Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 278kWORD 228k
Torstai 12. maaliskuuta 2015 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Venäläisen oppositiojohtajan Boris Nemtsovin murha ja Venäjän demokratian tila (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Venezuelan tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Meribassikannan kestävä hyödyntäminen (keskustelu)
 5.YK:n ihmisoikeusneuvoston 28. istunto (keskustelu)
 6.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
6.1.Da'eshin viime aikoina Lähi-idässä erityisesti assyrialaisiin kohdistamat hyökkäykset ja kaappaukset
  
6.2.Etelä-Sudan ja viimeaikaiset lasten kaappaukset
  
6.3.Tansania ja erityisesti maananastusta koskeva ongelma
 7.Puhemiehen ilmoitus
 8.Äänestykset
  
8.1.Da'eshin viime aikoina Lähi-idässä erityisesti assyrialaisiin kohdistamat hyökkäykset ja kaappaukset (äänestys)
  
8.2.Etelä-Sudan ja viimeaikaiset lasten kaappaukset (äänestys)
  
8.3.Tansania ja erityisesti maananastusta koskeva ongelma (äänestys)
  
8.4.Venäläisen oppositiojohtajan Boris Nemtsovin murha ja Venäjän demokratian tila (äänestys)
  
8.5.Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan vuosittainen selvitys Euroopan parlamentille (äänestys)
  
8.6.EU:n vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2013 ja EU:n toiminta tällä alalla (äänestys)
  
8.7.EU:n ja Arabiliiton väliset suhteet ja yhteistyö terrorismin torjunnassa (äänestys)
  
8.8.Meribassikannan kestävä hyödyntäminen (äänestys)
  
8.9.YK:n ihmisoikeusneuvoston 28. istunto (äänestys)
  
8.10.Venezuelan tilanne (äänestys)
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat
 11.Äänestysselitykset
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 13.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 14.Vastaanotetut asiakirjat
 15.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 16.Seuraavien istuntojen aikataulu
 17.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Venäläisen oppositiojohtajan Boris Nemtsovin murha ja Venäjän demokratian tila (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Venäläisen oppositiojohtajan Boris Nemtsovin murha ja Venäjän demokratian tila (2015/2592(RSP))

Keskustelu käytiin 11. maaliskuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 11.3.2015, kohta 13).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Peter Eriksson, Helga Trüpel, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Michèle Rivasi ja Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta Boris Nemtsovin murhasta ja Venäjän demokratian tilasta (2015/2592(RSP)) (B8-0239/2015)

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička ja Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta venäläisen oppositiojohtajan Boris Nemtsovin murhasta ja demokratian tilasta Venäjällä (2015/2592(RSP)) (B8-0247/2015)

- Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat ja Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta venäläisen oppositiojohtajan Boris Nemtsovin murhasta ja demokratian tilasta Venäjällä (2015/2592(RSP)) (B8-0248/2015)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta Venäjästä ja erityisesti Boris Nemtsovin tapauksesta (2015/2592(RSP)) (B8-0249/2015)

- Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Miroslav Poche, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Goffredo Maria Bettini, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Neena Gill, Andi Cristea ja Zigmantas Balčytis S&D-ryhmän puolesta venäläisen oppositiojohtajan Boris Nemtsovin murhasta ja demokratian tilasta Venäjällä (2015/2592(RSP)) (B8-0250/2015)

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Kristina Winberg ja Peter Lundgren EFDD-ryhmän puolesta venäläisen oppositiojohtajan Boris Nemtsovin murhasta ja Venäjän demokratian tilasta (2015/2592(RSP)) (B8-0251/2015)

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Michał Boni, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier ja József Nagy PPE-ryhmän puolesta venäläisen oppositiojohtajan Boris Nemtsovin murhasta ja demokratian tilasta Venäjällä (2015/2592(RSP)) (B8-0252/2015).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2015, kohta 8.4.


3. Venezuelan tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Venezuelan tilanne (2015/2582(RSP))

Keskustelu käytiin 25. helmikuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 25.2.2015, kohta 16).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Luis de Grandes Pascual, Davor Ivo Stier, Daniel Caspary, Cristian Dan Preda, Elisabetta Gardini, József Nagy, Francesc Gambús, Lara Comi ja Jaromír Štětina PPE-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2015/2582(RSP)) (B8-0236/2015);

- Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras ja Ernest Maragall Verts/ALE-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2015/2582(RSP)) (B8-0237/2015)

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox, Beatrix von Storch, Branislav Škripek ja Roberts Zīle ECR-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2015/2582(RSP)) (B8-0238/2015)

- Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos ja Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2015/2582(RSP)) (B8-0243/2015)

- Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Renate Weber ja Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2015/2582(RSP)) (B8-0244/2015)

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Rolandas Paksas ja Valentinas Mazuronis EFDD-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2015/2582(RSP)) (B8-0245/2015)

- Francisco Assis, Victor Boştinaru, Carlos Zorrinho, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Tonino Picula, Sorin Moisă ja Zigmantas Balčytis S&D-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2015/2582(RSP)) (B8-0246/2015).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2015, kohta 8.10.


4. Meribassikannan kestävä hyödyntäminen (keskustelu)

Komission julkilausuma: Meribassikannan kestävä hyödyntäminen (2015/2596(RSP))

Johannes Hahn (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Alain Cadec PPE-ryhmän puolesta, Ulrike Rodust S&D-ryhmän puolesta, Peter van Dalen ECR-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić selittääkseen Norica Nicolain myöhästymisen, João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta, Norica Nicolai ALDE-ryhmän puolesta, Linnéa Engström Verts/ALE-ryhmän puolesta, Raymond Finch EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Julie Girling ja Alain Cadec, Gabriel Mato, Renata Briano, Julie Girling, Nils Torvalds, Anja Hazekamp, Werner Kuhn, Ricardo Serrão Santos ja Carlos Iturgaiz.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Dubravka Šuica, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes ja Emmanouil Glezos.

Johannes Hahn käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Alain Cadec PECH-valiokunnan puolesta meribassikannan kestävästä hyödyntämisestä (2015/2596(RSP)) (B8-0235/2015)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2015, kohta 8.9.


5. YK:n ihmisoikeusneuvoston 28. istunto (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: YK:n ihmisoikeusneuvoston 28. istunto (2015/2572(RSP))

Johannes Hahn (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Andrzej Grzyb PPE-ryhmän puolesta, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Mike Hookem EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Gilles Lebreton, Seán Kelly, Soraya Post, Mirosław Piotrowski, Pablo Iglesias, Alyn Smith, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Kati Piri ja Bogdan Brunon Wenta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: József Nagy, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos ja António Marinho e Pinto.

Johannes Hahn käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Renate Weber, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck ja Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvostossa vuonna 2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0228/2015)

- Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina ja Sofia Sakorafa GUE/NGL-ryhmän puolesta EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvostossa vuonna 2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0229/2015)

- Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy ja Lara Comi PPE-ryhmän puolesta EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston 28. istuntoa varten (2015/2572(RSP)) (B8-0230/2015)

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Giulia Moi ja Valentinas Mazuronis EFDD-ryhmän puolesta EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston vuoden 2015 istuntoa varten (2015/2572(RSP)) (B8-0231/2015)

- Barbara Lochbihler ja Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston 28. istunnosta (2015/2572(RSP)) (B8-0232/2015)

- Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston vuoden 2015 istuntoa varten (2015/2572(RSP)) (B8-0233/2015)

- Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă ja Alessia Maria Mosca S&D-ryhmän puolesta EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston vuoden 2015 istuntoa varten (2015/2572(RSP)) (B8-0234/2015).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2015, kohta 8.7.


6. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 10.3.2015, kohta 3).


6.1. Da'eshin viime aikoina Lähi-idässä erityisesti assyrialaisiin kohdistamat hyökkäykset ja kaappaukset

Päätöslauselmaesitykset B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-0262/2015 ja B8-0264/2015 (2015/2599(RSP))

Bodil Valero, Javier Nart, Mark Demesmaeker ja György Hölvényi esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Javier Couso Permuy ja Josef Weidenholzer esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Francisco Assis S&D-ryhmän puolesta, Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, Kristina Winberg EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lorenzo Fontana, Lars Adaktusson, Ana Gomes, David Campbell Bannerman, Franz Obermayr, Lampros Fountoulis, Momchil Nekov, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, Lampros Fountoulisille (puhemies totesi, että puheenvuoro ei ollut kysymys, ja keskeytti puhujan), Bruno Gollnisch ja Fabio Massimo Castaldo.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Záborská ja Marek Jurek.

Notis Marias käytti puheenvuoron "catch the eye" -menettelystä.

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2015, kohta 8.1.


6.2. Etelä-Sudan ja viimeaikaiset lasten kaappaukset

Päätöslauselmaesitykset B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 ja B8-0266/2015 (2015/2603(RSP))

Judith Sargentini, Petr Ježek, Jana Žitňanská, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lidia Senra Rodríguez ja Josef Weidenholzer esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Davor Ivo Stier PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta ja Seán Kelly.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marijana Petir, Momchil Nekov, Ivan Jakovčić ja Fabio Massimo Castaldo.

Marc Tarabella käytti puheenvuoron "sinisen kortin" menettelystä.

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2015, kohta 8.2.


6.3. Tansania ja erityisesti maananastusta koskeva ongelma

Päätöslauselmaesitykset B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-0269/2015 ja B8-0270/2015 (2015/2604(RSP))

Heidi Hautala, Catherine Bearder, Branislav Škripek, Ignazio Corrao, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Maurice Ponga, Lidia Senra Rodríguez ja Josef Weidenholzer esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Bogdan Brunon Wenta PPE-ryhmän puolesta, Kashetu Kyenge S&D-ryhmän puolesta, Csaba Sógor ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ignazio Corrao, Marc Tarabella, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo ja Gianluca Buonanno.

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2015, kohta 8.3.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

Marine Le Pen käytti työjärjestyspuheenvuoron.


7. Puhemiehen ilmoitus

Puhemies ilmoitti, että parlamentin puhemies on päättänyt määrätä Gianluca Buonannolle seuraamuksena seitsemän päivän päivarahojen menetyksen, koska Buonanno häiritsi istuntoa loukkaavalla ja provokatiivisella kielenkäytöllä.

Päätöksestä on ilmoitettu Buonannolle tänään.

Työjärjestyksen 167 artiklan mukaan Gianluca Buonanno voi kahden viikon kuluessa hakea tähän päätökseen muutosta puhemiehistölle osoitetulla oikaisuvaatimuksella.


8. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


8.1. Da'eshin viime aikoina Lähi-idässä erityisesti assyrialaisiin kohdistamat hyökkäykset ja kaappaukset (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-0262/2015 ja B8-0264/2015 (2015/2599(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0240/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015 ja B8-0264/2015):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, György Hölvényi, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Andrey Kovatchev, David McAllister, Andrej Plenković, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál, Monica Macovei ja Marijana Petir PPE-ryhmän puolesta;

Victor Boştinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Alessia Maria Mosca, Liisa Jaakonsaari, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Enrico Gasbarra, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Zigmantas Balčytis, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Linda McAvan, Eider Gardiazabal Rubial, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Brando Benifei, Javi López, Laurenţiu Rebega ja Eric Andrieu S&D-ryhmän puolesta;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Arne Gericke, Peter van Dalen, Beatrix von Storch, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ja David Campbell Bannerman ECR-ryhmän puolesta;

Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Fernando Maura Barandiarán, José Inácio Faria ja Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta;

Bodil Valero, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Michel Reimon, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec ja Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas ja Valentinas Mazuronis EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0071)

(Päätöslauselmaesitys B8-0262/2015 raukesi.)


8.2. Etelä-Sudan ja viimeaikaiset lasten kaappaukset (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 ja B8-0266/2015 (2015/2603(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0241/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 ja B8-0266/2015):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Maurice Ponga, Monica Macovei, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka ja Marijana Petir PPE-ryhmän puolesta;

Gianni Pittella, Josef Weidenholzer, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Linda McAvan, Catherine Stihler, Alessia Maria Mosca, David Martin, Maria Arena, Marlene Mizzi, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, José Blanco López, Ana Gomes, Kati Piri, Enrique Guerrero Salom, Tonino Picula, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Seb Dance, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, István Ujhelyi, Neena Gill, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Pier Antonio Panzeri, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Afzal Khan, Javi López, Laurenţiu Rebega, Soraya Post, Eric Andrieu, Brando Benifei ja Eider Gardiazabal Rubial S&D-ryhmän puolesta;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta;

Petr Ježek, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Filiz Hyusmenova, José Inácio Faria ja Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta;

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta;

Judith Sargentini, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec ja Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Valli ja Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0072)


8.3. Tansania ja erityisesti maananastusta koskeva ongelma (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-0269/2015 ja B8-0270/2015 (2015/2604(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0242/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015 ja B8-0270/2015):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Monica Macovei ja Marijana Petir PPE-ryhmän puolesta;

Josef Weidenholzer, Nikos Androulakis, Norbert Neuser, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Arne Lietz, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, István Ujhelyi, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Sorin Moisă, Andi Cristea, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Zigmantas Balčytis, Maria Arena, Hugues Bayet, Eric Andrieu, Eider Gardiazabal Rubial, Ana Gomes, Demetris Papadakis, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Luigi Morgano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Momchil Nekov, José Blanco López ja Laurenţiu Rebega S&D-ryhmän puolesta;

Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta;

Catherine Bearder, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, José Inácio Faria ja Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta;

Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec ja Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Eleonora Evi, Rolandas Paksas ja Valentinas Mazuronis EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0073)

(Päätöslauselmaesitys B8-0269/2015 raukesi.)


8.4. Venäläisen oppositiojohtajan Boris Nemtsovin murha ja Venäjän demokratian tila (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015, B8-0251/2015 ja B8-0252/2015 (2015/2592(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0239/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015 ja B8-0252/2015):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, József Nagy, Ivana Maletić, Claude Rolin, Pascal Arimont ja Anna Maria Corazza Bildt PPE-ryhmän puolesta;

Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Costas Mavrides ja Afzal Khan S&D-ryhmän puolesta;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Karol Karski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrzej Duda, Marek Jurek, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen ja David Campbell Bannerman ECR-ryhmän puolesta;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich ja José Inácio Faria ALDE-ryhmän puolesta;

Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Peter Eriksson ja Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta;

Valentinas Mazuronis.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0074)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0248/2015 ja B8-0251/2015 raukesivat.)

Puheenvuorot:

Charles Tannock pyysi, että 20 kohdasta ja johdanto-osan N kappaleesta äänestetään nimenhuutoäänestyksenä. Koska pyyntö esitettiin määräajan jälkeen, sitä ei hyväksytty.


8.5. Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan vuosittainen selvitys Euroopan parlamentille (äänestys)

Mietintö Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan vuosittaisesta selvityksestä Euroopan parlamentille [2014/2219(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Elmar Brok (A8-0039/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0075)

Puheenvuorot:

Charles Tannock esitti tarkistukseen 14 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Arnaud Danjean esitti 47 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Elmar Brok esitti tarkistukseen 2 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


8.6. EU:n vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2013 ja EU:n toiminta tällä alalla (äänestys)

Mietintö EU:n vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2013 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla [2014/2216(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0076)

Puheenvuorot:

Beatrix von Storch teki täsmennyksiä 77 kohdan saksankieliseen versioon.

Silvia Costa esitti suullisen tarkistuksen, jolla lisätään uusi kohta 210 kohdan jälkeen. Tarkistus hyväksyttiin. Charles Tannock käytti puheenvuoron kyseisestä suullisesta tarkistuksesta.


8.7. EU:n ja Arabiliiton väliset suhteet ja yhteistyö terrorismin torjunnassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015, B8-0224/2015 ja B8-0225/2015 (2015/2594(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0215/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015 ja B8-0225/2015):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Mariya Gabriel, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Davor Ivo Stier, József Nagy, Andrey Kovatchev, Claude Rolin, Emil Radev ja Ivana Maletić PPE-ryhmän puolesta;

Arne Lietz, Afzal Khan, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Nikos Androulakis, Neena Gill, Pier Antonio Panzeri, Richard Howitt, Vincent Peillon, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Nicola Caputo, Knut Fleckenstein, Brando Benifei, Andi Cristea, Miroslav Poche, David Martin, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Goffredo Maria Bettini, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Soraya Post ja Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta;

Branislav Škripek, Charles Tannock, Beatrix von Storch, Geoffrey Van Orden, Marcus Pretzell, Hans-Olaf Henkel ja David Campbell Bannerman ECR-ryhmän puolesta;

Marietje Schaake, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Pavel Telička ja Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta;

Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta;

Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0077)

(Päätöslauselmaesitys B8-0224/2015 raukesi.)


8.8. Meribassikannan kestävä hyödyntäminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0235/2015 (2015/2596(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0078)


8.9. YK:n ihmisoikeusneuvoston 28. istunto (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 ja B8-0234/2015 (2015/2572(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0228/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0228/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 ja B8-0234/2015):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Claude Rolin, Lara Comi ja Ramona Nicole Mănescu PPE-ryhmän puolesta;

Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Alessia Maria Mosca, Kati Piri, Simona Bonafè, Vilija Blinkevičiūtė, Miroslav Poche, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Javi López, José Blanco López, Richard Howitt ja Nicola Caputo S&D-ryhmän puolesta;

Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta;

Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Louis Michel, Angelika Mlinar, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička ja Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta;

Barbara Lochbihler, Alyn Smith ja Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta;

Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0079)

(Päätöslauselmaesitys B8-0229/2015 raukesi.)

Puheenvuorot:

Victor Boştinaru esitti tarkistuksiin 4 ja 3 suulliset tarkistukset, jotka hyväksyttiin.


8.10. Venezuelan tilanne (äänestys)

Keskustelu käytiin 25. helmikuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 25.2.2015, kohta 16).

Päätöslauselmaesitykset B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-0244/2015, B8-0245/2015 ja B8-0246/2015 (2015/2582(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0236/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0236/2015, B8-0238/2015, B8-0244/2015 ja B8-0246/2015):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Luis de Grandes Pascual, Lara Comi, Cristian Dan Preda, József Nagy, Pablo Zalba Bidegain, Bogdan Brunon Wenta, Julia Pitera, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Francesc Gambús, Daniel Caspary ja Elisabetta Gardini PPE-ryhmän puolesta;

Francisco Assis, Sorin Moisă, Victor Boştinaru, Elena Valenciano ja Ramón Jáuregui Atondo S&D-ryhmän puolesta;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox ja Roberts Zīle ECR-ryhmän puolesta;

Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans ja Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0080)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0237/2015, B8-0243/2015 ja B8-0245/2015 raukesivat.)


9. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


10. Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 64 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa seuraavat neuvoston yhteiset kannat, niiden vahvistamiseen johtaneet perusteet ja komission kannat:

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi hätänumeroon 112 perustuvan ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönottoa koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta (05130/3/2015 - C8-0063/2015 – 2013/0165(COD)COM(2015)0126)

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO, LIBE (työjärjestyksen 54 artikla)

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi direktiivin 94/62/EY muuttamisesta kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentämisen osalta (05094/1/2015 - C8-0064/2015 – 2013/0371(COD) – 06605/2015 – 06375/2015 – COM(2015)0124)

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta sekä direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta (17086/1/2014 - C8-0072/2015 – 2013/0224(COD) – 06572/2015 – COM(2015)0128)

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 223/2009 muuttamisesta (05161/2/2015 - C8-0073/2015 – 2012/0084(COD) – 06582/2015 – COM(2015)0125)

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Kolmen kuukauden määräaika, jonka kuluessa parlamentti antaa lausuntonsa, alkaa näin ollen huomisesta 13. maaliskuuta 2015.


11. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

(Äänestykset keskiviikko 11. maaliskuuta 2015)

Mietintö Sergio Gutiérrez Prieto - A8-0043/2015
Brian Hayes, Neena Gill, Bronis Ropė ja Morten Messerschmidt

Mietintö Ildikó Gáll-Pelcz - A8-0018/2015
Mylène Troszczynski, Neena Gill ja Morten Messerschmidt

Internetissä tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunta (2015/2564(RSP)) - RC-B8-0217/2015
Neena Gill, Branislav Škripek, Danuta Jazłowiecka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Csaba Sógor ja Ryszard Czarnecki.

(Äänestykset torstaina 12. maaliskuuta 2015)

Venäläisen oppositiojohtajan Boris Nemtsovin murha ja Venäjän demokratian tila (2015/2592(RSP)) - RC-B8-0239/2015
Andrejs Mamikins, Branislav Škripek, Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, Jean-François Jalkh ja Seán Kelly

Mietintö Elmar Brok - A8-0039/2015
Tatjana Ždanoka, Peter Jahr ja Marek Jurek

Mietintö Pier Antonio Panzeri - A8-0023/2015
Marek Jurek, Branislav Škripek, Luigi Morgano, Peter Jahr, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Anna Záborská ja Ryszard Czarnecki

EU:n ja Arabiliiton väliset suhteet ja yhteistyö terrorismin torjunnassa (2015/2594(RSP)) - RC-B8-0215/2015
Branislav Škripek

Meribassikannan kestävä hyödyntäminen (2015/2596(RSP)) - B8-0235/2015
Seán Kelly

YK:n ihmisoikeusneuvoston 28. istunto (2015/2572(RSP)) - RC-B8-0228/2015
Branislav Škripek, Csaba Sógor ja Seán Kelly

Venezuelan tilanne (2015/2582(RSP)) - RC-B8-0236/2015
Gabriel Mato, Branislav Škripek ja Pablo Echenique.


12. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa "Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


13. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 52 artikla)

DEVE-valiokunta
(puheenjohtajakokouksen päätös 5.3. 2015)

- Veronkierto ja verovilppi haasteina kehitysmaiden hallinnolle, sosiaaliturvalle ja kehitykselle (2015/2058(INI))
(lausuntoa varten: ECON)

- Valmistautuminen maailman humanitaarisen avun huippukokoukseen: humanitaarisen avun haasteet ja mahdollisuudet (2015/2051(INI))

INTA-valiokunta
(puheenjohtajakokouksen päätös 5.3. 2015)

- Euroopan unionin ja Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen täytäntöönpano (2015/2059(INI))
(lausuntoa varten: EMPL)

ECON-valiokunta
(puheenjohtajakokouksen päätös 5.3. 2015)

- EU:n rooli kansainvälisissä rahoitus-, valuutta- ja sääntelylaitoksissa ja -elimissä (2015/2060(INI))
(lausuntoa varten: AFCO, EMPL)

IMCO-valiokunta
(puheenjohtajakokouksen päätös 5.3. 2015)

- ETA–Sveitsi: Sisämarkkinoiden täysimääräiseen täytäntöönpanoon liittyvät esteet (2015/2061(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, ITRE)

REGI-valiokunta
(puheenjohtajakokouksen päätös 11.2.2015)

- Euroopan rakenne- ja investointirahastot ja talouden tehokas ohjaus ja hallinta: suuntaviivoja yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 23 artiklan soveltamiseen (2015/2052(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, BUDG, ECON)

JURI-valiokunta
(puheenjohtajakokouksen päätös 11.2.2015)

- Euroopan unionin maantieteellisten merkintöjen suojan mahdollinen ulottaminen muihin kuin maataloustuotteisiin (2015/2053(INI))
(lausuntoa varten: CULT, INTA, IMCO)

LIBE-valiokunta
(puheenjohtajakokouksen päätös 5.3. 2015)

- Fundamentalistiliikkeiden harjoittaman unionin kansalaisten radikalisoinnin ja rekrytoinnin ennaltaehkäiseminen (2015/2063(INI))
(lausuntoa varten: AFET)

- Vankilajärjestelmät ja -olot (2015/2062(INI))

Päätös soveltaa valiokuntien yhteiskokousmenettelyä (työjärjestyksen 55 artikla)

LIBE- ja PETI -valiokunnat (työjärjestyksen 55 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 27.11.2014 ja 5.3.2015)

- Euroopan oikeusasiamiehen erityiskertomus – omasta aloitteesta suoritettu, Frontexia koskeva tutkimus OI/5/2012/BEH-MHZ (2014/2215(INI))

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)

DEVE-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 5.3.2015)

- Veronkierto ja verovilppi haasteina kehitysmaiden hallinnolle, sosiaaliturvalle ja kehitykselle (2015/2058(INI))
(lausuntoa varten: ECON) (työjärjestyksen 54 artikla)

JURI-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 11.2.2015)

- Euroopan unionin maantieteellisten merkintöjen suojan mahdollinen ulottaminen muihin kuin maataloustuotteisiin (2015/2053(INI))
(lausuntoa varten: CULT, INTA, IMCO) (työjärjestyksen 54 artikla)

- Direktiivin 2007/36/EY muuttaminen osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen osalta sekä direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen tiettyjen osien osalta (COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
(lausuntoa varten: LIBE, IMCO, ECON)
(työjärjestyksen 54 artikla)

Valiokuntaan lähettäminen (työjärjestyksen 133 artikla)

- Päätöslauselmaesitys Englannissa hanasta myytävästä väärennetystä proseccosta - B8-0089/2015 - Mara Bizzotto
asiasta vastaava valiokunta: IMCO
lausuntoa varten: ENVI


14. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan hallituksen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta (05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Ehdotus neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista (COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

2) jäseniltä, päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Ivan Jakovčić. Päätöslauselmaesitys saaria koskevasta eurooppalaisesta teemavuodesta (B8-0182/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys elintarvikeväärennöksistä ja eurooppalaisen rahaston perustamisesta petosten kohteeksi joutuneiden tuottajien tukemiseksi (B8-0183/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten :

IMCO

- Ivan Jakovčić. Päätöslauselmaesitys eurooppalaisesta viinin teemavuodesta (B8-0184/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Ivan Jakovčić. Päätöslauselmaesitys lapsia koskevasta eurooppalaisesta teemavuodesta (B8-0185/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

FEMM, EMPL

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys maantieteellisten merkintöjen suojan ulottamisesta muihin kuin maataloustuotteisiin (B8-0186/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Ivan Jakovčić. Päätöslauselmaesitys merien ja valtamerien eurooppalaisesta teemavuodesta (B8-0187/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

PECH

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Kanadassa hanasta myytävästä väärennetystä proseccosta (B8-0188/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys terroristien soluttautumisesta Italiaan laittoman maahanmuuton kautta (B8-0189/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ivan Jakovčić. Päätöslauselmaesitys Euroopan merien suojelemisesta kemikaalisilta ja tavanomaisilta aseilta (B8-0190/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Ivan Jakovčić. Päätöslauselmaesitys Euroopan vuoristojen vuodesta (B8-0191/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

- Ivan Jakovčić. Päätöslauselmaesitys tryffelien kasvuympäristöjen suojelusta ja niiden arvon lisäämisestä (B8-0192/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys merten ekosysteemien suojelusta (B8-0194/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

PECH

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys jokisuistojen ekosysteemien suojelusta (B8-0195/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys kristinuskonvastaisuuden torjumisesta Libyassa (B8-0196/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys sikainfluenssasta Venetossa (B8-0197/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys syövän ehkäisystä Italiassa ja Euroopassa (B8-0198/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Venäjän kauppasaarrosta kärsineen naudanliha-alan tukemisesta (B8-0199/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys italialaisten maidontuottajien tukemisesta (B8-0200/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys tukitoimista Italian uuden työttömyysennätyksen johdosta (B8-0201/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys jalostetuissa elintarvikkeissa käytetyn lihan pakollisesta alkuperämerkinnästä (B8-0202/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys ulkomailla valmistettavien ja Italiassa myytävien meijerituotteiden merkitsemisestä (B8-0203/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Ivan Jakovčić. Päätöslauselmaesitys kastanjaviljelmien suojelusta (B8-0204/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Kroatian hiilivetyesiintymien hyödyntämisestä (B8-0205/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys viininviljelyoikeuksista: siirtymäkausi (B8-0206/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys verkkokiusaamistapausten lisääntymisestä Italiassa (B8-0207/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys uusien synteettisten huumausaineiden leviämisestä Euroopassa (B8-0208/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ivan Jakovčić ja Remo Sernagiotto. Päätöslauselmaesitys raskaana oleville naisille tarkoitetuista pysäköintipaikoista (B8-0209/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

FEMM


15. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


16. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraava istunto pidetään 25. maaliskuuta 2015.


17. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 13.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kölmel, Konečná, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Dohrmann, Händel, Koch, Morvai, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Vozemberg-Vrionidi

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö