Indekss 
Protokols
PDF 281kWORD 243k
Ceturtdiena, 2015. gada 12. marts - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Krievijas opozīcijas līdera Borisa Ņemcova slepkavība un demokrātijas stāvoklis Krievijā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 3.Stāvoklis Venecuēlā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 4.Jūrasasaru krājuma ilgtspējīga izmantošana (debates)
 5.ANO Cilvēktiesību padomes 28. sesija (debates)
 6.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
6.1.Organizācijas "Da'esh" nesenie uzbrukumi un cilvēku, it īpaši asīriešu nolaupīšanas gadījumi Tuvajos Austrumos
  
6.2.Dienvidsudāna, tostarp nesenie bērnu nolaupīšanas gadījumi
  
6.3.Tanzānija, it īpaši zemes sagrābšanas jautājums
 7.Sēdes vadītāja paziņojums
 8.Balsošanas laiks
  
8.1.Organizācijas "Da'esh" nesenie uzbrukumi un cilvēku, it īpaši asīriešu nolaupīšanas gadījumi Tuvajos Austrumos (balsošana)
  
8.2.Dienvidsudāna, tostarp nesenie bērnu nolaupīšanas gadījumi (balsošana)
  
8.3.Tanzānija, it īpaši zemes sagrābšanas jautājums (balsošana)
  
8.4.Krievijas opozīcijas līdera Borisa Ņemcova slepkavība un demokrātijas stāvoklis Krievijā (balsošana)
  
8.5.Eiropas Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos gada ziņojums Eiropas Parlamentam (balsošana)
  
8.6.2013. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un ES politika šajā jomā (balsošana)
  
8.7.ES un Arābu valstu līgas attiecības un sadarbība terorisma apkarošanā (balsošana)
  
8.8.Jūrasasaru krājuma ilgtspējīga izmantošana (balsošana)
  
8.9.ANO Cilvēktiesību padomes 28. sesija (balsošana)
  
8.10.Stāvoklis Venecuēlā (balsošana)
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.Padomes nostājas pirmajā lasījumā
 11.Balsojumu skaidrojumi
 12.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 13.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 14.Dokumentu iesniegšana
 15.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 16.Nākamo sēžu datumi
 17.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Krievijas opozīcijas līdera Borisa Ņemcova slepkavība un demokrātijas stāvoklis Krievijā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Krievijas opozīcijas līdera Borisa Ņemcova slepkavība un demokrātijas stāvoklis Krievijā (2015/2592(RSP)).

Debates notika 2015. gada 11. martā (11.3.2015. protokola 13. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Peter Eriksson, Helga Trüpel, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Michèle Rivasi un Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā - par Borisa Ņemcova slepkavību un demokrātijas stāvokli Krievijā (2015/2592(RSP)) (B8-0239/2015);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička un Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā - par Krievijas opozīcijas līdera Borisa Ņemcova slepkavību un demokrātijas stāvokli Krievijā (2015/2592(RSP)) (B8-0247/2015);

- Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat un Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā - par Krievijas opozīcijas līdera Borisa Ņemcova slepkavību un demokrātijas stāvokli Krievijā (2015/2592(RSP)) (B8-0248/2015);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā - par Krieviju, jo īpaši Borisa Ņemcova lietu (2015/2592(RSP)) (B8-0249/2015);

- Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Miroslav Poche, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Goffredo Maria Bettini, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Neena Gill, Andi Cristea un Zigmantas Balčytis S&D grupas vārdā - par Krievijas opozīcijas līdera Borisa Ņemcova slepkavību un demokrātijas stāvokli Krievijā (2015/2592(RSP)) (B8-0250/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Kristina Winberg un Peter Lundgren EFDD grupas vārdā - par Krievijas opozīcijas līdera Borisa Ņemcova slepkavību un demokrātijas stāvokli Krievijā (2015/2592(RSP)) (B8-0251/2015);

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Michał Boni, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier un József Nagy PPE grupas vārdā - par Krievijas opozīcijas līdera Borisa Ņemcova slepkavību un demokrātijas stāvokli Krievijā (2015/2592(RSP)) (B8-0252/2015).

Balsojums: 12.3.2015. protokola 8.4. punkts.


3. Stāvoklis Venecuēlā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Venecuēlā (2015/2582(RSP)).

Debates notika 2015. gada 25. februārī (25.2.2015. protokola 16. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Luis de Grandes Pascual, Davor Ivo Stier, Daniel Caspary, Cristian Dan Preda, Elisabetta Gardini, József Nagy, Francesc Gambús, Lara Comi un Jaromír Štětina PPE grupas vārdā - par stāvokli Venecuēlā (2015/2582(RSP)) (B8-0236/2015);

- Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras un Ernest Maragall Verts/ALE grupas vārdā - par stāvokli Venecuēlā (2015/2582(RSP)) (B8-0237/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox, Beatrix von Storch, Branislav Škripek un Roberts Zīle ECR grupas vārdā - par stāvokli Venecuēlā (2015/2582(RSP)) (B8-0238/2015);

- Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos un Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā - par stāvokli Venecuēlā (2015/2582(RSP)) (B8-0243/2015);

- Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Renate Weber un Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā - par stāvokli Venecuēlā (2015/2582(RSP)) (B8-0244/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Rolandas Paksas un Valentinas Mazuronis EFDD grupas vārdā - par stāvokli Venecuēlā (2015/2582(RSP)) (B8-0245/2015);

- Francisco Assis, Victor Boştinaru, Carlos Zorrinho, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Tonino Picula, Sorin Moisă un Zigmantas Balčytis S&D grupas vārdā - par stāvokli Venecuēlā (2015/2582(RSP)) (B8-0246/2015).

Balsojums: 12.3.2015. protokola 8.10. punkts.


4. Jūrasasaru krājuma ilgtspējīga izmantošana (debates)

Komisijas paziņojums: Jūrasasaru krājuma ilgtspējīga izmantošana (2015/2596(RSP)).

Johannes Hahn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Alain Cadec PPE grupas vārdā, Ulrike Rodust S&D grupas vārdā, Peter van Dalen ECR grupas vārdā, Ivan Jakovčić, kas sniedza paskaidrojumu par Norica Nicolai novēlošanos, João Ferreira GUE/NGL grupas vārdā, Norica Nicolai ALDE grupas vārdā, Linnéa Engström Verts/ALE grupas vārdā, Raymond Finch EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Julie Girling un Alain Cadec, Gabriel Mato, Renata Briano, Julie Girling, Nils Torvalds, Anja Hazekamp, Werner Kuhn, Ricardo Serrão Santos un Carlos Iturgaiz.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Dubravka Šuica, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes un Emmanouil Glezos.

Uzstājās Johannes Hahn.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Alain Cadec PECH komitejas vārdā - par jūrasasaru krājuma ilgtspējīgu izmantošanu (2015/2596(RSP)) (B8-0235/2015).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.3.2015. protokola 8.9. punkts.


5. ANO Cilvēktiesību padomes 28. sesija (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: ANO Cilvēktiesību padomes 28. sesija (2015/2572(RSP)).

Johannes Hahn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Andrzej Grzyb PPE grupas vārdā, Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, Mike Hookem EFDD grupas vārdā, Gilles Lebreton, pie grupām nepiederošs deputāts, Seán Kelly, Soraya Post, Mirosław Piotrowski, Pablo Iglesias, Alyn Smith, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Kati Piri un Bogdan Brunon Wenta.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās József Nagy, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos un António Marinho e Pinto.

Uzstājās Johannes Hahn.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Renate Weber, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck un Angelika Mlinar ALDE grupas vārdā - par ES 2015. gada prioritātēm ANO Cilvēktiesību padomē (UNHRC) (2015/2572(RSP)) (B8-0228/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina un Sofia Sakorafa GUE/NGL grupas vārdā - par Eiropas Savienības prioritātēm 2015. gadā attiecībā uz ANO Cilvēktiesību padomi (2015/2572(RSP)) (B8-0229/2015);

- Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy un Lara Comi PPE grupas vārdā - par ES prioritātēm saistībā ar ANO Cilvēktiesību padomes (UNHRC) 28. sesiju (2015/2572(RSP)) (B8-0230/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Giulia Moi un Valentinas Mazuronis EFDD grupas vārdā - par ES 2015. gada prioritātēm ANO Cilvēktiesību padomē (2015/2572(RSP)) (B8-0231/2015);

- Barbara Lochbihler un Alyn Smith Verts/ALE grupas vārdā - par ANO Cilvēktiesību padomes (UNHRC) 28. sesiju (2015/2572(RSP)) (B8-0232/2015);

- Charles Tannock ECR grupas vārdā - par ES 2015. gada prioritātēm ANO Cilvēktiesību padomē (UNHRC) (2015/2572(RSP)) (B8-0233/2015);

- Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă un Alessia Maria Mosca S&D grupas vārdā - par ES 2015. gada prioritātēm ANO Cilvēktiesību padomē (2015/2572(RSP)) (B8-0234/2015).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.3.2015. protokola 8.7. punkts.


6. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 10.3.2015. protokola 3. punkts.)


6.1. Organizācijas "Da'esh" nesenie uzbrukumi un cilvēku, it īpaši asīriešu nolaupīšanas gadījumi Tuvajos Austrumos

Rezolūciju priekšlikumi B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-0262/2015 un B8-0264/2015 (2015/2599(RSP)).

Bodil Valero, Javier Nart, Mark Demesmaeker un György Hölvényi iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Javier Couso Permuy un Josef Weidenholzer iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Francisco Assis S&D grupas vārdā, Bas Belder ECR grupas vārdā, Kristina Winberg EFDD grupas vārdā, Lorenzo Fontana, pie grupām nepiederošs deputāts, Lars Adaktusson, Ana Gomes, David Campbell Bannerman, Franz Obermayr, Lampros Fountoulis, Momchil Nekov, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Lampros Fountoulis (sēdes vadītājs, konstatējot, ka jautājums netiek uzdots, pārtrauca viņa uzstāšanos), Bruno Gollnisch un Fabio Massimo Castaldo.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Anna Záborská un Marek Jurek.

Uzstājās Notis Marias par brīvā mikrofona procedūru.

Uzstājās Johannes Hahn (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.3.2015. protokola 8.1. punkts.


6.2. Dienvidsudāna, tostarp nesenie bērnu nolaupīšanas gadījumi

Rezolūciju priekšlikumi B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 un B8-0266/2015 (2015/2603(RSP)).

Judith Sargentini, Petr Ježek, Jana Žitňanská, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lidia Senra Rodríguez un Josef Weidenholzer iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Davor Ivo Stier PPE grupas vārdā, Ana Gomes S&D grupas vārdā, Nathalie Griesbeck ALDE grupas vārdā un Seán Kelly.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marijana Petir, Momchil Nekov, Ivan Jakovčić un Fabio Massimo Castaldo.

Uzstājās Marc Tarabella par zilās kartītes procedūru.

Uzstājās Johannes Hahn (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.3.2015. protokola 8.2. punkts.


6.3. Tanzānija, it īpaši zemes sagrābšanas jautājums

Rezolūciju priekšlikumi B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-0269/2015 un B8-0270/2015 (2015/2604(RSP)).

Heidi Hautala, Catherine Bearder, Branislav Škripek, Ignazio Corrao, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Maurice Ponga, Lidia Senra Rodríguez un Josef Weidenholzer iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Bogdan Brunon Wenta PPE grupas vārdā, Kashetu Kyenge S&D grupas vārdā, Csaba Sógor un Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ignazio Corrao, Marc Tarabella, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo un Gianluca Buonanno.

Uzstājās Johannes Hahn (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.3.2015. protokola 8.3. punkts.

SĒDI VADA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Marine Le Pen par procedūras jautājumu.


7. Sēdes vadītāja paziņojums

Sēdes vadītājs paziņoja, ka Parlamenta priekšsēdētājs ir pieņēmis lēmumu sodīt Gianluca Buonanno, uz 7 dienām atņemot viņam tiesības saņemt dienas naudu, sakarā ar minētā deputāta traucējošo uzvedību plenārsēdē, lietojot apvainojošus un provokatīvus izteicienus.

Ieinteresētajai personai par šo lēmumu tika paziņots šodien.

Saskaņā ar Reglamenta 167. pantu Gianluca Buonanno var divu nedēļu laikā iesniegt minētā lēmuma iekšēju pārsūdzību Prezidijam.


8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


8.1. Organizācijas "Da'esh" nesenie uzbrukumi un cilvēku, it īpaši asīriešu nolaupīšanas gadījumi Tuvajos Austrumos (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-0262/2015 un B8-0264/2015 (2015/2599(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0240/2015

(aizstāj B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015 un B8-0264/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, György Hölvényi, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Andrey Kovatchev, David McAllister, Andrej Plenković, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál, Monica Macovei un Marijana Petir PPE grupas vārdā;

Victor Boştinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Alessia Maria Mosca, Liisa Jaakonsaari, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Enrico Gasbarra, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Zigmantas Balčytis, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Linda McAvan, Eider Gardiazabal Rubial, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Brando Benifei, Javi López, Laurenţiu Rebega un Eric Andrieu S&D grupas vārdā;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Arne Gericke, Peter van Dalen, Beatrix von Storch, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki un David Campbell Bannerman ECR grupas vārdā;

Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Fernando Maura Barandiarán, José Inácio Faria un Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā;

Bodil Valero, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Michel Reimon, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec un Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas un Valentinas Mazuronis EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0071).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0262/2015 vairs nav spēkā.)


8.2. Dienvidsudāna, tostarp nesenie bērnu nolaupīšanas gadījumi (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 un B8-0266/2015 (2015/2603(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0241/2015

(aizstāj B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 un B8-0266/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

Cristian Dan Preda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Maurice Ponga, Monica Macovei, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka un Marijana Petir PPE grupas vārdā;

Gianni Pittella, Josef Weidenholzer, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Linda McAvan, Catherine Stihler, Alessia Maria Mosca, David Martin, Maria Arena, Marlene Mizzi, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, José Blanco López, Ana Gomes, Kati Piri, Enrique Guerrero Salom, Tonino Picula, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Seb Dance, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, István Ujhelyi, Neena Gill, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Pier Antonio Panzeri, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Afzal Khan, Javi López, Laurenţiu Rebega, Soraya Post, Eric Andrieu, Brando Benifei un Eider Gardiazabal Rubial S&D grupas vārdā;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko un Branislav Škripek ECR grupas vārdā;

Petr Ježek, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Filiz Hyusmenova, José Inácio Faria un Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā;

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā;

Judith Sargentini, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec un Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Valli un Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0072).


8.3. Tanzānija, it īpaši zemes sagrābšanas jautājums (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-0269/2015 un B8-0270/2015 (2015/2604(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0242/2015

(aizstāj B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015 un B8-0270/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Monica Macovei un Marijana Petir PPE grupas vārdā;

Josef Weidenholzer, Nikos Androulakis, Norbert Neuser, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Arne Lietz, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, István Ujhelyi, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Sorin Moisă, Andi Cristea, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Zigmantas Balčytis, Maria Arena, Hugues Bayet, Eric Andrieu, Eider Gardiazabal Rubial, Ana Gomes, Demetris Papadakis, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Luigi Morgano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Momchil Nekov, José Blanco López un Laurenţiu Rebega S&D grupas vārdā;

Charles Tannock ECR grupas vārdā;

Catherine Bearder, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, José Inácio Faria un Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā;

Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec un Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Eleonora Evi, Rolandas Paksas un Valentinas Mazuronis EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0073).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0269/2015 vairs nav spēkā.)


8.4. Krievijas opozīcijas līdera Borisa Ņemcova slepkavība un demokrātijas stāvoklis Krievijā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015, B8-0251/2015 un B8-0252/2015 (2015/2592(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0239/2015

(aizstāj B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015 un B8-0252/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, József Nagy, Ivana Maletić, Claude Rolin, Pascal Arimont un Anna Maria Corazza Bildt PPE grupas vārdā;

Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Costas Mavrides un Afzal Khan S&D grupas vārdā;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Karol Karski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrzej Duda, Marek Jurek, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen un David Campbell Bannerman ECR grupas vārdā;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich un José Inácio Faria ALDE grupas vārdā;

Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Peter Eriksson un Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā;

Valentinas Mazuronis.

Pieņemts (P8_TA(2015)0074).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0248/2015 un B8-0251/2015 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Uzstājās Charles Tannock, pieprasot par 20. punktu un N apsvērumu balsot pēc saraksta. Tā kā pieprasījums tika iesniegts pēc termiņa, to neapstiprināja.


8.5. Eiropas Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos gada ziņojums Eiropas Parlamentam (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos gada ziņojumu Eiropas Parlamentam [2014/2219(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Elmar Brok (A8-0039/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0075).

Uzstāšanās

Uzstājās Charles Tannock, lai ierosinātu mutisku grozījumu groz. Nr. 14, un to pieņēma.

Uzstājās Arnaud Danjean, lai ierosinātu mutisku grozījumu 47. punktam, un to pieņēma.

Uzstājās Elmar Brok, lai ierosinātu mutisku grozījumu groz. Nr. 2, un to pieņēma.


8.6. 2013. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un ES politika šajā jomā (balsošana)

Ziņojums par 2013. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā [2014/2216(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0076).

Uzstāšanās

Uzstājās Beatrix von Storch, lai precizētu 77. punktu vācu valodas versijā.

Uzstājās Silvia Costa, lai ierosinātu mutisku grozījumu ar mērķi pievienot jaunu punktu aiz 210. punkta, un to pieņēma, un Charles Tannock par šo mutisko grozījumu.


8.7. ES un Arābu valstu līgas attiecības un sadarbība terorisma apkarošanā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015, B8-0224/2015 un B8-0225/2015 (2015/2594(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0215/2015

(aizstāj B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015 un B8-0225/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Mariya Gabriel, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Davor Ivo Stier, József Nagy, Andrey Kovatchev, Claude Rolin, Emil Radev un Ivana Maletić PPE grupas vārdā;

Arne Lietz, Afzal Khan, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Nikos Androulakis, Neena Gill, Pier Antonio Panzeri, Richard Howitt, Vincent Peillon, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Nicola Caputo, Knut Fleckenstein, Brando Benifei, Andi Cristea, Miroslav Poche, David Martin, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Goffredo Maria Bettini, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Soraya Post un Birgit Sippel S&D grupas vārdā;

Branislav Škripek, Charles Tannock, Beatrix von Storch, Geoffrey Van Orden, Marcus Pretzell, Hans-Olaf Henkel un David Campbell Bannerman ECR grupas vārdā;

Marietje Schaake, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Pavel Telička un Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā;

Alyn Smith Verts/ALE grupas vārdā;

Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Laura Ferrara EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0077).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0224/2015 vairs nav spēkā.)


8.8. Jūrasasaru krājuma ilgtspējīga izmantošana (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0235/2015 (2015/2596(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0078).


8.9. ANO Cilvēktiesību padomes 28. sesija (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 un B8-0234/2015 (2015/2572(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0228/2015

(aizstāj B8-0228/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 un B8-0234/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Claude Rolin, Lara Comi un Ramona Nicole Mănescu PPE grupas vārdā;

Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Alessia Maria Mosca, Kati Piri, Simona Bonafè, Vilija Blinkevičiūtė, Miroslav Poche, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Javi López, José Blanco López, Richard Howitt un Nicola Caputo S&D grupas vārdā;

Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā;

Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Louis Michel, Angelika Mlinar, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička un Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā;

Barbara Lochbihler, Alyn Smith un Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā;

Ignazio Corrao un Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0079).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0229/2015 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Uzstājās Victor Boştinaru lai ierosinātu divus mutiskus grozījumus attiecīgi grozījumam Nr. 4 un Nr. 3, un tos pieņēma.


8.10. Stāvoklis Venecuēlā (balsošana)

Debates notika 2015. gada 25. februārī (25.2.2015. protokola 16. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-0244/2015, B8-0245/2015 un B8-0246/2015 (2015/2582(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0236/2015

(aizstāj B8-0236/2015, B8-0238/2015, B8-0244/2015 un B8-0246/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

Luis de Grandes Pascual, Lara Comi, Cristian Dan Preda, József Nagy, Pablo Zalba Bidegain, Bogdan Brunon Wenta, Julia Pitera, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Francesc Gambús, Daniel Caspary un Elisabetta Gardini PPE grupas vārdā;

Francisco Assis, Sorin Moisă, Victor Boştinaru, Elena Valenciano un Ramón Jáuregui Atondo S&D grupas vārdā;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox un Roberts Zīle ECR grupas vārdā;

Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans un Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0080).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0237/2015, B8-0243/2015 un B8-0245/2015 vairs nav spēkā.)


9. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


10. Padomes nostājas pirmajā lasījumā

Saskaņā ar Reglamenta 64. panta 1. punktu sēdes vadītājs paziņoja, ka ir saņemtas turpmāk minētās Padomes nostājas kopā ar pamatojumiem par to pieņemšanu, kā arī Komisijas nostāja.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par tipa apstiprinājuma prasībām transportlīdzekļa eZvana sistēmas izveidošanai uz pakalpojuma "112" bāzes un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK (05130/3/2015 - C8-0063/2015 – 2013/0165(COD)COM(2015)0126)

nodots atbildīgajai komitejai: IMCO, LIBE (Reglamenta 54. pants)

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko groza Direktīvu 94/62/EK attiecībā uz vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa samazināšanu (05094/1/2015 - C8-0064/2015 – 2013/0371(COD) – 06605/2015 – 06375/2015 – COM(2015)0124)

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitoringu, paziņošanu un verifikāciju un par grozījumiem Direktīvā 2009/16/EK (17086/1/2014 - C8-0072/2015 – 2013/0224(COD) – 06572/2015 – COM(2015)0128)

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas Statistiku (05161/2/2015 - C8-0073/2015 – 2012/0084(COD)06582/2015 – COM(2015)0125)

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savu nostāju, sākas nākamajā dienā, proti, 2015. gada 13. martā.


11. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

(Trešdienas, 2015. gada 11. marta, balsošanas laiks)

Sergio Gutiérrez Prieto ziņojums - A8-0043/2015
Brian Hayes, Neena Gill, Bronis Ropė un Morten Messerschmidt

Ildikó Gáll-Pelcz ziņojums - A8-0018/2015
Mylène Troszczynski, Neena Gill un Morten Messerschmidt

Cīņa pret bērnu seksuālo izmantošanu internetā (2015/2564(RSP)) - RC-B8-0217/2015
Neena Gill, Branislav Škripek, Danuta Jazłowiecka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Csaba Sógor un Ryszard Czarnecki

(Ceturtdienas, 2015. gada 12. marta, balsošanas laiks)

Krievijas opozīcijas līdera Borisa Ņemcova slepkavība un demokrātijas stāvoklis Krievijā (2015/2592(RSP)) - RC-B8-0239/2015
Andrejs Mamikins, Branislav Škripek, Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, Jean-François Jalkh un Seán Kelly

Elmar Brok ziņojums - A8-0039/2015
Tatjana Ždanoka, Peter Jahr un Marek Jurek

Pier Antonio Panzeri ziņojums - A8-0023/2015
Marek Jurek, Branislav Škripek, Luigi Morgano, Peter Jahr, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Anna Záborská un Ryszard Czarnecki

ES un Arābu valstu līgas attiecības un sadarbība terorisma apkarošanā (2015/2594(RSP)) - RC-B8-0215/2015
Branislav Škripek

Jūrasasaru krājuma ilgtspējīga izmantošana (2015/2596(RSP)) - B8-0235/2015
Seán Kelly

ANO Cilvēktiesību padomes 28. sesija (2015/2572(RSP)) - RC-B8-0228/2015
Branislav Škripek, Csaba Sógor un Seán Kelly

Stāvoklis Venecuēlā (2015/2582(RSP)) - RC-B8-0236/2015
Gabriel Mato, Branislav Škripek un Pablo Echenique


12. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


13. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants)

DEVE komiteja
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 5. marta lēmumu)

- Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšana kā sarežģīti jautājumi, kas risināmi saistībā ar pārvaldību, sociālo aizsardzību un attīstību jaunattīstības valstīs (2015/2058(INI))
(atzinums: ECON)

- Gatavošanās pasaules humānās palīdzības augstākā līmeņa sanāksmei - risināmie jautājumi un iespējas sniegt humāno palīdzību (2015/2051(INI))

INTA komiteja
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 5. marta lēmumu)

- Eiropas Savienības un Korejas Republikas Brīvās tirdzniecības nolīguma īstenošana (2015/2059(INI))
(atzinums: EMPL)

ECON komiteja
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 5. marta lēmumu)

- ES loma starptautisko finanšu, monetāro un regulatīvo iestāžu un institūciju satvarā (2015/2060(INI))
(atzinums: AFCO, EMPL)

IMCO komiteja
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 5. marta lēmumu)

- EEZ-Šveice: šķēršļi iekšējā tirgus izveides pilnīgai pabeigšanai (2015/2061(INI))
(atzinums: EMPL, ITRE)

REGI komiteja
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 11. februāra lēmumu)

- Eiropas strukturālie un investīciju fondi un pareiza ekonomikas pārvaldība: norādes Kopīgo noteikumu regulas 23. panta īstenošanai (2015/2052(INI))
(atzinums: EMPL, BUDG, ECON)

JURI komiteja
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 11. februāra lēmumu)

- Eiropas Savienības ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzības iespējamā attiecināšana uz nelauksaimnieciskiem produktiem (2015/2053(INI))
(atzinums: CULT, INTA, IMCO)

LIBE komiteja
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 5. marta lēmumu)

- Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un fundamentālistu kustību veiktās viņu vervēšanas nepieļaušana (2015/2063(INI))
(atzinums: AFET)

- Brīvības atņemšanas iestāžu sistēmas un apstākļi šajās iestādēs (2015/2062(INI))

Lēmums piemērot komiteju kopīgo sanāksmju procedūru (Reglamenta 55. pants)

LIBE, PETI komitejas (Reglamenta 55. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2014. gada 27. novembra un 2015. gada 5. marta lēmumu)

- Eiropas Ombuda īpašais ziņojums par patstāvīgo izmeklēšanu OI/5/2012/BEH-MHZ attiecībā uz Frontex (2014/2215(INI))

Iesaistītās komitejas (Reglamenta 54. pants)

DEVE komiteja (Reglamenta 54. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 5. marta lēmumu)

- Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšana kā sarežģīti jautājumi, kas risināmi saistībā ar pārvaldību, sociālo aizsardzību un attīstību jaunattīstības valstīs (2015/2058(INI))
(atzinums: ECON) (Reglamenta 54. pants)

JURI komiteja (Reglamenta 54. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 11. februāra lēmumu)

- Eiropas Savienības ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzības iespējamā attiecināšana uz nelauksaimnieciskiem produktiem (2015/2053(INI))
(atzinums: CULT, INTA, IMCO) (Reglamenta 54. pants)

- Grozījumu izdarīšana Direktīvā 2007/36/EK attiecībā uz akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanas veicināšanu un Direktīvā 2013/34/ES attiecībā uz paziņojuma par korporatīvo pārvaldību dažiem elementiem (COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
(atzinums: LIBE, IMCO, ECON) (Reglamenta 54. pants)

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 133. pants)

- Priekšlikums rezolūcijai par viltoto Prosecco, ko Anglijā pārdod no spiediena iekārtām - B8-0089/2015 - Mara Bizzotto
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO
atzinums : ENVI


14. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai pagarinātu Nolīgumu par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jautājumos starp Eiropas Kopienu un Indijas Republikas valdību (05872/2015 - C8-0074/2015 – 2014/0293(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm (COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Ivan Jakovčić. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Salu gadu (B8-0182/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pārtikas produktu viltošanu — Eiropas fonds no viltošanas cietušu ražotāju atbalstam (B8-0183/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

IMCO

- Ivan Jakovčić. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Vīna gadu (B8-0184/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Ivan Jakovčić. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Bērna gadu (B8-0185/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

FEMM, EMPL

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzības paplašināšanu, attiecinot to ne tikai uz lauksaimniecības produktiem, bet arī citiem izstrādājumiem (B8-0186/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Ivan Jakovčić. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Jūru un okeānu gadu (B8-0187/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

PECH

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par viltotu prosecco, ko Kanādā tirgo kā izlejamo dzērienu no spiediena iekārtām (B8-0188/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par teroristu iepludināšanu Itālijā, izmantojot slepeno imigrāciju (B8-0189/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Ivan Jakovčić. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas jūru aizsardzību pret ķīmiskajiem un konvencionālajiem ieročiem (B8-0190/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Ivan Jakovčić. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Kalnu gadu (B8-0191/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

- Ivan Jakovčić. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par trifeļu dzīvotņu aizsardzību un to vērtības palielināšanu (B8-0192/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ENVI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jūras ekosistēmas aizsardzību (B8-0194/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

PECH

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par upju deltu ekosistēmu aizsardzību (B8-0195/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret kristianofobiju Lībijā (B8-0196/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cūku gripas izplatību Veneto reģionā (B8-0197/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vēža profilakses pasākumiem Itālijā un Eiropā (B8-0198/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalsta pasākumiem Eiropas liellopu gaļas nozarei, kas cietusi zaudējumus no Krievijas noteiktā embargo (B8-0199/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalsta pasākumiem Itālijas piena ražotājiem (B8-0200/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalsta pasākumiem kārtējā bezdarba pieauguma risināšanai Itālijā (B8-0201/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par obligātām gaļas izcelsmes norādēm pārtikas pārstrādes produktos (B8-0202/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ārpus Itālijas ražotu un Itālijā tirgotu piena izstrādājumu marķēšanu (B8-0203/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Ivan Jakovčić. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kastaņu biržu aizsardzību (B8-0204/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ogļūdeņražu ieguvi Horvātijā (B8-0205/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tiesībām stādīt vīnogulājus — pārejas periods (B8-0206/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par pieaugošo kiberiebiedēšanas parādību Itālijā (B8-0207/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jaunu veidu sintētisko narkotiku izplatību Eiropā (B8-0208/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Ivan Jakovčić un Remo Sernagiotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par autostāvvietām grūtniecēm (B8-0209/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

FEMM


15. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


16. Nākamo sēžu datumi

Nākamā sēde notiks 2015. gada 25. martā.


17. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 13.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kölmel, Konečná, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Dohrmann, Händel, Koch, Morvai, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Vozemberg-Vrionidi

Juridisks paziņojums - Privātuma politika