INI))
(stanovisko: EMPL)

výbor ECON
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 5. 3. 2015)

- Úloha EU v rámci mezinárodních finančních, měnových a regulačních institucí a orgánů (2015/2060(INI))
(stanovisko: AFCO, EMPL)

výbor IMCO
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 5. 3. 2015)

- EHP–Švýcarsko: překážky plnému provedení vnitřního trhu (2015/2061(INI))
(stanovisko: EMPL, ITRE)

výbor REGI
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 11. 2. 2015)

- Evropské strukturální a investiční fondy a řádná správa ekonomických záležitostí: pokyny týkající se provádění článku 23 nařízení o společných ustanoveních (2015/2052(INI))
(stanovisko: EMPL, BUDG, ECON)

výbor JURI
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 11. 2. 2015)

- Možné rozšíření unijní ochrany zeměpisných označení na nezemědělské produkty (2015/2053(INI))
(stanovisko: CULT, INTA, IMCO)

výbor LIBE
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 5. 3. 2015)

- Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů fundamentalistickými hnutími (2015/2063(INI))
(stanovisko: AFET)

- Vězeňské systémy a podmínky ve věznicích (2015/2062(INI))

Rozhodnutí o uplatnění postupu společných schůzí výborů (článek 55 jednacího řádu)

výbory: LIBE, PETI (článek 55 jednacího řádu)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dnů 27. 11. 2014 a 5. 3. 2015)

- Zvláštní zpráva evropského veřejného ochránce práv v rámci zprávy z vlastního podnětu OI/5/2012/BEH-MHZ týkající se agentury Frontex (2014/2215(INI))

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)

výbor DEVE (článek 54 jednacího řádu)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 5. 3. 2015)

- Vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky jako výzvy pro správu, sociální ochranu a rozvoj v rozvojových zemích (2015/2058(INI))
(stanovisko: ECON) (článek 54 jednacího řádu)

výbor JURI (článek 54 jednacího řádu)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 11. 2. 2015)

- Možné rozšíření unijní ochrany zeměpisných označení na nezemědělské produkty (2015/2053(INI))
(stanovisko: CULT, INTA, IMCO) (článek 54 jednacího řádu)

- Změna směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů, a směrnice 2013/34/EU, pokud jde o některé prvky výkazu o správě a řízení společnosti (COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
(stanovisko: LIBE, IMCO, ECON) (článek 54 jednacího řádu)

Změny v postoupení výborům (článek 133 jednacího řádu)

- Návrh usnesení o padělaném vínu Prosecco prodávaném jako stáčené víno v Anglii - B8-0089/2015 - Mara Bizzotto
příslušný výbor: IMCO
stanovisko: ENVI


14. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh rozhodnutí Rady o obnovení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Indické republiky (05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Návrh rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

2) od poslanců, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Ivan Jakovčić. Návrh usnesení o Evropském roku ostrovů (B8-0182/2015)

předáno

příslušný výbor :

REGI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o padělání v potravinářském průmyslu: evropský fond na podporu výrobců, kteří jsou poškozováni paděláním (B8-0183/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

IMCO

- Ivan Jakovčić. Návrh usnesení o Evropském roku vína (B8-0184/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Ivan Jakovčić. Návrh usnesení o Evropském roku dítěte (B8-0185/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

FEMM, EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o rozšíření ochrany zeměpisných označení na jiné než zemědělské produkty (B8-0186/2015)

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Ivan Jakovčić. Návrh usnesení o Evropském roku moří a oceánů (B8-0187/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

PECH

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o padělaném vínu Prosecco prodávaném jako stáčené víno v Kanadě (B8-0188/2015)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o pronikání teroristů do Itálie prostřednictvím nelegálního přistěhovalectví (B8-0189/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Ivan Jakovčić. Návrh usnesení Evropského parlamentu o ochraně evropských moří před chemickými a konvenčními zbraněmi (B8-0190/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Ivan Jakovčić. Návrh usnesení o Evropském roku hor (B8-0191/2015)

předáno

příslušný výbor :

REGI

- Ivan Jakovčić. Návrh usnesení o ochraně přírodních stanovišť lanýžů a zvyšování jejich hodnoty (B8-0192/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ochraně mořského ekosystému (B8-0194/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

PECH

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ochraně ekosystémů říčních delt (B8-0195/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o boji proti pronásledování křesťanů v Libyi (B8-0196/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o prasečí chřipce v Benátsku (B8-0197/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o prevenci nádorů v Itálii a v Evropě (B8-0198/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o opatřeních na podporu odvětví hovězího masa poškozeného ruským embargem (B8-0199/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o opatřeních na podporu italských producentů mléka (B8-0200/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o opatřeních na podporu boje s nezaměstnaností v Itálii, jež dosáhla nového negativního rekordu (B8-0201/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o povinném označování původu masa u zpracovaných potravin (B8-0202/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o označování mléčných a sýrařských produktů vyrobených v cizině a prodávaných v Itálii (B8-0203/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Ivan Jakovčić. Návrh usnesení o ochraně porostů Kaštanovníku jedlého (B8-0204/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o těžbě uhlovodíků ze strany Chorvatska (B8-0205/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o právu na výsadbu vinné révy: přechodné období (B8-0206/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o nárůstu případů kybernetické šikany v Itálii (B8-0207/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o šíření nových syntetických drog v Evropě (B8-0208/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Ivan Jakovčić a Remo Sernagiotto. Návrh usnesení o parkovacích místech pro těhotné ženy (B8-0209/2015)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

FEMM


15. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


16. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat dne 25. března 2015.


17. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo ve 13:45.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kölmel, Konečná, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Dohrmann, Händel, Koch, Morvai, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Vozemberg-Vrionidi

Právní upozornění - Ochrana soukromí