Index 
Notulen
PDF 285kWORD 227k
Donderdag 12 maart 2015 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Moord op de Russische oppositieleider Boris Nemtsov en de toestand van de democratie in Rusland (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Situatie in Venezuela (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Duurzame exploitatie van zeebaars (debat)
 5.28e zitting van de UNHCR (debat)
 6.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
6.1.Recente aanvallen en ontvoeringen door IS in het Midden-Oosten, met name van Assyriërs
  
6.2.Zuid-Sudan, onder meer de recente ontvoeringen van kinderen
  
6.3.Tanzanië, met name het probleem van landroof
 7.Mededeling van de Voorzitter
 8.Stemmingen
  
8.1.Recente aanvallen en ontvoeringen door IS in het Midden-Oosten, met name van Assyriërs (stemming)
  
8.2.Zuid-Sudan, onder meer de recente ontvoeringen van kinderen (stemming)
  
8.3.Tanzanië, met name het probleem van landroof (stemming)
  
8.4.Moord op de Russische oppositieleider Boris Nemtsov en de toestand van de democratie in Rusland (stemming)
  
8.5.Jaarverslag van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid aan het Europees Parlement (stemming)
  
8.6.Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2013 en het EU-beleid ter zake (stemming)
  
8.7.Betrekkingen tussen de EU en de Liga van Arabische Staten en samenwerking op het gebied van terrorismebestrijding (stemming)
  
8.8.Duurzame exploitatie van zeebaars (stemming)
  
8.9.28e zitting van de UNHCR (stemming)
  
8.10.Situatie in Venezuela (stemming)
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Standpunten van de Raad in eerste lezing
 11.Stemverklaringen
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 13.Besluiten inzake bepaalde documenten
 14.Ingekomen stukken
 15.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 16.Rooster van de volgende vergaderingen
 17.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Moord op de Russische oppositieleider Boris Nemtsov en de toestand van de democratie in Rusland (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Moord op de Russische oppositieleider Boris Nemtsov en de toestand van de democratie in Rusland (2015/2592(RSP))

Het debat heeft op 11 maart 2015 plaatsgevonden (punt 13 van de notulen van 11.3.2015).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Peter Eriksson, Helga Trüpel, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Michèle Rivasi en Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, over de moord op de Russische oppositieleider Boris Nemtsov en de toestand van de democratie in Rusland (2015/2592(RSP)) (B8-0239/2015);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička en Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie, over de moord op de Russische oppositieleider Boris Nemtsov en de toestand van de democratie in Rusland (2015/2592(RSP)) (B8-0247/2015);

- Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat en Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, over de moord op de Russische oppositieleider Boris Nemtsov en de toestand van de democratie in Rusland (2015/2592(RSP)) (B8-0248/2015);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho en Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, over Rusland, met name de moord op Boris Nemtsov (2015/2592(RSP)) (B8-0249/2015);

- Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Miroslav Poche, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Goffredo Maria Bettini, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Neena Gill, Andi Cristea en Zigmantas Balčytis, namens de S&D-Fractie, over de moord op de Russische oppositieleider Boris Nemtsov en de toestand van de democratie in Rusland (2015/2592(RSP)) (B8-0250/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Kristina Winberg en Peter Lundgren, namens de EFDD-Fractie, over de moord op de Russische oppositieleider Boris Nemtsov en de toestand van de democratie in Rusland (2015/2592(RSP)) (B8-0251/2015);

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Michał Boni, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier en József Nagy, namens de PPE-Fractie, over de moord op de Russische oppositieleider Boris Nemtsov en de toestand van de democratie in Rusland (2015/2592(RSP)) (B8-0252/2015).

Stemming: punt 8.4 van de notulen van 12.3.2015.


3. Situatie in Venezuela (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Venezuela (2015/2582(RSP))

Het debat heeft op 25 februari 2015 plaatsgevonden (punt 16 van de notulen van 25.2.2015).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Luis de Grandes Pascual, Davor Ivo Stier, Daniel Caspary, Cristian Dan Preda, Elisabetta Gardini, József Nagy, Francesc Gambús, Lara Comi en Jaromír Štětina, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Venezuela (2015/2582(RSP)) (B8-0236/2015);

- Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras en Ernest Maragall, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Venezuela (2015/2582(RSP)) (B8-0237/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox, Beatrix von Storch, Branislav Škripek en Roberts Zīle, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Venezuela (2015/2582(RSP)) (B8-0238/2015);

- Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos en Stelios Kouloglou, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Venezuela (2015/2582(RSP)) (B8-0243/2015);

- Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Renate Weber en Johannes Cornelis van Baalen, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Venezuela (2015/2582(RSP)) (B8-0244/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Rolandas Paksas en Valentinas Mazuronis, namens de EFDD-Fractie, over de situatie in Venezuela (2015/2582(RSP)) (B8-0245/2015);

- Francisco Assis, Victor Boştinaru, Carlos Zorrinho, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Tonino Picula, Sorin Moisă en Zigmantas Balčytis, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Venezuela (2015/2582(RSP)) (B8-0246/2015).

Stemming: punt 8.10 van de notulen van 12.3.2015.


4. Duurzame exploitatie van zeebaars (debat)

Verklaring van de Commissie: Duurzame exploitatie van zeebaars (2015/2596(RSP))

Johannes Hahn (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Alain Cadec, namens de PPE-Fractie, Ulrike Rodust, namens de S&D-Fractie, Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić om uitleg te geven bij de late komst van Norica Nicolai, João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, Norica Nicolai, namens de ALDE-Fractie, Linnéa Engström, namens de Verts/ALE-Fractie, Raymond Finch, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Julie Girling en Alain Cadec, Gabriel Mato, Renata Briano, Julie Girling, Nils Torvalds, Anja Hazekamp, Werner Kuhn, Ricardo Serrão Santos en Carlos Iturgaiz.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Dubravka Šuica, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes en Emmanouil Glezos.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Alain Cadec, namens de Commissie PECH, over de duurzame exploitatie van zeebaars (2015/2596(RSP)) (B8-0235/2015)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.9 van de notulen van 12.3.2015.


5. 28e zitting van de UNHCR (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: 28e zitting van de UNHCR (2015/2572(RSP))

Johannes Hahn (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Andrzej Grzyb, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Mike Hookem, namens de EFDD-Fractie, Gilles Lebreton, niet-fractiegebonden lid, Seán Kelly, Soraya Post, Mirosław Piotrowski, Pablo Iglesias, Alyn Smith, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Kati Piri en Bogdan Brunon Wenta.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door József Nagy, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos en António Marinho e Pinto.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Renate Weber, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck en Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, over de prioriteiten van de EU voor de VN-Mensenrechtenraad (UNHRC) in 2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0228/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina en Sofia Sakorafa, namens de GUE/NGL-Fractie, over de EU-prioriteiten 2015 voor de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (2015/2572(RSP)) (B8-0229/2015);

- Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy en Lara Comi, namens de PPE-Fractie, over de prioriteiten van de EU voor de 28ste zitting van de VN-mensenrechtenraad (UNHCR) (2015/2572(RSP)) (B8-0230/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Giulia Moi en Valentinas Mazuronis, namens de EFDD-Fractie, over de prioriteiten van de EU voor de VN-Mensenrechtenraad in 2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0231/2015);

- Barbara Lochbihler en Alyn Smith, namens de Verts/ALE-Fractie, over de 28e zitting van de VN-mensenrechtenraad (UNHRC) (2015/2572(RSP)) (B8-0232/2015);

- Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, over de prioriteiten van de EU voor de VN-Mensenrechtenraad (UNHRC) in 2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0233/2015);

- Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă en Alessia Maria Mosca, namens de S&D-Fractie, over de prioriteiten van de Europese Unie voor de VN-Mensenrechtenraad (UNHRC) in 2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0234/2015).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.7 van de notulen van 12.3.2015.


6. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 3 van de notulen van 10.3.2015 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


6.1. Recente aanvallen en ontvoeringen door IS in het Midden-Oosten, met name van Assyriërs

Ontwerpresoluties B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-0262/2015 en B8-0264/2015 (2015/2599(RSP))

Bodil Valero, Javier Nart, Mark Demesmaeker en György Hölvényi lichten de ontwerpresoluties toe.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Javier Couso Permuy en Josef Weidenholzer lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Francisco Assis, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Kristina Winberg, namens de EFDD-Fractie, Lorenzo Fontana, niet-fractiegebonden lid, Lars Adaktusson, Ana Gomes, David Campbell Bannerman, Franz Obermayr, Lampros Fountoulis, Momchil Nekov, deze laatste om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Lampros Fountoulis (De Voorzitter onderbreekt de spreker omdat hij vaststelt dat het niet om een vraag gaat), Bruno Gollnisch en Fabio Massimo Castaldo.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Záborská en Marek Jurek.

Het woord wordt gevoerd door Notis Marias over de "catch the eye"-procedure.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.1 van de notulen van 12.3.2015.


6.2. Zuid-Sudan, onder meer de recente ontvoeringen van kinderen

Ontwerpresoluties B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 en B8-0266/2015 (2015/2603(RSP))

Judith Sargentini, Petr Ježek, Jana Žitňanská, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lidia Senra Rodríguez en Josef Weidenholzer lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Davor Ivo Stier, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, en Seán Kelly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marijana Petir, Momchil Nekov, Ivan Jakovčić en Fabio Massimo Castaldo.

Het woord wordt gevoerd door Marc Tarabella over de “blauwe kaart”-procedure.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.2 van de notulen van 12.3.2015.


6.3. Tanzanië, met name het probleem van landroof

Ontwerpresoluties B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-0269/2015 en B8-0270/2015 (2015/2604(RSP))

Heidi Hautala, Catherine Bearder, Branislav Škripek, Ignazio Corrao, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Maurice Ponga, Lidia Senra Rodríguez en Josef Weidenholzer lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Bogdan Brunon Wenta, namens de PPE-Fractie, Kashetu Kyenge, namens de S&D-Fractie, Csaba Sógor en Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ignazio Corrao, Marc Tarabella, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo en Gianluca Buonanno.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.3 van de notulen van 12.3.2015.

VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marine Le Pen voor een motie van orde.


7. Mededeling van de Voorzitter

De Voorzitter deelt mee dat de Voorzitter van het Parlement heeft besloten Gianluca Buonanno als sanctie het verlies van het recht op verblijfsvergoeding voor de duur van zeven dagen op te leggen, omdat hij de vergadering heeft verstoord door zijn beledigend en uitdagend taalgebruik.

Dit besluit is vandaag ter kennis gebracht van de betrokkene.

Overeenkomstig artikel 167 van het Reglement, heeft Gianluca Buonanno twee weken de tijd om bij het Bureau een intern beroep tegen dit besluit in te stellen..


8. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


8.1. Recente aanvallen en ontvoeringen door IS in het Midden-Oosten, met name van Assyriërs (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-0262/2015 en B8-0264/2015 (2015/2599(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0240/2015

(ter vervanging van B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015 en B8-0264/2015):

ingediend door de volgende leden:

Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, György Hölvényi, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Andrey Kovatchev, David McAllister, Andrej Plenković, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál, Monica Macovei en Marijana Petir, namens de PPE-Fractie;

Victor Boştinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Alessia Maria Mosca, Liisa Jaakonsaari, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Enrico Gasbarra, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Zigmantas Balčytis, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Linda McAvan, Eider Gardiazabal Rubial, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Brando Benifei, Javi López, Laurenţiu Rebega en Eric Andrieu, namens de S&D-Fractie;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Arne Gericke, Peter van Dalen, Beatrix von Storch, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki en David Campbell Bannerman, namens de ECR-Fractie;

Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Fernando Maura Barandiarán, José Inácio Faria en Johannes Cornelis van Baalen, namens de ALDE-Fractie;

Bodil Valero, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Michel Reimon, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec en Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas en Valentinas Mazuronis, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0071)

(Ontwerpresolutie B8-0262/2015 komt te vervallen.)


8.2. Zuid-Sudan, onder meer de recente ontvoeringen van kinderen (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 en B8-0266/2015 (2015/2603(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0241/2015

(ter vervanging van B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 en B8-0266/2015):

ingediend door de volgende leden:

Cristian Dan Preda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Maurice Ponga, Monica Macovei, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka en Marijana Petir, namens de PPE-Fractie;

Gianni Pittella, Josef Weidenholzer, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Linda McAvan, Catherine Stihler, Alessia Maria Mosca, David Martin, Maria Arena, Marlene Mizzi, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, José Blanco López, Ana Gomes, Kati Piri, Enrique Guerrero Salom, Tonino Picula, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Seb Dance, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, István Ujhelyi, Neena Gill, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Pier Antonio Panzeri, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Afzal Khan, Javi López, Laurenţiu Rebega, Soraya Post, Eric Andrieu, Brando Benifei en Eider Gardiazabal Rubial, namens de S&D-Fractie;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko en Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie;

Petr Ježek, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Filiz Hyusmenova, José Inácio Faria en Johannes Cornelis van Baalen, namens de ALDE-Fractie;

Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie;

Judith Sargentini, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec en Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Valli en Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0072)


8.3. Tanzanië, met name het probleem van landroof (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-0269/2015 en B8-0270/2015 (2015/2604(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0242/2015

(ter vervanging van B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015 en B8-0270/2015):

ingediend door de volgende leden:

Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Monica Macovei en Marijana Petir, namens de PPE-Fractie;

Josef Weidenholzer, Nikos Androulakis, Norbert Neuser, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Arne Lietz, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, István Ujhelyi, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Sorin Moisă, Andi Cristea, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Zigmantas Balčytis, Maria Arena, Hugues Bayet, Eric Andrieu, Eider Gardiazabal Rubial, Ana Gomes, Demetris Papadakis, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Luigi Morgano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Momchil Nekov, José Blanco López en Laurenţiu Rebega, namens de S&D-Fractie;

Charles Tannock, namens de ECR-Fractie;

Catherine Bearder, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, José Inácio Faria en Johannes Cornelis van Baalen, namens de ALDE-Fractie;

Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec en Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Eleonora Evi, Rolandas Paksas en Valentinas Mazuronis, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0073)

(Ontwerpresolutie B8-0269/2015 komt te vervallen.)


8.4. Moord op de Russische oppositieleider Boris Nemtsov en de toestand van de democratie in Rusland (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015, B8-0251/2015 en B8-0252/2015 (2015/2592(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0239/2015

(ter vervanging van B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015 en B8-0252/2015):

ingediend door de volgende leden:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, József Nagy, Ivana Maletić, Claude Rolin, Pascal Arimont en Anna Maria Corazza Bildt, namens de PPE-Fractie;

Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Costas Mavrides en Afzal Khan, namens de S&D-Fractie;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Karol Karski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrzej Duda, Marek Jurek, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen en David Campbell Bannerman, namens de ECR-Fractie;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich en José Inácio Faria, namens de ALDE-Fractie;

Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Peter Eriksson en Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie;

Valentinas Mazuronis.

Aangenomen (P8_TA(2015)0074)

(Ontwerpresoluties B8-0248/2015 en B8-0251/2015 komen te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Charles Tannock om te verzoeken om hoofdelijke stemming over paragraaf 20 en overweging N. Aangezien het verzoek werd ingediend na het verstrijken van de indieningstermijn werd het niet ingewilligd.


8.5. Jaarverslag van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid aan het Europees Parlement (stemming)

Verslag over het jaarverslag van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid aan het Europees Parlement [2014/2219(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Elmar Brok (A8-0039/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0075)

Het woord werd gevoerd door:

Charles Tannock om een mondeling amendement op amendement 14 in te dienen, dat in aanmerking werd genomen.

Arnaud Danjean om een mondeling amendement op paragraaf 47 in te dienen, dat in aanmerking werd genomen.

Elmar Brok om een mondeling amendement op amendement 2 in te dienen, dat in aanmerking werd genomen.


8.6. Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2013 en het EU-beleid ter zake (stemming)

Verslag over het jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2013 en het beleid van de Europese Unie ter zake [2014/2216(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0076)

Het woord werd gevoerd door:

Beatrix von Storch om een en ander te preciseren in de Duitse versie van paragraaf 77.

Silvia Costa om een mondeling amendement ter invoeging van een nieuwe paragraaf na paragraaf 210 in te dienen, dat in aanmering werd genomen, en Charles Tannock over dit mondeling amendement.


8.7. Betrekkingen tussen de EU en de Liga van Arabische Staten en samenwerking op het gebied van terrorismebestrijding (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015, B8-0224/2015 en B8-0225/2015 (2015/2594(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0215/2015

(ter vervanging van B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015 en B8-0225/2015):

ingediend door de volgende leden:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Mariya Gabriel, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Davor Ivo Stier, József Nagy, Andrey Kovatchev, Claude Rolin, Emil Radev en Ivana Maletić, namens de PPE-Fractie;

Arne Lietz, Afzal Khan, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Nikos Androulakis, Neena Gill, Pier Antonio Panzeri, Richard Howitt, Vincent Peillon, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Nicola Caputo, Knut Fleckenstein, Brando Benifei, Andi Cristea, Miroslav Poche, David Martin, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Goffredo Maria Bettini, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Soraya Post en Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie;

Branislav Škripek, Charles Tannock, Beatrix von Storch, Geoffrey Van Orden, Marcus Pretzell, Hans-Olaf Henkel en David Campbell Bannerman, namens de ECR-Fractie;

Marietje Schaake, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Pavel Telička en Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie;

Alyn Smith, namens de Verts/ALE-Fractie;

Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao en Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0077)

(Ontwerpresolutie B8-0224/2015 komt te vervallen.)


8.8. Duurzame exploitatie van zeebaars (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0235/2015 (2015/2596(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0078)


8.9. 28e zitting van de UNHCR (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 en B8-0234/2015 (2015/2572(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0228/2015

(ter vervanging van B8-0228/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 en B8-0234/2015):

ingediend door de volgende leden:

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Claude Rolin, Lara Comi en Ramona Nicole Mănescu, namens de PPE-Fractie;

Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Alessia Maria Mosca, Kati Piri, Simona Bonafè, Vilija Blinkevičiūtė, Miroslav Poche, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Javi López, José Blanco López, Richard Howitt en Nicola Caputo, namens de S&D-Fractie;

Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie;

Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Louis Michel, Angelika Mlinar, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička en Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie;

Barbara Lochbihler, Alyn Smith en Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie;

Ignazio Corrao en Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0079)

(Ontwerpresolutie B8-0229/2015 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Victor Boştinaru om twee mondelinge amendementen, op amendemenet 4 en amendement 3 respectievelijk, in te dienen, die in aanmerking werden genomen.


8.10. Situatie in Venezuela (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op 25 februari 2015 (punt 16 van de notulen van 25.2.2015).

Ontwerpresoluties B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-0244/2015, B8-0245/2015 en B8-0246/2015 (2015/2582(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0236/2015

(ter vervanging van B8-0236/2015, B8-0238/2015, B8-0244/2015 en B8-0246/2015):

ingediend door de volgende leden:

Luis de Grandes Pascual, Lara Comi, Cristian Dan Preda, József Nagy, Pablo Zalba Bidegain, Bogdan Brunon Wenta, Julia Pitera, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Francesc Gambús, Daniel Caspary en Elisabetta Gardini, namens de PPE-Fractie;

Francisco Assis, Sorin Moisă, Victor Boştinaru, Elena Valenciano en Ramón Jáuregui Atondo, namens de S&D-Fractie;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox en Roberts Zīle, namens de ECR-Fractie;

Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans en Johannes Cornelis van Baalen, namens de ALDE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0080)

(Ontwerpresoluties B8-0237/2015, B8-0243/2015 en B8-0245/2015 komen te vervallen.)


9. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


10. Standpunten van de Raad in eerste lezing

De Voorzitter deelt op grond van artikel 64, lid 1, van het Reglement mede de volgende standpunten van de Raad te hebben ontvangen, alsmede de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van deze standpunten, en het standpunt van de Commissie inzake:

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake typegoedkeuringseisen voor de uitrol van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem en houdende wijziging van Richtlijn 2007/46/EG (05130/3/2015 - C8-0063/2015 – 2013/0165(COD)COM(2015)0126)

verwezen naar ten principale: IMCO, LIBE (artikel 54 van het Reglement);

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende de vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen (05094/1/2015 - C8-0064/2015 – 2013/0371(COD) – 06605/2015 – 06375/2015 – COM(2015)0124)+

verwezen naar ten principale: ENVI;

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem vervoer en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG (17086/1/2014 – C8-0072/2015 –2013/0224(COD) – 06572/2015 – COM(2015)0128))+

verwezen naar ten principale: ENVI;

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 223/2009 betreffende de Europese statistiek (05161/2/2015 – C8-0073/2015 – 2012/0084(COD) – 06582/2015 – COM(2015)0125)+

verwezen naar ten principale: ECON;

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken, gaat bijgevolg morgen, 13 maart 2015, in.


11. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

(Stemmingen van woensdag 11 maart 2015)

Verslag Sergio Gutiérrez Prieto - A8-0043/2015
Brian Hayes, Neena Gill, Bronis Ropė en Morten Messerschmidt

Verslag Ildikó Gáll-Pelcz - A8-0018/2015
Mylène Troszczynski, Neena Gill en Morten Messerschmidt

Bestrijding van seksueel misbruik van kinderen op het internet (2015/2564(RSP)) - RC-B8-0217/2015
Neena Gill, Branislav Škripek, Danuta Jazłowiecka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Csaba Sógor en Ryszard Czarnecki.

(Stemmingen van donderdag 12 maart 2015)

Moord op de Russische oppositieleider Boris Nemtsov en de toestand van de democratie in Rusland (2015/2592(RSP)) - RC-B8-0239/2015
Andrejs Mamikins, Branislav Škripek, Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, Jean-François Jalkh en Seán Kelly

Verslag Elmar Brok - A8-0039/2015
Tatjana Ždanoka, Peter Jahr en Marek Jurek

Verslag Pier Antonio Panzeri - A8-0023/2015
Marek Jurek, Branislav Škripek, Luigi Morgano, Peter Jahr, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Anna Záborská en Ryszard Czarnecki

Betrekkingen tussen de EU en de Liga van Arabische Staten en samenwerking op het gebied van terrorismebestrijding (2015/2594(RSP)) - RC-B8-0215/2015
Branislav Škripek

Duurzame exploitatie van zeebaars (2015/2596(RSP)) - B8-0235/2015
Seán Kelly

28e zitting van de UNHCR (2015/2572(RSP)) - RC-B8-0228/2015
Branislav Škripek, Csaba Sógor en Seán Kelly

Situatie in Venezuela (2015/2582(RSP)) - RC-B8-0236/2015
Gabriel Mato, Branislav Škripek en Pablo Echenique.


12. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


13. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 52 van het Reglement)

Commissie DEVE
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 5.3.2015)

- Belastingontwijking en belastingontduiking als problemen voor goed bestuur, sociale bescherming en ontwikkeling in ontwikkelingslanden (2015/2058(INI))
(advies: ECON)

- Voorbereiding voor de humanitaire wereldtop: uitdagingen en kansen voor humanitaire hulp (2015/2051(INI))

Commissie INTA
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 5.3.2015)

- Toepassing van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Korea (2015/2059(INI))
(advies: EMPL)

Commissie ECON
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 5.3.2015)

- De rol van de EU in het kader van de internationale financiële, monetaire en regelgevende instellingen en organen (2015/2060(INI))
(advies: AFCO, EMPL)

Commissie IMCO
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 5.3.2015)

- EER-Zwitserland: belemmeringen voor de volledige tenuitvoerlegging van de interne markt (2015/2061(INI))
(advies: EMPL, ITRE)

Commissie REGI
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 11.2.2015)

- Europese structuur- en investeringsfondsen en gezond economisch bestuur: richtsnoeren inzake de toepassing van artikel 23 van de Verordening (EU) nr. 1303/2013 (2015/2052(INI))
(avis: EMPL, BUDG, ECON)

Commissie JURI
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 11.2.2015)

- De mogelijke uitbreiding van de bescherming van geografische aanduidingen door de Europese Unie tot niet-landbouwproducten (2015/2053(INI))
(advies: CULT, INTA, IMCO)

Commissie LIBE
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 5.3.2015)

- Het voorkomen van radicalisering en recrutering van Europese burgers door fundamentalistische bewegingen (2015/2063(INI))
(advies: AFET)

- Gevangenisstelsels en -voorwaarden (2015/2062(INI))

Besluit tot toepassing van de procedure met gezamenlijke commissievergaderingen (artikel 55 van het Reglement)

Commissies: LIBE,PETI (artikel 55 van het Reglement)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 27.11.2014 en 5.3.2015)

- Speciaal verslag van de Europese ombudsman inzake een onderzoek op eigen initiatief (OI/5/2012/BEH-MHZ) betreffende Frontex (2014/2215(INI))

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)

Commissie DEVE (artikel 54 van het Reglement)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 5.3.2015)

- Belastingontwijking en belastingontduiking als problemen voor goed bestuur, sociale bescherming en ontwikkeling in ontwikkelingslanden (2015/2058(INI))
(advies: ECON) (artikel 54 van het Reglement)

Commissie JURI (artikel 54 van het Reglement)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 11.2.2015)

- De mogelijke uitbreiding van de bescherming van geografische aanduidingen door de Europese Unie tot niet-landbouwproducten 2015/2053(INI))
(advies: CULT, INTA, IMCO) (artikel 54 van het Reglement)

- Wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft en van Richtlijn 2013/34/EU wat bepaalde onderdelen van de verklaring inzake corporate governance betreft (COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
(advies: LIBE, IMCO, ECON) (artikel 54 van het Reglement)

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 133 van het Reglement)

- Ontwerpresolutie over nep-Prosecco van de tap in Engeland - B8-0089/2015 - Mara Bizzotto
ten principale : IMCO
advies : ENVI


14. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek India (05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE))

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE))

verwezen naar

ten principale :

EMPL

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Ivan Jakovčić. Ontwerpresolutie over het Europees Jaar van de eilanden (B8-0182/2015)

verwezen naar

ten principale :

REGI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over productvervalsing in de levensmiddelensector: Europees fonds ter ondersteuning van benadeelde producenten (B8-0183/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

IMCO

- Ivan Jakovčić. Ontwerpresolutie over het Europees Jaar van de wijn (B8-0184/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Ivan Jakovčić. Ontwerpresolutie over het Europees Jaar van het kind (B8-0185/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

FEMM, EMPL

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de uitbreiding van de bescherming van geografische aanduidingen naar niet-landbouwproducten (B8-0186/2015)

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Ivan Jakovčić. Ontwerpresolutie over het Europees Jaar van zeeën en oceanen (B8-0187/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

PECH

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over nepprosecco van de tap in Canada (B8-0188/2015)

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de infiltratie van terroristen in Italië via illegale immigratie (B8-0189/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Ivan Jakovčić. Ontwerpresolutie over de bescherming van de Europese zeeën tegen chemische en conventionele wapens (B8-0190/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Ivan Jakovčić. Ontwerpresolutie over het Europees jaar van de bergen (B8-0191/2015)

verwezen naar

ten principale :

REGI

- Ivan Jakovčić. Ontwerpresolutie over de bescherming van truffelhabitats en de commercialisering van truffels (B8-0192/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bescherming van het mariene ecosysteem (B8-0194/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

PECH

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bescherming van de ecosystemen van rivierdelta's (B8-0195/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bestrijding van christenhaat in Libië (B8-0196/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de varkensgriep in de Veneto (B8-0197/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de preventie van tumoren in Italië en Europa (B8-0198/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over steunmaatregelen voor de door het Russische invoerverbod getroffen rundvleessector (B8-0199/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over steunmaatregelen voor Italiaanse melkproducenten (B8-0200/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over steunmaatregelen ter bestrijding van de werkloosheid in Italië, die een nieuw recordcijfer heeft bereikt (B8-0201/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de verplichte oorsprongsetikettering voor vlees in verwerkte levensmiddelen (B8-0202/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de etikettering van zuivelproducten die in het buitenland geproduceerd en in Italië verkocht worden (B8-0203/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Ivan Jakovčić. Ontwerpresolutie over de bescherming van kastanjebossen (B8-0204/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de winning van koolwaterstoffen door Kroatië (B8-0205/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over aanplantrechten voor wijnstokken: overgangsperiode (B8-0206/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de toename van cyberpesten in Italië (B8-0207/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de verspreiding van nieuwe synthetische drugs in Europa (B8-0208/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Ivan Jakovčić en Remo Sernagiotto. Ontwerpresolutie over parkeerplaatsen voor zwangere vrouwen (B8-0209/2015)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

FEMM


15. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


16. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergadering vindt plaats op 25 maart 2015.


17. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 13.45 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kölmel, Konečná, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Dohrmann, Händel, Koch, Morvai, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Vozemberg-Vrionidi

Juridische mededeling - Privacybeleid