Zoznam 
Zápisnica
PDF 285kWORD 240k
Štvrtok, 12. marca 2015 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Vražda ruského opozičného lídra Borisa Nemcova a stav demokracie v Rusku (predložené návrhy uznesení)
 3.Situácia vo Venezuele (predložené návrhy uznesení)
 4.Udržateľné využívanie morony striebristej (rozprava)
 5.28. zasadnutie UNHRC (rozprava)
 6.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
6.1.Nedávne útoky a únosy, najmä Asýrčanov, ktoré spáchal Dá’iš na Blízkom východe
  
6.2.Južný Sudán vrátane nedávnych únosov detí
  
6.3.Tanzánia, najmä problém zaberania pôdy
 7.Oznámenie predsedníctva
 8.Hlasovanie
  
8.1.Nedávne útoky a únosy, najmä Asýrčanov, ktoré spáchal Dá’iš na Blízkom východe (hlasovanie)
  
8.2.Južný Sudán vrátane nedávnych únosov detí (hlasovanie)
  
8.3.Tanzánia, najmä problém zaberania pôdy (hlasovanie)
  
8.4.Vražda ruského opozičného lídra Borisa Nemcova a stav demokracie v Rusku (hlasovanie)
  
8.5.Výročná správa vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku pre Európsky parlament (hlasovanie)
  
8.6.Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2013 a politika Európskej únie v tejto oblasti (hlasovanie)
  
8.7.Vzťahy medzi EÚ a Ligou arabských štátov a spolupráca v boji proti terorizmu (hlasovanie)
  
8.8.Udržateľné využívanie morony striebristej (hlasovanie)
  
8.9.28. zasadnutie UNHRC (hlasovanie)
  
8.10.Situácia vo Venezuele (hlasovanie)
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Pozície Rady v prvom čítaní
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 14.Predloženie dokumentov
 15.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 16.Termíny nasledujúcich rokovaní
 17.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Vražda ruského opozičného lídra Borisa Nemcova a stav demokracie v Rusku (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Vražda ruského opozičného lídra Borisa Nemcova a stav demokracie v Rusku (2015/2592(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 11. marca 2015 (bod 13 zápisnice z 11. 3. 2015).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Peter Eriksson, Helga Trüpel, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Michèle Rivasi a Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE o vražde Borisa Nemcova a stave demokracie v Rusku (2015/2592(RSP)) (B8-0239/2015);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička a Ramon Tremosa i Balcells, v mene skupiny ALDE, o vražde Borisa Nemcova, predstaviteľa ruskej opozície, a stave demokracie v Rusku (2015/2592(RSP)) (B8-0247/2015);

- Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat a Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL o vražde Borisa Nemcova, predstaviteľa ruskej opozície, a stave demokracie v Rusku (2015/2592(RSP)) (B8-0248/2015);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho a Ruža Tomašić v mene skupiny ECR o Rusku, najmä o vražde Borisa Nemcova (2015/2592(RSP)) (B8-0249/2015);

- Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Miroslav Poche, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Goffredo Maria Bettini, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Neena Gill, Andi Cristea a Zigmantas Balčytis v mene skupiny S&D o vražde Borisa Nemcova, predstaviteľa ruskej opozície, a stave demokracie v Rusku (2015/2592(RSP)) (B8-0250/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Kristina Winberg a Peter Lundgren v mene skupiny EFDD, o vražde Borisa Nemcova, predstaviteľa ruskej opozície, a stave demokracie v Rusku (2015/2592(RSP)) (B8-0251/2015);

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Michał Boni, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier a József Nagy v mene skupiny PPE o vražde Borisa Nemcova, predstaviteľa ruskej opozície, a stave demokracie v Rusku (2015/2592(RSP)) (B8-0252/2015).

Hlasovanie: bod 8.4 zápisnice zo dňa 12.3.2015.


3. Situácia vo Venezuele (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia vo Venezuele (2015/2582(RSP))

Rozprava sa konala 25. februára 2015 (bod 16 zápisnice zo dňa 25.2.2015).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Luis de Grandes Pascual, Davor Ivo Stier, Daniel Caspary, Cristian Dan Preda, Elisabetta Gardini, József Nagy, Francesc Gambús, Lara Comi a Jaromír Štětina v mene skupiny PPE o situácii vo Venezuele (2015/2582(RSP)) (B8-0236/2015);

- Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras a Ernest Maragall v mene skupiny Verts/ALE o situácii vo Venezuele (2015/2582(RSP)) (B8-0237/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox, Beatrix von Storch, Branislav Škripek a Roberts Zīle v mene skupiny ECR o situácii vo Venezuele (2015/2582(RSP)) (B8-0238/2015);

- Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos a Stelios Kouloglou v mene skupiny GUE/NGL o situácii vo Venezuele (2015/2582 (RSP)) (B8-0243/2015);

- Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Renate Weber a Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE o situácii vo Venezuele (2015/2582(RSP)) (B8-0244/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Rolandas Paksas a Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD o situácii vo Venezuele (2015/2582(RSP)) (B8-0245/2015);

- Francisco Assis, Victor Boştinaru, Carlos Zorrinho, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Tonino Picula, Sorin Moisă a Zigmantas Balčytis v mene skupiny S&D o situácii vo Venezuele (2015/2582(RSP)) (B8-0246/2015).

Hlasovanie: bod 8.10 zápisnice zo dňa 12.3.2015.


4. Udržateľné využívanie morony striebristej (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Udržateľné využívanie morony striebristej (2015/2596(RSP))

Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Alain Cadec v mene skupiny PPE, Ulrike Rodust v mene skupiny S&D, Peter van Dalen v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić, ktorý objasnil meškanie Noricy Nicolaiovej, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Norica Nicolai v mene skupiny ALDE, Linnéa Engström v mene skupiny Verts/ALE, Raymond Finch v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Julie Girling a Alain Cadec, Gabriel Mato, Renata Briano, Julie Girling, Nils Torvalds, Anja Hazekamp, Werner Kuhn, Ricardo Serrão Santos a Carlos Iturgaiz.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Dubravka Šuica, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes a Emmanouil Glezos.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Alain Cadec, v mene výboru PECH, o udržateľnom využívaní morony striebristej (2015/2596(RSP)) (B8-0235/2015)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.9 zápisnice zo dňa 12.3.2015.


5. 28. zasadnutie UNHRC (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: 28. zasadnutie UNHRC (2015/2572(RSP))

Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Andrzej Grzyb v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Mike Hookem v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton – nezaradený poslanec, Seán Kelly, Soraya Post, Mirosław Piotrowski, Pablo Iglesias, Alyn Smith, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Kati Piri a Bogdan Brunon Wenta.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili József Nagy, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos a António Marinho e Pinto.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Renate Weber, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck a Angelika Mlinar v mene skupiny ALDE o prioritách EÚ pre Radu OSN pre ľudské práva (UNHRC) v roku 2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0228/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina a Sofia Sakorafa v mene skupiny GUE/NGL o prioritách EÚ na rok 2015 pre Radu OSN pre ľudské práva (2015/2572(RSP)) (B8-0229/2015);

- Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy a Lara Comi v mene skupiny PPE o prioritách EÚ pre 28. zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) (2015/2572(RSP)) (B8-0230/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Giulia Moi a Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD o prioritách EÚ pre Radu OSN pre ľudské práva v roku 2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0231/2015);

- Barbara Lochbihler a Alyn Smith v mene skupiny Verts/ALE o 28. zasadnutí Rady Organizácie Spojených národov pre ľudské práva (UNHRC) (2015/2572(RSP)) (B8-0232/2015);

- Charles Tannock v mene skupiny ECR o prioritách EÚ pre Radu OSN pre ľudské práva 2015 (2015/2572 (RSP)) (B8-0233/2015);

- Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă a Alessia Maria Mosca v mene skupiny S&D o prioritách EÚ pre Radu OSN pre ľudské práva 2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0234/2015).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.7 zápisnice zo dňa 12.3.2015.


6. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 3 zápisnice zo dňa 10.3.2015 .)


6.1. Nedávne útoky a únosy, najmä Asýrčanov, ktoré spáchal Dá’iš na Blízkom východe

Návrhy uznesenia B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-0262/2015 a B8-0264/2015 (2015/2599(RSP))

Bodil Valero, Javier Nart, Mark Demesmaeker a György Hölvényi uviedli návrhy uznesení.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Javier Couso Permuy a Josef Weidenholzer uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Francisco Assis v mene skupiny S&D, Bas Belder v mene skupiny ECR, Kristina Winberg v mene skupiny EFDD, Lorenzo Fontana – nezaradený poslanec, Lars Adaktusson, Ana Gomes, David Campbell Bannerman, Franz Obermayr, Lampros Fountoulis, Momchil Nekov, ktorý zdvihnutím modrej karty položil otázku Lamprosovi Fountoulisovi (predseda prerušil rečníka a konštatoval, že nejde o otázku), Bruno Gollnisch a Fabio Massimo Castaldo.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Anna Záborská a Marek Jurek.

V rozprave vystúpil Notis Marias k postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye).

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.1 zápisnice zo dňa 12.3.2015.


6.2. Južný Sudán vrátane nedávnych únosov detí

Návrhy uznesenia B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 a B8-0266/2015 (2015/2603(RSP))

Judith Sargentini, Petr Ježek, Jana Žitňanská, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lidia Senra Rodríguez a Josef Weidenholzer uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Davor Ivo Stier v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE a Seán Kelly.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Marijana Petir, Momchil Nekov, Ivan Jakovčić a Fabio Massimo Castaldo.

V rozprave vystúpil Marc Tarabella k postupu položenia otázky zdvihnutím modrej karty.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.2 zápisnice zo dňa 12.3.2015.


6.3. Tanzánia, najmä problém zaberania pôdy

Návrhy uznesenia B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-0269/2015 a B8-0270/2015 (2015/2604(RSP))

Heidi Hautala, Catherine Bearder, Branislav Škripek, Ignazio Corrao, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Maurice Ponga, Lidia Senra Rodríguez a Josef Weidenholzer uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Bogdan Brunon Wenta v mene skupiny PPE, Kashetu Kyenge v mene skupiny S&D, Csaba Sógor a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ignazio Corrao, Marc Tarabella, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo a Gianluca Buonanno.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.3 zápisnice zo dňa 12.3.2015.

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

V rozprave vystúpila Marine Le Pen s procesným návrhom.


7. Oznámenie predsedníctva

Predseda oznámil, že predseda Parlamentu rozhodol o prijatí sankcií voči Gianlucovi Buonannovi v podobe straty nároku na denné diéty počas 7 dní za to, že narušil priebeh rokovania tým, že použil urážlivý a provokatívny jazyk.

Toto rozhodnutie bolo dotknutému oznámené dnes.

V súlade s článkom 167 rokovacieho poriadku má Gianluca Buonanno dva týždne na to, aby predložil Predsedníctvu vnútorné odvolanie proti tomuto rozhodnutiu.


8. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


8.1. Nedávne útoky a únosy, najmä Asýrčanov, ktoré spáchal Dá’iš na Blízkom východe (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-0262/2015 a B8-0264/2015 (2015/2599(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0240/2015

(nahrádzajúci B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015 a B8-0264/2015):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, György Hölvényi, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Andrey Kovatchev, David McAllister, Andrej Plenković, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál, Monica Macovei a Marijana Petir v mene skupiny PPE;

Victor Boştinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Alessia Maria Mosca, Liisa Jaakonsaari, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Enrico Gasbarra, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Zigmantas Balčytis, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Linda McAvan, Eider Gardiazabal Rubial, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Brando Benifei, Javi López, Laurenţiu Rebega a Eric Andrieu v mene skupiny S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Arne Gericke, Peter van Dalen, Beatrix von Storch, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki a David Campbell Bannerman v mene skupiny ECR;

Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Fernando Maura Barandiarán, José Inácio Faria a Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE;

Bodil Valero, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Michel Reimon, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec a Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas a Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0071)

(Návrh uznesenia B8-0262/2015 sa stal bezpredmetným.)


8.2. Južný Sudán vrátane nedávnych únosov detí (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 a B8-0266/2015 (2015/2603(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0241/2015

(nahrádzajúci B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 a B8-0266/2015):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Maurice Ponga, Monica Macovei, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka a Marijana Petir v mene skupiny PPE;

Gianni Pittella, Josef Weidenholzer, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Linda McAvan, Catherine Stihler, Alessia Maria Mosca, David Martin, Maria Arena, Marlene Mizzi, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, José Blanco López, Ana Gomes, Kati Piri, Enrique Guerrero Salom, Tonino Picula, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Seb Dance, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, István Ujhelyi, Neena Gill, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Pier Antonio Panzeri, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Afzal Khan, Javi López, Laurenţiu Rebega, Soraya Post, Eric Andrieu, Brando Benifei a Eider Gardiazabal Rubial v mene skupiny S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko a Branislav Škripek v mene skupiny ECR;

Petr Ježek, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Filiz Hyusmenova, José Inácio Faria a Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE;

Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL;

Judith Sargentini, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec a Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Valli a Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0072)


8.3. Tanzánia, najmä problém zaberania pôdy (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-0269/2015 a B8-0270/2015 (2015/2604(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0242/2015

(nahrádzajúci B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015 a B8-0270/2015):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Monica Macovei a Marijana Petir v mene skupiny PPE;

Josef Weidenholzer, Nikos Androulakis, Norbert Neuser, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Arne Lietz, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, István Ujhelyi, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Sorin Moisă, Andi Cristea, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Zigmantas Balčytis, Maria Arena, Hugues Bayet, Eric Andrieu, Eider Gardiazabal Rubial, Ana Gomes, Demetris Papadakis, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Luigi Morgano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Momchil Nekov, José Blanco López a Laurenţiu Rebega v mene skupiny S&D;

Charles Tannock v mene skupiny ECR;

Catherine Bearder, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, José Inácio Faria a Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE;

Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec a Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Eleonora Evi, Rolandas Paksas a Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0073)

(Návrh uznesenia B8-0269/2015 sa stal bezpredmetným.)


8.4. Vražda ruského opozičného lídra Borisa Nemcova a stav demokracie v Rusku (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015, B8-0251/2015 a B8-0252/2015 (2015/2592(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0239/2015

(nahrádzajúci B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015 a B8-0252/2015):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, József Nagy, Ivana Maletić, Claude Rolin, Pascal Arimont a Anna Maria Corazza Bildt v mene skupiny PPE;

Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Costas Mavrides a Afzal Khan v mene skupiny S&D;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Karol Karski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrzej Duda, Marek Jurek, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen a David Campbell Bannerman v mene skupiny ECR;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich a José Inácio Faria v mene skupiny ALDE;

Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Peter Eriksson a Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE;

Valentinas Mazuronis.

Prijatý (P8_TA(2015)0074)

(Návrhy uznesenia B8-0248/2015 a B8-0251/2015 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpenia:

Charles Tannock, ktorý požiadal, aby odsek 20 a odôvodnenie N boli zaradené do hlasovania podľa mien. Žiadosť bola zamietnutá, pretože bola predložená po termíne.


8.5. Výročná správa vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku pre Európsky parlament (hlasovanie)

Správa o výročnej správe vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku pre Európsky parlament [2014/2219(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Elmar Brok (A8-0039/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0075)

Vystúpenia:

Charles Tannock, ktorý podal ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 14, ktorý bol zohľadnený.

Arnaud Danjean, ktorý podal ústny pozmeňujúci návrh k odseku 47, ktorý bol zohľadnený.

Elmar Brok, ktorý podal ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 2, ktorý bol zohľadnený.


8.6. Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2013 a politika Európskej únie v tejto oblasti (hlasovanie)

Správa o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2013 a politike Európskej únie v tejto oblasti [2014/2216(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0076)

Vystúpenia:

Beatrix von Storch, ktorá uviedla spresnenia týkajúce sa nemeckej verzie odseku 77.

Silvia Costa, ktorá podala ústny pozmeňujúci návrh na doplnenie nového odseku za odsek 210, ktorý bol zohľadnený, a Charles Tannock k tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu.


8.7. Vzťahy medzi EÚ a Ligou arabských štátov a spolupráca v boji proti terorizmu (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015, B8-0224/2015 a B8-0225/2015 (2015/2594(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0215/2015

(nahrádzajúci B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015 a B8-0225/2015):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Mariya Gabriel, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Davor Ivo Stier, József Nagy, Andrey Kovatchev, Claude Rolin, Emil Radev a Ivana Maletić v mene skupiny PPE;

Arne Lietz, Afzal Khan, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Nikos Androulakis, Neena Gill, Pier Antonio Panzeri, Richard Howitt, Vincent Peillon, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Nicola Caputo, Knut Fleckenstein, Brando Benifei, Andi Cristea, Miroslav Poche, David Martin, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Goffredo Maria Bettini, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Soraya Post a Birgit Sippel v mene skupiny S&D;

Branislav Škripek, Charles Tannock, Beatrix von Storch, Geoffrey Van Orden, Marcus Pretzell, Hans-Olaf Henkel a David Campbell Bannerman v mene skupiny ECR;

Marietje Schaake, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Pavel Telička a Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE;

Alyn Smith v mene skupiny Verts/ALE;

Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Laura Ferrara v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0077)

(Návrh uznesenia B8-0224/2015 sa stal bezpredmetným.)


8.8. Udržateľné využívanie morony striebristej (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0235/2015 (2015/2596(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0078)


8.9. 28. zasadnutie UNHRC (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 a B8-0234/2015 (2015/2572(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0228/2015

(nahrádzajúci B8-0228/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 a B8-0234/2015):

podaný týmito poslancami:

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Claude Rolin, Lara Comi a Ramona Nicole Mănescu v mene skupiny PPE;

Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Alessia Maria Mosca, Kati Piri, Simona Bonafè, Vilija Blinkevičiūtė, Miroslav Poche, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Javi López, José Blanco López, Richard Howitt a Nicola Caputo v mene skupiny S&D;

Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR;

Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Louis Michel, Angelika Mlinar, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička a Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE;

Barbara Lochbihler, Alyn Smith a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE;

Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0079)

(Návrh uznesenia B8-0229/2015 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Victor Boştinaru, ktorý podal dva ústne pozmeňujúce návrhy k pozmeňujúcemu návrhu 4 a pozmeňujúcemu návrhu 3, ktoré boli zohľadnené.


8.10. Situácia vo Venezuele (hlasovanie)

Rozprava sa uskutočnila 25. februára 2015 (bod 16 zápisnice zo dňa 25.2.2015).

Návrhy uznesenia B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-0244/2015, B8-0245/2015 a B8-0246/2015 (2015/2582(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0236/2015

(nahrádzajúci B8-0236/2015, B8-0238/2015, B8-0244/2015 a B8-0246/2015):

podaný týmito poslancami:

Luis de Grandes Pascual, Lara Comi, Cristian Dan Preda, József Nagy, Pablo Zalba Bidegain, Bogdan Brunon Wenta, Julia Pitera, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Francesc Gambús, Daniel Caspary a Elisabetta Gardini v mene skupiny PPE;

Francisco Assis, Sorin Moisă, Victor Boştinaru, Elena Valenciano a Ramón Jáuregui Atondo v mene skupiny S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox a Roberts Zīle v mene skupiny ECR;

Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans a Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE.

Prijatý (P8_TA(2015)0080)

(Návrhy uznesenia B8-0237/2015, B8-0243/2015 a B8-0245/2015 sa stali bezpredmetnými.)


9. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


10. Pozície Rady v prvom čítaní

Predseda oznámil, že na základe článku 64 ods. 1 rokovacieho poriadku mu boli doručené nasledujúce pozície Rady spolu s dôvodmi ich prijatia, ako aj pozícia Komisie o:

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o požiadavkách typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 a o zmene smernice 2007/46/ES (05130/3/2015 - C8-0063/2015 – 2013/0165(COD)COM(2015)0126)

pridelené: gestorský výbor: IMCO, LIBE (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 94/62/ES, pokiaľ ide o zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek (05094/1/2015 - C8-0064/2015 – 2013/0371(COD) – 06605/2015 – 06375/2015 – COM(2015)0124)

pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní emisií oxidu uhličitého z námornej dopravy a o zmene smernice 2009/16/ES (17086/1/2014 - C8-0072/2015 – 2013/0224(COD) – 06572/2015 – COM(2015)0128)

pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 223/2009 o európskej štatistike (05161/2/2015 - C8-0073/2015 – 2012/0084(COD) – 06582/2015 – COM(2015)0125)

pridelené: gestorský výbor: ECON

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho stanoviska preto začína plynúť v nasledujúci deň, t. j. 13. marca 2015.


11. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

(Hlasovanie: streda 11. marca 2015)

Správa: Sergio Gutiérrez Prieto - A8-0043/2015
Brian Hayes, Neena Gill, Bronis Ropė a Morten Messerschmidt

Správa: Ildikó Gáll-Pelcz - A8-0018/2015
Mylène Troszczynski, Neena Gill a Morten Messerschmidt

Boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí prostredníctvom internetu (2015/2564(RSP)) - RC-B8-0217/2015
Neena Gill, Branislav Škripek, Danuta Jazłowiecka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Csaba Sógor a Ryszard Czarnecki.

(Hlasovanie: štvrtok 12. marca 2015)

Vražda ruského opozičného lídra Borisa Nemcova a stav demokracie v Rusku (2015/2592(RSP)) - RC-B8-0239/2015
Andrejs Mamikins, Branislav Škripek, Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, Jean-François Jalkh a Seán Kelly

Správa: Elmar Brok - A8-0039/2015
Tatjana Ždanoka, Peter Jahr a Marek Jurek

Správa: Pier Antonio Panzeri - A8-0023/2015
Marek Jurek, Branislav Škripek, Luigi Morgano, Peter Jahr, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Anna Záborská a Ryszard Czarnecki

Vzťahy medzi EÚ a Ligou arabských štátov a spolupráca v boji proti terorizmu (2015/2594(RSP)) - RC-B8-0215/2015
Branislav Škripek

Udržateľné využívanie morony striebristej (2015/2596(RSP)) - B8-0235/2015
Seán Kelly

28. zasadnutie UNHRC (2015/2572(RSP)) - RC-B8-0228/2015
Branislav Škripek, Csaba Sógor a Seán Kelly

Situácia vo Venezuele (2015/2582(RSP)) - RC-B8-0236/2015
Gabriel Mato, Branislav Škripek a Pablo Echenique.


12. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


13. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 52 rokovacieho poriadku)

výbor DEVE
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 5.3.2015)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Tax avoidance and tax evasion as challenges for governance, social protection and development in developing countries (2015/2058(INI))
(stanovisko: ECON)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Preparing for the World Humanitarian Summit: Challenges and opportunities for humanitarian assistance (2015/2051(INI))

výbor INTA
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 5.3.2015)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Implementation of the Free Trade Agreement between the European Union and the Republic of Korea (2015/2059(INI))
(stanovisko: EMPL)

výbor ECON
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 5.3.2015)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. The EU role in the framework of international financial, monetary and regulatory institutions and bodies (2015/2060(INI))
(stanovisko: AFCO, EMPL)

výbor IMCO
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 5.3.2015)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. EEA-Switzerland: Obstacles with regard to the full implementation of the internal market (2015/2061(INI))
(stanovisko: EMPL, ITRE)

výbor REGI
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11.2.2015)

- Európske štrukturálne a investičné fondy a riadna správa hospodárskych záležitostí: usmernenia o uplatňovaní článku 23 nariadenia o spoločných ustanoveniach (2015/2052(INI))
(stanovisko: EMPL, BUDG, ECON)

výbor JURI
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11.2.2015)

- Možné rozšírenie ochrany zemepisných označení Európskej únie na nepoľnohospodárske výrobky (2015/2053(INI))
(stanovisko: CULT, INTA, IMCO)

výbor LIBE
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 5.3.2015)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. The prevention of radicalisation and recruitment of European citizens by fundamentalist movements (2015/2063(INI))
(stanovisko: AFET)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Prisons' systems and conditions (2015/2062(INI))

Rozhodnutie o uplatnení postupu spoločných schôdzí výborov (článok 55 rokovacieho poriadku)

výbory LIBE, PETI (článok 55 rokovacieho poriadku)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 27.11.2014 a 5.3.2015)

- Osobitná správa európskeho ombudsmana o vyšetrovaní z vlastného podnetu OI/5/2012/BEH-MHZ v súvislosti s Frontexom (2014/2215(INI))

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

výbor DEVE (článok 54 rokovacieho poriadku)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 5.3.2015)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. L'évasion fiscale et la fraude fiscale: des défis pour la gouvernance, la protection sociale et le développement dans les pays en développement (2015/2058(INI))
(výbor ECON) (článok 54 rokovacieho poriadku)

výbor JURI (článok 54 rokovacieho poriadku)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11.2.2015)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. L'éventuelle extension de la protection des indications géographiques de l'Union européenne aux produits non agricoles (2015/2053(INI))
(stanovisko: CULT, INTA, IMCO) (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Zmena smernice 2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov, a smernice 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o určité prvky vyhlásenia o správe a riadení (COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
(stanovisko: LIBE, IMCO, ECON) (článok 54 rokovacieho poriadku)

Zmeny v pridelení výborom (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Návrh uznesenia o falšovanom víne Prosecco predávanom ako stáčané víno v Anglicku - B8-0089/2015 - Mara Bizzotto
gestorský výbor: IMCO
stanovisko: ENVI


14. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Indickej republiky (05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

- Návrh rozhodnutia Rady o usmerneniach politík zamestnanosti členských štátov (COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

2) poslancov – návrhy uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Ivan Jakovčić. Návrh uznesenia o Európskom roku ostrovov (B8-0182/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o falšovaní v potravinárskom odvetví: európsky fond na podporu výrobcov, ktorých výrobky sa falšujú (B8-0183/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

IMCO

- Ivan Jakovčić. Návrh uznesenia o Európskom roku vína (B8-0184/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Ivan Jakovčić. Návrh uznesenia o Európskom roku dieťaťa (B8-0185/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

FEMM, EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o rozšírení ochrany zemepisných označení aj na nepoľnohospodárske výrobky (B8-0186/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

- Ivan Jakovčić. Návrh uznesenia o Európskom roku morí a oceánov (B8-0187/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

PECH

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o falšovanom víne Prosecco predávanom ako stáčané víno v Kanade (B8-0188/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o prenikaní teroristov do Talianska prostredníctvom nelegálneho prisťahovalectva (B8-0189/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Ivan Jakovčić. Návrh uznesenia o ochrane európskych morí pred chemickými a konvenčnými zbraňami (B8-0190/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Ivan Jakovčić. Návrh uznesenia o Európskom roku hôr (B8-0191/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

- Ivan Jakovčić. Návrh uznesenia o ochrane biotopov hľuzovky a zvyšovaní ich hodnoty (B8-0192/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o ochrane morského ekosystému (B8-0194/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

PECH

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o ochrane ekosystémov v deltách riek (B8-0195/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o boji proti kresťanofóbii v Líbyi (B8-0196/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o prasacej chrípke v Benátsku (B8-0197/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o prevencii nádorových ochorení v Taliansku a v Európe (B8-0198/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o opatreniach na podporu sektora hovädzieho mäsa poškodeného v dôsledku ruského embarga (B8-0199/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o opatreniach na podporu talianskych producentov mlieka (B8-0200/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o opatreniach na podporu boja s rekordne nízkou nezamestnanosťou v Taliansku (B8-0201/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o povinnom označovaní pôvodu mäsa pri spracovaných potravinách (B8-0202/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o označovaní mliečnych výrobkov vyrobených v zahraničí a predávaných v Taliansku (B8-0203/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Ivan Jakovčić. Návrh uznesenia o ochrane porastov gaštana jedlého (B8-0204/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o ťažbe uhľovodíkov zo strany Chorvátska (B8-0205/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o práve na výsadbu viniča: prechodné obdobie (B8-0206/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o zvýšení počtu prípadov šikanovania v on-line prostredí v Taliansku (B8-0207/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o šírení nových syntetických drog v Európe (B8-0208/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Ivan Jakovčić a Remo Sernagiotto. Návrh uznesenia o parkovacích miestach pre tehotné ženy (B8-0209/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

FEMM


15. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


16. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúca schôdza sa bude konať 25. marca 2015.


17. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 13.45 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kölmel, Konečná, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Dohrmann, Händel, Koch, Morvai, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Vozemberg-Vrionidi

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia