Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 311kWORD 253k
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Δολοφονία του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Boris Nemtsov και κατάσταση της δημοκρατίας στην Ρωσία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Βιώσιμη εκμετάλλευση του λαβρακιού (συζήτηση)
 5.28η σύνοδος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ (συζήτηση)
 6.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  6.1.Πρόσφατες επιθέσεις και απαγωγές από την Daesh στην Μέση Ανατολή, κυρίως Ασσυρίων
  6.2.Νότιο Σουδάν, συμπεριλαμβανομένων πρόσφατων απαγωγών παιδιών
  6.3.Τανζανία, κυρίως το ζήτημα της αρπαγής γαιών
 7.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Πρόσφατες επιθέσεις και απαγωγές από την Daesh στην Μέση Ανατολή, κυρίως Ασσυρίων (ψηφοφορία)
  8.2.Νότιο Σουδάν, συμπεριλαμβανομένων πρόσφατων απαγωγών παιδιών (ψηφοφορία)
  8.3.Τανζανία, κυρίως το ζήτημα της αρπαγής γαιών (ψηφοφορία)
  8.4.Δολοφονία του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Boris Nemtsov και κατάσταση της δημοκρατίας στην Ρωσία (ψηφοφορία)
  8.5.Eτήσια έκθεση της Υπάτης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)
  8.6.Ετήσια Έκθεση του 2013 για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία στον Κόσμο και την πολιτική της ΕΕ σε αυτό τον τομέα (ψηφοφορία)
  8.7.Σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών και συνεργασία στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας (ψηφοφορία)
  8.8.Βιώσιμη εκμετάλλευση του λαβρακιού (ψηφοφορία)
  8.9.28η σύνοδος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ (ψηφοφορία)
  8.10.Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (ψηφοφορία)
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 14.Κατάθεση εγγράφων
 15.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 16.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 17.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Δολοφονία του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Boris Nemtsov και κατάσταση της δημοκρατίας στην Ρωσία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Δολοφονία του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Boris Nemtsov και κατάσταση της δημοκρατίας στην Ρωσία (2015/2592(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 11 Μαρτίου 2015 (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11_3.2015).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Peter Eriksson, Helga Trüpel, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Michèle Rivasi και Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη δολοφονία του Boris Nemtsov και την κατάσταση της δημοκρατίας στη Ρωσία(2015/2592(RSP)) (B8-0239/2015

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička και Ramon Tremosa i Balcells, au nom du groupe ALDE, σχετικά με τη δολοφονία του Boris Nemtsov, προσωπικότητα της ρωσικής αντιπολίτευσης, και την κατάσταση της δημοκρατίας στη Ρωσία (2015/2592(RSP)) (B8-0247/2015

- Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat και Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη δολοφονία του Boris Nemtsov, προσωπικότητα της ρωσικής αντιπολίτευσης, και την κατάσταση της δημοκρατίας στη Ρωσία (2015/2592(RSP)) (B8-0248/2015

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη Ρωσία, ειδικότερα τη δολοφονία του Boris Nemtsov (2015/2592(RSP)) (B8-0249/2015

- Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Miroslav Poche, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Goffredo Maria Bettini, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Neena Gill, Andi Cristea και Zigmantas Balčytis, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη δολοφονία του Boris Nemtsov, προσωπικότητα της ρωσικής αντιπολίτευσης, και την κατάσταση της δημοκρατίας στη Ρωσία (2015/2592(RSP)) (B8-0250/2015

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Kristina Winberg και Peter Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τη δολοφονία του Boris Nemtsov, προσωπικότητα της ρωσικής αντιπολίτευσης, και την κατάσταση της δημοκρατίας στη Ρωσία (2015/2592(RSP)) (B8-0251/2015

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Michał Boni, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier και József Nagy, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη δολοφονία του Boris Nemtsov, προσωπικότητα της ρωσικής αντιπολίτευσης, και την κατάσταση της δημοκρατίας στη Ρωσία (2015/2592(RSP)) (B8-0252/2015).

Ψηφοφορία: σημείο 8.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2015.


3. Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (2015/2582(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 25 Φεβρουαρίου 2015 (σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.2.2015).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Luis de Grandes Pascual, Davor Ivo Stier, Daniel Caspary, Cristian Dan Preda, Elisabetta Gardini, József Nagy, Francesc Gambús, Lara Comi και Jaromír Štětina, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2015/2582(RSP)) (B8-0236/2015

- Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras και Ernest Maragall, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στην Βενεζουέλα (2015/2582(RSP)) (B8-0237/2015

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox, Beatrix von Storch, Branislav Škripek και Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2015/2582(RSP)) (B8-0238/2015

- Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Νεοκλής Συλικιώτης, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Sabine Lösing, Σοφία Σακοράφα, Εμμανουήλ Γλέζος, Younous Omarjee, Κώστας Χρυσόγονος και Στέλιος Κούλογλου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2015/2582(RSP)) (B8-0243/2015

- Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Renate Weber και Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2015/2582(RSP)) (B8-0244/2015

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Rolandas Paksas και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2015/2582(RSP)) (B8-0245/2015

- Francisco Assis, Victor Boştinaru, Carlos Zorrinho, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi, Tanja Fajon, Μιλτιάδης Κύρκος, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Tonino Picula, Sorin Moisă και Zigmantas Balčytis, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2015/2582(RSP)) (B8-0246/2015).

Ψηφοφορία: σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2015.


4. Βιώσιμη εκμετάλλευση του λαβρακιού (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Βιώσιμη εκμετάλλευση του λαβρακιού (2015/2596(RSP))

Ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Alain Cadec, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ulrike Rodust, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić για να εξηγήσει την καθυστέρηση της Norica Nicolai, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Norica Nicolai, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Linnéa Engström, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Raymond Finch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Julie Girling και Alain Cadec, Gabriel Mato, Renata Briano, Julie Girling, Nils Torvalds, Anja Hazekamp, Werner Kuhn, Ricardo Serrão Santos και Carlos Iturgaiz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Dubravka Šuica, Νότης Μαριάς, Κώστας Χρυσόγονος, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes και Εμμανουήλ Γλέζος.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Alain Cadec, εξ ονόματος της Επιτροπής PECH, σχετικά με την βιώσιμη εκμετάλλευση του λαβρακιού (2015/2596(RSP)) (B8-0235/2015)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2015.


5. 28η σύνοδος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: 28η σύνοδος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ (2015/2572(RSP))

Ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Andrzej Grzyb, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mike Hookem, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, μη εγγεγραμμένος, Seán Kelly, Soraya Post, Mirosław Piotrowski, Pablo Iglesias, Alyn Smith, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Kati Piri και Bogdan Brunon Wenta.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι József Nagy, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Εμμανουήλ Γλέζος και António Marinho e Pinto.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Renate Weber, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck και Angelika Mlinar, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την 28η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ (2015/2572(RSP)) (B8-0228/2015

- Marie-Christine Vergiat, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κώστας Χρυσόγονος, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina και Σοφία Σακοράφα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις προτεραιότητες για το 2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (2015/2572(RSP)) (B8-0229/2015

- Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy και Lara Comi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την 28η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ (2015/2572(RSP)) (B8-0230/2015

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Giulia Moi και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την 28η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ (2015/2572(RSP)) (B8-0231/2015

- Barbara Lochbihler και Alyn Smith, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την 28η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ (2015/2572(RSP)) (B8-0232/2015

- Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την 28η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ (2015/2572(RSP)) (B8-0233/2015

- Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă και Alessia Maria Mosca, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την 28η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ (2015/2572(RSP)) (B8-0234/2015).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2015.


6. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.3.2015)


6.1. Πρόσφατες επιθέσεις και απαγωγές από την Daesh στην Μέση Ανατολή, κυρίως Ασσυρίων

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-0262/2015 και B8-0264/2015 (2015/2599(RSP))

Οι Bodil Valero, Javier Nart, Mark Demesmaeker και György Hölvényi παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Οι Javier Couso Permuy και Josef Weidenholzer παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Francisco Assis, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Kristina Winberg, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Lorenzo Fontana, μη εγγεγραμμένος, Lars Adaktusson, Ana Gomes, David Campbell Bannerman, Franz Obermayr, Λάμπρος Φουντούλης, Momchil Nekov, ο τελευταίος για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Λάμπρο Φουντούλη (ο Πρόεδρος, διαπιστώνοντας ότι δεν πρόκειται για ερώτηση, διακόπτει τον ομιλητή), Bruno Gollnisch και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Záborská και Marek Jurek.

Παρεμβαίνει ο Νότης Μαριάς σχετικά με τη διαδικασία "catch the eye".

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2015.


6.2. Νότιο Σουδάν, συμπεριλαμβανομένων πρόσφατων απαγωγών παιδιών

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 και B8-0266/2015 (2015/2603(RSP))

Οι Judith Sargentini, Petr Ježek, Jana Žitňanská, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lidia Senra Rodríguez και Josef Weidenholzer παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Davor Ivo Stier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Marijana Petir, Momchil Nekov, Ivan Jakovčić και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνει ο Marc Tarabella σχετικά με τη διαδικασία "γαλάζια κάρτα".

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2015.


6.3. Τανζανία, κυρίως το ζήτημα της αρπαγής γαιών

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-0269/2015 και B8-0270/2015 (2015/2604(RSP))

Οι Heidi Hautala, Catherine Bearder, Branislav Škripek, Ignazio Corrao, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Ivan Jakovčić, Maurice Ponga, Lidia Senra Rodríguez και Josef Weidenholzer παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Brunon Wenta, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kashetu Kyenge, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Csaba Sógor και Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ignazio Corrao, Marc Tarabella, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo και Gianluca Buonanno.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2015.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Marine Le Pen επί της διαδικασίας .


7. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου έλαβε την απόφαση να επιβάλει ως κύρωση στον Gianluca Buonanno την απώλεια του δικαιώματος αποζημίωσης διαμονής για χρονικό διάστημα 7 ημερών, διότι είχε διαταράξει τη συνεδρίαση με τη χρήση υβριστικών και προκλητικών εκφράσεων.

Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο σήμερα.

Σύμφωνα με το άρθρο 167 του κανονισμού, ο Gianluca Buonanno έχει προθεσμία δύο εβδομάδων για να ασκήσει προσφυγή κατά της αποφάσεως αυτής ενώπιον του Προεδρείου.


8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


8.1. Πρόσφατες επιθέσεις και απαγωγές από την Daesh στην Μέση Ανατολή, κυρίως Ασσυρίων (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-0262/2015 και B8-0264/2015 (2015/2599(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0240/2015

(αντικαθιστά τις B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015 και B8-0264/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, György Hölvényi, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Andrey Kovatchev, David McAllister, Andrej Plenković, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál, Monica Macovei και Marijana Petir, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Victor Boştinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Nicola Caputo, Δημήτρης Παπαδάκης, Νίκος Ανδρουλάκης, Alessia Maria Mosca, Liisa Jaakonsaari, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Enrico Gasbarra, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Zigmantas Balčytis, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Linda McAvan, Eider Gardiazabal Rubial, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Brando Benifei, Javi López, Laurenţiu Rebega και Eric Andrieu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Arne Gericke, Peter van Dalen, Beatrix von Storch, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki και David Campbell Bannerman, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Fernando Maura Barandiarán, José Inácio Faria και Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Bodil Valero, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Michel Reimon, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0071)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0262/2015 καταπίπτει.)


8.2. Νότιο Σουδάν, συμπεριλαμβανομένων πρόσφατων απαγωγών παιδιών (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 και B8-0266/2015 (2015/2603(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0241/2015

(αντικαθιστά τις B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 και B8-0266/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Maurice Ponga, Monica Macovei, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka και Marijana Petir, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Gianni Pittella, Josef Weidenholzer, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Linda McAvan, Catherine Stihler, Alessia Maria Mosca, David Martin, Maria Arena, Marlene Mizzi, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, José Blanco López, Ana Gomes, Kati Piri, Enrique Guerrero Salom, Tonino Picula, Δημήτρης Παπαδάκης, Νίκος Ανδρουλάκης, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Seb Dance, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, István Ujhelyi, Neena Gill, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Pier Antonio Panzeri, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Afzal Khan, Javi López, Laurenţiu Rebega, Soraya Post, Eric Andrieu, Brando Benifei και Eider Gardiazabal Rubial, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Petr Ježek, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Filiz Hyusmenova, José Inácio Faria και Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

Judith Sargentini, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Valli και Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0072)


8.3. Τανζανία, κυρίως το ζήτημα της αρπαγής γαιών (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-0269/2015 και B8-0270/2015 (2015/2604(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0242/2015

(αντικαθιστά τις B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015 και B8-0270/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Monica Macovei και Marijana Petir, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Josef Weidenholzer, Νίκος Ανδρουλάκης, Norbert Neuser, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Arne Lietz, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, István Ujhelyi, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Sorin Moisă, Andi Cristea, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Zigmantas Balčytis, Maria Arena, Hugues Bayet, Eric Andrieu, Eider Gardiazabal Rubial, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Luigi Morgano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Momchil Nekov, José Blanco López και Laurenţiu Rebega, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Catherine Bearder, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, José Inácio Faria και Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Eleonora Evi, Rolandas Paksas και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0073)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0269/2015 καταπίπτει.)


8.4. Δολοφονία του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Boris Nemtsov και κατάσταση της δημοκρατίας στην Ρωσία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015, B8-0251/2015 και B8-0252/2015 (2015/2592(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0239/2015

(αντικαθιστά τις B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015 και B8-0252/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, József Nagy, Ivana Maletić, Claude Rolin, Pascal Arimont και Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Κώστας Μαυρίδης και Afzal Khan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Karol Karski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrzej Duda, Marek Jurek, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen και David Campbell Bannerman, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich και José Inácio Faria, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Peter Eriksson και Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Valentinas Mazuronis.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0074)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0248/2015 και B8-0251/2015 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις

Charles Tannock Για να ζητήσει η παράγραφος 20 και η αιτιολογική σκέψη ΙΔ να τεθούν σε ψηφοφορία με ονομαστική κλήση. Επειδή υποβλήθηκε εκτός προθεσμίας, η αίτηση δεν εγκρίνεται.


8.5. Eτήσια έκθεση της Υπάτης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση της Υπάτης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [2014/2219(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Elmar Brok (A8-0039/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0075)

Παρεμβάσεις

Charles Tannock για να παρουσιάσει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 14, η οποία κρατείται.

Arnaud Danjean για να παρουσιάσει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 47, η οποία κρατείται.

Elmar Brok για να παρουσιάσει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 2, η οποία κρατείται.


8.6. Ετήσια Έκθεση του 2013 για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία στον Κόσμο και την πολιτική της ΕΕ σε αυτό τον τομέα (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την Ετήσια Έκθεση του 2013 για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία στον Κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τομέα [2014/2216(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0076)

Παρεμβάσεις

Beatrix von Storch για να επιφέρει διευκρινήσεις στην γερμανική απόδοση της παραγράφου 77.

Silvia Costa για να παρουσιάσει προφορική τροπολογία με σκοπό να προστεθεί μια νέα παράγραφος μετά την παράγραφο 210, η οποία κρατείται, και Charles Tannock σχετικά με αυτή την προφορική τροπολογία.


8.7. Σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών και συνεργασία στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015, B8-0224/2015 και B8-0225/2015 (2015/2594(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0215/2015

(αντικαθιστά τις B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015 και B8-0225/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Mariya Gabriel, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Davor Ivo Stier, József Nagy, Andrey Kovatchev, Claude Rolin, Emil Radev και Ivana Maletić, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Arne Lietz, Afzal Khan, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Νίκος Ανδρουλάκης, Neena Gill, Pier Antonio Panzeri, Richard Howitt, Vincent Peillon, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Nicola Caputo, Knut Fleckenstein, Brando Benifei, Andi Cristea, Miroslav Poche, David Martin, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Goffredo Maria Bettini, Δημήτρης Παπαδάκης, Liisa Jaakonsaari, Soraya Post και Birgit Sippel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Branislav Škripek, Charles Tannock, Beatrix von Storch, Geoffrey Van Orden, Marcus Pretzell, Hans-Olaf Henkel και David Campbell Bannerman, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Marietje Schaake, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Pavel Telička και Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Alyn Smith, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0077)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0224/2015 καταπίπτει.)


8.8. Βιώσιμη εκμετάλλευση του λαβρακιού (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0235/2015 (2015/2596(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0078)


8.9. 28η σύνοδος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 και B8-0234/2015 (2015/2572(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0228/2015

(αντικαθιστά τις B8-0228/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 και B8-0234/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Claude Rolin, Lara Comi και Ramona Nicole Mănescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Alessia Maria Mosca, Kati Piri, Simona Bonafè, Vilija Blinkevičiūtė, Miroslav Poche, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Javi López, José Blanco López, Richard Howitt και Nicola Caputo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Louis Michel, Angelika Mlinar, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička και Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Barbara Lochbihler, Alyn Smith και Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Ignazio Corrao και Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0079)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0229/2015 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Victor Boştinaru για να παρουσιάσει δύο προφορικές τροπολογίες, στην τροπολογία 4 και στην τροπολογία 3 αντιστοίχως, οι οποίες κρατούνται.


8.10. Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 25 Φεβρουαρίου 2015 (σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.2.2015).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-0244/2015, B8-0245/2015 και B8-0246/2015 (2015/2582(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0236/2015

(αντικαθιστά τις B8-0236/2015, B8-0238/2015, B8-0244/2015 και B8-0246/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Luis de Grandes Pascual, Lara Comi, Cristian Dan Preda, József Nagy, Pablo Zalba Bidegain, Bogdan Brunon Wenta, Julia Pitera, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Francesc Gambús, Daniel Caspary και Elisabetta Gardini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Francisco Assis, Sorin Moisă, Victor Boştinaru, Elena Valenciano και Ramón Jáuregui Atondo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox και Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans και Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0080)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0237/2015, B8-0243/2015 και B8-0245/2015 καταπίπτουν.)


9. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


10. Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, βάσει του άρθρου 64 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ότι έλαβε εκ μέρους του Συμβουλίου τις ακόλουθες θέσεις, μαζί με τους λόγους που ώθησαν το Συμβούλιο να τις υιοθετήσει, καθώς και τη θέση της Επιτροπής:

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την έκδοση κανονισμου του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου όσον αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την ανάπτυξη του συστήματος eCall που βασίζεται στην υπηρεσία 112 σε οχήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/EΚ (05130/3/2015 - C8-0063/2015 – 2013/0165(COD)) – COM(2015)0126)

αναπομπή επί της ουσίας: IMCO, LIBE (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με την έκδοση οδηγιας του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς (05094/1/2015 - C8-0064/2015 – 2013/0371(COD)) – 06605/2015 – 06375/2015 – COM(2015)0124)

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI·

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμου του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, από τις θαλάσσιες μεταφορές και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ (17086/1/2014 - C8-0072/2015 – 2013/0224(COD)) – 06572/2015 – COM(2015)0128)

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI·

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμου του εΕυρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές (05161/2/2015 - C8-0073/2015 – 2012/0084(COD)) 06582/2015 – COM(2015)0125)

αναπομπή επί της ουσίας: ECON·

Η προθεσμία τριών μηνών που διαθέτει το Σώμα για να αποφανθεί αρχίζει συνεπώς από αύριο, 13 Μαρτίου 2015.


11. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

(Ώρα των ψηφοφοριών την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015)

Έκθεση Sergio Gutiérrez Prieto - A8-0043/2015
Brian Hayes, Neena Gill, Bronis Ropė και Morten Messerschmidt.

Έκθεση Ildikó Gáll-Pelcz - A8-0018/2015
Mylène Troszczynski, Neena Gill και Morten Messerschmidt.

Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο (2015/2564(RSP)) - RC-B8-0217/2015
Neena Gill, Branislav Škripek, Danuta Jazłowiecka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Csaba Sógor και Ryszard Czarnecki.

(Ώρα των ψηφοφοριών την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015)

Δολοφονία του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Boris Nemtsov και κατάσταση της δημοκρατίας στην Ρωσία (2015/2592(RSP)) - RC-B8-0239/2015
Andrejs Mamikins, Branislav Škripek, Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, Jean-François Jalkh και Seán Kelly.

Έκθεση Elmar Brok - A8-0039/2015
Tatjana Ždanoka, Peter Jahr και Marek Jurek.

Έκθεση Pier Antonio Panzeri - A8-0023/2015
Marek Jurek, Branislav Škripek, Luigi Morgano, Peter Jahr, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Anna Záborská και Ryszard Czarnecki.

Σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών και συνεργασία στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας (2015/2594(RSP)) - RC-B8-0215/2015
Branislav Škripek.

Βιώσιμη εκμετάλλευση του λαβρακιού (2015/2596(RSP)) - B8-0235/2015
Seán Kelly.

28η σύνοδος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ (2015/2572(RSP)) - RC-B8-0228/2015
Branislav Škripek, Csaba Sógor και Seán Kelly.

Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (2015/2582(RSP)) - RC-B8-0236/2015
Gabriel Mato, Branislav Škripek και Pablo Echenique.


12. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


13. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)

επιτροπή DEVE
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 5.3 2015)

- Φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή ως προκλήσεις για τη διακυβέρνηση, την κοινωνική προστασία και την ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες (2015/2058(INI))
(γνωμοδότηση: ECON)

- Προετοιμασία της πρώτης Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Διάσκεψης Κορυφής: προκλήσεις και ευκαιρίες για την ανθρωπιστική βοήθεια (2015/2051(INI))

επιτροπή INTA
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 5.3 2015)

- Εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κορέας (2015/2059(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL)

επιτροπή ECON
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 5.3 2015)

- Ο ρόλος της ΕΕ στο πλαίσιο των διεθνών νομισματικών και χρηματοπιστωτικών ρυθμιστικών οργάνων και φορέων (2015/2060(INI))
(γνωμοδότηση: AFCO, EMPL)

επιτροπή IMCO
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 5.3 2015)

- ΕΟX -Ελβετία: εμπόδια στην πλήρη εφαρμογή της εσωτερικής αγοράς (2015/2061(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, ITRE)

επιτροπή REGI
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 11.2.2015)

- Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, τα ταμεία επενδύσεων και η χρηστή οικονομική διακυβέρνηση: κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 23 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων (2015/2052(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, BUDG, ECON)

επιτροπή JURI
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 11.2.2015)

- Η πιθανή επέκταση της προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μη γεωργικά προϊόντα (2015/2053(INI))
(γνωμοδότηση: CULT, INTA, IMCO)

Επιτροπή LIBE
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 5.3.2015)

- Πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης ευρωπαίων πολιτών από φονταμενταλιστικά κινήματα (2015/2063(INI))
(γνωμοδότηση: AFET)

- Σωφρονιστικά συστήματα και συνθήκες στις φυλακές (2015/2062(INI))

Απόφαση για την εφαρμογή διαδικασίας με κοινές συνεδριάσεις επιτροπών (άρθρο 55 του Κανονισμού)

επιτροπές: LIBE, PETI (άρθρο 55 του Κανονισμού)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 27.11.2014 και 5.3.2015)

- Ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για την έρευνα ιδία πρωτοβουλία OI/5/2012/BEH-MHZ σχετικά με τον Frontex (2014/2215(INI))

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

επιτροπή DEVE (άρθρο 54 του Κανονισμού)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 5.3.2015)

- Φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή ως προκλήσεις για τη διακυβέρνηση, την κοινωνική προστασία και την ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες (2015/2058(INI))
(γνωμοδότηση: ECON) (άρθρο 54 του Κανονισμού)

επιτροπή JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 11.2.2015)

- Η πιθανή επέκταση της προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μη γεωργικά προϊόντα (2015/2053(INI))
(γνωμοδότηση: CULT, INTA, IMCO) (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων και της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά ορισμένα στοιχεία της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης (COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
(γνωμοδότηση: LIBE, IMCO, ECON) (άρθρο 54 του Κανονισμού)

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον παραποιημένο αφρώδη οίνο Prosecco που πωλείται με το ποτήρι στην Αγγλία - B8-0089/2015 - Mara Bizzotto
επί της ουσίας : IMCO
γνωμοδότηση : ENVI


14. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας (05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές των κρατών μελών για την απασχόληση (COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

2) από τους βουλευτές, οι προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Ivan Jakovčić. Προταση ψηφισματος σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος για τα νησιά (B8-0182/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παραποίηση στον τομέα των ειδών διατροφής: ευρωπαϊκό ταμείο στήριξης των παραγωγών που πίπτουν θύματα απάτης (B8-0183/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

IMCO

- Ivan Jakovčić. Προταση ψηφισματος σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Κρασιού (B8-0184/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Ivan Jakovčić. Προταση ψηφισματος σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος για το παιδί (B8-0185/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

FEMM, EMPL

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επέκταση της προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης στα μη γεωργικά προϊόντα (B8-0186/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Ivan Jakovčić. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Θαλασσών και Ωκεανών (B8-0187/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

PECH

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσμαατος σχετικά με τον παραποιημένο βαρελίσιο αφρώδη οίνο Prosecco που πωλείται με το ποτήρι στον Καναδά (B8-0188/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις διεισδύσεις τρομοκρατών στην Ιταλία μέσω της λαθρομετανάστευσης (B8-0189/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Ivan Jakovčić. Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαΐκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προστασία των ευρωπαϊκών θαλασσών από χημικά και συμβατικά όπλα (B8-0190/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Ivan Jakovčić. Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαΐκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Βουνών (B8-0191/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

- Ivan Jakovčić. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των οικοτόπων της τρούφας και την μεγιστοποίηση της αξίας τους (B8-0192/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος (B8-0194/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

PECH

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των οικοσυστημάτων στα δέλτα ποταμών (B8-0195/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση της χριστιανοφοβίας στη Λιβύη (B8-0196/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την γρίπη των χοίρων στο Bένετο (B8-0197/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την πρόληψη της καρκινοπάθειας στην Ιταλία και την Ευρώπη (B8-0198/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα μέτρα στήριξης για τον τομέα του βοείου κρέατος που ζημιώθηκε από το ρωσικό εμπάργκο (B8-0199/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα μέτρα στήριξης των ιταλών γαλακτοπαραγωγών (B8-0200/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση του νέου πρωτοφανούς υψηλού επιπέδου στο οποίο έφτασε η ανεργία στην Ιταλία (B8-0201/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υποχρέωση επισήμανσης της χώρας προέλευσης του κρέατος που χρησιμοποιείται στα επεξεργασμένα τρόφιμα (B8-0202/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επισήμανση των τυρογαλακτοκομικών παρασκευασμάτων που παράγονται στο εξωτερικό και πωλούνται στην Ιταλία (B8-0203/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Ivan Jakovčić. Πρόταση ψηφίσματος για την προστασία των δασών καστανιάς (B8-0204/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εξόρυξη υδρογονανθράκων από την Κροατία (B8-0205/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το δικαίωμα φύτευσης αμπέλου: μεταβατική περίοδος (B8-0206/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αύξηση των κρουσμάτων διαδικτυακού εκφοβισμού στην Ιταλία (B8-0207/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διάδοση νέων συνθετικών ναρκωτικών στην Ευρώπη (B8-0208/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Ivan Jakovčić και Remo Sernagiotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με θέσεις στάθμευσης για έγκυες γυναίκες (B8-0209/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

FEMM


15. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


16. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Η επόμενη συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 25 Μαρτίου 2015.


17. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 13.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Γλέζος, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kölmel, Konečná, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Μαυρίδης, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terho, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Dohrmann, Händel, Koch, Morvai, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου