Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 275kWORD 225k
Neljapäev, 12. märts 2015 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Vene opositsiooniliidri Boriss Nemtsovi tapmine ja demokraatia olukord Venemaal (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Olukord Venezuelas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Huntahvena varude säästev kasutamine (arutelu)
 5.ÜRO Inimõiguste Nõukogu 28. istungjärk (arutelu)
 6.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  6.1.Da’eshi poolt hiljuti eelkõige süürlaste vastu toime pandud rünnakud ja inimröövid Lähis-Idas
  6.2.Lõuna-Sudaan, muu hulgas seoses hiljutiste lapseröövijuhtumitega
  6.3.Tansaania, eelkõige seoses maa hõivamise probleemiga
 7.Presidentuuri teadaanne
 8.Hääletused
  8.1.Da’eshi poolt hiljuti eelkõige süürlaste vastu toime pandud rünnakud ja inimröövid Lähis-Idas (hääletus)
  8.2.Lõuna-Sudaan, muu hulgas seoses hiljutiste lapseröövijuhtumitega (hääletus)
  8.3.Tansaania, eelkõige seoses maa hõivamise probleemiga (hääletus)
  8.4.Vene opositsiooniliidri Boriss Nemtsovi tapmine ja demokraatia olukord Venemaal (hääletus)
  8.5.Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja iga-aastane aruanne Euroopa Parlamendile (hääletus)
  8.6.Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2013. aastal ja ELi poliitika selles valdkonnas (hääletus)
  8.7.ELi ja Araabia Riikide Liiga vahelised suhted ja terrorismivastane koostöö (hääletus)
  8.8.Huntahvena varude säästev kasutamine (hääletus)
  8.9.ÜRO Inimõiguste Nõukogu 28. istungjärk (hääletus)
  8.10.Olukord Venezuelas (hääletus)
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Nõukogu esimese lugemise seisukohad
 11.Selgitused hääletuse kohta
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 13.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 14.Esitatud dokumendid
 15.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 16.Järgmiste istungite ajakava
 17.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.00.


2. Vene opositsiooniliidri Boriss Nemtsovi tapmine ja demokraatia olukord Venemaal (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Vene opositsiooniliidri Boriss Nemtsovi tapmine ja demokraatia olukord Venemaal (2015/2592(RSP))

Arutelu toimus 11. märtsil 2015 (11.3.2015 protokolli punkt 13).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Peter Eriksson, Helga Trüpel, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Michèle Rivasi ja Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel Boriss Nemtsovi mõrvamise ja demokraatia olukorra kohta Venemaal (2015/2592(RSP)) (B8-0239/2015);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička ja Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel Venemaa opositsioonijuhi Boriss Nemtsovi mõrvamise kohta ning demokraatia olukorra kohta Venemaal (2015/2592(RSP)) (B8-0247/2015);

- Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat ja Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel Venemaa opositsioonijuhi Boriss Nemtsovi mõrvamise ja demokraatia olukorra kohta Venemaal (2015/2592(RSP)) (B8-0248/2015);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel Venemaa, eelkõige Boriss Nemtsovi juhtumi kohta (2015/2592(RSP)) (B8-0249/2015);

- Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Miroslav Poche, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Goffredo Maria Bettini, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Neena Gill, Andi Cristea ja Zigmantas Balčytis fraktsiooni S&D nimel Venemaa opositsioonijuhi Boriss Nemtsovi mõrvamise ja demokraatia olukorra kohta Venemaal (2015/2592(RSP)) (B8-0250/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Kristina Winberg ja Peter Lundgren fraktsiooni EFDD nimel Venemaa opositsioonijuhi Boriss Nemtsovi mõrvamise ja demokraatia olukorra kohta Venemaal (2015/2592(RSP)) (B8-0251/2015);

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Michał Boni, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier ja József Nagy fraktsiooni PPE nimel Vene opositsioonijuhi Boriss Nemtsovi mõrvamise ja demokraatia olukorra kohta Venemaal (2015/2592(RSP)) (B8-0252/2015).

Hääletus: 12.3.2015 protokollipunkt 8.4.


3. Olukord Venezuelas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Venezuelas (2015/2582(RSP))

Arutelu toimus 25. veebruaril 2015 (25.2.2015 protokolli punkt 16).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Luis de Grandes Pascual, Davor Ivo Stier, Daniel Caspary, Cristian Dan Preda, Elisabetta Gardini, József Nagy, Francesc Gambús, Lara Comi ja Jaromír Štětina fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Venezuelas (2015/2582(RSP)) (B8-0236/2015);

- Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras ja Ernest Maragall fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Venezuelas (2015/2582(RSP)) (B8-0237/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox, Beatrix von Storch, Branislav Škripek ja Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Venezuelas (2015/2582(RSP)) (B8-0238/2015);

- Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos ja Stelios Kouloglou fraktsiooni GUE/NGL nimel olukorra kohta Venezuelas (2015/2582(RSP)) (B8-0243/2015);

- Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Renate Weber ja Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Venezuelas (2015/2582(RSP)) (B8-0244/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Rolandas Paksas ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni EFDD nimel olukorra kohta Venezuelas (2015/2582(RSP)) (B8-0245/2015);

- Francisco Assis, Victor Boştinaru, Carlos Zorrinho, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Tonino Picula, Sorin Moisă ja Zigmantas Balčytis fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Venezuelas (2015/2582(RSP)) (B8-0246/2015).

Hääletus: 12.3.2015 protokollipunkt 8.10.


4. Huntahvena varude säästev kasutamine (arutelu)

Komisjoni avaldus: Huntahvena varude säästev kasutamine (2015/2596(RSP))

Johannes Hahn (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Alain Cadec fraktsiooni PPE nimel, Ulrike Rodust fraktsiooni S&D nimel, Peter van Dalen fraktsiooni ECR nimel, Ivan Jakovčić, kes põhjendas Norica Nicolai hilinemist, João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel, Norica Nicolai fraktsiooni ALDE nimel, Linnéa Engström fraktsiooni Verts/ALE nimel, Raymond Finch fraktsiooni EFDD nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Julie Girling ja Alain Cadec, Gabriel Mato, Renata Briano, Julie Girling, Nils Torvalds, Anja Hazekamp, Werner Kuhn, Ricardo Serrão Santos ja Carlos Iturgaiz.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Dubravka Šuica, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes ja Emmanouil Glezos.

Sõna võttis Johannes Hahn.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

- Alain Cadec PECH-komisjoni nimel huntahvena varude säästva kasutamise kohta (2015/2596(RSP)) (B8-0235/2015)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.3.2015 protokollipunkt 8.9.


5. ÜRO Inimõiguste Nõukogu 28. istungjärk (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ÜRO Inimõiguste Nõukogu 28. istungjärk (2015/2572(RSP))

Johannes Hahn (komisjoni liige) esines avaldusega liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Sõna võtsid Andrzej Grzyb fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Beatriz Becerra Basterrechea fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mike Hookem fraktsiooni EFDD nimel, Gilles Lebreton (fraktsioonilise kuuluvuseta), Seán Kelly, Soraya Post, Mirosław Piotrowski, Pablo Iglesias, Alyn Smith, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Kati Piri ja Bogdan Brunon Wenta.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna József Nagy, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos ja António Marinho e Pinto.

Sõna võttis Johannes Hahn.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Renate Weber, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck ja Angelika Mlinar fraktsiooni ALDE nimel ELi prioriteetide kohta ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2015. aasta istungjärguks (2015/2572(RSP)) (B8-0228/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina ja Sofia Sakorafa fraktsiooni GUE/NGL nimel Euroopa Liidu 2015. aasta prioriteetide kohta ÜRO Inimõiguste Nõukogus (2015/2572(RSP)) (B8-0229/2015);

- Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy ja Lara Comi fraktsiooni PPE nimel ELi prioriteetide kohta ÜRO Inimõiguste Nõukogu 28. istungjärguks (2015/2572(RSP)) (B8-0230/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Giulia Moi ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni EFDD nimel ELi prioriteetide kohta ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2015. aasta istungijärguks (2015/2572(RSP)) (B8-0231/2015);

- Barbara Lochbihler ja Alyn Smith fraktsiooni Verts/ALE nimel ÜRO Inimõiguste Nõukogu 28. istungjärgu kohta (2015/2572(RSP)) (B8-0232/2015);

- Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel ELi prioriteetide kohta ÜRO Inimõiguste Nõukogu istungjärguks 2015. aastal (2015/2572(RSP)) (B8-0233/2015);

- Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă ja Alessia Maria Mosca fraktsiooni S&D nimel ELi prioriteetide kohta ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2015. aasta istungjärguks (2015/2572(RSP)) (B8-0234/2015).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.3.2015 protokollipunkt 8.7.


6. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 10.3.2015 protokollipunkt 3.)


6.1. Da’eshi poolt hiljuti eelkõige süürlaste vastu toime pandud rünnakud ja inimröövid Lähis-Idas

Resolutsiooni ettepanekud B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-0262/2015 ja B8-0264/2015 (2015/2599(RSP))

Bodil Valero, Javier Nart, Mark Demesmaeker ja György Hölvényi tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Javier Couso Permuy ja Josef Weidenholzer tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Francisco Assis fraktsiooni S&D nimel, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, Kristina Winberg fraktsiooni EFDD nimel, Lorenzo Fontana (fraktsioonilise kuuluvuseta), Lars Adaktusson, Ana Gomes, David Campbell Bannerman, Franz Obermayr, Lampros Fountoulis, Momchil Nekov, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Lampros Fountoulisele (juhataja katkestas sõnavõtu, märkides, et see ei kujuta endast küsimust), Bruno Gollnisch ja Fabio Massimo Castaldo.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anna Záborská ja Marek Jurek.

Sõna võttis Notis Marias sinise kaardi küsimuste esitamise teemal.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.3.2015 protokollipunkt 8.1.


6.2. Lõuna-Sudaan, muu hulgas seoses hiljutiste lapseröövijuhtumitega

Resolutsiooni ettepanekud B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 ja B8-0266/2015 (2015/2603(RSP))

Judith Sargentini, Petr Ježek, Jana Žitňanská, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lidia Senra Rodríguez ja Josef Weidenholzer tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Davor Ivo Stier fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel ja Seán Kelly.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marijana Petir, Momchil Nekov, Ivan Jakovčić ja Fabio Massimo Castaldo.

Sõna võttis Marc Tarabella sinise kaardi küsimuste esitamise teemal.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.3.2015 protokollipunkt 8.2.


6.3. Tansaania, eelkõige seoses maa hõivamise probleemiga

Resolutsiooni ettepanekud B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-0269/2015 ja B8-0270/2015 (2015/2604(RSP))

Heidi Hautala, Catherine Bearder, Branislav Škripek, Ignazio Corrao, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Maurice Ponga, Lidia Senra Rodríguez ja Josef Weidenholzer tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Bogdan Brunon Wenta fraktsiooni PPE nimel, Kashetu Kyenge fraktsiooni S&D nimel, Csaba Sógor ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ignazio Corrao, Marc Tarabella, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo ja Gianluca Buonanno.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.3.2015 protokollipunkt 8.3.

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident

Sõna võttis Marine Le Pen kodukorraga seotud küsimuses.


7. Presidentuuri teadaanne

Juhataja andis teada, et parlamendi president on otsustanud karistada Gianluca Buonannot päevaraha kinnipidamisega seitsme päeva eest, kuna Gianluca Buonanno häiris istungit solvava ja provotseeriva sõnavõtuga.

See otsus tehti asjaomasele isikule teatavaks juba varem samal päeval.

Vastavalt kodukorra artiklile 167 on Gianluca Buonannol aega kaks nädalat, et selle otsuse kohta juhatusele sisemine apellatsioonikaebus esitada.


8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


8.1. Da’eshi poolt hiljuti eelkõige süürlaste vastu toime pandud rünnakud ja inimröövid Lähis-Idas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-0262/2015 ja B8-0264/2015 (2015/2599(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0240/2015

(asendades B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015 ja B8-0264/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, György Hölvényi, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Andrey Kovatchev, David McAllister, Andrej Plenković, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál, Monica Macovei ja Marijana Petir fraktsiooni PPE nimel;

Victor Boştinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Alessia Maria Mosca, Liisa Jaakonsaari, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Enrico Gasbarra, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Zigmantas Balčytis, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Linda McAvan, Eider Gardiazabal Rubial, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Brando Benifei, Javi López, Laurenţiu Rebega ja Eric Andrieu fraktsiooni S&D nimel;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Arne Gericke, Peter van Dalen, Beatrix von Storch, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ja David Campbell Bannerman fraktsiooni ECR nimel;

Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Fernando Maura Barandiarán, José Inácio Faria ja Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel;

Bodil Valero, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Michel Reimon, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec ja Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0071)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0262/2015 muutus kehtetuks.)


8.2. Lõuna-Sudaan, muu hulgas seoses hiljutiste lapseröövijuhtumitega (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 ja B8-0266/2015 (2015/2603(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0241/2015

(asendades B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 ja B8-0266/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Maurice Ponga, Monica Macovei, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka ja Marijana Petir fraktsiooni PPE nimel;

Gianni Pittella, Josef Weidenholzer, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Linda McAvan, Catherine Stihler, Alessia Maria Mosca, David Martin, Maria Arena, Marlene Mizzi, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, José Blanco López, Ana Gomes, Kati Piri, Enrique Guerrero Salom, Tonino Picula, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Seb Dance, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, István Ujhelyi, Neena Gill, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Pier Antonio Panzeri, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Afzal Khan, Javi López, Laurenţiu Rebega, Soraya Post, Eric Andrieu, Brando Benifei ja Eider Gardiazabal Rubial fraktsiooni S&D nimel;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel;

Petr Ježek, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Filiz Hyusmenova, José Inácio Faria ja Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel;

Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel;

Judith Sargentini, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec ja Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Valli ja Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0072)


8.3. Tansaania, eelkõige seoses maa hõivamise probleemiga (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-0269/2015 ja B8-0270/2015 (2015/2604(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0242/2015

(asendades B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015 ja B8-0270/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Monica Macovei ja Marijana Petir fraktsiooni PPE nimel;

Josef Weidenholzer, Nikos Androulakis, Norbert Neuser, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Arne Lietz, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, István Ujhelyi, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Sorin Moisă, Andi Cristea, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Zigmantas Balčytis, Maria Arena, Hugues Bayet, Eric Andrieu, Eider Gardiazabal Rubial, Ana Gomes, Demetris Papadakis, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Luigi Morgano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Momchil Nekov, José Blanco López ja Laurenţiu Rebega fraktsiooni S&D nimel;

Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel;

Catherine Bearder, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, José Inácio Faria ja Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel;

Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec ja Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Eleonora Evi, Rolandas Paksas ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0073)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0269/2015 muutus kehtetuks.)


8.4. Vene opositsiooniliidri Boriss Nemtsovi tapmine ja demokraatia olukord Venemaal (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015, B8-0251/2015 ja B8-0252/2015 (2015/2592(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0239/2015

(asendades B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015 ja B8-0252/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, József Nagy, Ivana Maletić, Claude Rolin, Pascal Arimont ja Anna Maria Corazza Bildt fraktsiooni PPE nimel;

Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Costas Mavrides ja Afzal Khan fraktsiooni S&D nimel;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Karol Karski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrzej Duda, Marek Jurek, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen ja David Campbell Bannerman fraktsiooni ECR nimel;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich ja José Inácio Faria fraktsiooni ALDE nimel;

Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Peter Eriksson ja Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Valentinas Mazuronis.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0074)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0248/2015 ja B8-0251/2015 muutusid kehtetuks.)

Sõnavõtud

Charles Tannock soovis punkti 20 ja põhjenduse N nimelist hääletamist. Taotlus lükati tagasi, kuna seda ei esitatud ette nähtud tähtaja jooksul.


8.5. Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja iga-aastane aruanne Euroopa Parlamendile (hääletus)

Raport Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja iga-aastase aruande kohta Euroopa Parlamendile [2014/2219(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Elmar Brok (A8-0039/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0075)

Sõnavõtud

Charles Tannock esitas muudatusettepaneku 14 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Arnaud Danjean esitas punkti 47 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Elmar Brok esitas muudatusettepaneku 2 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


8.6. Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2013. aastal ja ELi poliitika selles valdkonnas (hääletus)

Raport aastaaruande kohta inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2013. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas [2014/2216(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0076)

Sõnavõtud

Beatrix von Storch soovis täpsustada saksakeelse versiooni punkti 77.

Silvia Costa esitas punkti 210 järele uue punkti lisamiseks suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu, ning Charles Tannock võttis sõna selle suulise muudatusettepaneku teemal.


8.7. ELi ja Araabia Riikide Liiga vahelised suhted ja terrorismivastane koostöö (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015, B8-0224/2015 ja B8-0225/2015 (2015/2594(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0215/2015

(asendades B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015 ja B8-0225/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Mariya Gabriel, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Davor Ivo Stier, József Nagy, Andrey Kovatchev, Claude Rolin, Emil Radev ja Ivana Maletić fraktsiooni PPE nimel;

Arne Lietz, Afzal Khan, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Nikos Androulakis, Neena Gill, Pier Antonio Panzeri, Richard Howitt, Vincent Peillon, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Nicola Caputo, Knut Fleckenstein, Brando Benifei, Andi Cristea, Miroslav Poche, David Martin, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Goffredo Maria Bettini, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Soraya Post ja Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel;

Branislav Škripek, Charles Tannock, Beatrix von Storch, Geoffrey Van Orden, Marcus Pretzell, Hans-Olaf Henkel ja David Campbell Bannerman fraktsiooni ECR nimel;

Marietje Schaake, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Pavel Telička ja Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel;

Alyn Smith fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0077)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0224/2015 muutus kehtetuks.)


8.8. Huntahvena varude säästev kasutamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0235/2015 (2015/2596(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0078)


8.9. ÜRO Inimõiguste Nõukogu 28. istungjärk (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 ja B8-0234/2015 (2015/2572(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0228/2015

(asendades B8-0228/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 ja B8-0234/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Claude Rolin, Lara Comi ja Ramona Nicole Mănescu fraktsiooni PPE nimel;

Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Alessia Maria Mosca, Kati Piri, Simona Bonafè, Vilija Blinkevičiūtė, Miroslav Poche, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Javi López, José Blanco López, Richard Howitt ja Nicola Caputo fraktsiooni S&D nimel;

Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel;

Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Louis Michel, Angelika Mlinar, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička ja Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel;

Barbara Lochbihler, Alyn Smith ja Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0079)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0229/2015 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Victor Boştinaru esitas muudatusettepanekute 4 ja 3 kohta suulised muudatusettepanekud, mis võeti vastu.


