Rodyklė 
Protokolas
PDF 298kWORD 245k
Ketvirtadienis, 2015 m. kovo 12 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Rusijos opozicijos lyderio Boriso Nemcovo nužudymas ir demokratijos padėtis Rusijoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Padėtis Venesueloje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Tausus paprastojo vilkešerio išteklių naudojimas (diskusijos)
 5.28-oji Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos sesija (diskusijos)
 6. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
6.1.Pastarieji grupuotės „Daesh“ išpuoliai ir žmonių, ypač asirų, grobimai Artimuosiuose Rytuose
  
6.2.Pietų Sudanas, taip pat pastarieji vaikų grobimo atvejai
  
6.3.Tanzanija, ypač žemės grobimo klausimas
 7.Pirmininko pranešimas
 8.Balsuoti skirtas laikas
  
8.1.Pastarieji grupuotės „Daesh“ išpuoliai ir žmonių, ypač asirų, grobimai Artimuosiuose Rytuose (balsavimas)
  
8.2.Pietų Sudanas, taip pat pastarieji vaikų grobimo atvejai (balsavimas)
  
8.3.Tanzanija, ypač žemės grobimo klausimas (balsavimas)
  
8.4.Rusijos opozicijos lyderio Boriso Nemcovo nužudymas ir demokratijos padėtis Rusijoje (balsavimas)
  
8.5.Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai metinė ataskaita Europos Parlamentui (balsavimas)
  
8.6.Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2013 m. ir Europos Sąjungos politika šioje srityje (balsavimas)
  
8.7.ES ir Arabų Lygos valstybių ryšiai ir bendradarbiavimas kovojant su terorizmu (balsavimas)
  
8.8.Tausus paprastojo vilkešerio išteklių naudojimas (balsavimas)
  
8.9.28-oji Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos sesija (balsavimas)
  
8.10.Padėtis Venesueloje (balsavimas)
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą
 11.Paaiškinimai dėl balsavimo
 12.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 13.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 14.Gauti dokumentai
 15.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 16.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 17.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Rusijos opozicijos lyderio Boriso Nemcovo nužudymas ir demokratijos padėtis Rusijoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Rusijos opozicijos lyderio Boriso Nemcovo nužudymas ir demokratijos padėtis Rusijoje (2015/2592(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2015 m. kovo 11 d. (2015 03 11 protokolo 13 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Peter Eriksson, Helga Trüpel, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Michèle Rivasi ir Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu, – dėl Boriso Nemcovo nužudymo ir demokratijos padėties Rusijoje (2015/2592(RSP)) (B8-0239/2015);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička ir Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu, – dėl Rusijos opozicijos lyderio Boriso Nemcovo nužudymo ir demokratijos padėties Rusijoje (2015/2592(RSP)) (B8-0247/2015);

- Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat ir Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu, – dėl Rusijos opozicijos lyderio Boriso Nemcovo nužudymo ir demokratijos padėties Rusijoje (2015/2592(RSP)) (B8-0248/2015);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, – dėl Rusijos, ypač Boriso Nemcovo atvejo (2015/2592(RSP)) (B8-0249/2015);

- Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Miroslav Poche, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Goffredo Maria Bettini, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Neena Gill, Andi Cristea ir Zigmantas Balčytis S&D frakcijos vardu, – dėl Rusijos opozicijos lyderio Boriso Nemcovo nužudymo ir demokratijos padėties Rusijoje (2015/2592(RSP)) (B8-0250/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Kristina Winberg ir Peter Lundgren EFDD frakcijos vardu, – dėl Rusijos opozicijos lyderio Boriso Nemcovo nužudymo ir demokratijos padėties Rusijoje (2015/2592(RSP)) (B8-0251/2015);

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Michał Boni, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier ir József Nagy PPE frakcijos vardu, – dėl Rusijos opozicijos lyderio Boriso Nemcovo nužudymo ir demokratijos padėties Rusijoje (2015/2592(RSP)) (B8-0252/2015).

Balsavimas: 2015 03 12 protokolo 8.4 punktas.


