Indeks 
Protokół
PDF 285kWORD 242k
Czwartek, 12 marca 2015 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Zabójstwo rosyjskiego lidera opozycji Borisa Niemcowa oraz stan demokracji w Rosji (złożone projekty rezolucji)
 3.Sytuacja w Wenezueli (złożone projekty rezolucji)
 4.Zrównoważona eksploatacja labraksa (debata)
 5.28. sesja Rady Praw Człowieka ONZ (debata)
 6.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
6.1.Ostatnie ataki i porwania przez Państwo Islamskie na Bliskim Wschodzie, w szczególności Asyryjczyków
  
6.2.Sudan Południowy, w tym ostatnie porwania dzieci
  
6.3.Tanzania, w szczególności kwestia zawłaszczania ziemi
 7.Komunikat Przewodniczącego
 8.Głosowanie
  
8.1.Ostatnie ataki i porwania przez Państwo Islamskie na Bliskim Wschodzie, w szczególności Asyryjczyków (głosowanie)
  
8.2.Sudan Południowy, w tym ostatnie porwania dzieci (głosowanie)
  
8.3.Tanzania, w szczególności kwestia zawłaszczania ziemi (głosowanie)
  
8.4.Zabójstwo rosyjskiego lidera opozycji Borysa Niemcowa oraz stan demokracji w Rosji (głosowanie)
  
8.5.Roczne sprawozdanie wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa dla Parlamentu Europejskiego (głosowanie)
  
8.6.Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2013 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie (głosowanie)
  
8.7.Stosunki UE z Ligą Państw Arabskich oraz współpraca w zwalczaniu terroryzmu (głosowanie)
  
8.8.Zrównoważona eksploatacja labraksa (głosowanie)
  
8.9.28. sesja Rady Praw Człowieka ONZ (głosowanie)
  
8.10.Sytuacja w Wenezueli (głosowanie)
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu
 11.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 12.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 13.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 14.Składanie dokumentów
 15.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 16.Kalendarz następnych posiedzeń
 17.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9:00.


2. Zabójstwo rosyjskiego lidera opozycji Borisa Niemcowa oraz stan demokracji w Rosji (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Zabójstwo rosyjskiego lidera opozycji Borysa Niemcowa oraz stan demokracji w Rosji (2015/2592(RSP))

Debata odbyła się dnia 11 marca 2015 r. (pkt 13 protokołu z dnia 11.3.2015).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Peter Eriksson, Helga Trüpel, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Michèle Rivasi i Bronis Ropė w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie zamordowania Borysa Niemcowa i stanu demokracji w Rosji (2015/2592(RSP)) (B8-0239/2015);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička i Ramon Tremosa i Balcells, w imieniu grupy ALDE, w sprawie zabójstwa rosyjskiego przywódcy opozycji Borysa Niemcowa i stanu demokracji w Rosji (2015/2592(RSP)) (B8-0247/2015);

- Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat i Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie zabójstwa rosyjskiego przywódcy opozycji Borysa Niemcowa i stanu demokracji w Rosji (2015/2592(RSP)) (B8-0248/2015);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho i Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, w sprawie Rosji, a w szczególności w sprawie zabójstwa Borysa Niemcowa (2015/2592(RSP)) (B8-0249/2015);

- Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Miroslav Poche, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Goffredo Maria Bettini, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Neena Gill, Andi Cristea i Zigmantas Balčytis w imieniu grupy S&D, w sprawie zabójstwa rosyjskiego przywódcy opozycji Borysa Niemcowa i stanu demokracji w Rosji (2015/2592(RSP)) (B8-0250/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Kristina Winberg i Peter Lundgren w imieniu grupy EFDD, w sprawie zabójstwa rosyjskiego przywódcy opozycji Borysa Niemcowa i stanu demokracji w Rosji(2015/2592(RSP)) (B8-0251/2015);

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Michał Boni, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier i József Nagy w imieniu grupy PPE, w sprawie zabójstwa rosyjskiego przywódcy opozycji Borysa Niemcowa i stanu demokracji w Rosji (2015/2592(RSP)) (B8-0252/2015).

Głosowanie: pkt 8.4 protokołu z dnia 12.3.2015.


3. Sytuacja w Wenezueli (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Wenezueli (2015/2582(RSP))

Debata odbyła się dnia 25 lutego 2015 (pkt 16 protokołu z dnia 25.2.2015).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Luis de Grandes Pascual, Davor Ivo Stier, Daniel Caspary, Cristian Dan Preda, Elisabetta Gardini, József Nagy, Francesc Gambús, Lara Comi i Jaromír Štětina w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2015/2582(RSP)) (B8-0236/2015);

- Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras i Ernest Maragall w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2015/2582(RSP)) (B8-0237/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox, Beatrix von Storch, Branislav Škripek i Roberts Zīle w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2015/2582(RSP)) (B8-0238/2015);

- Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos i Stelios Kouloglou w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2015/2582(RSP)) (B8-0243/2015);

- Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Renate Weber i Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2015/2582(RSP)) (B8-0244/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Rolandas Paksas i Valentinas Mazuronis w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2015/2582(RSP)) (B8-0245/2015);

- Francisco Assis, Victor Boştinaru, Carlos Zorrinho, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Tonino Picula, Sorin Moisă i Zigmantas Balčytis w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2015/2582(RSP)) (B8-0246/2015).

Głosowanie: pkt 8.10 protokołu z dnia 12.3.2015.


4. Zrównoważona eksploatacja labraksa (debata)

Oświadczenie Komisji: Zrównoważona eksploatacja labraksa (2015/2596(RSP))

Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Alain Cadec w imieniu grupy PPE, Ulrike Rodust w imieniu grupy S&D, Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w celu wyjaśnienia spóźnienia Noricy Nicolai, João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, Norica Nicolai w imieniu grupy ALDE, Linnéa Engström w imieniu grupy Verts/ALE, Raymond Finch w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Julie Girling i Alaina Cadeca, Gabriel Mato, Renata Briano, Julie Girling, Nils Torvalds, Anja Hazekamp, Werner Kuhn, Ricardo Serrão Santos i Carlos Iturgaiz.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Dubravka Šuica, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes i Emmanouil Glezos.

Głos zabrał Johannes Hahn.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Alain Cadec, w imieniu komisji PECH, w sprawie zrównoważonej eksploatacji labraksa (2015/2596(RSP)) (B8-0235/2015)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.9 protokołu z dnia 12.3.2015.


5. 28. sesja Rady Praw Człowieka ONZ (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: 28. sesja Rady Praw Człowieka ONZ (2015/2572(RSP))

Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZB.

Głos zabrali: Andrzej Grzyb w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Beatriz Becerra Basterrechea w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Mike Hookem w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton niezrzeszony, Seán Kelly, Soraya Post, Mirosław Piotrowski, Pablo Iglesias, Alyn Smith, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Kati Piri i Bogdan Brunon Wenta.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: József Nagy, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos i António Marinho e Pinto.

Głos zabrał Johannes Hahn.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Renate Weber, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck i Angelika Mlinar w imieniu grupy ALDE, w sprawie priorytetów UE w Radzie Praw Człowieka ONZ w 2015 r. (2015/2572(RSP)) (B8-0228/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina i Sofia Sakorafa w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie priorytetów UE w 2015 r. dla Rady Praw Człowieka ONZ (2015/2572(RSP)) (B8-0229/2015);

- Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy i Lara Comi w imieniu grupy PPE, w sprawie priorytetów UE na 28. sesję Rady Praw Człowieka ONZ (2015/2572(RSP)) (B8-0230/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Giulia Moi i Valentinas Mazuronis w imieniu grupy EFDD, w sprawie priorytetów UE w Radzie Praw Człowieka ONZ w 2015 r. (2015/2572(RSP)) (B8-0231/2015);

- Barbara Lochbihler i Alyn Smith w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie 28. sesji Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych (2015/2572(RSP)) (B8-0232/2015);

- Charles Tannock w imieniu grupy ECR, w sprawie priorytetów UE w Radzie Praw Człowieka ONZ w 2015 r. (2015/2572(RSP)) (B8-0233/2015);

- Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă i Alessia Maria Mosca w imieniu grupy S&D, w sprawie priorytetów UE w Radzie Praw Człowieka ONZ w 2015 r. (2015/2572(RSP)) (B8-0234/2015).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.7 protokołu z dnia 12.3.2015.


6. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 3 protokołu z dnia 10.3.2015)


6.1. Ostatnie ataki i porwania przez Państwo Islamskie na Bliskim Wschodzie, w szczególności Asyryjczyków

Projekty rezolucji B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-0262/2015 i B8-0264/2015 (2015/2599(RSP))

Bodil Valero, Javier Nart, Mark Demesmaeker i György Hölvényi przedstawili projekty rezolucji.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Javier Couso Permuy i Josef Weidenholzer przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Francisco Assis w imieniu grupy S&D, Bas Belder w imieniu grupy ECR, Kristina Winberg w imieniu grupy EFDD, Lorenzo Fontana niezrzeszony, Lars Adaktusson, Ana Gomes, David Campbell Bannerman, Franz Obermayr, Lampros Fountoulis, Momchil Nekov - aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Lamprosowi Fountoulisowi (przewodniczący, stwierdziwszy, że nie jest to pytanie, odebrał przemawiającemu głos), Bruno Gollnisch i Fabio Massimo Castaldo.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anna Záborská i Marek Jurek.

Głos zabrał Notis Marias w sprawie procedury pytań z sali.

Głos zabrał Johannes Hahn (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.1 protokołu z dnia 12.3.2015.


6.2. Sudan Południowy, w tym ostatnie porwania dzieci

Projekty rezolucji B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 i B8-0266/2015 (2015/2603(RSP))

Judith Sargentini, Petr Ježek, Jana Žitňanská, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lidia Senra Rodríguez i Josef Weidenholzer przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Davor Ivo Stier w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, i Seán Kelly.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marijanę Petir, Momchil Nekov, Ivan Jakovčić i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrał Marc Tarabella w sprawie procedury polegającej na podniesieniu niebieskiej kartki.

Głos zabrał Johannes Hahn (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.2 protokołu z dnia 12.3.2015.


6.3. Tanzania, w szczególności kwestia zawłaszczania ziemi

Projekty rezolucji B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-0269/2015 i B8-0270/2015 (2015/2604(RSP))

Heidi Hautala, Catherine Bearder, Branislav Škripek, Ignazio Corrao, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčića, Maurice Ponga, Lidia Senra Rodríguez i Josef Weidenholzer, którzy przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Bogdan Brunon Wenta w imieniu grupy PPE, Kashetu Kyenge w imieniu grupy S&D, Csaba Sógor i Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ignazio Corraę, Marc Tarabella, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo i Gianluca Buonanno.

Głos zabrał Johannes Hahn (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.3 protokołu z dnia 12.3.2015.

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Marine Le Pen w sprawie porządkowej.


7. Komunikat Przewodniczącego

Przewodniczący poinformował, że wskutek zakłócania przebiegu posiedzenia obraźliwymi i prowokacyjnymi słowami, przewodniczący Parlamentu Europejskiego podjął decyzję o ukaraniu posła Gianluki Buonanno w formie utraty prawa do diety pobytowej przez okres 7 dni.

O niniejszej decyzji poinformowano dziś zainteresowanego posła.

Zgodnie z art. 167 Regulaminu poseł Gianluca Buonanno może odwołać się od tej decyzji w terminie dwóch tygodni, składając odwołanie do Prezydium.


8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


8.1. Ostatnie ataki i porwania przez Państwo Islamskie na Bliskim Wschodzie, w szczególności Asyryjczyków (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-0262/2015 i B8-0264/2015 (2015/2599(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0240/2015

(zastępujący B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015 i B8-0264/2015):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, György Hölvényi, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Andrey Kovatchev, David McAllister, Andrej Plenković, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál, Monica Macovei i Marijana Petir w imieniu grupy PPE;

Victor Boştinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Alessia Maria Mosca, Liisa Jaakonsaari, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Enrico Gasbarra, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Zigmantas Balčytis, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Linda McAvan, Eider Gardiazabal Rubial, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Brando Benifei, Javi López, Laurenţiu Rebega i Eric Andrieu w imieniu grupy S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Arne Gericke, Peter van Dalen, Beatrix von Storch, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki i David Campbell Bannerman w imieniu grupy ECR;

Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Fernando Maura Barandiarán, José Inácio Faria i Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE;

Bodil Valero, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Michel Reimon, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec i Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas i Valentinas Mazuronis w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0071)

(Projekt rezolucji B8-0262/2015 stał się bezprzedmiotowy.)


8.2. Sudan Południowy, w tym ostatnie porwania dzieci (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 i B8-0266/2015 (2015/2603(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0241/2015

(zastępujący B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 i B8-0266/2015):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Maurice Ponga, Monica Macovei, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka i Marijana Petir w imieniu grupy PPE;

Gianni Pittella, Josef Weidenholzer, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Linda McAvan, Catherine Stihler, Alessia Maria Mosca, David Martin, Maria Arena, Marlene Mizzi, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, José Blanco López, Ana Gomes, Kati Piri, Enrique Guerrero Salom, Tonino Picula, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Seb Dance, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, István Ujhelyi, Neena Gill, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Pier Antonio Panzeri, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Afzal Khan, Javi López, Laurenţiu Rebega, Soraya Post, Eric Andrieu, Brando Benifei i Eider Gardiazabal Rubial w imieniu grupy S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko i Branislav Škripek w imieniu grupy ECR;

Petr Ježek, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Filiz Hyusmenova, José Inácio Faria i Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE;

Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL;

Judith Sargentini, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec i Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Valli i Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0072)


8.3. Tanzania, w szczególności kwestia zawłaszczania ziemi (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-0269/2015 i B8-0270/2015 (2015/2604(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0242/2015

(zastępujący B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015 i B8-0270/2015):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Monica Macovei i Marijana Petir w imieniu grupy PPE;

Josef Weidenholzer, Nikos Androulakis, Norbert Neuser, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Arne Lietz, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, István Ujhelyi, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Sorin Moisă, Andi Cristea, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Zigmantas Balčytis, Maria Arena, Hugues Bayet, Eric Andrieu, Eider Gardiazabal Rubial, Ana Gomes, Demetris Papadakis, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Luigi Morgano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Momchil Nekov, José Blanco López i Laurenţiu Rebega w imieniu grupy S&D;

Charles Tannock w imieniu grupy ECR;

Catherine Bearder, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, José Inácio Faria i Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE;

Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec i Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Eleonora Evi, Rolandas Paksas i Valentinas Mazuronis w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0073)

(Projekt rezolucji B8-0269/2015 stał się bezprzedmiotowy.)


8.4. Zabójstwo rosyjskiego lidera opozycji Borysa Niemcowa oraz stan demokracji w Rosji (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015, B8-0251/2015 i B8-0252/2015 (2015/2592(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0239/2015

(zastępujący B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015 i B8-0252/2015):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, József Nagy, Ivana Maletić, Claude Rolin, Pascal Arimont i Anna Maria Corazza Bildt w imieniu grupy PPE;

Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Costas Mavrides i Afzal Khan w imieniu grupy S&D;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Karol Karski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrzej Duda, Marek Jurek, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen i David Campbell Bannerman w imieniu grupy ECR;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich i José Inácio Faria w imieniu grupy ALDE;

Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Peter Eriksson i Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE;

Valentinas Mazuronis.

Przyjęto (P8_TA(2015)0074)

(Projekty rezolucji B8-0248/2015 i B8-0251/2015 stały się bezprzedmiotowe.)