8.10. Olukord Venezuelas (hääletus)

Arutelu toimus 25. veebruaril 2015 (25.2.2015 protokollipunkt 16).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-0244/2015, B8-0245/2015 ja B8-0246/2015 (2015/2582(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0236/2015

(asendades B8-0236/2015, B8-0238/2015, B8-0244/2015 ja B8-0246/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Luis de Grandes Pascual, Lara Comi, Cristian Dan Preda, József Nagy, Pablo Zalba Bidegain, Bogdan Brunon Wenta, Julia Pitera, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Francesc Gambús, Daniel Caspary ja Elisabetta Gardini fraktsiooni PPE nimel;

Francisco Assis, Sorin Moisă, Victor Boştinaru, Elena Valenciano ja Ramón Jáuregui Atondo fraktsiooni S&D nimel;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox ja Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimel;

Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans ja Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0080)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0237/2015, B8-0243/2015 ja B8-0245/2015 muutusid kehtetuks.)


9. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


10. Nõukogu esimese lugemise seisukohad

Vastavalt kodukorra artikli 64 lõikele 1 teatas juhataja, et on nõukogult saanud järgmised ühised seisukohad koos nende vastuvõtmise põhjenduste ja komisjoni seisukohaga:

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb hädaabinumbri 112 teenusel põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi kasutuselevõtmisega seotud tüübikinnituse nõudeid ning millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ (05130/3/2015 – C8-0063/2015 – 2013/0165(COD)COM(2015)0126)

edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO, LIBE (kodukorra artikkel 54)

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ seoses õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamisega (05094/1/2015 – C8-0064/2015 – 2013/0371(COD) – 06605/2015 – 06375/2015 – COM(2015)0124)

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse meretranspordist pärit süsinikdioksiidi heitkoguste seiret, aruandlust ja kontrolli ning millega muudetakse direktiivi 2009/16/EÜ (17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD) – 06572/2015 – COM(2015)0128)

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta (05161/2/2015 – C8-0073/2015 – 2012/0084(COD) – 06582/2015 – COM(2015)0125)

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

Seisukoha vastuvõtmiseks parlamendile antud kolmekuulist tähtaega arvestatakse alates järgmisest päevast, 13. märtsist 2015.


11. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

(kolmapäeva, 11. märtsi 2015. aasta hääletus)

Raport: Sergio Gutiérrez Prieto - A8-0043/2015
Brian Hayes, Neena Gill, Bronis Ropė ja Morten Messerschmidt

Raport: Ildikó Gáll-Pelcz - A8-0018/2015
Mylène Troszczynski, Neena Gill ja Morten Messerschmidt

Võitlus laste seksuaalse kuritarvitamise vastu internetis (2015/2564(RSP)) - RC-B8-0217/2015
Neena Gill, Branislav Škripek, Danuta Jazłowiecka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Csaba Sógor ja Ryszard Czarnecki.

(neljapäeva, 12. märtsi 2015. aasta hääletus)

Vene opositsiooniliidri Boriss Nemtsovi tapmine ja demokraatia olukord Venemaal (2015/2592(RSP)) - RC-B8-0239/2015
Andrejs Mamikins, Branislav Škripek, Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, Jean-François Jalkh ja Seán Kelly

Raport: Elmar Brok - A8-0039/2015
Tatjana Ždanoka, Peter Jahr ja Marek Jurek

Raport: Pier Antonio Panzeri - A8-0023/2015
Marek Jurek, Branislav Škripek, Luigi Morgano, Peter Jahr, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Anna Záborská ja Ryszard Czarnecki

ELi ja Araabia Riikide Liiga vahelised suhted ja terrorismivastane koostöö (2015/2594(RSP)) - RC-B8-0215/2015
Branislav Škripek

Huntahvena varude säästev kasutamine (2015/2596(RSP)) - B8-0235/2015
Seán Kelly

ÜRO Inimõiguste Nõukogu 28. istungjärk (2015/2572(RSP)) - RC-B8-0228/2015
Branislav Škripek, Csaba Sógor ja Seán Kelly

Olukord Venezuelas (2015/2582(RSP)) - RC-B8-0236/2015
Gabriel Mato, Branislav Škripek ja Pablo Echenique.


12. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


13. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 52)

DEVE-komisjon
(Esimeeste konverentsi 5. märtsi 2015. aasta otsuse alusel)

- Maksustamise vältimine ja maksudest kõrvalehoidumine kui arenguriikide valitsemist, sotsiaalkaitset ja arengut takistavad probleemid (2015/2058(INI))
(nõuandvad komisjonid: ECON)

- Ettevalmistused ülemaailmseks humanitaarabiteemaliseks tippkohtumiseks - humanitaarabiga seonduvad probleemid ja võimalused (2015/2051(INI))

INTA-komisjon
(Esimeeste konverentsi 5. märtsi 2015. aasta otsuse alusel)

- Euroopa Liidu ja Korea Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu rakendamine (2015/2059(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL)

ECON-komisjon
(Esimeeste konverentsi 5. märtsi 2015. aasta otsuse alusel)

- ELi roll rahvusvaheliste finants-, rahandus- ja reguleerivate asutuste ja organite raamistikus (2015/2060(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFCO, EMPL)

IMCO-komisjon
(Esimeeste konverentsi 5. märtsi 2015. aasta otsuse alusel)

- Euroopa Majanduspiirkond ja Šveits ning takistused siseturu täielikul rakendamisel (2015/2061(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, ITRE)

REGI-komisjon
(Esimeeste konverentsi 11. veebruari 2015. aasta otsuse alusel)

- Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid, usaldusväärne majandusjuhtimine ning ühissätete määruse artikli 23 rakendamise suunised (2015/2052(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, BUDG, ECON)

JURI-komisjon
(Esimeeste konverentsi 11. veebruari 2015. aasta otsuse alusel)

- Võimalused Euroopa Liidu geograafilise tähise kaitse laiendamiseks mittepõllumajanduslikele toodetele (2015/2053(INI))
(nõuandvad komisjonid: CULT, INTA, IMCO)

LIBE-komisjon
(Esimeeste konverentsi 5. märtsi 2015. aasta otsuse alusel)

- Euroopa kodanike radikaliseerumise ja äärmusrühmitustesse värbamise ennetamine (2015/2063(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET)

- Vanglasüsteem ja kinnipidamistingimused (2015/2062(INI))

Otsus kohaldada komisjonide ühiste koosolekutega menetlust (kodukorra artikkel 55)

Komisjonid: LIBE, PETI (kodukorra artikkel 55)
(Esimeeste konverentsi 27. novembri 2014. aasta ja 5. märtsi 2015. aasta otsuste alusel)

- Eriaruanne, milles käsitletakse Euroopa Ombudsmani omaalgatuslikku uurimist OI/5/2012/BEH-MHZ agentuuri Frontex suhtes (2014/2215(INI))

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 54)

DEVE-komisjon (kodukorra artikkel 54)
(Esimeeste konverentsi 5. märtsi 2015. aasta otsuse alusel)

- Maksustamise vältimine ja maksudest kõrvalehoidumine kui arenguriikide valitsemist, sotsiaalkaitset ja arengut takistavad probleemid (2015/2058(INI))
(nõuandvad komisjonid: ECON) (kodukorra artikkel 54)

JURI-komisjon (kodukorra artikkel 54)
(Esimeeste konverentsi 11. veebruari 2015. aasta otsuse alusel)

- Võimalused Euroopa Liidu geograafilise tähise kaitse laiendamiseks mittepõllumajanduslikele toodetele (2015/2053(INI))
(nõuandvad komisjonid: CULT, INTA, IMCO) (kodukorra artikkel 54)

- Direktiivi 2007/36/EÜ muutmine seoses aktsionäride pikaajalise kaasamise soodustamisega ja direktiivi 2013/34/EL muutmine seoses ühingujuhtimise aruande teatavate elementidega (COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
(nõuandvad komisjonid: LIBE, IMCO, ECON) (kodukorra artikkel 54)

Parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamine

- Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Suurbritannias vaadist müüdava võlts-Prosecco kohta - B8-0089/2015 - Mara BIZZOTTO
vastutav komisjon: IMCO
nõuandvad komisjonid: ENVI


14. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja India Vabariigi valitsuse vahelise teadus- ja tehnikaalase koostöö lepingu pikendamise kohta (05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta (COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

2) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Ivan Jakovčić. Resolutsiooni ettepanek Euroopa saarteaasta kohta (B8-0182/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek võltsimise kohta toiduainesektoris ning Euroopa fondi loomise kohta võltsimise tõttu kahju kannatavate tootjate toetamiseks (B8-0183/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Ivan Jakovčić. Resolutsiooni ettepanek Euroopa veiniaasta kohta (B8-0184/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Ivan Jakovčić. Resolutsiooni ettepanek Euroopa lasteaasta kohta (B8-0185/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

FEMM, EMPL

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek geograafiliste tähiste kaitse laiendamise kohta mittepõllumajandustoodetele (B8-0186/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Ivan Jakovčić. Resolutsiooni ettepanek Euroopa merede ja ookeanide aasta kohta (B8-0187/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

PECH

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Kanadas vaadist müüdava võlts-Prosecco kohta (B8-0188/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek ebaseaduslikku sisserännet kasutavate terroristide Itaaliasse infiltreerumise kohta (B8-0189/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ivan Jakovčić. Resolutsiooni ettepanek Euroopa merede kaitse kohta keemia- ja tavarelvade eest (B8-0190/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Ivan Jakovčić. Resolutsiooni ettepanek Euroopa mägede aasta kohta (B8-0191/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

- Ivan Jakovčić. Resolutsiooni ettepanek trühvli kasvupaikude kaitse ja trühvlite väärtuse suurendamise kohta (B8-0192/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek mere ökosüsteemi kaitsmise kohta (B8-0194/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

PECH

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek suudmealade ökosüsteemide kaitse kohta (B8-0195/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek kristianofoobia vastu võitlemise kohta Liibüas (B8-0196/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek seagripi kohta Veneto maakonnas (B8-0197/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek kasvajate ennetamise kohta Itaalias ja Euroopas (B8-0198/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Venemaa embargo tõttu kannatanud loomalihasektori toetusmeetmete kohta (B8-0199/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek toetusmeetmete kohta Itaalia piimatootjatele (B8-0200/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Itaalia uue rekordiliselt kõrge töötuse vähendamiseks toetusmeetmete võtmise kohta (B8-0201/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek töödeldud toitudes sisalduva liha päritolu kohustusliku märkimise kohta (B8-0202/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek välismaal toodetud ja Itaalias müüdavate piimatoodete märgistamise kohta (B8-0203/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Ivan Jakovčić. Resolutsiooni ettepanek kastanimetsade kaitse kohta (B8-0204/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Horvaatia süsivesinike kaevandamise kohta (B8-0205/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek viinamarjaistanduste istutusõigustega seotud üleminekuperioodi kohta (B8-0206/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek küberkiusamise juhtumite arvu kasvu kohta Itaalias (B8-0207/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek uute sünteetiliste uimastite leviku kohta Euroopas (B8-0208/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ivan Jakovčić ja Remo Sernagiotto. Resolutsiooni ettepanek rasedatele ette nähtud parkimiskohtade kohta (B8-0209/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

FEMM


15. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


16. Järgmiste istungite ajakava

Järgmine istung toimub 25. märtsil 2015.


17. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 13.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kölmel, Konečná, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Dohrmann, Händel, Koch, Morvai, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Vozemberg-Vrionidi

Õigusteave - Privaatsuspoliitika