3. Padėtis Venesueloje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Venesueloje (2015/2582(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2015 m. vasario 25 d. (2015 02 25 protokolo 16 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Luis de Grandes Pascual, Davor Ivo Stier, Daniel Caspary, Cristian Dan Preda, Elisabetta Gardini, József Nagy, Francesc Gambús, Lara Comi ir Jaromír Štětina PPE frakcijos vardu, – dėl padėties Venesueloje (2015/2582(RSP)) (B8-0236/2015);

- Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras ir Ernest Maragall Verts/ALE frakcijos vardu, – dėl padėties Venesueloje (2015/2582(RSP)) (B8-0237/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox, Beatrix von Storch, Branislav Škripek ir Roberts Zīle ECR frakcijos vardu, – dėl padėties Venesueloje (2015/2582(RSP)) (B8-0238/2015);

- Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos ir Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu, – dėl padėties Venesueloje (2015/2582(RSP)) (B8-0243/2015);

- Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Renate Weber ir Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu, – dėl padėties Venesueloje (2015/2582(RSP)) (B8-0244/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Rolandas Paksas ir Valentinas Mazuronis EFDD frakcijos vardu, – dėl padėties Venesueloje (2015/2582(RSP)) (B8-0245/2015);

- Francisco Assis, Victor Boştinaru, Carlos Zorrinho, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Tonino Picula, Sorin Moisă ir Zigmantas Balčytis S&D frakcijos vardu, – dėl padėties Venesueloje (2015/2582(RSP)) (B8-0246/2015).

Balsavimas: 2015 03 12 protokolo 8.10 punktas.


4. Tausus paprastojo vilkešerio išteklių naudojimas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Tausus paprastojo vilkešerio išteklių naudojimas (2015/2596(RSP))

Johannes Hahn (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Alain Cadec PPE frakcijos vardu, Ulrike Rodust S&D frakcijos vardu, Peter van Dalen ECR frakcijos vardu, Ivan Jakovčić, jis paaiškino, kodėl vėluoja Norica Nicolai, João Ferreira GUE/NGL frakcijos vardu, Norica Nicolai ALDE frakcijos vardu, Linnéa Engström Verts/ALE frakcijos vardu, Raymond Finch EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Julie Girling ir Alain Cadec), Gabriel Mato, Renata Briano, Julie Girling, Nils Torvalds, Anja Hazekamp, Werner Kuhn, Ricardo Serrão Santos ir Carlos Iturgaiz.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Dubravka Šuica, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes ir Emmanouil Glezos.

Kalbėjo Johannes Hahn.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Alain Cadec, PECH komiteto vardu, – dėl tausaus paprastojo vilkešerio išteklių naudojimo (2015/2596(RSP)) (B8-0235/2015)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 03 12 protokolo 8.9 punktas.


5. 28-oji Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos sesija (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: 28-oji Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos sesija (2015/2572(RSP))

Johannes Hahn (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Andrzej Grzyb PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, Mike Hookem EFDD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Gilles Lebreton, Seán Kelly, Soraya Post, Mirosław Piotrowski, Pablo Iglesias, Alyn Smith, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Kati Piri ir Bogdan Brunon Wenta.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: József Nagy, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos ir António Marinho e Pinto.

Kalbėjo Johannes Hahn.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Renate Weber, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck ir Angelika Mlinar ALDE frakcijos vardu, – dėl ES prioritetų Jungtinių Tautų žmogaus teisių taryboje 2015 metais (2015/2572(RSP)) (B8-0228/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina ir Sofia Sakorafa GUE/NGL frakcijos vardu, – dėl Europos Sąjungos 2015 m. prioritetų Jungtinių Tautų žmogaus teisių taryboje (2015/2572(RSP)) (B8-0229/2015);

- Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy ir Lara Comi PPE frakcijos vardu, – dėl ES prioritetų 28-ojoje JT Žmogaus teisių tarybos sesijoje (2015/2572(RSP)) (B8-0230/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Giulia Moi ir Valentinas Mazuronis EFDD frakcijos vardu, – dėl ES prioritetų Jungtinių Tautų žmogaus teisių taryboje 2015 m. (2015/2572(RSP)) (B8-0231/2015);

- Barbara Lochbihler ir Alyn Smith Verts/ALE frakcijos vardu, – dėl 28-osios Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos sesijos (2015/2572(RSP)) (B8-0232/2015);

- Charles Tannock ECR frakcijos vardu, – dėl ES prioritetų Jungtinių Tautų žmogaus teisių taryboje 2015 m. (2015/2572(RSP)) (B8-0233/2015);

- Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă ir Alessia Maria Mosca S&D frakcijos vardu, – dėl ES prioritetų Jungtinių Tautų žmogaus teisių taryboje 2015 m. (2015/2572(RSP)) (B8-0234/2015).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 03 12 protokolo 8.7 punktas.


6.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2015 03 10 protokolo 3 punktas)


6.1. Pastarieji grupuotės „Daesh“ išpuoliai ir žmonių, ypač asirų, grobimai Artimuosiuose Rytuose

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-0262/2015 ir B8-0264/2015 (2015/2599(RSP))

Bodil Valero, Javier Nart, Mark Demesmaeker ir György Hölvényi pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Javier Couso Permuy ir Josef Weidenholzer pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Francisco Assis S&D frakcijos vardu, Bas Belder ECR frakcijos vardu, Kristina Winberg EFDD frakcijos vardu, Lorenzo Fontana, , nepriklausomas Parlamento narys, Lars Adaktusson, Ana Gomes, David Campbell Bannerman, Franz Obermayr, Lampros Fountoulis, Momchil Nekov (pastarasis pateikė mėlynosios kortelės klausimą Lampros Fountoulis) (Pirmininkas, konstatavęs, kad tai ne klausimas, kalbėtoją nutraukė), Bruno Gollnisch ir Fabio Massimo Castaldo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Anna Záborská ir Marek Jurek.

Kalbėjo Notis Marias dėl procedūros „prašau žodžio“.

Kalbėjo Johannes Hahn (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 03 12 protokolo 8.1 punktas.


6.2. Pietų Sudanas, taip pat pastarieji vaikų grobimo atvejai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 ir B8-0266/2015 (2015/2603(RSP))

Judith Sargentini, Petr Ježek, Jana Žitňanská, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lidia Senra Rodríguez ir Josef Weidenholzer pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Davor Ivo Stier PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu, ir Seán Kelly.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marijana Petir), Momchil Nekov, Ivan Jakovčić ir Fabio Massimo Castaldo.

Kalbėjo Marc Tarabella dėl procedūros „mėlynoji kortelė“.

Kalbėjo Johannes Hahn (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 03 12 protokolo 8.2 punktas.


6.3. Tanzanija, ypač žemės grobimo klausimas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-0269/2015 ir B8-0270/2015 (2015/2604(RSP))

Heidi Hautala, Catherine Bearder, Branislav Škripek, Ignazio Corrao (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Maurice Ponga, Lidia Senra Rodríguez ir Josef Weidenholzer pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Bogdan Brunon Wenta PPE frakcijos vardu, Kashetu Kyenge S&D frakcijos vardu, Csaba Sógor ir Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ignazio Corrao), Marc Tarabella (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo ir Gianluca Buonanno.

Kalbėjo Johannes Hahn (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 03 12 protokolo 8.3 punktas.

PIRMININKAVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Marine Le Pen dėl prašymo pateikti siūlymą dėl procedūros.


7. Pirmininko pranešimas

Pirmininkas pranešė, kad Parlamento Pirmininkas nusprendė nubausti Gianluca Buonanno teisės gauti dienpinigių išmoką atėmimu 7 dienas už tai, kad jis trukdė posėdžio darbui vartodamas nepagarbius ir provokuojančius žodžius.

Apie šį sprendimą šiandien buvo pranešta suinteresuotajam asmeniui.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnį Gianluca Buonanno per dvi savaites dėl šio sprendimo gali pateikti vidinį skundą Biurui.


8. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


8.1. Pastarieji grupuotės „Daesh“ išpuoliai ir žmonių, ypač asirų, grobimai Artimuosiuose Rytuose (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-0262/2015 ir B8-0264/2015 (2015/2599(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0240/2015

(keičia B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015 ir B8-0264/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, György Hölvényi, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Andrey Kovatchev, David McAllister, Andrej Plenković, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál, Monica Macovei ir Marijana Petir PPE frakcijos vardu;

Victor Boştinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Alessia Maria Mosca, Liisa Jaakonsaari, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Enrico Gasbarra, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Zigmantas Balčytis, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Linda McAvan, Eider Gardiazabal Rubial, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Brando Benifei, Javi López, Laurenţiu Rebega ir Eric Andrieu S&D frakcijos vardu;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Arne Gericke, Peter van Dalen, Beatrix von Storch, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ir David Campbell Bannerman ECR frakcijos vardu;

Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Fernando Maura Barandiarán, José Inácio Faria ir Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu;

Bodil Valero, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Michel Reimon, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec ir Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas ir Valentinas Mazuronis EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0071)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0262/2015 anuliuotas.)


8.2. Pietų Sudanas, taip pat pastarieji vaikų grobimo atvejai (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 ir B8-0266/2015 (2015/2603(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0241/2015

(keičia B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 ir B8-0266/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Maurice Ponga, Monica Macovei, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka ir Marijana Petir PPE frakcijos vardu;

Gianni Pittella, Josef Weidenholzer, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Linda McAvan, Catherine Stihler, Alessia Maria Mosca, David Martin, Maria Arena, Marlene Mizzi, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, José Blanco López, Ana Gomes, Kati Piri, Enrique Guerrero Salom, Tonino Picula, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Seb Dance, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, István Ujhelyi, Neena Gill, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Pier Antonio Panzeri, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Afzal Khan, Javi López, Laurenţiu Rebega, Soraya Post, Eric Andrieu, Brando Benifei ir Eider Gardiazabal Rubial S&D frakcijos vardu;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu;

Petr Ježek, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Filiz Hyusmenova, José Inácio Faria ir Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu;

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu;

Judith Sargentini, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec ir Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Valli ir Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0072)


8.3. Tanzanija, ypač žemės grobimo klausimas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-0269/2015 ir B8-0270/2015 (2015/2604(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0242/2015

(keičia B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015 ir B8-0270/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Monica Macovei ir Marijana Petir PPE frakcijos vardu;

Josef Weidenholzer, Nikos Androulakis, Norbert Neuser, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Arne Lietz, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, István Ujhelyi, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Sorin Moisă, Andi Cristea, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Zigmantas Balčytis, Maria Arena, Hugues Bayet, Eric Andrieu, Eider Gardiazabal Rubial, Ana Gomes, Demetris Papadakis, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Luigi Morgano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Momchil Nekov, José Blanco López ir Laurenţiu Rebega S&D frakcijos vardu;

Charles Tannock ECR frakcijos vardu;

Catherine Bearder, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, José Inácio Faria ir Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu;

Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec ir Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Eleonora Evi, Rolandas Paksas ir Valentinas Mazuronis EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0073)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0269/2015 anuliuotas.)


8.4. Rusijos opozicijos lyderio Boriso Nemcovo nužudymas ir demokratijos padėtis Rusijoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015, B8-0251/2015 ir B8-0252/2015 (2015/2592(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0239/2015

(keičia B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015 ir B8-0252/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, József Nagy, Ivana Maletić, Claude Rolin, Pascal Arimont ir Anna Maria Corazza Bildt PPE frakcijos vardu;

Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Costas Mavrides ir Afzal Khan S&D frakcijos vardu;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Karol Karski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrzej Duda, Marek Jurek, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen ir David Campbell Bannerman ECR frakcijos vardu;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich ir José Inácio Faria ALDE frakcijos vardu;

Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Peter Eriksson ir Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu;

Valentinas Mazuronis.

Priimta (P8_TA(2015)0074)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0248/2015 ir B8-0251/2015 anuliuoti.)

Kalbėjo:

Charles Tannock, ji paprašė, kad dėl 20 dalies ir N kontatuojamosios dalies būtų baluojama vardiniu balsavimu. Kadangi prašymas buvo pateiktas ne laiku, jis nebuvo priimtas.


8.5. Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai metinė ataskaita Europos Parlamentui (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai metinė ataskaitos Europos Parlamentui [2014/2219(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Elmar Brok (A8-0039/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0075)

Kalbėjo:

Charles Tannock, jis pateikė žodinį pakeitimą 14 pakeitimui, kuris buvo priimtas.

Arnaud Danjean, jis pateikė žodinį pakeitimą 47 daliai, kuris buvo priimtas.

Elmar Brok, jis pateikė žodinį pakeitimą 2 pakeitimui, kuris buvo priimtas.


8.6. Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2013 m. ir Europos Sąjungos politika šioje srityje (balsavimas)

Pranešimas dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2013 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje [2014/2216(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0076)

Kalbėjo:

Beatrix von Storch, ji pateikė paaiškinimų dėl 77 dalies versijos vokiečių kalba.

Silvia Costa, ji pateikė žodinį pakeitimą, kuriuo įterpiama nauja pastrapa po 210 dalimi ir kuris buvo priimtas, ir Charles Tannock dėl šio žodinio pakeitimo.


8.7. ES ir Arabų Lygos valstybių ryšiai ir bendradarbiavimas kovojant su terorizmu (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015, B8-0224/2015 ir B8-0225/2015 (2015/2594(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0215/2015

(keičia B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015 ir B8-0225/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Mariya Gabriel, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Davor Ivo Stier, József Nagy, Andrey Kovatchev, Claude Rolin, Emil Radev ir Ivana Maletić PPE frakcijos vardu;

Arne Lietz, Afzal Khan, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Nikos Androulakis, Neena Gill, Pier Antonio Panzeri, Richard Howitt, Vincent Peillon, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Nicola Caputo, Knut Fleckenstein, Brando Benifei, Andi Cristea, Miroslav Poche, David Martin, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Goffredo Maria Bettini, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Soraya Post ir Birgit Sippel S&D frakcijos vardu;

Branislav Škripek, Charles Tannock, Beatrix von Storch, Geoffrey Van Orden, Marcus Pretzell, Hans-Olaf Henkel ir David Campbell Bannerman ECR frakcijos vardu;

Marietje Schaake, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Pavel Telička ir Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu;

Alyn Smith Verts/ALE frakcijos vardu;

Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0077)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0224/2015 anuliuotas.)


8.8. Tausus paprastojo vilkešerio išteklių naudojimas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0235/2015 (2015/2596(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0078)


8.9. 28-oji Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos sesija (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 ir B8-0234/2015 (2015/2572(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0228/2015

(keičia B8-0228/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 ir B8-0234/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Claude Rolin, Lara Comi ir Ramona Nicole Mănescu PPE frakcijos vardu;

Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Alessia Maria Mosca, Kati Piri, Simona Bonafè, Vilija Blinkevičiūtė, Miroslav Poche, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Javi López, José Blanco López, Richard Howitt ir Nicola Caputo S&D frakcijos vardu;

Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu;

Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Louis Michel, Angelika Mlinar, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička ir Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu;

Barbara Lochbihler, Alyn Smith ir Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu;

Ignazio Corrao ir Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0079)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0229/2015 anuliuotas.)

Kalbėjo:

Victor Boştinaru, jis pateikė du žodinius pakeitimus, atitinkamai 4 pakeitimui ir 3 pakeitimui, kurie buvo priimti.


8.10. Padėtis Venesueloje (balsavimas)

Diskusijos vyko 2015 m. vasario 25 d. (2015 02 25 protokolo 16 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-0244/2015, B8-0245/2015 ir B8-0246/2015 (2015/2582(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0236/2015

(keičia B8-0236/2015, B8-0238/2015, B8-0244/2015 ir B8-0246/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

Luis de Grandes Pascual, Lara Comi, Cristian Dan Preda, József Nagy, Pablo Zalba Bidegain, Bogdan Brunon Wenta, Julia Pitera, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Francesc Gambús, Daniel Caspary ir Elisabetta Gardini PPE frakcijos vardu;

Francisco Assis, Sorin Moisă, Victor Boştinaru, Elena Valenciano ir Ramón Jáuregui Atondo S&D frakcijos vardu;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox ir Roberts Zīle ECR frakcijos vardu;

Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans ir Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0080)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0237/2015, B8-0243/2015 ir B8-0245/2015 anuliuoti.)


9. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


10. Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 64 straipsnio 1 dalį Pirmininkas pranešė, kad gavo šios Tarybos bendrosios pozicijos su nurodytomis jas patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir Komisijos pozicija dėl:

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl tipo patvirtinimo reikalavimų transporto priemonėse montuojamos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos įdiegimo atžvilgiu, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2007/46/EB (05130/3/2015 - C8-0063/2015 – 2013/0165(COD)COM(2015)0126)

perduota atsakingam komitetui: IMCO, LIBE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis);

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 94/62/EB nuostatos dėl lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimo sumažinimo (05094/1/2015 - C8-0064/2015 – 2013/0371(COD) – 06605/2015 – 06375/2015 – COM(2015)0124)

perduota atsakingam komitetui: ENVI;

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB (17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD) – 06572/2015 – COM(2015)0128)

perduota atsakingam komitetui: ENVI;

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos (05161/2/2015 - C8-0073/2015 – 2012/0084(COD)06582/2015 – COM(2015)0125)

perduota atsakingam komitetui: ECON;

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo poziciją, prasidės kitą dieną, t. y. 2015 m. kovo 13 d.


11. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

(trečiadienis 2015 m. kovo 11 d. balsuoti skirtas laikas)

Pranešimas: Sergio Gutiérrez Prieto - A8-0043/2015
Brian Hayes, Neena Gill, Bronis Ropė ir Morten Messerschmidt.

Pranešimas: Ildikó Gáll-Pelcz - A8-0018/2015
Mylène Troszczynski, Neena Gill ir Morten Messerschmidt.

Kova su seksualine prievarta prieš vaikus internete (2015/2564(RSP)) - RC-B8-0217/2015
Neena Gill, Branislav Škripek, Danuta Jazłowiecka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Csaba Sógor ir Ryszard Czarnecki.

(ketvirtadienis 2015 m. kovo 12 d. balsuoti skirtas laikas)

Rusijos opozicijos lyderio Boriso Nemcovo nužudymas ir demokratijos padėtis Rusijoje (2015/2592(RSP)) - RC-B8-0239/2015
Andrejs Mamikins, Branislav Škripek, Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, Jean-François Jalkh ir Seán Kelly.

Pranešimas: Elmar Brok - A8-0039/2015
Tatjana Ždanoka, Peter Jahr ir Marek Jurek.

Pranešimas: Pier Antonio Panzeri - A8-0023/2015
Marek Jurek, Branislav Škripek, Luigi Morgano, Peter Jahr, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Anna Záborská ir Ryszard Czarnecki.

ES ir Arabų Lygos valstybių ryšiai ir bendradarbiavimas kovojant su terorizmu (2015/2594(RSP)) - RC-B8-0215/2015
Branislav Škripek.

Tausus paprastojo vilkešerio išteklių naudojimas (2015/2596(RSP)) - B8-0235/2015
Seán Kelly.

28-oji Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos sesija (2015/2572(RSP)) - RC-B8-0228/2015
Branislav Škripek, Csaba Sógor ir Seán Kelly.

Padėtis Venesueloje (2015/2582(RSP)) - RC-B8-0236/2015
Gabriel Mato, Branislav Škripek ir Pablo Echenique.


12. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


13. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)

DEVE komitetas
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2015 03 05)

- Mokesčių vengimas ir mokesčių slėpimas kaip valdymo, socialinės apsaugos ir vystymosi problemos besivystančiose šalyse (2015/2058(INI))
(nuomonė: ECON)

- Pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimas humanitariniais klausimais: humanitarinei pagalbai tenkantys iššūkiai ir galimybės (2015/2051(INI))

INTA komitetas
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2015 03 05)

- Europos Sąjungos ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimo įgyvendinimas (2015/2059(INI))
(nuomonė: EMPL)

ECON komitetas
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2015 03 05)

- ES vaidmuo tarptautinėse pinigų finansinėse ir reguliavimo institucijose ir organuose (2015/2060(INI))
(nuomonė: AFCO, EMPL)

IMCO komitetas
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2015 03 05)

- EEE ir Šveicarijos ryšiai: visiško vidaus rinkos sukūrimo kliūtys (2015/2061(INI))
(nuomonė: EMPL, ITRE)

REGI komitetas
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 11.2.2015)

- Europos struktūriniai ir investicijų fondai ir patikimas ekonomikos valdymas: Bendrųjų nuostatų reglamento 23 straipsnio taikymo gairės (2015/2052(INI))
(nuomonė: EMPL, BUDG, ECON)

JURI komitetas
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2015 02 11)

- Galimybė Europos Sąjungos geografinės nuorodos apsaugą taikyti ir ne žemės ūkio produktams (2015/2053(INI))
(nuomonė: CULT, INTA, IMCO)

LIBE komitetas
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2015 03 05)

- Radikalėjimo prevencija ir fundamentalistų judėjimų vykdomas ES piliečių verbavimas (2015/2063(INI))
(nuomonė: AFET)

- Įkalinimo įstaigų sistema ir sąlygos jose (2015/2062(INI))

Sprendimas, kuriuo nustatoma bendrų komitetų posėdžių procedūra (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)

komitetai: LIBE, PETI (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)
(2014 11 27 ir 2015 03 05 Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą )

-Europos ombudsmeno savo iniciatyva atlikto tyrimo Nr. OI/5/2012/BEH-MHZ dėl FRONTEX specialioji ataskaita (2014/2215(INI))

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

DEVE komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 5.3.2015)

- Mokesčių vengimas ir mokesčių slėpimas kaip valdymo, socialinės apsaugos ir vystymosi problemos besivystančiose šalyse (2015/2058(INI))
(avis: ECON) (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

JURI komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 11.2.2015)

- Galimybė Europos Sąjungos geografinės nuorodos apsaugą taikyti ir ne žemės ūkio produktams (2015/2053(INI))
(avis: CULT, INTA, IMCO) (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Iš dalies keičiamos Direktyvos 2007/36/EB nuostatos, susijusios su akcininkų ilgalaikio dalyvavimo skatinimu, ir Direktyvos 2013/34/ES nuostatos, susijusios su tam tikrais įmonės valdymo pareiškimo elementais (COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
(avis: LIBE, IMCO, ECON) (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Pasiūlymas dėl rezoliucjos dėl Anglijoje pilstomo ir parduodamo netikro putojančio vyno „Prosecco“ - B8-0089/2015 - Mara Bizzotto
atsakingas komitetas: IMCO
nuomonė: ENVI


14. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo tarp Europos bendrijos ir Indijos Respublikos Vyriausybės atnaujinimo (05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių (COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų: (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Ivan Jakovčić. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos salų metų (B8-0182/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos „Prekių ženklų klastojimas maisto produktų sektoriuje. Europos fondas nukentėjusiems gamintojams remti“ (B8-0183/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

IMCO

- Ivan Jakovčić. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos vyno metų paskelbimo (B8-0184/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Ivan Jakovčić. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos vaiko metų (B8-0185/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

FEMM, EMPL

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl geografinių nuorodų apsaugos taikymo ne žemės ūkio produktams (B8-0186/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Ivan Jakovčić. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos jūrų ir vandenynų metų paskelbimo (B8-0187/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

PECH

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padirbto pilstomo putojančio vyno „Prosecco“ pardavimo Kanadoje (B8-0188/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teroristų infiltracijos Italijoje pasinaudojant nelegalia migracija (B8-0189/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Ivan Jakovčić. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos jūrų apsaugos nuo cheminių ir įprastinių ginklų (B8-0190/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Ivan Jakovčić. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos kalnų metų (B8-0191/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

- Ivan Jakovčić. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl trumų buveinių apsaugos ir jų vertės didinimo (B8-0192/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl jūrų ekosistemos apsaugos (B8-0194/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

PECH

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl upių deltų ekosistemų apsaugos (B8-0195/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su kristianofobija Libijoje (B8-0196/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kiaulių gripo Venete (B8-0197/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl auglių prevencijos Italijoje ir Europoje (B8-0198/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos priemonių nuo Rusijai taikomo embargo nukentėjusiam galvijienos sektoriui (B8-0199/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos priemonių Italijos pieno produktų gamintojams (B8-0200/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos priemonių, kuriomis būtų siekiama spręsti rekordiškai aukšto nedarbo problemą Italijoje (B8-0201/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl perdirbtų maisto produktų sudėtyje esančios mėsos privalomo kilmės šalies ženklinimo (B8-0202/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl užsienyje pagamintų ir Italijoje parduodamų pieno produktų ženklinimo (B8-0203/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Ivan Jakovčić. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kaštainių miškų apsaugos (B8-0204/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Kroatijos angliavandenilių gavybos (B8-0205/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos „Vynuogynų sodinimo teisės: pereinamasis laikotarpis“ (B8-0206/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl priekabiavimo internetinėje erdvėje atvejų daugėjimo Italijoje (B8-0207/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujų sintetinių narkotikų plitimo Europoje (B8-0208/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Ivan Jakovčić ir Remo Sernagiotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl automobilių stovėjimo vietų nėščiosioms (B8-0209/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

FEMM


15. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


16. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kitas posėdis vyks 2015 m. kovo 25 d..


17. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Posėdis baigtas 13.45 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kölmel, Konečná, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Dohrmann, Händel, Koch, Morvai, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Vozemberg-Vrionidi

Teisinė informacija - Privatumo politika