Wystąpienia

Charles Tannock z wnioskiem o poddanie pod głosowanie imienne ust. 20 oraz motywu N. Z powodu przedstawienia go po upływie terminu wniosek ten nie został zatwierdzony.


8.5. Roczne sprawozdanie wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa dla Parlamentu Europejskiego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa dla Parlamentu Europejskiego [2014/2219(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Elmar Brok (A8-0039/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0075)

Wystąpienia

Charles Tannock w celu przedstawienia poprawki ustnej do poprawki 14, która została przyjęta.

Arnaud Danjean w celu przedstawienia poprawki ustnej do ust. 47, która została przyjęta.

Elmar Brok w celu przedstawienia poprawki ustnej do poprawki 2, która została przyjęta.


8.6. Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2013 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2013 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie [2014/2216(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0076)

Wystąpienia

Beatrix von Storch w celu doprecyzowania niemieckiej wersji ust. 77.

Silvia Costa, w celu przedstawienia poprawki ustnej mającej na celu dodanie nowego ustępu po ust. 210, która została przyjęta, oraz Charles Tannock w sprawie rzeczonej poprawki ustnej.


8.7. Stosunki UE z Ligą Państw Arabskich oraz współpraca w zwalczaniu terroryzmu (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015, B8-0224/2015 i B8-0225/2015 (2015/2594(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0215/2015

(zastępujący B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015 i B8-0225/2015):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Mariya Gabriel, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Davor Ivo Stier, József Nagy, Andrey Kovatchev, Claude Rolin, Emil Radev i Ivana Maletić w imieniu grupy PPE;

Arne Lietz, Afzal Khan, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Nikos Androulakis, Neena Gill, Pier Antonio Panzeri, Richard Howitt, Vincent Peillon, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Nicola Caputo, Knut Fleckenstein, Brando Benifei, Andi Cristea, Miroslav Poche, David Martin, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Goffredo Maria Bettini, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Soraya Post i Birgit Sippel w imieniu grupy S&D;

Branislav Škripek, Charles Tannock, Beatrix von Storch, Geoffrey Van Orden, Marcus Pretzell, Hans-Olaf Henkel i David Campbell Bannerman w imieniu grupy ECR;

Marietje Schaake, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Pavel Telička i Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE;

Alyn Smith w imieniu grupy Verts/ALE;

Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0077)

(Projekt rezolucji B8-0224/2015 stał się bezprzedmiotowy.)


8.8. Zrównoważona eksploatacja labraksa (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0235/2015 (2015/2596(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0078)


8.9. 28. sesja Rady Praw Człowieka ONZ (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 i B8-0234/2015 (2015/2572(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0228/2015

(zastępujący B8-0228/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 i B8-0234/2015):

złożony przez następujących posłów:

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Claude Rolin, Lara Comi i Ramona Nicole Mănescu w imieniu grupy PPE;

Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Alessia Maria Mosca, Kati Piri, Simona Bonafè, Vilija Blinkevičiūtė, Miroslav Poche, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Javi López, José Blanco López, Richard Howitt i Nicola Caputo w imieniu grupy S&D;

Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR;

Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Louis Michel, Angelika Mlinar, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička i Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE;

Barbara Lochbihler, Alyn Smith i Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE;

Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0079)

(Projekt rezolucji B8-0229/2015 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Victor Boştinaru, w celu przedstawienia dwóch poprawek ustnych, odpowiednio do poprawki 4 oraz poprawki 3, które zostały przyjęte.


8.10. Sytuacja w Wenezueli (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 25 lutego 2015 r. (pkt 16 protokołu z dnia 25.2.2015).

Projekty rezolucji B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-0244/2015, B8-0245/2015 i B8-0246/2015 (2015/2582(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0236/2015

(zastępujący B8-0236/2015, B8-0238/2015, B8-0244/2015 i B8-0246/2015):

złożony przez następujących posłów:

Luis de Grandes Pascual, Lara Comi, Cristian Dan Preda, József Nagy, Pablo Zalba Bidegain, Bogdan Brunon Wenta, Julia Pitera, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Francesc Gambús, Daniel Caspary i Elisabetta Gardini w imieniu grupy PPE;

Francisco Assis, Sorin Moisă, Victor Boştinaru, Elena Valenciano i Ramón Jáuregui Atondo w imieniu grupy S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox i Roberts Zīle w imieniu grupy ECR;

Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans i Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE.

Przyjęto (P8_TA(2015)0080)

(Projekty rezolucji B8-0237/2015, B8-0243/2015 i B8-0245/2015 stały się bezprzedmiotowe.)


9. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


10. Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 64 ust. 1 Regulaminu, o otrzymaniu następujących stanowisk Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów ich przyjęcia, oraz stanowiska Komisji na temat:

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu na potrzeby wdrożenia systemu pokładowego eCall opartego na numerze alarmowym 112 oraz zmiany dyrektywy 2007/46/WE (05130/3/2015 - C8-0063/2015 – 2013/0165(COD)COM(2015)0126)

odesłano komisja przedm. właśc.: IMCO, LIBE (art. 54 Regulaminu);

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w odniesieniu do zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy (05094/1/2015 – C8-0064/2015 – 2013/0371(COD) – 06605/2015 – 06375/2015 – COM(2015)0124)

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI;

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego oraz zmiany dyrektywy 2009/16/WE (17086/1/2014 - C8-0072/2015 – 2013/0224(COD) – 06572/2015 – COM(2015)0128)

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI;

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 223/2009 w sprawie statystyki europejskiej (05161/2/2015 – C8-0073/2015 - 2012/0084(COD)06582/2015 – COM(2015)0125)

odesłano komisja przedm. właśc.: ECON;

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro, dnia 13 marca 2015 r.


11. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

(Głosowanie ze środy 11 marca 2015 r.)

Sprawozdanie Sergio Gutiérreza Priety - A8-0043/2015
Brian Hayes, Neena Gill, Bronis Ropė i Morten Messerschmidt

Sprawozdanie Ildikó Gáll-Pelcz - A8-0018/2015
Mylène Troszczynski, Neena Gill i Morten Messerschmidt

Zwalczanie niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie (2015/2564(RSP)) - RC-B8-0217/2015
Neena Gill, Branislav Škripek, Danuta Jazłowiecka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Csaba Sógor i Ryszard Czarnecki.

(Głosowanie z czwartku 12 marca 2015 r.)

Zabójstwo rosyjskiego lidera opozycji Borisa Niemcowa oraz stan demokracji w Rosji (2015/2592(RSP)) - RC-B8-0239/2015
Andrejs Mamikins, Branislav Škripek, Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, Jean-François Jalkh i Seán Kelly

Sprawozdanie Elmara Broka - A8-0039/2015
Tatjana Ždanoka, Peter Jahr i Marek Jurek

Sprawozdanie Piera Antonio Panzeriego - A8-0023/2015
Marek Jurek, Branislav Škripek, Luigi Morgano, Peter Jahr, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Anna Záborská i Ryszard Czarnecki

Stosunki UE z Ligą Państw Arabskich oraz współpraca w zwalczaniu terroryzmu (2015/2594(RSP)) - RC-B8-0215/2015
Branislav Škripek

Zrównoważona eksploatacja labraksa (2015/2596(RSP)) - B8-0235/2015
Seán Kelly

28. sesja Rady Praw Człowieka ONZ (2015/2572(RSP)) - RC-B8-0228/2015
Branislav Škripek, Csaba Sógor i Seán Kelly

Sytuacja w Wenezueli (2015/2582(RSP)) - RC-B8-0236/2015
Gabriel Mato, Branislav Škripek i Pablo Echenique.


12. Korekty do głosowania i zamiary głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


13. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu)

komisja DEVE
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 5.3.2015)

- Unikanie zobowiązań podatkowych i uchylanie się od opodatkowania jako wyzwania dla zarządzania, ochrony socjalnej i rozwoju w krajach rozwijających się (2015/2058(INI))
(opinia: ECON)

- Przygotowania do Światowego Szczytu Humanitarnego: wyzwania i szanse w zakresie pomocy humanitarnej (2015/2051(INI))

komisja INTA
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 5.3.2015)

- Wdrożenie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei (2015/2059(INI))
(opinia: EMPL)

komisja ECON
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 5.3.2015)

- Rola UE w ramach międzynarodowych instytucji i organów finansowych, walutowych i regulacyjnych (2015/2060(INI))
(opinia: AFCO, EMPL)

komisja IMCO
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 5.3.2015)

- EOG-Szwajcaria: przeszkody w pełnej realizacji rynku wewnętrznego (2015/2061(INI))
(opinia: EMPL, ITRE)

komisja REGI
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 11.2.2015)

- Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne a należyte zarządzanie gospodarcze: wytyczne dotyczące stosowania art. 23 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów (2015/2052(INI))
(opinia: EMPL, BUDG, ECON)

komisja JURI
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 11.2.2015)

- Możliwe rozszerzenie unijnej ochrony oznaczeń geograficznych na produkty nierolne (2015/2053(INI))
(opinia: CULT, INTA, IMCO)

komisja LIBE
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 5.3.2015)

- Zapobieganie radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez ruchy fundamentalistyczne (2015/2063(INI))
(opinia: AFET)

- Systemy i warunki więzienne (2015/2062(INI))

Decyzja dotycząca ustanowienia procedury obejmującej wspólne posiedzenia komisji (art. 55 Regulaminu)

komisje: LIBE, PETI (art. 55 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 27.11.2014 i 5.3.2015)

- Sprawozdanie specjalne Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dochodzenia z własnej inicjatywy OI/5/2012/BEH-MHZ dotyczącego Fronteksu (2014/2215(INI))

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)

komisja DEVE (art. 54 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 5.3.2015)

- Unikanie zobowiązań podatkowych i uchylanie się od opodatkowania jako wyzwania dla zarządzania, ochrony socjalnej i rozwoju w krajach rozwijających się (2015/2058(INI))
(opinia: ECON) (art. 54 Regulaminu)

komisja JURI (art, 54 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 11.2.2015)

- Możliwe rozszerzenie unijnej ochrony oznaczeń geograficznych na produkty nierolne (2015/2053(INI))
(opinia: CULT, INTA, IMCO) (art. 54 Regulaminu)

- Zmiana dyrektywy 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania oraz zmiana dyrektywy 2013/34/UE w zakresie określonych elementów oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego (COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
(opinia: LIBE, IMCO, ECON) (art. 54 Regulaminu)

Przekazanie komisjom

- Projekt rezolucji w sprawie podrabianego wina prosecco sprzedawanego z beczek w Anglii - B8-0089/2015 - Mara Bizotto
przedm. właśc.: IMCO
opinia: ENVI


14. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej odnowienia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii (05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE))

odesłano

przedm. właśc.:

ITRE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskich (COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE))

odesłano

przedm. właśc.:

EMPL

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Ivan Jakovčić. Projekt rezolucji w sprawie Europejskiego Roku Wysp (B8-0182/2015)

odesłano

przedm. właśc.:

REGI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie zjawiska podrabiania w sektorze spożywczym: europejski fundusz wsparcia producentów, których produkty są podrabiane (B8-0183/2015)

odesłano

przedm. właśc.:

AGRI

opinia :

IMCO

- Ivan Jakovčić. Projekt rezolucji w sprawie Europejskiego Roku Wina (B8-0184/2015)

odesłano

przedm. właśc.:

AGRI

- Ivan Jakovčić. Projekt rezolucji w sprawie Europejskiego Roku Dziecka (B8-0185/2015)

odesłano

przedm. właśc.:

LIBE

opinia :

FEMM, EMPL

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie rozszerzenia ochrony oznaczeń geograficznych na produkty nierolne (B8-0186/2015)

odesłano

przedm. właśc.:

JURI

- Ivan Jakovčić. Projekt rezolucji w sprawie Europejskiego Roku Mórz i Oceanów (B8-0187/2015)

odesłano

przedm. właśc.:

ENVI

opinia :

PECH

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie podrabianego wina prosecco sprzedawanego z beczek w Kanadzie (B8-0188/2015)

odesłano

przedm. właśc.:

INTA

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie przedostawania się terrorystów do Włoch w wyniku nielegalnej imigracji (B8-0189/2015)

odesłano

przedm. właśc.:

LIBE

- Ivan Jakovčić. Projekt rezolucji w sprawie ochrony europejskich mórz przed bronią chemiczną i konwencjonalną (B8-0190/2015)

odesłano

przedm. właśc.:

ENVI

- Ivan Jakovčić. Projekt rezolucji w sprawie Europejskiego Roku Gór (B8-0191/2015)

odesłano

przedm. właśc.:

REGI

- Ivan Jakovčić. Projekt rezolucji w sprawie ochrony siedlisk trufli i podniesienia ich wartości (B8-0192/2015)

odesłano

przedm. właśc.:

AGRI

opinia :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ochrony ekosystemu morskiego (B8-0194/2015)

odesłano

przedm. właśc.:

ENVI

opinia :

PECH

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ochrony ekosystemów delt rzecznych (B8-0195/2015)

odesłano

przedm. właśc.:

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie zwalczania chrystianofobii w Libii (B8-0196/2015)

odesłano

przedm. właśc.:

AFET

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie grypy świń w regionie Wenecji Euganejskiej (B8-0197/2015)

odesłano

przedm. właśc.:

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie zapobiegania nowotworom we Włoszech i w Europie (B8-0198/2015)

odesłano

przedm. właśc.:

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie środków wsparcia dla sektora mięsa wołowego zagrożonego z powodu embarga dla Rosji (B8-0199/2015)

odesłano

przedm. właśc.:

AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie środków wsparcia dla włoskich producentów mleka (B8-0200/2015)

odesłano

przedm. właśc.:

AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie środków wsparcia mających na celu stawienie czoła nowemu rekordowo wysokiemu wskaźnikowi bezrobocia we Włoszech (B8-0201/2015)

odesłano

przedm. właśc.:

EMPL

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie obowiązkowego oznaczania miejsca pochodzenia mięsa w przetworzonej żywności (B8-0202/2015)

odesłano

przedm. właśc.:

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie etykietowania przetworów mlecznych produkowanych za granicą i sprzedawanych we Włoszech (B8-0203/2015)

odesłano

przedm. właśc.:

ENVI

- Ivan Jakovčić. Projekt rezolucji w sprawie ochrony lasów kasztanowych (B8-0204/2015)

odesłano

przedm. właśc.:

AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie wydobywania węglowodorów przez Chorwację (B8-0205/2015)

odesłano

przedm. właśc.:

ENVI

opinia :

ITRE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie prawa do sadzenia winorośli: okres przejściowy (B8-0206/2015)

odesłano

przedm. właśc.:

AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie zwiększonej liczby przypadków cyberprzemocy we Włoszech (B8-0207/2015)

odesłano

przedm. właśc.:

LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie rozpowszechniania nowych narkotyków syntetycznych w Europie (B8-0208/2015)

odesłano

przedm. właśc.:

LIBE

- Ivan Jakovčić i Remo Sernagiotto. Projekt rezolucji w sprawie miejsc parkingowych dla kobiet ciężarnych (B8-0209/2015)

odesłano

przedm. właśc.:

TRAN

opinia:

FEMM


15. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


16. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenie odbędzie się 25 marca 2015 r.


17. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 13.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kölmel, Konečná, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Dohrmann, Händel, Koch, Morvai, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Vozemberg-Vrionidi

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności