Kazalo 
Zapisnik
PDF 274kWORD 237k
Četrtek, 12. marec 2015 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Umor voditelja ruske opozicije Borisa Nemcova in položaj demokracije v Rusiji (vloženi predlogi resolucij)
 3.Razmere v Venezueli (vloženi predlogi resolucij)
 4.Trajnostno izkoriščanje brancina (razprava)
 5.28. zasedanje Sveta za človekove pravice (UNHRC) (razprava)
 6.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
6.1.Nedavni napadi in ugrabitve, zlasti Asircev, ki jih izvaja Daiš na Bližnjem vzhodu
  
6.2.Južni Sudan, vključno z nedavnimi ugrabitvami otrok
  
6.3.Tanzanija, zlasti vprašanje prilaščanja zemljišč
 7.Sporočilo predsedujočega
 8.Čas glasovanja
  
8.1.Nedavni napadi in ugrabitve, zlasti Asircev, ki jih izvaja Daiš na Bližnjem vzhodu (glasovanje)
  
8.2.Južni Sudan, vključno z nedavnimi ugrabitvami otrok (glasovanje)
  
8.3.Tanzanija, zlasti vprašanje prilaščanja zemljišč (glasovanje)
  
8.4.Umor voditelja ruske opozicije Borisa Nemcova in položaj demokracije v Rusiji (glasovanje)
  
8.5.Letno poročilo visoke predstavnice Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Evropskemu parlamentu (glasovanje)
  
8.6.Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu v letu 2013 ter politika Evropske unije na tem področju (glasovanje)
  
8.7.Odnosi med EU in Ligo arabskih držav ter sodelovanje v boju proti terorizmu (glasovanje)
  
8.8.Trajnostno izkoriščanje brancina (glasovanje)
  
8.9.28. zasedanje Sveta za človekove pravice (UNHRC) (glasovanje)
  
8.10.Razmere v Venezueli (glasovanje)
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Stališča Sveta v prvi obravnavi
 11.Obrazložitve glasovanja
 12.Popravki in namere glasovanja
 13.Sklepi o določenih dokumentih
 14.Predložitev dokumentov
 15.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 16.Datum naslednjih sej
 17.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Umor voditelja ruske opozicije Borisa Nemcova in položaj demokracije v Rusiji (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Umor voditelja ruske opozicije Borisa Nemcova in položaj demokracije v Rusiji (2015/2592(RSP))

Razprava je potekala 11. marca 2015 (točka 13 zapisnika z dne 11.3.2015).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Peter Eriksson, Helga Trüpel, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Michèle Rivasi in Bronis Ropė v imenu skupine Verts/ALE o umoru ruskega opozicijskega voditelja Borisa Nemcova in stanju demokracije v Rusiji (2015/2592(RSP)) (B8-0239/2015);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička in Ramon Tremosa i Balcells v imenu skupine ALDE o umoru ruskega opozicijskega voditelja Borisa Nemcova in stanju demokracije v Rusiji 2015/2592(RSP) (B8-0247/2015);

- Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat in Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL o umoru ruskega opozicijskega voditelja Borisa Nemcova in stanju demokracije v Rusiji 2015/2592(RSP) (B8-0248/2015);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho in Ruža Tomašić v imenu skupine ECR o Rusiji, zlasti primer Borisa Nemcova 2015/2592(RSP) (B8-0249/2015);

- Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Miroslav Poche, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Goffredo Maria Bettini, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Neena Gill, Andi Cristea in Zigmantas Balčytis v imenu skupine S&D o umoru ruskega opozicijskega voditelja Borisa Nemcova in stanju demokracije v Rusiji 2015/2592(RSP) (B8-0250/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Kristina Winberg in Peter Lundgren v imenu skupine EFDD o umoru ruskega opozicijskega voditelja Borisa Nemcova in stanju demokracije v Rusiji 2015/2592(RSP) (B8-0251/2015);

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Michał Boni, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier in József Nagy v imenu skupine PPE o umoru ruskega opozicijskega voditelja Borisa Nemcova in stanju demokracije v Rusiji 2015/2592(RSP) (B8-0252/2015).

Glasovanje: točka 8.4 zapisnika z dne 12.3.2015.


3. Razmere v Venezueli (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Venezueli (2015/2582(RSP))

Razprava je potekala 25. februarja 2015 (točka 16 zapisnika z dne 25.2.2015).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Luis de Grandes Pascual, Davor Ivo Stier, Daniel Caspary, Cristian Dan Preda, Elisabetta Gardini, József Nagy, Francesc Gambús, Lara Comi in Jaromír Štětina v imenu skupine PPE o razmerah v Venezueli (2015/2582(RSP)) (B8-0236/2015);

- Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras in Ernest Maragall v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Venezueli (2015/2582(RSP)) (B8-0237/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox, Beatrix von Storch, Branislav Škripek in Roberts Zīle v imenu skupine ECR o razmerah v Venezueli (2015/2582(RSP)) (B8-0238/2015);

- Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos in Stelios Kouloglou v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Venezueli (2015/2582(RSP)) (B8-0243/2015);

- Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Renate Weber in Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE o razmerah v Venezueli (2015/2582(RSP)) (B8-0244/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Rolandas Paksas in Valentinas Mazuronis v imenu skupine EFDD o razmerah v Venezueli (2015/2582(RSP)) (B8-0245/2015);

- Francisco Assis, Victor Boştinaru, Carlos Zorrinho, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Tonino Picula, Sorin Moisă in Zigmantas Balčytis v imenu skupine S&D o razmerah v Venezueli (2015/2582(RSP)) (B8-0246/2015).

Glasovanje: točka 8.10 zapisnika z dne 12.3.2015.


4. Trajnostno izkoriščanje brancina (razprava)

Izjava Komisije: Trajnostno izkoriščanje brancina (2015/2596(RSP))

Johannes Hahn (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Alain Cadec v imenu skupine PPE, Ulrike Rodust v imenu skupine S&D, Peter van Dalen v imenu skupine ECR, Ivan Jakovčić, ki je razložil zakaj Norica Nicolai zamuja, João Ferreira v imenu skupine GUE/NGL, Norica Nicolai v imenu skupine ALDE, Linnéa Engström v imenu skupine Verts/ALE, Raymond Finch v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Julie Girling in Alain Cadec, Gabriel Mato, Renata Briano, Julie Girling, Nils Torvalds, Anja Hazekamp, Werner Kuhn, Ricardo Serrão Santos in Carlos Iturgaiz.

Po postopku "catch the eye" so govorili Dubravka Šuica, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes in Emmanouil Glezos.

Govoril je Johannes Hahn.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Alain Cadec v imenu odbora PECH o trajnostnem izkoriščanju brancina (2015/2596(RSP)) (B8-0235/2015)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.9 zapisnika z dne 12.3.2015.


5. 28. zasedanje Sveta za človekove pravice (UNHRC) (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: 28. zasedanje Sveta za človekove pravice (UNHRC) (2015/2572(RSP))

Johannes Hahn (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Andrzej Grzyb v imenu skupine PPE, Elena Valenciano v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v imenu skupine ALDE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, Mike Hookem v imenu skupine EFDD, Gilles Lebreton samostojni poslanec, Seán Kelly, Soraya Post, Mirosław Piotrowski, Pablo Iglesias, Alyn Smith, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Kati Piri in Bogdan Brunon Wenta.

Po postopku "catch the eye" so govorili József Nagy, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos in António Marinho e Pinto.

Govoril je Johannes Hahn.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Renate Weber, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck in Angelika Mlinar v imenu skupine ALDE o prednostnih nalogah EU za Svet za človekove pravice v letu 2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0228/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina in Sofia Sakorafa v imenu skupine GUE/NGL o prednostnih nalogah Evropske unije za Svet OZN za človekove pravice v letu 2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0229/2015);

- Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy in Lara Comi v imenu skupine PPE o prednostnih nalogah EU za 28. zasedanje Sveta Združenih narodov za človekove pravice (UNHRC) (2015/2572(RSP)) (B8-0230/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Giulia Moi in Valentinas Mazuronis v imenu skupine EFDD o prednostnih nalogah EU za Svet za človekove pravice (UNHRC) v letu 2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0231/2015);

- Barbara Lochbihler in Alyn Smith v imenu skupine Verts/ALE o 28. zasedanju Sveta Združenih narodov za človekove pravice (UNHRC) (2015/2572(RSP)) (B8-0232/2015);

- Charles Tannock v imenu skupine ECR o prednostnih nalogah EU za Svet OZN za človekove pravice v letu 2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0233/2015);

- Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă in Alessia Maria Mosca v imenu skupine S&D o prednostnih nalogah EU za Svet za človekove pravice v letu 2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0234/2015).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.7 zapisnika z dne 12.3.2015.


6. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točko 3 zapisnika z dne 10.3.2015)


6.1. Nedavni napadi in ugrabitve, zlasti Asircev, ki jih izvaja Daiš na Bližnjem vzhodu

predlogi resolucij B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-0262/2015 in B8-0264/2015 (2015/2599(RSP))

Bodil Valero, Javier Nart, Mark Demesmaeker in György Hölvényi so predstavili predloge resolucij.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Javier Couso Permuy in Josef Weidenholzer sta predstavila predloga resolucij.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Francisco Assis v imenu skupine S&D, Bas Belder v imenu skupine ECR, Kristina Winberg v imenu skupine EFDD, Lorenzo Fontana samostojni poslanec, Lars Adaktusson, Ana Gomes, David Campbell Bannerman, Franz Obermayr, Lampros Fountoulis, Momchil Nekov, ki je z dvigom modrega kartončka želel postaviti vprašanje Lamprosu Fountoulisu (predsednik je ugotovil, da ne gre za vprašanje in je govornika prekinil), Bruno Gollnisch in Fabio Massimo Castaldo.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Anna Záborská in Marek Jurek.

Govoril je Notis Marias o postopku "catch the eye".

Govoril je Johannes Hahn (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.1 zapisnika z dne 12.3.2015.


6.2. Južni Sudan, vključno z nedavnimi ugrabitvami otrok

predlogi resolucij B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 in B8-0266/2015 (2015/2603(RSP))

Judith Sargentini, Petr Ježek, Jana Žitňanská, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lidia Senra Rodríguez in Josef Weidenholzer so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Davor Ivo Stier v imenu skupine PPE, Ana Gomes v imenu skupine S&D, Nathalie Griesbeck v imenu skupine ALDE, in Seán Kelly.

Po postopku "catch the eye" so govorili Notis Marias, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Marijana Petir, Momchil Nekov, Ivan Jakovčić in Fabio Massimo Castaldo.

Govoril je Marc Tarabella o postopku "modrega kartončka".

Govoril je Johannes Hahn (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.2 zapisnika z dne 12.3.2015.


6.3. Tanzanija, zlasti vprašanje prilaščanja zemljišč

predlogi resolucij B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-0269/2015 in B8-0270/2015 (2015/2604(RSP))

Heidi Hautala, Catherine Bearder, Branislav Škripek, Ignazio Corrao, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Maurice Ponga, Lidia Senra Rodríguez in Josef Weidenholzer so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Bogdan Brunon Wenta v imenu skupine PPE, Kashetu Kyenge v imenu skupine S&D, Csaba Sógor in Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ignazio Corrao, Marc Tarabella, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo in Gianluca Buonanno.

Govoril je Johannes Hahn (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.3 zapisnika z dne 12.3.2015.

PREDSEDSTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredsednik

Govorila je Marine Le Pen o postopkovnem predlogu.


7. Sporočilo predsedujočega

Predsedujoči je obvestil, da je predsednik Parlamenta sprejel odločitev, da se Gianluca Buonanno kaznuje z odvzemom pravice do izplačila dnevnic za 7 dni zaradi motenja zasedanja z žaljivim in provokativnim govorom.

Poslanec je bil o odločitvi že obveščen tega dne.

V skladu s členom 167 Poslovnika lahko Gianluca Buonanno v roku največ dveh tednov od prejema obvestila o odločitvi pri predsedstvu sproži notranji postopek pritožbe.


8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


8.1. Nedavni napadi in ugrabitve, zlasti Asircev, ki jih izvaja Daiš na Bližnjem vzhodu (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-0262/2015 in B8-0264/2015 (2015/2599(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0240/2015

(ki nadomešča B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015 in B8-0264/2015):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, György Hölvényi, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Andrey Kovatchev, David McAllister, Andrej Plenković, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál, Monica Macovei in Marijana Petir v imenu skupine PPE;

Victor Boştinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Alessia Maria Mosca, Liisa Jaakonsaari, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Enrico Gasbarra, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Zigmantas Balčytis, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Linda McAvan, Eider Gardiazabal Rubial, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Brando Benifei, Javi López, Laurenţiu Rebega in Eric Andrieu v imenu skupine S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Arne Gericke, Peter van Dalen, Beatrix von Storch, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki in David Campbell Bannerman v imenu skupine ECR;

Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Fernando Maura Barandiarán, José Inácio Faria in Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE;

Bodil Valero, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Michel Reimon, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec in Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas in Valentinas Mazuronis v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2015)0071)

(Predlog resolucije B8-0262/2015 je brezpredmeten.)


8.2. Južni Sudan, vključno z nedavnimi ugrabitvami otrok (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 in B8-0266/2015 (2015/2603(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0241/2015

(ki nadomešča B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 in B8-0266/2015):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Cristian Dan Preda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Maurice Ponga, Monica Macovei, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka in Marijana Petir v imenu skupine PPE;

Gianni Pittella, Josef Weidenholzer, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Linda McAvan, Catherine Stihler, Alessia Maria Mosca, David Martin, Maria Arena, Marlene Mizzi, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, José Blanco López, Ana Gomes, Kati Piri, Enrique Guerrero Salom, Tonino Picula, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Seb Dance, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, István Ujhelyi, Neena Gill, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Pier Antonio Panzeri, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Afzal Khan, Javi López, Laurenţiu Rebega, Soraya Post, Eric Andrieu, Brando Benifei in Eider Gardiazabal Rubial v imenu skupine S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko in Branislav Škripek v imenu skupine ECR;

Petr Ježek, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Filiz Hyusmenova, José Inácio Faria in Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE;

Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL;

Judith Sargentini, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec in Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Valli in Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2015)0072)


8.3. Tanzanija, zlasti vprašanje prilaščanja zemljišč (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-0269/2015 in B8-0270/2015 (2015/2604(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0242/2015

(ki nadomešča B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015 in B8-0270/2015):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Monica Macovei in Marijana Petir v imenu skupine PPE;

Josef Weidenholzer, Nikos Androulakis, Norbert Neuser, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Arne Lietz, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, István Ujhelyi, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Sorin Moisă, Andi Cristea, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Zigmantas Balčytis, Maria Arena, Hugues Bayet, Eric Andrieu, Eider Gardiazabal Rubial, Ana Gomes, Demetris Papadakis, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Luigi Morgano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Momchil Nekov, José Blanco López in Laurenţiu Rebega v imenu skupine S&D;

Charles Tannock v imenu skupine ECR;

Catherine Bearder, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, José Inácio Faria in Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE;

Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec in Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Eleonora Evi, Rolandas Paksas in Valentinas Mazuronis v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2015)0073)

(Predlog resolucije B8-0269/2015 je brezpredmeten.)


8.4. Umor voditelja ruske opozicije Borisa Nemcova in položaj demokracije v Rusiji (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015, B8-0251/2015 in B8-0252/2015 (2015/2592(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0239/2015

(ki nadomešča B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015 in B8-0252/2015):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, József Nagy, Ivana Maletić, Claude Rolin, Pascal Arimont in Anna Maria Corazza Bildt v imenu skupine PPE;

Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Costas Mavrides in Afzal Khan v imenu skupine S&D;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Karol Karski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrzej Duda, Marek Jurek, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen in David Campbell Bannerman v imenu skupine ECR;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich in José Inácio Faria v imenu skupine ALDE;

Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Peter Eriksson in Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE;

Valentinas Mazuronis.

Sprejeto (P8_TA(2015)0074)

(Predlogi resolucij B8-0248/2015 in B8-0251/2015 so brezpredmetni.)

Govoril je

Charles Tannock, ki je zahteval poimensko glasovanje o odstavku 20 in uvodni izjavi N. Zahtevi ni bilo ugodeno, ker ni bila podana v roku.


8.5. Letno poročilo visoke predstavnice Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Evropskemu parlamentu (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu visoke predstavnice Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Evropskemu parlamentu [2014/2219(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Elmar Brok (A8-0039/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0075)

Govori

Charles Tannock, ki je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 14, ki je bil upoštevan.

Arnaud Danjean, ki je podal ustni predlog spremembe k odstavku 47, ki je bil upoštevan.

Elmar Brok, ki je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 2, ki je bil upoštevan.


8.6. Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu v letu 2013 ter politika Evropske unije na tem področju (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu v letu 2013 ter politiki Evropske unije na tem področju [2014/2216(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0076)

Govori

Beatrix von Storch, ki je pojasnila nemško različico odstavka 77.

Silvia Costa, ki je podala ustni predlog spremembe o uvedbi novega odstavka po odstavku 210, ki je bil upoštevan, in Charles Tannock o tem ustnem predlogu spremembe.


8.7. Odnosi med EU in Ligo arabskih držav ter sodelovanje v boju proti terorizmu (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015, B8-0224/2015 in B8-0225/2015 (2015/2594(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0215/2015

(ki nadomešča B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015 in B8-0225/2015):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Mariya Gabriel, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Davor Ivo Stier, József Nagy, Andrey Kovatchev, Claude Rolin, Emil Radev in Ivana Maletić v imenu skupine PPE;

Arne Lietz, Afzal Khan, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Nikos Androulakis, Neena Gill, Pier Antonio Panzeri, Richard Howitt, Vincent Peillon, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Nicola Caputo, Knut Fleckenstein, Brando Benifei, Andi Cristea, Miroslav Poche, David Martin, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Goffredo Maria Bettini, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Soraya Post in Birgit Sippel v imenu skupine S&D;

Branislav Škripek, Charles Tannock, Beatrix von Storch, Geoffrey Van Orden, Marcus Pretzell, Hans-Olaf Henkel in David Campbell Bannerman v imenu skupine ECR;

Marietje Schaake, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Pavel Telička in Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE;

Alyn Smith v imenu skupine Verts/ALE;

Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao in Laura Ferrara v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2015)0077)

(Predlog resolucije B8-0224/2015 je brezpredmeten.)


8.8. Trajnostno izkoriščanje brancina (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0235/2015 (2015/2596(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0078)


8.9. 28. zasedanje Sveta za človekove pravice (UNHRC) (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 in B8-0234/2015 (2015/2572(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0228/2015

(ki nadomešča B8-0228/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 in B8-0234/2015):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Claude Rolin, Lara Comi in Ramona Nicole Mănescu v imenu skupine PPE;

Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Alessia Maria Mosca, Kati Piri, Simona Bonafè, Vilija Blinkevičiūtė, Miroslav Poche, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Javi López, José Blanco López, Richard Howitt in Nicola Caputo v imenu skupine S&D;

Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR;

Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Louis Michel, Angelika Mlinar, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička in Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE;

Barbara Lochbihler, Alyn Smith in Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE;

Ignazio Corrao in Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2015)0079)

(Predlog resolucije B8-0229/2015 je brezpredmeten.)

Govoril je

Victor Boştinaru, ki je podal ustna predloga sprememb k predlogoma sprememb 4 in 3, ki sta bila upoštevana.


8.10. Razmere v Venezueli (glasovanje)

Razprava je potekala dne 25. februarja 2015 (točka 16 zapisnika z dne 25.2.2015).

predlogi resolucij B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-0244/2015, B8-0245/2015 in B8-0246/2015 (2015/2582(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0236/2015

(ki nadomešča B8-0236/2015, B8-0238/2015, B8-0244/2015 in B8-0246/2015):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Luis de Grandes Pascual, Lara Comi, Cristian Dan Preda, József Nagy, Pablo Zalba Bidegain, Bogdan Brunon Wenta, Julia Pitera, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Francesc Gambús, Daniel Caspary in Elisabetta Gardini v imenu skupine PPE;

Francisco Assis, Sorin Moisă, Victor Boştinaru, Elena Valenciano in Ramón Jáuregui Atondo v imenu skupine S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox in Roberts Zīle v imenu skupine ECR;

Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans in Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE.

Sprejeto (P8_TA(2015)0080)

(Predlogi resolucij B8-0237/2015, B8-0243/2015 in B8-0245/2015 so brezpredmetni.)


9. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


10. Stališča Sveta v prvi obravnavi

Predsednik je v skladu s členom 64(1) Poslovnika sporočil, da je od Sveta prejel naslednja stališča, skupaj s pripadajočimi obrazložitvami in stališčem Komisije o:

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo za uvedbo sistema eCall, vgrajenega v vozilo, kot storitev številke 112 in spremembi Direktive 2007/46/ES (05130/3/2015 - C8-0063/2015 – 2013/0165(COD)COM(2015)0126)

posredovano pristojni: IMCO, LIBE (člen 54 Poslovnika);

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/62/ES glede zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk (05094/1/2015 - C8-0064/2015 – 2013/0371(COD) – 06605/2015 – 06375/2015 – COM(2015)0124)

posredovano pristojni: ENVI;

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prevoza, poročanju o njih in njihovem preverjanju ter spremembi Direktive 2009/16/ES (17086/1/2014 - C8-0072/2015 – 2013/0224(COD) – 06572/2015 – COM(2015)0128)

posredovano pristojni: ENVI;

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (05161/2/2015 - C8-0073/2015 – 2012/0084(COD)06582/2015 – COM(2015)0125)

posredovano pristojni: ECON;

Trimesečni rok, ki ga ima na razpolago Parlament, začne teči z jutrišnjim dnem, 13. marca 2015.


11. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

(Čas glasovanja v sredo, 11. marca 2015)

Poročilo: Sergio Gutiérrez Prieto - A8-0043/2015
Brian Hayes, Neena Gill, Bronis Ropė in Morten Messerschmidt

Poročilo: Ildikó Gáll-Pelcz - A8-0018/2015
Mylène Troszczynski, Neena Gill in Morten Messerschmidt

Boj proti spolni zlorabi otrok na internetu (2015/2564(RSP)) - RC-B8-0217/2015
Neena Gill, Branislav Škripek, Danuta Jazłowiecka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Csaba Sógor in Ryszard Czarnecki.

(Čas glasovanja v četrtek, 12. marca 2015)

Umor voditelja ruske opozicije Borisa Nemcova in položaj demokracije v Rusiji (2015/2592(RSP)) - RC-B8-0239/2015
Andrejs Mamikins, Branislav Škripek, Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, Jean-François Jalkh in Seán Kelly

Poročilo: Elmar Brok - A8-0039/2015
Tatjana Ždanoka, Peter Jahr in Marek Jurek

Poročilo: Pier Antonio Panzeri - A8-0023/2015
Marek Jurek, Branislav Škripek, Luigi Morgano, Peter Jahr, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Anna Záborská in Ryszard Czarnecki

Odnosi med EU in Ligo arabskih držav ter sodelovanje v boju proti terorizmu (2015/2594(RSP)) - RC-B8-0215/2015
Branislav Škripek

Trajnostno izkoriščanje brancina (2015/2596(RSP)) - B8-0235/2015
Seán Kelly

28. zasedanje Sveta za človekove pravice (UNHRC) (2015/2572(RSP)) - RC-B8-0228/2015
Branislav Škripek, Csaba Sógor in Seán Kelly

Razmere v Venezueli (2015/2582(RSP)) - RC-B8-0236/2015
Gabriel Mato, Branislav Škripek in Pablo Echenique.


12. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


13. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 52 Poslovnika)

odbor DEVE
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 5.3.2015)

- Davčne utaje in izogibanje davkom kot izzivi za upravljanje, socialno varstvo in razvoj v državah v razvoju (2015/2058(INI))
(mnenje: ECON)

- Priprave na svetovni humanitarni vrh: izzivi in priložnosti za humanitarno pomoč (2015/2051(INI))

odbor INTA
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 5.3.2015)

- Izvajanje prostotrgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Korejo (2015/2059(INI))
(mnenje: EMPL)

odbor ECON
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 5.3.2015)

- Vloga EU v okviru mednarodnih finančnih, monetarnih in regulatornih intitucij ter organov (2015/2060(INI))
(mnenje: AFCO, EMPL)

odbor IMCO
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 5.3.2015)

- EGP – Švica: Ovire pri dokončnem oblikovanju notranjega trga (2015/2061(INI))
(mnenje: EMPL, ITRE)

odbor REGI
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 11.2.2015)

- Evropski strukturni in investicijski skladi ter dobro gospodarsko upravljanje: smernice za izvajanje člena 23 uredbe o skupnih določbah (2015/2052(INI))
(mnenje: EMPL, BUDG, ECON)

odbor JURI
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 11.2.2015)

- Možnost razširitve zaščite geografskih označb Evropske unije na nekmetijske proizvode (2015/2053(INI))
(mnenje: CULT, INTA, IMCO)

odbor LIBE
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 5.3.2015)

- Preprečevanje radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani fundamentalističnih gibanj (2015/2063(INI))
(mnenje: AFET)

- Zaporniški sistemi in pogoji (2015/2062(INI))

Sklep o uporabi postopka s skupnimi sejami odborov (člen 55 Poslovnika)

odbori: LIBE, PETI (člen 55 Poslovnika)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 27.11.2014 in 5.3.2015)

- Posebno poročilo Evropskega varuha človekovih pravic o preiskavi na lastno pobudo OI/5/2012/BEH-MHZ v zvezi z agencijo Frontex (2014/2215(INI))

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)

odbor DEVE (člen 54 Poslovnika)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 5.3.2015)

-Davčne utaje in izogibanje davkom kot izzivi za upravljanje, socialno varstvo in razvoj v državah v razvoju (2015/2058(INI))
(mnenje: ECON) (člen 54 Poslovnika)

odbor JURI (člen 54 Poslovnika)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 11.2.2015)

- Možnost razširitve zaščite geografskih označb Evropske unije na nekmetijske proizvode (2015/2053(INI))
(mnenje: CULT, INTA, IMCO) (člen 54 Poslovnika)

- Sprememba Direktive 2007/36/ES glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev in Direktive 2013/34/EU glede določenih elementov izjave o upravljanju podjetij (COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
(mnenje: LIBE, IMCO, ECON) (člen 54 Poslovnika)

Spremembe napotitev na odbore (člen 133 Poslovnika)

- Predlog resolucije o ponarejenem vinu vrste prosecco, ki se ga toči v Angliji - B8-0089/2015 - Mara Bizzotto
pristojni odbor: IMCO
mnenje: ENVI


14. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Indije (05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE))

posredovano

pristojni:

ITRE

- Predlog sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic (COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE))

posredovano

pristojni:

EMPL

2) od poslancev Parlamenta predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Ivan Jakovčić. Predlog resolucije o evropskem letu otokov (B8-0182/2015)

posredovano

pristojni:

REGI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o ponarejanju v živilski dejavnosti: evropski sklad za pomoč ogoljufanim proizvajalcem (B8-0183/2015)

posredovano

pristojni:

AGRI

mnenje:

IMCO

- Ivan Jakovčić. Predlog resolucije o evropskem letu vina (B8-0184/2015)

posredovano

pristojni:

AGRI

- Ivan Jakovčić. Predlog resolucije o evropskem letu otroka (B8-0185/2015)

posredovano

pristojni:

LIBE

mnenje:

FEMM, EMPL

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o razširitvi zaščite geografskih označb na nekmetijske izdelke (B8-0186/2015)

posredovano

pristojni:

JURI

- Ivan Jakovčić. Predlog resolucije o evropskem letu morij in oceanov (B8-0187/2015)

posredovano

pristojni:

ENVI

mnenje:

PECH

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o ponarejenem vinu vrste prosecco, ki se ga toči v Kanadi (B8-0188/2015)

posredovano

pristojni:

INTA

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o infiltraciji teroristov v Italijo prek nezakonitega priseljevanja (B8-0189/2015)

posredovano

pristojni:

LIBE

- Ivan Jakovčić. Predlog resolucije o zaščiti evropskih morij pred kemičnim in konvencionalnim orožjem (B8-0190/2015)

posredovano

pristojni:

ENVI

- Ivan Jakovčić. Predlog resolucije o evropskem letu gora (B8-0191/2015)

posredovano

pristojni:

REGI

- Ivan Jakovčić. Predlog resolucije o zaščiti rastišč gomoljik in povečanju njihove vrednosti (B8-0192/2015)

posredovano

pristojni:

AGRI

mnenje:

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o varstvu morskega ekosistema (B8-0194/2015)

posredovano

pristojni:

ENVI

mnenje:

PECH

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o varstvu ekosistemov rečnih delt (B8-0195/2015)

posredovano

pristojni:

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o boju proti nestrpnosti do kristjanov v Libiji (B8-0196/2015)

posredovano

pristojni:

AFET

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o prašičji gripi v Venetu (B8-0197/2015)

posredovano

pristojni:

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o preprečevanju tumorjev v Italiji in Evropi (B8-0198/2015)

posredovano

pristojni:

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o ukrepih podpore za evropski sektor govejega mesa, ki ga je prizadel ruski embargo (B8-0199/2015)

posredovano

pristojni:

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o ukrepih podpore za italijanske proizvajalce mleka (B8-0200/2015)

posredovano

pristojni:

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o podpornih ukrepih za odziv na rekordno visoko stopnjo brezposelnosti v Italiji (B8-0201/2015)

posredovano

pristojni:

EMPL

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o obvezni navedbi porekla mesa v predelanih živilih (B8-0202/2015)

posredovano

pristojni:

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o označevanju mlečnih pripravkov, ki se proizvajajo v tujini in prodajajo v Italiji (B8-0203/2015)

posredovano

pristojni:

ENVI

- Ivan Jakovčić. Predlog resolucije o zaščiti kostanjevih gozdov (B8-0204/2015)

posredovano

pristojni:

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o pridobivanju ogljikovodikov na Hrvaškem (B8-0205/2015)

posredovano

pristojni:

ENVI

mnenje:

ITRE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o pravici do zasaditve vinske trte: prehodno obdobje (B8-0206/2015)

posredovano

pristojni:

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o naraščanju števila primerov kibernetskega ustrahovanja v Italiji (B8-0207/2015)

posredovano

pristojni:

LIBE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o širjenju novih sintetičnih drog v Evropi (B8-0208/2015)

posredovano

pristojni:

LIBE

- Ivan Jakovčić in Remo Sernagiotto. Predlog resolucije o parkirnih mestih za nosečnice (B8-0209/2015)

posredovano

pristojni:

TRAN

mnenje:

FEMM


15. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


16. Datum naslednjih sej

Naslednja seja bo potekala 25. marca 2015.


17. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 13.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kölmel, Konečná, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Dohrmann, Händel, Koch, Morvai, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Vozemberg-Vrionidi

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov